Börsiteated

Olympic Entertainment Group AS-i aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kutse

Postitatud 06.06.2018

OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS, registrikood 10592898, aadress Pronksi 19, 10124 Tallinn (edaspidi Aktsiaselts), kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 29. juunil 2018. a algusega kell 15:00 Hilton Tallinn Park konverentsikeskuses aadressil Kreutzwaldi 23, Tallinn, Eesti.

Erakorralise üldkoosoleku (edaspidi Koosolek) päevakord on järgmine:

  1. Aktsiaseltsi põhikirja punkti 4.7 muutmine;
  2. Aktsionäride uute aktsiate märkimis eesõiguse välistamine punkti 4.7 rakendamisel;
  3. Aktsiaseltsi põhikirja uue punkti 4.8 lisamine;
  4. Aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõiguse välistamine punkti 4.8 rakendamisel;
  5. Aktsiaseltsi põhikirja punktide 8.10.1, 8.10.5, 8.10.6, 8.10.10 ja 8.10.11 muutmine; ja
  6. Aktsiaseltsi põhikirja punkti 9.2 muutmine.

Aktsiaseltsi nõukogu määras kindlaks Koosoleku päevakorra ning teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud:

1. Aktsiaseltsi põhikirja punkti 4.7 muutmine

Aktsiaseltsi hetkel kehtivas põhikirja punktis 4.7 sätestatud Aktsiaseltsi nõukogu õigus suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali seoses aktsiaoptsiooniprogrammiga aegub 19.04.2019. Nõukogu teeb Koosolekule ettepaneku hääletada Aktsiaseltsi põhikirja punkti 4.7 muutmise poolt alljärgnevalt:

„4.7 Aktsiaseltsi nõukogul on õigus 3 (kolme) aasta jooksul alates 29.06.2018 suurendada ühel või enamal korral Aktsiaseltsi aktsiakapitali täiendavate sissemaksete tegemisega kuni EUR 2 800 000 (kahe miljoni kaheksasaja tuhande euro) võrra, lastes välja kuni 7 000 000 (seitse miljonit) uut Aktsiaseltsi lihtaktsiat Aktsiaseltsi juhatuse või nõukogu liikmetele või muudele Aktsiaseltsi või Aktsiaseltsi otseste või kaudsete tütarühingute juhtidele või töötajatele ühe või mitme Aktsiaseltsi nõukogu poolt vastu võetud aktsiaoptsiooniprogrammi raames, kusjuures aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõigus on käesoleva punkti rakendamisel välistatud.“

2. Aktsionäride uute aktsiate märkimis eesõiguse välistamine punkti 4.7 rakendamisel

Aktsiaoptsiooniprogrammi(de) rakendamise eesmärgil vastavalt põhikirja punktile 4.7 teeb nõukogu Koosolekule ettepaneku hääletada aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõiguse välistamise poolt aktsiate osas, mis lastakse välja vastavalt põhikirja punktile 4.7.

3. Aktsiaseltsi põhikirja uue punkti 4.8 lisamine

Nõukogule antakse õigus suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali eesmärgiga omandada ettevõte, ettevõtte üksus või osalus ettevõttes või muid varasid. Aktsiaseltsi nõukogu teeb Koosolekule ettepaneku lisada Aktsiaseltsi põhikirja alljärgnev uus punkt 4.8:

„4.8 Aktsiaseltsi nõukogul on õigus 3 (kolme) aasta jooksul alates 29.06.2018 suurendada ühel või enamal korral Aktsiaseltsi aktsiakapitali mitterahaliste sissemaksetega kuni EUR 10 000 000 (kümne miljoni euro) võrra, lastes välja kuni 25 000 000 (kakskümmend viis miljonit) uut Aktsiaseltsi lihtaktsiat eesmärgiga omandada ettevõte, ettevõtte üksus või osalus ettevõttes või muid varasid, kusjuures aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõigus on käesoleva punkti rakendamisel välistatud.“

4. Aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõiguse välistamine punkti 4.8 rakendamisel

Nõukogu teeb Koosolekule ettepaneku hääletada aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõiguse välistamise poolt aktsiate osas, mis lastakse välja mitterahalise sissemakse vastu sissemakset tegevale isikule vastavalt põhikirja punktile 4.8 ettevõtte üksuse või ettevõttes osaluse või muude varade omandamise finantseerimise eesmärgil.

5. Aktsiaseltsi põhikirja punktide 8.10.1, 8.10.5, 8.10.6, 8.10.10 ja 8.10.11 muutmine

Aktsiaseltsi põhikirja punktid 8.10.1, 8.10.5, 8.10.6, 8.10.10 ja 8.10.11 sisaldavad igaüks rahalisi piirmäärasid, vastavalt summades EUR 500 000 või EUR 1 500 000, seoses teatud tehingute või muude nõukogu eelnevat nõusolekut nõudvate juhatuse otsusega. Nõukogu teeb Koosolekule ettepaneku vähendada nimetatud summasid selliselt, et need oleks vastavalt EUR 300 000 või EUR 1 000 000 ning hääletada Aktsiaseltsi põhikirja punktide 8.10.1, 8.10.5, 8.10.6, 8.10.10 ja 8.10.11 muutmise poolt alljärgnevalt:

1.)    "8.10.1 kinnisvara, registreeritud vallasvara (sealhulgas mootorsõiduki), aktsiate ja muu vara omandamine, koormamine või võõrandamine, kui tehingu väärtus (või üksteisega sisuliselt seotud mitme tehingu summaarne väärtus) on suurem kui EUR 300 000 (kolmsada tuhat) aastas või tehingute tegemine, mis võivad tuua tulevikus kaasa nimetatud vara võõrandamise, omandamise või koormamise";

2.)    "8.10.5 laenude ja võlakohustuste võtmine ja andmine või võlakohustuste tagamine summas, mis ületab EUR 300 000 (kolmsada tuhat) või eelarvega jooksvaks majandusaastaks ettenähtud summa ühe laenu, võlakohustuse või garantii kohta või mitme omavahel seotud laenu, võlakohustuse või garantii kohta;"

3.)    "8.10.6 investeeringute tegemine summas, mis ületab EUR 1 000 000 (üks miljon) või vastavaks majandusaastaks eelarvega ettenähtud summa;"

4.)    "8.10.10 kõikide otsuste tegemine, mis puudutab arbitraaži- või kohtumenetlust küsimustes, mille suurus ületab EUR 300 000 (kolmsada tuhat);"

5.)    "8.10.11 lepingute sõlmimine, millega Aktsiaselts või selle tütarühingud võtavad kohustusi, mille suurus ületab EUR 300 000 (kolmsada tuhat) ühe tehingu või mitme omavahel seotud tehingu kohta;"

6. Aktsiaseltsi põhikirja punkti 9.2 muutmine

Aktsiaseltsi põhikirja punkt 9.2 sätestab, et Aktsiaseltsi juhatusse kuulub üks kuni kolm liiget.

Aktsiaseltsi nõukogu teeb Koosolekule ettepaneku suurendada juhatuse liikmete maksimaalset arvu ning hääletada Aktsiaseltsi põhikirja punkti 9.2 muutmise poolt alljärgnevalt:

„9.2 Juhatusse kuulub üks kuni neli liiget.“

KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED

Pärast päevakorra, sh täiendavate punktide, ammendamist saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet Aktsiaseltsi tegevuse kohta vastavalt Aktsiaseltsi kodulehel http://www.olympic-casino.com avaldatud korrale. 

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 7 päeva enne Koosoleku toimumist, 22. juunil 2018. a, arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosolekule registreerimine algab Koosoleku toimumise päeval, s.o 29. juunil 2018. a kell 14:30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument. Vastavad volikirja ja volituse tagasivõtmise blanketid on saadaval Aktsiaseltsi kodulehel aadressil http://www.olympic-casino.com. Juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Võõrkeelsed dokumendid palume esitada vandetõlgi või notari poolt kinnitatud eestikeelse tõlkega või eestikeelse tõlkega, millel notar on kinnitanud tõlkija allkirja.

Aktsionär võib enne Koosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressil info@oc.eu või üle andes vastavad dokumendi(d) tööpäevadel kella 09:00 kuni 17:00, hiljemalt 28. juunil 2018. a Aktsiaseltsi asukohas Pronksi 19, 3. korrus.

Otsuste eelnõudega ning muude Koosoleku dokumentidega on võimalik tutvuda alates 7. juunist 2018. a Aktsiaseltsi kodulehel aadressil http://www.olympic-casino.com ja tööpäeviti ajavahemikus 9:00–17:00 aadressil Pronksi 19, 3. korrus. Küsimusi Koosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-postil info@oc.eu või telefonil 667 1250. Küsimused, vastused ja Koosoleku protokoll avalikustatakse Aktsiaseltsi kodulehel http://www.olympic-casino.com.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist Koosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne Koosoleku toimumist, hiljemalt 14. juuni 2018. a tööpäeva alguseks (9:00). Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad Aktsiaseltsile kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne Koosoleku toimumist, hiljemalt 26. juunil 2018. a tööpäeva alguseks (9:00). Nende õiguste teostamise kord, samuti esitatud ettepanekud täiendavate päevakorrapunktide osas, põhjendused päevakorrapunktide kohta ning otsuste eelnõud pärast nende laekumist, avaldatakse Aktsiaseltsi kodulehel aadressil http://www.olympic-casino.com. Eelnõude ja põhjendustega saab tutvuda ka Aktsiaseltsi asukohas tööpäeviti ajavahemikus 9:00-17:00 aadressil Pronksi 19, 3. korrus.

 

Madis Jääger 
Juhatuse esimees 
Olympic Entertainment Group AS 
Tel + 372 667 1250 
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja