Börsiteated

OEG: Olympic Entertainment Group AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse

Postitatud 28.03.2017

OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS, registrikood 10592898, aadress Pronksi 19, Tallinn, Harju maakond, 10124 (edaspidi Aktsiaselts), kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 20. aprillil 2017. a algusega kell 15:00 Hilton Tallinn Park konverentsikeskuses aadressil Kreutzwaldi 23, Tallinn, Eesti.

Korralise üldkoosoleku päevakord on järgmine:

  1. Aktsiaseltsi 2016. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine;
  2. Kasumi jaotamise otsustamine;
  3. Varssavi börsil väärtpaberite noteerimise lõpetamise kinnitamine ning sellega seotud Aktsiaseltsi oma aktsiate omandamine;
  4. Kehtiva aktsiaoptsiooniprogrammi täiendavate tingimuste kinnitamine;
  5. Uue aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste kinnitamine;
  6. Aktsiaseltsi põhikirja muutmine;
  7. Perioodi 01.01.2017. a - 31.12.2017. a majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori nimetamine.

Aktsiaseltsi nõukogu kiitis heaks üldkoosoleku päevakorra ning teeb Aktsiaseltsi aktsionäride korralisele üldkoosolekule järgmised ettepanekud:

1. Aktsiaseltsi 2016. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada Aktsiaseltsi 2016. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamise poolt, mille kohaselt on puhaskasumi suurus 29 291 917,52 eurot.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada 2016. a majandusaasta kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamise poolt alljärgnevalt:

2.1 Puhaskasumi suurus: 29 291 917,52 eurot;

2.2 Maksta dividendi 0,10 eurot aktsia kohta, kokku summas 15 179 120,60 eurot;

2.3 Kanda kohustuslikku reservkapitali: 1 464 595,88 eurot;

2.4 Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist: 41 181 356,37 eurot.

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 8. mai 2017. a kell 23:59. Dividend makstakse aktsionäridele 9. mail 2017. a ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Varssavi börsil väärtpaberite noteerimise lõpetamise kinnitamine ning sellega seotud Aktsiaseltsi oma aktsiate omandamine

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada Varssavi börsil väärtpaberite noteerimise lõpetamise ja sellega seotud Aktsiaseltsi oma aktsiate omandamise poolt alljärgnevalt:

3.1 Lõpetada Varssavi börsil noteeritud Aktsiaseltsi aktsiate, mis on tähistatud Poola väärtpaberite registris (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A) ISIN koodiga EE3100084021 (edaspidi „Aktsiad“), registreerimine.

3.2 Lõpetada Poolas avalik kauplemine kõigi Aktsiatega.

3.3 Osta tagasi Varssavi börsi kaudu omandanud ja Poola väärpaberikontodel olevad Aktsiad. Aktsiaselts omandab Aktsiaid otsuse vastuvõtmisest kuni 31.07.2017. a. Aktsiate tagasiostuhind on 0 – 2,00 eurot Aktsia kohta. Minimaalne tagasiostetavate Aktsiate kogus on 0 ja maksimaalne kogus 110 000 Aktsiat.

3.4 Käesoleva otsuse täitmise eest vastutab Aktsiaseltsi juhatus. Aktsiaseltsi juhatusel on õigus esitada Poola Finantsinspektsioonile (Komisja Nadzoru Finansowego) ja Poola väärtpaberite registrile (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A) avaldus Aktsiate registreerimise lõpetamiseks ja Aktsiate avaliku pakkumise lõpetamiseks ning allkirjastada ja esitada muid dokumente ning teha õigustoiminguid, mis on vajalikud seoses Aktsiate registreerimise ja avaliku pakkumise lõpetamisega Poolas.

3.5 Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmisel, välja arvatud punkt 3.1, mis jõustub Poola Finantsinspektsiooni (Komisja Nadzoru Finansowego) nõusolekus märgitud kuupäeval.

4. Kehtiva aktsiaoptsiooniprogrammi täiendavate tingimuste kinnitamine

Aktsiaseltsi nõukogu kinnitas 23.12.2014 aktsiaoptsiooniprogrammi põhitingimused (viide 23.12.2014 börsiteatele „Olympic Entertainment Group: aktsiaoptsiooniprogramm“), mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt 16.04.2015. Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada kehtiva aktsiaoptsiooniprogrammi täiendamise poolt:

4.1 Pikendada aktsiaoptsiooniprogrammi ühe aasta võrra ning 23.12.2014 kinnitatud põhitingimuste punkt 8 asendatakse järgnevas sõnastuses: „Aktsiaoptsiooni õigustatud isikul on õigus väljastatud optsioone kasutada pärast nelja aastase perioodi möödumist pärast talle optsiooni väljastamist (st pärast temaga optsioonilepingu sõlmimist), kusjuures optsiooni saab kasutada mitte hiljem kui kahe kuu jooksul pärast aktsiaoptsiooni õigustatud isikul optsiooni kasutamise õiguse tekkimist. Optsiooni kasutamiseks esitab õigustatud subjekt Aktsiaseltsile tahteavalduse vastavalt optsioonilepingus sätestatule.“

5. Uue aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste kinnitamine

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste kinnitamise ettepaneku poolt alljärgnevatel tingimustel:

5.1 Aktsiaseltsil on õigus väljastada kuni 31.12.2017 kokku kuni 1 100 000 (üks miljon ükssada tuhat) aktsiaoptsiooni. Iga aktsiaoptsioon annab optsiooni omanikule õiguse märkida 1 (ühe) Aktsiaseltsi aktsia.

5.2 Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektideks on Aktsiaseltsi nõukogu poolt valitud Aktsiaseltsi ja temaga ühte kontserni kuuluvate ettevõtjate juhtivtöötajad, kusjuures juhtivtöötajatena käsitletakse nii töösuhtes olevaid isikuid kui ka juhtorganite liikmeid (v.a Aktsiaseltsi nõukogu liikmed). Aktsiaseltsi juhatusel on õigus esitada nõukogule ettepanekuid aktsiaoptsiooni õigustatud subjektide määramiseks juhtivtöötajate hulgast.

5.3 Aktsiaseltsi juhtivtöötajatele väljastatavate aktsiaoptsioonide arvu määrab Aktsiaseltsi nõukogu. Aktsiaseltsi nõukogu teatab igale õigustatud subjektide hulka arvatud juhtivtöötajale oma sellekohasest otsusest kirjalikult.

5.4 Ühele aktsiaoptsiooni õigustatud subjektiks olevale juhtivtöötajale väljastatakse mitte rohkem kui 100 000 (ükssada tuhat) aktsiaoptsiooni.

5.5 Aktsiaseltsi nõukogu poolt juhatuse liikmetele pakutavate aktsiaoptsioonide arv on:

Madis Jääger 100 000 aktsiaoptsiooni;

Meelis Pielberg 100 000 aktsiaoptsiooni.

5.6 Juhul kui õigustatud subjekt soovib temale määratud aktsiaoptsioone omandada, peab ta sõlmima Aktsiaseltsiga hiljemalt ühe kuu jooksul sellekohase teate saamisest kirjaliku optsioonilepingu. Kui õigustatud subjekt nimetatud tähtaja jooksul optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse temale määratud aktsiaoptsioone omandada.

5.7 Aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste rakendamine ning aktsiaoptsiooni realiseerimise kord määratakse optsioonilepingus, mis sõlmitakse Aktsiaseltsi ning õigustatud subjekti vahel.

5.8 Aktsiaoptsiooni õigustatud isikul on õigus väljastatud optsioone kasutada pärast kolme aastase perioodi möödumist pärast talle optsiooni väljastamist (st pärast temaga optsioonilepingu sõlmimist), kusjuures optsiooni saab kasutada mitte hiljem kui kahe kuu jooksul pärast aktsiaoptsiooni õigustatud isikul optsiooni kasutamise õiguse tekkimist. Optsiooni kasutamiseks esitab õigustatud subjekt Aktsiaseltsile tahteavalduse vastavalt optsioonilepingus sätestatule.

5.9 Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektil ei ole õigust temale väljastatud aktsiaoptsioone võõrandada.

5.10 Aktsiaoptsiooniprogrammi täpsema ajakava ja realiseerimise korra määrab kindlaks nõukogu.

5.11 Aktsiaoptsiooni kasutamise hinnaks on aktsia nimiväärtus või nimiväärtuseta aktsia arvestuslik väärtus ühe aktsia kohta.

5.12 Aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste täitmiseks uute aktsiate emiteerimisel annavad need aktsionärile õiguse saada dividende alates majandusaastast, millal aktsiad emiteeriti, eeldusel, et dividendide saamiseks õigustatud isikute nimekirja ei ole enne aktsiate emiteerimist kindlaks määratud.

