Börsiteated

Olympic Entertainment Group AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse

Postitatud 01.04.2014

OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS, registrikood 10592898, aadress Pronksi 19, Tallinn, Harju maakond, 10124 (edaspidi Aktsiaselts), kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 25. aprillil 2014. a algusega kell 15:00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses aadressil Liivalaia 33, Tallinn, Eesti. 

Korralise üldkoosoleku päevakord on järgmine:

  1. Aktsiaseltsi 2013. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine;
  2. Kasumi jaotamise otsustamine;
  3. Aktsiaseltsi põhikirja muutmine;
  4. Perioodi 01.01.2014. a - 31.12.2014. a majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori nimetamine.

Aktsiaseltsi nõukogu kiitis heaks üldkoosoleku päevakorra ning teeb Aktsiaseltsi aktsionäride korralisele üldkoosolekule järgmised ettepanekud: 

1. Aktsiaseltsi 2013. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada Aktsiaseltsi 2013. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamise poolt, mille kohaselt on puhaskasumi suurus 25 693 663,17 eurot.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada 2013. a majandusaasta kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamise poolt alljärgnevalt:

2.1. Puhaskasumi suurus: 25 693 663,17 eurot;
2.2. Maksta dividendi 0,10 eurot aktsia kohta, kokku summas 15 132 950,50 eurot;
2.3. Kanda kohustuslikku reservkapitali: 1 284 683,16 eurot;
2.4. Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist: 20 364 186,85 eurot.

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 12. mai 2014. a kell 23:59. Dividend makstakse aktsionäridele 13. mail 2014. a ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Aktsiaseltsi põhikirja muutmine

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku seoses Aktsiaseltsi 2011. a üldkoosolekul kinnitatud aktsiaoptsiooni programmi alusel väljastatud optsioonide realiseerimise tähtaegade saabumisega hääletada järgmiste põhikirja muutmise ettepanekute poolt:

3.1.    Muuta Aktsiaseltsi põhikirja punkte 4.2. ja 4.7. ning kinnitada need uues sõnastuses alljärgnevalt:

„4.2. Aktsiaseltsi nimiväärtuseta aktsiate miinimumarv on 75 000 000 ja maksimumarv on 300 000 000. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.“

„4.7. Aktsiaseltsi nõukogul on seoses optsiooniprogrammiga õigus 3 (kolme) aasta jooksul alates 26.04.2014.a. suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali kuni EUR 240 000 (kahesaja neljakümne tuhande Euro) võrra kuni 600 000 (kuuesaja tuhande) uue Aktsiaseltsi lihtaktsia väljalaskmise teel. Nõukogu poolt aktsiakapitali suurendamise tulemusel võib Aktsiaseltsi aktsiakapitali maksimaalseks suuruseks olla EUR 60 771 802 (kuuskümmend miljonit seitsesada seitsekümmend üks tuhat kaheksasada kaks Eurot).“

4. Perioodi 01.01.2014. a - 31.12.2014. a majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori nimetamine 

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada Aktsiaseltsi audiitori nimetamise ettepaneku poolt alljärgnevatel tingimustel:

4.1. Nimetada Aktsiaseltsi audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikoodiga 10142876). 
4.2. AS PricewaterhouseCoopers auditeerib Aktsiaseltsi perioodi 01.01.2014. a - 31.12.2014. a majandusaasta aruannet.
4.3. Aktsiaselts maksab AS-le PricewaterhouseCoopers majandusaasta aruannete auditeerimise eest tasu AS-ga PricewaterhouseCoopers sõlmitud audiitorteenuse osutamise lepingus kokkulepitud summas.

 

KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED

Pärast päevakorra, sh täiendavate punktide, ammendamist saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet Aktsiaseltsi tegevuse kohta vastavalt Aktsiaseltsi kodulehel http://www.olympic-casino.com avaldatud korrale.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 18. aprillil 2014. a kell 23:59.

Koosolekule registreerimine algab koosoleku toimumise päeval, 25. aprillil 2014. a kell 14:30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument. Vastavad volikirja ja volituse tagasivõtmise blanketid on saadaval Aktsiaseltsi kodulehel aadressil http://www.olympic-casino.com. Juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Võõrkeelsed dokumendid palume esitada vandetõlgi või notari poolt kinnitatud eestikeelse tõlkega või eestikeelse tõlkega, millel notar on kinnitanud tõlkija allkirja.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressil info@oc.eu või üle andes vastavad dokumendi(d) tööpäevadel kella 09:00 kuni 17:00, hiljemalt 24. aprillil 2014. a Aktsiaseltsi asukohas Pronksi 19, 3. korrus.

Aktsiaseltsi majandusaasta aruandega ning vandeaudiitori aruandega saab tutvuda NASDAQ OMX Tallinna börsi kodulehel www.nasdaqomxbaltic.com. Aktsiaseltsi majandusaasta aruandega, otsuste eelnõudega ning muude üldkoosoleku dokumentidega on võimalik tutvuda alates 3. aprillist 2014. a Aktsiaseltsi kodulehel aadressil http://www.olympic-casino.com ja tööpäeviti ajavahemikus 9:00-17:00 aadressil Pronksi 19, 3. korrus. Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-postil info@oc.euvõi telefonil 667 1250. Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Aktsiaseltsi kodulehel http://www.olympic-casino.com.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 10. aprillil 2014. a tööpäeva alguseks (9:00). Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad Aktsiaseltsile kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 22. aprillil 2014. a tööpäeva alguseks (9:00). Nende õiguste teostamise kord, samuti esitatud ettepanekud täiendavate päevakorrapunktide osas, põhjendused päevakorrapunktide kohta ning otsuste eelnõud pärast nende laekumist, avaldatakse Aktsiaseltsi kodulehel aadressil http://www.olympic-casino.com. Eelnõude ja põhjendustega saab tutvuda ka Aktsiaseltsi asukohas tööpäeviti ajavahemikus 9:00-17:00 aadressil Pronksi 19, 3. korrus.

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post 
madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja