Börsiteated

OEG müüs Eestis Hiltoni hotellikompleksi hoonet omava tütarettevõtja

Postitatud 15.07.2016

OEG kontserni kuuluv Jessy Investments B.V. sõlmis lepingu 100%-lise osaluse müümiseks Eesti tütarettevõtjas Kesklinna Hotelli OÜ, mis omab Tallinnas hotelli- ja meelahutuskompleksi hoonet, kus tegutsevad hotell Hilton Tallinn Park ja OEG kontserni esinduskasiino Olympic Park Casino. Ostjaks on East Capital kontserni kuuluv ECB3 Tallinn OÜ. Tehingu hinnaks on 48 miljonit eurot.

Müügitehingu eesmärgiks on vabastada kinnisvarasse investeeritud kapitali ja keskenduda kontserni põhitegevusele – kasiinode ja meelelahutuskeskuste opereerimisele. Müügitehingu osaks ei ole hoones tegutsevad hotelli- ja kasiinooperatsioonid, mis jäävad jätkuvalt kuuluma OEG kontsernile. Kesklinna Hotelli OÜ osakapitali nimiväärtus on 2 520 eurot; osaluse soetusmaksumus OEG kontserni jaoks oli 77 949 eurot. Müügitehingu käigus tagastatakse ka Kesklinna Hotelli OÜ poolt võetud pangalaen summas 25 miljonit eurot. Peale tehingu lõpule viimist vähenevad OEG kontserni põhivarad ligikaudu 30 miljoni euro võrra ning kohustused vähenevad 25 miljoni euro võrra. Müügitehingust saadav kasum arvestades tehinguga kaasnevaid kulusid on ligikaudu 17 miljonit eurot. Tehingu lõpuleviimine sõltub tavapäraste tingimuste täitmisest, sh Eesti konkurentsiameti heakskiidu saamisest, misjärel toimub ka osaluse eest tasumine.

OEG kontserni ettevõtjad Olympic Casino Eesti AS ja OÜ Fortuna Travel on sõlminud Kesklinna Hotelli OÜ-ga pikaajalised üürilepingud, mille alusel Olympic Casino Eesti AS ja OÜ Fortuna Travel üürivad Kesklinna Hotelli OÜ-lt hoonet vastavalt kasiino ja hotelli opereerimiseks ning tasuvad selle eest igakuiselt üürimakseid. Kesklinna Hotelli OÜ-l puuduvad kohtu- ja vahekohtumenetlused, mis võiksid oluliselt mõjutada äriühingu majandustegevust. Kesklinna Hotelli OÜ juhatuse liige on Meelis Pielberg (ühtlasi ka Olympic Entertainment Group AS-i juhatuse liige), kes asendatakse peale tehingu lõpule viimist ostja poolt määratud isiku(te)ga. Käesolev tehing ei ole käsitletav tehinguna seotud isikuga (NASDAQ Tallinna börsi reglemendi tähenduses). OEG juhatuse ja nõukogu liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

 

Müüdava äriühingu majandustulemused ja finantsandmed

Kesklinna Hotelli OÜ majandustulemused

(tuhandetes eurodes) 2015 2014 2013
Müügitulu 1 0 292
Puhaskahjum -458 -409 -109
Dividend osa kohta 0 0 0
Tava- ja lahustatud puhaskahjum osa kohta -458 -409 -109

 

Finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes) 31.12.2015 31.12.2014
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 1 222 22
Nõuded ja ettemaksed 564 266
Varud 2 1
Käibevara kokku 1 788 289
     
Põhivara    
     
Kinnisvarainvesteering 21 080 6 363
Materiaalne põhivara 1 1
Põhivara kokku 21 081 6 364
     
VARAD KOKKU 22 869 6 653
     
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Laenukohustused 223 0
Võlad ja ettemaksed 1 621 85
Lühiajalised kohustused kokku 1 844 85
     
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised laenukohustused 21 998 7 084
Pikaajalised kohustused kokku 21 998 7 084
     
KOHUSTUSED KOKKU 23 842 7 169
     
OMAKAPITAL    
Osakapital nimiväärtuses 3 3
Muud reservid 5 5
Akumuleeritud kahjum -981 -524
OMAKAPITAL KOKKU -973 -516
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 22 869 6 653

 

Koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes) 2015 2014
Müügitulu 1 0
Äritulud kokku 1 0
     
Mitmesugused tegevuskulud -454 -409
Muud ärikulud -5 0
Ärikulud kokku -459 -409
     
Ärikahjum -458 -409
     
Kahjum enne tulumaksu -458 -409
     
Perioodi puhaskahjum -458 -409
     
Perioodi koondkahjum -458 -409

 

2016. aastal viis Kesklinna Hotelli OÜ lõpule hotellikompleksi ehituse ning üüris pikaajaliselt hoone välja Olympic Casino Eesti AS-ile ja OÜ-le Fortuna Travel, kes opereerivad hoones kasiinot ja hotelli.

 

Ülevaade Kesklinna Hotelli OÜ võetud laenudest seisuga 11.07.2016

(tuhandetes eurodes)

Laenuandja Tähtaeg Summa (põhiosa)
Swedbank AS 31.08.2018 25 000
Olympic Entertainment Group AS 15.07.2017 5 600

Tehingu käigus tagastab Kesklinna Hotelli OÜ mõlemad laenud.

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post 
madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja