Börsiteated

OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE

Postitatud 18.04.2018

OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS, registrikood 10592898, aadress Pronksi 19, Tallinn, Harju maakond, 10124 (edaspidi Aktsiaselts), kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 11. mail 2018. a algusega kell 15:00 Hilton Tallinn Park konverentsikeskuses aadressil Kreutzwaldi 23, Tallinn, Eesti.

Korralise üldkoosoleku päevakord on järgmine:

  1. Aktsiaseltsi 2017. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine;
  2. Kasumi jaotamise otsustamine;
  3. Nõukogu liikmete tagasikutsumine;
  4. Nõukogu liikmete valimine;
  5. Aktsiaseltsi aktsiate noteerimise lõpetamine Nasdaq Tallinna börsil ja juhised noteerimise lõpetamise avalduse esitamiseks;
  6. Perioodi 01.01.2018. a 31.12.2018. a majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori nimetamine.

Aktsiaseltsi nõukogu kiitis heaks üldkoosoleku päevakorra ning teeb Aktsiaseltsi aktsionäride korralisele üldkoosolekule järgmised ettepanekud:

1. Aktsiaseltsi 2017. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada Aktsiaseltsi 2017. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamise poolt.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada 2017. a majandusaasta kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamise poolt alljärgnevalt:

2.1.          puhaskasumi suurus: 30 028 194,29 eurot;
2.2.          kanda kogu 2017. majandusaasta puhaskasum suuruses 30 028 194,29 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse;
2.3.          dividende mitte maksta.

3. Nõukogu liikmete tagasikutsumine

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku kutsuda tagasi kõik praegused nõukogu liikmed, st:

3.1.          Armin Karu;
3.2.          Jaan Korpusov; ja
3.3.          Liina Linsi.

4. Nõukogu liikmete valimine

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku määrata ametisse nõukogu, kuhu kuulub 5 (viis) liiget ning valida nõukogu liikmeteks järgmised isikud:

4.1.          Mickael Betito, sünniaeg 12. mai 1988;
4.2.          Dr Günter Maximilian Schmid, sünniaeg 3. oktoober 1967;
4.3.          Stephen Mark Peel, sünniaeg 29. detsember 1965;
4.4.          Stefan Kowski, sünniaeg 16. veebruar 1979; ja
4.5.          Corey David Plummer, sünniaeg 10. veebruar 1971,

kelle volitused algavad käesoleva otsuse vastuvõtmise hetkest ja kehtivad 5 (viis) aastat. Mitte maksta nõukogu liikmetele tasu nõukogu liikme ülesannete täitmise eest.

5. Aktsiaseltsi aktsiate noteerimise lõpetamine Nasdaq Tallinna börsil ja juhised noteerimise lõpetamise avalduse esitamiseks

Arvestades, et:

  1. 04.04.2018 tegi Odyssey Europe AS avaliku vabatahtliku ülevõtmispakkumise Aktsiaseltsi aktsiate omandamiseks; ja
  2. avaliku vabatahtliku ülevõtmispakkumise kehtivuse tingimuste hulka kuulub Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine muu hulgas seoses Aktsiaseltsi aktsiate Nasdaq Tallinna börsil noteerimise lõpetamise heakskiitmisega ja Aktsiaseltsi juhatusele juhise andmisega Nasdaq Tallinna börsile noteerimise lõpetamise avalduse esitamiseks,

teeb nõukogu üldkoosolekule ettepaneku hääletada aktsiate Nasdaq Tallinna börsil noteerimise lõpetamise poolt alljärgnevalt:

5.1.          kiita heaks Aktsiaseltsi aktsiate (OEG1T, ISIN EE3100084021) noteerimise lõpetamine Nasdaq Tallinna börsi Balti Põhinimekirjas;
5.2.       anda Aktsiaseltsi juhatusele (ja igale juhatuse liikmele eraldi) juhised esitada niipea kui mõistlikult võimalik pärast käesoleva otsuse vastuvõtmist Nasdaq Tallinna börsile noteerimise lõpetamise avaldus, ning volitada juhatust (ja iga juhatuse liiget eraldi) vastavalt tema paremale äranägemisele kõigiks tegevusteks, mis võivad olla noteerimise lõpetamiseks või sellega seoses vajalikud.

Perioodi 01.01.2018. a – 31.12.2018. a majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori nimetamine

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada Aktsiaseltsi audiitori nimetamise ettepaneku poolt alljärgnevatel tingimustel:

6.1.          Nimetada Aktsiaseltsi audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876, asukoht Pärnu mnt 15, Tallinn, 10141, Eesti).
6.2.          AS PricewaterhouseCoopers auditeerib Aktsiaseltsi perioodi 01.01.2018. a 31.12.2018. a majandusaasta aruannet.
6.3.     Aktsiaselts maksab AS-ile PricewaterhouseCoopers majandusaasta aruannete auditeerimise eest tasu AS iga PricewaterhouseCoopers sõlmitud audiitorteenuse osutamise lepingus kokkulepitud summas.

 

KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED

Pärast päevakorra, sh täiendavate punktide, ammendamist saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet Aktsiaseltsi tegevuse kohta vastavalt Aktsiaseltsi kodulehel http://www.olympic-casino.com avaldatud korrale. 

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, 4. mail 2018. a, arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosolekule registreerimine algab koosoleku toimumise päeval, s.o 11. mail 2018. a kell 14:30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument. Vastavad volikirja ja volituse tagasivõtmise blanketid on saadaval Aktsiaseltsi kodulehel aadressil http://www.olympic-casino.com. Juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Võõrkeelsed dokumendid palume esitada vandetõlgi või notari poolt kinnitatud eestikeelse tõlkega või eestikeelse tõlkega, millel notar on kinnitanud tõlkija allkirja.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressil info@oc.eu või üle andes vastavad dokumendi(d) tööpäevadel kella 09:00 kuni 17:00, hiljemalt 10. mail 2018. a Aktsiaseltsi asukohas Pronksi 19, 3. korrus.

Aktsiaseltsi majandusaasta aruandega ning vandeaudiitori aruandega saab tutvuda Nasdaq Tallinna börsi kodulehel www.nasdaqbaltic.com. Aktsiaseltsi majandusaasta aruandega, otsuste eelnõudega ning muude üldkoosoleku dokumentidega on võimalik tutvuda alates 19. aprillist 2018. a Aktsiaseltsi kodulehel aadressil http://www.olympic-casino.com ja tööpäeviti ajavahemikus 9:00–17:00 aadressil Pronksi 19, 3. korrus. Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-postil info@oc.eu või telefonil 667 1250. Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Aktsiaseltsi kodulehel http://www.olympic-casino.com.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 26. aprillil 2018. a tööpäeva alguseks (9:00). Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad Aktsiaseltsile kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 8. mail 2018. a tööpäeva alguseks (9:00). Nende õiguste teostamise kord, samuti esitatud ettepanekud täiendavate päevakorrapunktide osas, põhjendused päevakorrapunktide kohta ning otsuste eelnõud pärast nende laekumist, avaldatakse Aktsiaseltsi kodulehel aadressil http://www.olympic-casino.com. Eelnõude ja põhjendustega saab tutvuda ka Aktsiaseltsi asukohas tööpäeviti ajavahemikus 9:00-17:00 aadressil Pronksi 19, 3. korrus.

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja