Börsiteated

Tütarettevõtjate Olympic Casino Eesti ja Kristiine Kasiino ühinemine

Postitatud 20.04.2007

Ühinemine on loogiliseks jätkuks KK omandamisele OEG kontserni poolt. OEG omandas KK aktsiad AS-ilt KC Grupp vastavalt käesoleva aasta 1. märtsil sõlmitud müügilepingule; nimetatud tehingu kiitis heaks Konkurentsiamet 22.märtsil ning tehing viidi lõpule 9. aprillil 2007.a. (vt 01.03.2007, 23.03.2007 ja 09.04.2007 börsiteateid). 18. aprillil 2007.a võõrandas OEG kõik KK aktsiad edasi oma tütarettevõtjale OCE-le, et lihtsustada kahe tütarettevõtja ühinemise läbiviimist, mille tulemusena sai OCE-st KK ainuaktsionär (vt 18.04.2007 börsiteade).

Vastavalt OCE ja KK ühinemisaruandele on ühinemise eesmärgiks ühinevate poolte administratiivse juhtimise hõlbustamine ning sellega seotud kulutuste minimiseerimine ja efektiivsuse kasvatamine. Kulutuste kokkuhoiule aitab kaasa kavandatav KK mängusaalide, mis käesoleval ajal tegutsevad „Kristiine Kasiino” kaubamärgi all, viimine „Olympic Casino” kaubamärgi alla. Selle tulemusel kaob vajadus korraga kahe kaubamärgi opereerimiseks, mis võimaldab pikas perspektiivis säästa investeeringuid brändingusse.

Ühinemise tulemusel KK lõpeb likvideerimismenetluseta. KK jätkab tegevust OCE ärinime all ning OCE saab KK õigusjärglaseks. Kuna kõik KK aktsiad kuuluvad OCE-le, ei asendata KK aktsiaid ja need kaotavad kehtivuse ühinemise kande tegemisega äriregistrisse. Ühinemise tagajärjel ei muudeta OCE aktsiakapitali. Vastavalt ühinemislepingule ei anta ühinevate ühingute juhatuste liikmetele ega nõukogu liikmetele mingeid soodustusi seoses ühinemisega.

Ühinemist ei kontrolli audiitor, kuna vastavalt äriseadustiku § 394 lõikele 2 ei pea audiitor ühinemislepingut kontrollima, kui ühendatava ühingu kõik aktsiad kuuluvad ühendavale ühingule. Vastavalt äriseadustiku §-le 393 on ühinevate ühingute juhatused koostanud ühinemisaruande, kus on selgitatud ja põhjendatud õiguslikult ning majanduslikult ühinemist ja ühinemislepingut. Nii nimetatud ühinemisaruanne kui ühinemisleping on kättesaadavad Tallinna börsi koduleheküljelt.

Ühinemiseleping jõustub peale selle heakskiitmist KK ainuaktsionäri poolt. OCE ühinemisotsus ei ole tulenevalt äriseadustiku § 421 lõikest 4 ühinemislepingu jõustumiseks vajalik eeldusel, et (i) vähemalt üks kuu enne ühinemislepingu heakskiitmist KK poolt on OCE ühingu juhatus avaldanud ühinemislepingu sõlmimise teate ning esitanud aktsiaseltsi asukohas aktsionäridele tutvumiseks äriseadustikus ette nähtud dokumendid ning (ii) ühinemislepingu heakskiitmist ühinemisotsusega ei nõua aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist ja põhikirjaga ei ole ette nähtud väiksemat esindatust.

Ühinemine loetakse toimunuks ühinemise OCE asukoha äriregistrisse kandmisest, mis peaks eeldatavasti aset leidma käesoleva aasta juuni lõpus.

KK ja OCE ühinemisleping (eesti keeles, PDF)
KK ja OCE ühinemisaruanne (eesti keeles, PDF)


Lisainfo:

Andri Avila
Juhatuse liige
Olympic Entertainment Group
Tel + 372 667 1250
E-post andri.avila@ocg.ee

« Tagasi nimekirja