5.13 Välistada seoses aktsiaoptsiooniga aktsionäride eesõigus märkida aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritavaid uusi aktsiaid. Enne optsiooniprogrammi raames kapitali suurendamise registreerimist võtab Aktsiaseltsi üldkoosolek vastu otsuse põhikirja muutmise kohta aktsiate arvu muutmiseks, kui seadus seda nõuab.

6. Aktsiaseltsi põhikirja muutmine

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku seoses Aktsiaseltsi aktsiaoptsiooniprogrammi läbi viimisega hääletada järgmise põhikirja muutmise ettepaneku poolt:

6.1 Muuta Aktsiaseltsi põhikirja punkti 4.7. ning kinnitada see uues sõnastuses alljärgnevalt:

„4.7. Aktsiaseltsi nõukogul on seoses 23.12.2014 kinnitatud ning 20.04.2017 muudetud aktsiaoptsiooniprogrammiga õigus kuni 19.04.2019 suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali kuni EUR 840 000 (kaheksasaja neljakümne tuhande euro) võrra kuni 2 100 000 (kahe miljoni ühesaja tuhande) uue Aktsiaseltsi lihtaktsia väljalaskmise teel. Nõukogu poolt aktsiakapitali suurendamise tulemusel võib Aktsiaseltsi aktsiakapitali maksimaalseks suuruseks olla EUR 61 556 482,40 (kuuskümmend üks miljonit viissada viiskümmend kuus tuhat nelisada kaheksakümmend kaks eurot ja nelikümmend senti).”

7. Perioodi 01.01.2017. a - 31.12.2017. a majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori nimetamine

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada Aktsiaseltsi audiitori nimetamise ettepaneku poolt alljärgnevatel tingimustel:

7.1 Nimetada Aktsiaseltsi audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikoodiga 10142876).

7.2 AS PricewaterhouseCoopers auditeerib Aktsiaseltsi perioodi 01.01.2017. a - 31.12.2017. a majandusaasta aruannet.

7.3 Aktsiaselts maksab AS-le PricewaterhouseCoopers majandusaasta aruannete auditeerimise eest tasu AS-ga PricewaterhouseCoopers sõlmitud audiitorteenuse osutamise lepingus kokkulepitud summas.

 

KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED

Pärast päevakorra, sh täiendavate punktide, ammendamist saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet Aktsiaseltsi tegevuse kohta vastavalt Aktsiaseltsi kodulehel http://www.olympic-casino.com avaldatud korrale.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 13. aprillil 2017. a kell 23:59.

Koosolekule registreerimine algab koosoleku toimumise päeval, 20. aprillil 2017. a kell 14:30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument. Vastavad volikirja ja volituse tagasivõtmise blanketid on saadaval Aktsiaseltsi kodulehel aadressil http://www.olympic-casino.com. Juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Võõrkeelsed dokumendid palume esitada vandetõlgi või notari poolt kinnitatud eestikeelse tõlkega või eestikeelse tõlkega, millel notar on kinnitanud tõlkija allkirja.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressil info@oc.eu või üle andes vastavad dokumendi(d) tööpäevadel kella 09:00 kuni 17:00, hiljemalt 19. aprillil 2017. a Aktsiaseltsi asukohas Pronksi 19, 3. korrus.

Aktsiaseltsi majandusaasta aruandega ning vandeaudiitori aruandega saab tutvuda NASDAQ Tallinna börsi kodulehel www.nasdaqbaltic.com. Aktsiaseltsi majandusaasta aruandega, otsuste eelnõudega ning muude üldkoosoleku dokumentidega on võimalik tutvuda alates 29. märtsist 2017. a Aktsiaseltsi kodulehel aadressil http://www.olympic-casino.com ja tööpäeviti ajavahemikus 9:00-17:00 aadressil Pronksi 19, 3. korrus. Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e‑postil info@oc.euvõi telefonil 667 1250. Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Aktsiaseltsi kodulehel http://www.olympic-casino.com.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 5. aprillil 2017. a tööpäeva alguseks (9:00). Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad Aktsiaseltsile kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 17. aprillil 2017. a tööpäeva alguseks (9:00). Nende õiguste teostamise kord, samuti esitatud ettepanekud täiendavate päevakorrapunktide osas, põhjendused päevakorrapunktide kohta ning otsuste eelnõud pärast nende laekumist, avaldatakse Aktsiaseltsi kodulehel aadressil http://www.olympic-casino.com. Eelnõude ja põhjendustega saab tutvuda ka Aktsiaseltsi asukohas tööpäeviti ajavahemikus 9:00-17:00 aadressil Pronksi 19, 3. korrus.

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post 
madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja