Hea ühingujuhtimise tava aruanne

Olympic Entertainment Group AS (edaspidi nimetatud ka Ettevõte) järgib ettevõtte juhtimises kehtivaid õigusakte, OMX Tallinna Börsi reglementi ning Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT). Neid HÜT-i põhimõtteid, mida Ettevõte ei täida, on käesolevas aruandes selgitatud koos viitega vastavale HÜT-i punktile (toodud kaldkirjas).

Üldkoosolek

Ettevõtte kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek. Igal Olympic Entertainment Group AS-i aktsionäril on õigus osaleda üldkoosolekul, võtta sõna päevakorras toodud teemadel, esitada küsimusi ja teha ettepanekuid. Ettevõte avaldab üldkoosoleku kokkukutsumise teated Tallinna Börsi veebilehel, ettevõtte veebilehel www.olympic-casino.com ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes. Üldkoosolekul võivad osaleda nii aktsionärid kui ka aktsionäride esindajad, kes esitavad oma volitusi tõendavad kirjalikud dokumendid.

Ettevõtte juhatus ja nõukogu tutvustavad aktsionäridele üldkoosolekul otsuste tegemiseks olulisi andmeid ning teevad kättesaadavaks kõik üldkoosoleku päevakorras olevaid küsimusi puudutavad materjalid. Koosoleku päevakord tehakse aktsionäridele kättesaadavaks üldkoosoleku kokkukutsumise teates, ettevõtte veebilehel ning Tallinna Börsi ja Varssavi Börsi veebilehel. Aktsionäridel on võimalik enne üldkoosoleku toimumist tutvuda nõukogu ettepanekutega ning põhjenduste ja selgitustega üldkoosoleku päevakorras olevate teemade osas Ettevõtte, Tallinna Börsi ja Varssavi Börsi veebilehel. Samuti on võimalik esitada küsimusi aktsionäride üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta elektronposti aadressil info@oc.eu.

Ettevõte ei tee üldkoosoleku jälgimist ja sellest osavõttu võimalikuks sidevahendite abil liigsete kulude vältimise eesmärgil ning selleks otsese vajaduse puudumise tõttu. (HÜT 1.3.3.).

2017. aastal toimus korraline aktsionäride üldkoosolek 20. aprillil Hilton Tallinn Park Hotelli konverentsikeskuses (Kreutzwaldi 23, Tallinn, Estonia). Üldkoosolekul osalesid Olympic Entertainment Group AS nõukogu esimees Armin Karu, nõukogu liige Jaan Korpusov ning juhatuse esimees Madis Jääger ja juhatuse liige Meelis Pielberg.

20. aprillil 2017. aastal toimunud korralisel aktsionäride üldkoosolekul ei osalenud audiitor, kelle osalemiseks puudus otsene vajadus (HÜT 1.3.2).

Üldkoosolekul oli kohal 72,24% aktsiatega esindatud häältest. Vastavalt Olympic Entertainment Group AS põhikirjale võib koosolek vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest, seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Juhatus

Olympic Entertainment Group AS juhatus on kaheliikmeline, kus juhatuse esimeheks on Madis Jääger ning liikmeks on Meelis Pielberg. Juhatuse esimehe Madis Jäägeri peamised vastutusalad olid üldjuhtimine, finantsjuhtimine ja investorsuhted. Juhatuse liige Meelis Pielberg vastutab kasiinooperatsioonide ning arendusprojektide ellu viimise eest. Ettevõtte juhatus on igapäevases juhtimises iseseisev ja lähtub kõikide aktsionäride parimatest huvidest, tagades seeläbi ettevõtte jätkusuutliku arengu vastavalt seatud eesmärkidele ja strateegiale. Samuti tagab ettevõtte juhatus sisekontrolli ja riskijuhtimise protseduuride toimimise ettevõttes. Olympic Entertainment Group AS nõukogu valib juhatuse liikmed kuni kolmeks aastaks.

Juhatuse tasustamise põhimõtted on kehtestatud nõukogu poolt, arvestades HÜT-i nõudeid. Juhatuse preemiasüsteem on seotud juhatuse liikme tegevusega ning põhineb konkreetsetel ja võrreldavatel, eelnevalt kindlaksmääratud eesmärkidel.

Juhatuse liikmete põhipalka, tulemustasu, lahkumishüvitist ja muid hüvesid Ettevõte ei avalikusta, sest tegemist on juhatuse liikmete jaoks tundliku isikliku informatsiooniga ning nende avaldamine ei ole ettevõtte tegevusele ja juhtimiskvaliteedile hinnangu andmiseks vältimatult vajalik (HÜT 2.2.7.). Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmete 2016. aasta tasud kogusummadena on toodud tegevusaruande alapunktis „Personal”.

Ettevõtte juhatus väldib oma tegevuses huvide konflikti teket ja täidab konkurentsikeelu nõudeid.

Nõukogu

Ettevõtte nõukogusse kuulus 2017. aastal kolm liiget – Armin Karu, Jaan Korpusov ja Liina Linsi. Nõukogu valitakse ametisse viieks aastaks, Jaan Korpusovi ja Liina Linsi ametiaeg lõpeb 11. septembril 2018 ja Armin Karu ametiaeg lõpeb 13. augustil 2018.

Ettevõtte nõukogu tööd juhib nõukogu esimees Armin Karu. Nõukogu liige Liina Linsi on sõltumatu liige. Nõukogu liikmeteks on valitud isikud, kellel on nõukogu töös osalemiseks piisavad teadmised ja kogemused ning nad järgivad oma tegevuses õigusaktides ja HÜT-is sätestatud nõudeid. Ettevõtte nõukogu kontrollib ettevõtte juhatust ning osaleb ettevõtte tegevust puudutavate oluliste otsuste tegemisel kõigi aktsionäride parimates huvides. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Ettevõtte nõukogu kinnitab ettevõtte strateegia, tegevuskava, riskijuhtimise põhimõtted, aastaeelarve ja investeeringute plaani ning täidab kohaselt muid nõukogule pandud kohustusi. Nõukogu hindab regulaarselt ettevõtte juhatuse tegevust ettevõtte strateegia elluviimisel. Eraldiseisvaid komiteesid nõukogu loonud ei ole.

Kõik Ettevõtte nõukogu liikmed peale ühe nõukogu liikme on osalenud kõikidel nõukogu koosolekutel. Ettevõtte nõukogu liikmed väldivad huvide konflikti ning lähtuvad oma tegevuses kõikide aktsionäride parimatest huvidest. Ettevõtte nõukogu liikmed järgivad konkurentsikeelu nõuet. Juhatus ja nõukogu teevad Ettevõtte arengu nimel pidevalt koostööd, lähtudes Ettevõtte põhikirjas sätestatust. Nõukogu ja juhatus järgivad andmevahetuse käigus alati konfidentsiaalsusnõuet. Juhatus tagab konfidentsiaalsusnõuete järgimise ka Ettevõtte ja selle tütarettevõtete töötajate poolt, kes puutuvad kokku hinnatundliku teabega.

Nõukogu liikmete põhipalka, lisatasu, lahkumishüvitist ja muid hüvesid Ettevõte ei avalikusta, kuivõrd tegemist nõukogu liikmete jaoks tundliku isikliku informatsiooniga ning nende avaldamine ei ole ettevõtte tegevusele ja juhtimiskvaliteedile hinnangu andmiseks vältimatult vajalik (HÜT 3.2.5.). Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate nõukogu liikmete 2016. aasta tasud kogusummadena on toodud tegevusaruande alapunktis „Personal”.

Teabe avaldamine, finantsaruandlus ja auditeerimine

Ettevõte järgib HÜT-i teabe avaldamise nõudeid ning kohtleb kõiki aktsionäre võrdselt. Kogu nõutud informatsioon ja finantsaruanded on esitatud Ettevõtte ja Tallinna Börsi veebilehel eesti ja inglise keeles ning Varssavi Börsi veebilehel inglise keeles.

Ettevõte avalikustas 2016. aasta majandusaasta aruande ja 2017. aasta vahearuanded. Juhatus koostab raamatupidamise aruande, mida auditeerib audiitor. Nõukogu kinnitab majandusaasta aruande ja juhatus esitab selle kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule. Aktsionäridele esitatakse tutvumiseks majandusaasta aruanne koos nõukogu kirjaliku aruandega selle kohta.

Ülevaate tehingutest seotud isikutega on avaldatud raamatupidamise aastaaruande lisades.

Nõukogu teeb koos üldkoosoleku kokkukutsumise teatega aktsionäridele kättesaadavaks andmed audiitori kandidaadi kohta. Ettevõte lähtub otsuse tegemisel audiitorite rotatsiooni nõudest. Juhatus esitab enne audiitoriga audiitorteenuse lepingu sõlmimist lepingu eelnõu nõukogule kinnitamiseks.

Ettevõtte nõukogu kiitis heaks AS PricewaterhouseCoopers poolt osutatud auditeerimisteenused emitendi audiitorina 2016. aastal. Audiitorile tasutakse vastavalt AS-ga PricewaterhouseCoopers sõlmitud lepingule, milline sätestab audiitori kohustused ettevõtte auditeerimisel. Ettevõttele teadaolevalt on audiitor täitnud lepingujärgseid kohustisi ning teostanud auditeerimise vastavalt rahvusvahelise auditeerimise standardile.

Ettevõte ei avalikusta audiitorile makstud tasu suurust, kuna selle mitteavaldamine ei mõjuta audiitori poolt teostatud auditeerimisteenuste usaldusväärsust (HÜT 6.2.1.).

Auditikomitee

Tulenevalt Audiitortegevuse seaduse §-st 99 lg 1 punktist 1 (jõustus 01.07.2010) ja § 13 lg 1 punktist 1, kohustub Olympic Entertainment Group AS omama auditikomiteed. Auditikomitee on kaheliikmeline, mille esimees on Liina Linsi ja liige Armin Karu.

Olympic Entertainment Group AS-is on auditikomitee nõukogu nõuandev organ raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli ja -auditeerimise, järelevalve teostamise ja eelarve koostamise valdkonnas ning nõukogu tegevuse seaduslikkuse osas.