Börsiteated

OEG: Olympic Entertainment Group AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse

Postitatud 23.05.2016

OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS, registrikood 10592898, aadress Pronksi 19, Tallinn, Harju maakond, 10124 (edaspidi Aktsiaselts), kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 16. juunil 2016. a algusega kell 15:00 Hilton Tallinn Park konverentsikeskuses aadressil Kreutzwaldi 23, Tallinn, Eesti. 

Korralise üldkoosoleku päevakord on järgmine:

1. Aktsiaseltsi 2015. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine;
2. Kasumi jaotamise otsustamine;
3. Perioodi 01.01.2016. a - 31.12.2016. a majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori nimetamine.

Aktsiaseltsi nõukogu kiitis heaks üldkoosoleku päevakorra ning teeb Aktsiaseltsi aktsionäride korralisele üldkoosolekule järgmised ettepanekud: 

1. Aktsiaseltsi 2015. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada Aktsiaseltsi 2015. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamise poolt, mille kohaselt on puhaskasumi suurus 25 718 587,02 eurot.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada 2015. a majandusaasta kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamise poolt alljärgnevalt:

2.1   Puhaskasumi suurus: 25 718 587,02 eurot;
2.2   Maksta dividendi 0,15 eurot aktsia kohta, kokku summas 22 768 680,90 eurot, millest 0,10 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15. juulil 2016 ja 0,05 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 14. oktoobril 2016;
2.3   Kanda kohustuslikku reservkapitali: 1 285 929,35 eurot;
2.4   Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist: 27 766 166,39 eurot.
2.5   Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse alljärgnevalt: 

2.5.1   15. juulil 2016 makstavat dividendi 0,10 eurot aktsia kohta saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 14. juuli 2016 kell 23:59. Dividend 0,10 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15. juulil 2016 ülekandega aktsionäri pangaarvele.
2.5.2   14. oktoobril 2016 makstavat dividendi 0,05 eurot aktsia kohta saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 13. oktoober 2016 kell 23:59. Dividend 0,05 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 14. oktoobril 2016 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Perioodi 01.01.2016. a - 31.12.2016. a majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori nimetamine

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada Aktsiaseltsi audiitori nimetamise ettepaneku poolt alljärgnevatel tingimustel:

3.1   Nimetada Aktsiaseltsi audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikoodiga 10142876).
3.2   AS PricewaterhouseCoopers auditeerib Aktsiaseltsi perioodi 01.01.2016. a - 31.12.2016. a majandusaasta aruannet.
3.3   Aktsiaselts maksab AS-le PricewaterhouseCoopers majandusaasta aruannete auditeerimise eest tasu AS-ga PricewaterhouseCoopers sõlmitud audiitorteenuse osutamise lepingus kokkulepitud summas.

 

KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED

Pärast päevakorra, sh täiendavate punktide, ammendamist saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet Aktsiaseltsi tegevuse kohta vastavalt Aktsiaseltsi kodulehel http://www.olympic-casino.com avaldatud korrale.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 9. juunil 2016. a kell 23:59.

Koosolekule registreerimine algab koosoleku toimumise päeval, 16. juunil 2016. a kell 14:30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument. Vastavad volikirja ja volituse tagasivõtmise blanketid on saadaval Aktsiaseltsi kodulehel aadressil http://www.olympic-casino.com. Juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Võõrkeelsed dokumendid palume esitada vandetõlgi või notari poolt kinnitatud eestikeelse tõlkega või eestikeelse tõlkega, millel notar on kinnitanud tõlkija allkirja.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressil info@oc.eu või üle andes vastavad dokumendi(d) tööpäevadel kella 09:00 kuni 17:00, hiljemalt 15. juunil 2016. a Aktsiaseltsi asukohas Pronksi 19, 3. korrus.

Aktsiaseltsi majandusaasta aruandega ning vandeaudiitori aruandega saab tutvuda NASDAQ Tallinna börsi kodulehel www.nasdaqomxbaltic.com. Aktsiaseltsi majandusaasta aruandega, otsuste eelnõudega ning muude üldkoosoleku dokumentidega on võimalik tutvuda alates 24. maist 2016. a Aktsiaseltsi kodulehel aadressil http://www.olympic-casino.com ja tööpäeviti ajavahemikus 9:00-17:00 aadressil Pronksi 19, 3. korrus. Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e‑postil info@oc.euvõi telefonil 667 1250. Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Aktsiaseltsi kodulehel http://www.olympic-casino.com.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 1. juunil 2016. a tööpäeva alguseks (9:00). Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad Aktsiaseltsile kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 13. juunil 2016. a tööpäeva alguseks (9:00). Nende õiguste teostamise kord, samuti esitatud ettepanekud täiendavate päevakorrapunktide osas, põhjendused päevakorrapunktide kohta ning otsuste eelnõud pärast nende laekumist, avaldatakse Aktsiaseltsi kodulehel aadressil http://www.olympic-casino.com. Eelnõude ja põhjendustega saab tutvuda ka Aktsiaseltsi asukohas tööpäeviti ajavahemikus 9:00-17:00 aadressil Pronksi 19, 3. korrus.

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja