Börsiteated

OEG konsolideeritud auditeerimata majandustulemused, I kvartal 2008

Postitatud 09.05.2008


Äritulud:                          695,0 miljonit krooni (aastane muutus +50,7%)
Ärikasum:                       75,3 miljonit krooni (aastane muutus -13,9%)
Ärirentaablus*:              10,8% (3 kuud 2007 19,0%)
Kasum enne makse:       64,2 miljonit krooni (aastane muutus -33,7%)
Puhaskasum **:             61,9 miljonit krooni (aastane muutus -25,1%)
Puhasrentaablus***:     8,7% (3 kuud 2007 17,9%)

* Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud
** Puhaskasum enne vähemusosalust
*** Puhasrentaablus = Puhaskasum / Äritulud

1 EUR = 15,6466 EEK

Kontserni 2008. aasta 1. kvartali konsolideeritud müügitulud moodustasid 692,3 miljonit krooni (44,2 miljonit eurot) ning äritulud moodustasid kokku 695,0 miljonit krooni (44,4 miljonit eurot), mis on 50,7% enam kui 2007. aasta 1. kvartalis teenitud 461,0 miljoni kroonine (29,5 miljonit eurot) kogutulu. Kontserni konsolideeritud äritulud koosnesid 2008. aasta 1. kvartalis 94% hasartmängutulust ja 6% muudest tuludest.
2007. aasta 1. kvartalis moodustas hasartmängutulu 93% ja muud tulud 7% kogutuludest.

--------------------------------------------------------------------------------
| Kontsernivälised äritulud segmenditi | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1. kv | Kasv | Osakaal | 1. kv | Osakaal |
| | 2008 | | | 2007 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti | 206 882 | 17,3% | 29,8% | 176 306 | 38,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti | 162 612 | 4,3% | 23,4% | 155 847 | 33,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu | 112 364 | 17,6% | 16,2% | 95 516 | 20,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ukraina | 72 441 | 127,1% | 10,4% | 31 893 | 6,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valgevene | 6 227 | 314,9% | 0,9% | 1 501 | 0,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poola | 122 010 | - | 17,6% | - | 0,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rumeenia | 12 486 | - | 1,8% | - | 0,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku | 695 022 | 50,7% | 100,0% | 461 063 | 100,0% |
--------------------------------------------------------------------------------

2008. aasta 1. kvartali ärituludele avaldasid positiivset mõju tulude lisandumine eelmise aasta jooksul soetatud ettevõtetest ning tulude kasv olemasolevates operatsioonides, samuti laienemise tulemusel avatud kasiinode lisandumine.

2008. aasta 1. kvartali lõpus oli Kontsernis kokku 125 kasiinot, üldpinnaga 35 630 m². 2007. aasta 1.kvartali lõpus oli Kontserni kasiinode arv 82 ja kasiinode üldpind kokku 23 169 m². Opereeritavate kasiinode arv suurenes 2008. aasta 1.kvartalis võrreldes möödunud perioodiga 43 kasiino võrra. Käesoleva aasta 1. kvartali jooksul avati Leedus, Ukrainas ja Rumeenias kokku 3 uut kasiinot ning renoveeriti kokku 6 kasiinot – 3 endist Kristiine Kasiinot Eestis ja 3 endist Baltic Gaming kasiinot Lätis.

--------------------------------------------------------------------------------
| Kasiinode arv segmenditi | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 31.03.2008 | 31.12.2007 | 31.03.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti | 35 | 35 | 24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti | 38 | 38 | 38 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu | 16 | 15 | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ukraina | 20 | 19 | 9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valgevene | 4 | 4 | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poola | 8 | 8 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rumeenia | 4 | 3 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Slovakkia | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku | 125 | 122 | 82 |
--------------------------------------------------------------------------------

Kontserni ärikasumiks kujunes 75,3 miljonit krooni (4,8 miljonit eurot), mis on võrreldes 2007. aastaga sama perioodiga 13,9% vähem.
Konsolideeritud puhaskasum kahanes 25,1% võrreldes möödunud aasta 82,7 miljoni krooniga (5,3 miljonit eurot), ulatudes 61,9 miljoni kroonini (4,0 miljonit eurot).

Kontserni juhtkond hindab 1. kvartali tulemusi valdavalt ootuspärasteks. Kvartali tulemustele avaldab oodatult mõju kerge sesoonsus: üldise trendina teenitakse ligikaudu 45% käibest ja 40% kasumist 1. poolaasta jooksul. Oodatust paremad olid Poola ja Leedu tütarettevõtete tulemused ning mõnevõrra tagasihoidlikumaks kujunesid Läti tütarettevõtete tulemused. 2008. aasta 1. kvartali ärikasumile avaldavad mõju uute kasiinode avamistega ning renoveerimistega seotud mittekapitaliseeritavad kulutused 19,9 miljonit krooni (1,3 miljonit eurot), üldisest majanduskliima jahtumisest tulenev tulude kasvu kiiruse pidurdumine ja surve tegevuskuludele ning uute kasiinode käivitumisperioodide pikenemine.

Kontserni juhtkond jätkab 2007. aasta lõpus planeeritud tegevusi Kontserni ettevõtete struktuuride ühtlustamiseks käesoleva aasta jooksul ning tegevuskulude optimeerimiseks. Järgmistes kvartalites suunatakse põhirõhk 2007. aastal omandatud ettevõtete jätkuvale integreerimisele teiste OEG operatsioonidega eesmärgiga suurendada nende tegevuse efektiivsust ning laienemisstrateegia elluviimisele. Sõltuvalt üldisest majanduskliima arengust ootame marginaalide kasvu mitte enne käesoleva aasta viimast kvartalit.

Kontserni 2008. aasta 1. kvartali konsolideeritud ärikulud kasvasid võrreldes 2007. aasta 1. kvartaliga 65,9% ning moodustasid 619,7 miljonit krooni (39,6 miljonit eurot). Suurima osa Kontserni ärikuludest moodustavad tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 210,5 miljonit krooni (13,5 miljonit eurot), järgnevad hasartmängumaksude kulud 111,7 miljonit krooni (7,1 miljonit eurot), amortisatsioonikulu 80,6 miljonit krooni (5,2 miljonit eurot), rendikulu 61,0 miljonit krooni (3,9 miljonit eurot) ja turunduskulud koos jackpottide kuludega 48,7 miljonit krooni (3,1 miljonit eurot).

Absoluutnumbrina kasvasid võrreldes eelmise aastaga kõige enam personalikulud, kokku 91,2 miljonit krooni (5,8 miljonit eurot) ehk 76,5%, hasartmängumaksude kulud 66,8 miljonit krooni (4,3 miljonit eurot) ehk 148,9% ja hoonete rendikulud 111,4% ehk 32,1 miljonit krooni (2,1 miljonit eurot).

2008. aasta 1. kvartali puhaskasumit mõjutavad negatiivselt 14,2 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot) realiseerimata kursivahed, mis tulenevad USA dollari olulisest nõrgenemisest euro suhtes. Kursivahed kajastuvad kasumiaruande real „Kahjum valuutakursi muutustest“.


Eesti segment

Kontserni kiire laienemise tulemusena on Eesti segmendi osakaal konsolideeritud ärituludes võrreldes eelmise aasta sama ajaga langenud 38,2%-lt 29,8%-ni. 2008. Aasta 1. kvartalis moodustasid Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 206,9 miljonit krooni (13,2 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 194,2 miljonit krooni (12,4 miljonit eurot). Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes möödunud aasta sama ajaga 17,3%.

Eesti Hasartmängukorraldajate Liidu andmetel kasvas Olympic Casino Eesti AS turuosa 1. kvartalis seniselt 45%-lt 47%-ni.

2008. aasta 1. kvartali lõpus tegutses Eestis kokku 35 Olympic kasiinot, milles oli kokku 1 360 mänguautomaati ja 24 mängulauda. Kvartali jooksul renoveeriti 3 endist Kristiine Kasiinot.

Eesti segmendi ärikasum kasvas 1. kvartalis 25,9% ja ulatus 44,7 miljoni kroonini (2,9 miljonit eurot). Kasumi suurenemine saavutati läbi tulude kasvu ja tõhusa kulujuhtimise.


Läti segment

Läti turusegment moodustab Kontserni ärituludest 23,4%. 2008. aasta 1. kvartalis moodustasid Läti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 162,6 miljonit krooni (10,4 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 148,9 miljonit krooni (9,5 miljonit eurot) ning muud tulud 13,7 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot). Läti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta sama ajaga 4,3%. Samas suurusjärgus kasvas Läti hasartmänguturg.

Läti segmendi ärikasumiks kujunes 2,2 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot), mis jääb eelmise aasta sama perioodi tulemusele alla 93,1%. Kasumi vähenemist põhjustavad suurenenud tegevuskulud ning tulude kasvu pidurdumine. Läti tütarettevõtetes on alustatud organisatsiooni ja töötajaskonna restruktueerimisega, mille kuluefekt ilmneb käesoleva aasta teises pooles.

Kvartali lõpus opereeris Läti segment kokku 38 kasiinot 1 267 mänguautomaadiga ja 40 mängulauaga.


Leedu segment

Leedu turusegment jätkab selle aastal stabiilset kasvu, 1. kvartalis suurenesid tulud 17,6%. Leedu segmendi osakaal konsolideeritud ärituludes on 16,2%. 2008. aasta 1. kvartalis moodustasid Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kokku 112,4 miljonit krooni (7,2 miljonit eurot), millest hasartmängutulud olid 107,2 miljonit krooni (6,9 miljonit eurot) ning muud tulud 5,2 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot).

Leedu segmendi ärikasumiks kujunes 22,8 miljonit krooni (1,5 miljonit eurot), mis on 11,4% rohkem eelmise aasta sama perioodi tulemusest.

Kvartali lõpu seisuga tegutses Olympic Casino kaubamärgi all Leedus 10 kasiinot (arvestades ka ajutiselt renoveerimiseks suletud Kaunase kasiinot) ning Bumerangase kaubamärgi all 6 kasiinot, kokku 578 mänguautomaadiga ja 64 mängulauaga.


Ukraina segment

Ukraina segment on Kontsernis olnud jätkuvalt kõige kiiremini kasvav. Ukraina segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aastaga 2,3 korda. Ukraina segmendi osakaal konsolideeritud ärituludes tõusis 1. kvartalis 10,4%-ni. Aruandeperioodi kontsernivälised äritulud kokku olid 72,4 miljonit krooni (4,6 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 66,7 miljonit krooni (4,3 miljonit eurot) ning muud tulud 5,7 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot).

Ukraina segmendi ärikasum oli esimeses kvartalis 2,8 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot), mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,0 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot) vähem. Ärikasumile avaldasid mõju laienemisest tulenevad kulud ning renoveerimiseks suletud endiste Eldorado kasiinodega seotud kulud kogusummas 7,7 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot).

Ukraina segmendi ettevõtted opereerisid kvartali lõpu seisuga kokku 20 kasiinot 870 mänguautomaadiga ja 18 mängulauaga.


Valgevene segment

Olympic Casino Bel IP tegutseb märtsi lõpu seisuga Minskis 4 kasiinoga, milles on 199 mänguautomaati.

Valgevene segment moodustab alla 1% Kontserni konsolideeritud ärituludest. 2008. aasta 1. kvartalis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tulud kasvanud 3 korda moodustades 6,2 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot). 1. kvartali ärikahjumiks kujunes 4,5 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot).


Poola segment

Poola segmendi 2008. aasta 1. kvartali äritulud olid 122,0 miljonit krooni (7,8 miljonit eurot), moodustades 17,6% konsolideeritud ärituludest. Kontsern opereeris Poolas kvartali lõpus 302 mänguautomaadiga ja 45 mängulauaga kokku kaheksas kasiinos. Poola segemendi ärikasumiks kujunes 15,9 miljonit krooni (1,0 miljonit eurot).


Rumeenia segment

Rumeenia segment lõpetas 2008. aasta 1. kvartali ärituluga 12,5 miljonit krooni (0,8 miljonit eurot). Uute saalide avamise ettevalmistustööd tõid kaasa kulud, mille tulemusena kujunes ärikahjumiks 7,1 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot).

Kontsern opereeris Rumeenias kvartali lõpus 139 mänguautomaadiga ja 13 mängulauaga kokku neljas kasiinos.


Bilanss

31.03.2008 seisuga oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 2 712,5 miljonit krooni (173,4 miljonit eurot). 31.12.2007 seisuga oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 2 703,9 miljonit krooni (172,8 miljonit eurot).Kvartali bilansimahu kasv moodustas 0,3%.

Käibevarad moodustasid varadest 547,8 miljonit krooni (35,0 miljonit eurot) ehk 20,2% kogu varadest ja põhivarad 2 164,7 miljonit krooni (138,3 miljonit eurot) ehk 79,8% bilansimahust. Immateriaalsed varad moodustasid põhivaradest 679,1 miljonit krooni (43,4 miljonit eurot) ehk 31,1%.
Kontserni kohustused moodustasid bilansipäeval kokku 315,7 miljonit krooni (20,2 miljonit eurot) ning konsolideeritud omakapital 2 396,7 miljonit krooni (153,2 miljonit eurot). Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad võlad hankijatele 96,4 miljonit krooni (6,2 miljonit eurot), maksukohustused 74,3 miljonit krooni (4,7 miljonit eurot), võlad töövõtjatele 69,5 miljonit krooni (4,4 miljonit eurot).


Investeeringud

Kontsern investeeris materiaalsesse põhivarasse 2008. aasta 1. kvartalis 208,6 miljonit krooni (13,3 miljonit eurot), millest 133,3 miljonit krooni (8,5 miljonit eurot) investeeriti mänguseadmetesse, 67,1 miljonit krooni (4,3 miljonit eurot) investeeriti kasiinode rekonstrueerimisse, muud materiaalset põhivara soetati 8,2 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot).

Investeeringud immateriaalsesse põhivarasse moodustasid 3,1 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot).


Rahavood

Kontserni rahavood äritegevuse rahavood 2008. aasta 1. kvartalis olid 58,1 miljonit krooni (3,7 miljonit eurot).Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -144,5 miljonilt kroonilt (9,2 miljonit euorot). Netorahavood kokku moodustasid -86,5 miljonit krooni (-5,5 miljonit eurot).


Personal

31.03.2008 seisuga andis Kontsern tööd 3 900 inimesele (31.03.07: 2 406). Eesti ettevõtetes töötas märtsi lõpus 779, Lätis 939, Leedus 807, Ukrainas 667, Valgevenes 82, Poolas 457, Rumeenias 166 ja Slovakkias 3 inimest.

2008. aasta 1 kvartalis arvestati Kontsernis töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 210,5 miljonit krooni (13,5 miljonit eurot), möödunud aastal samal ajal 119,2 miljonit krooni (7,6 miljonit eurot).

Kontserni põhilised arvnäitajad:                        

--------------------------------------------------------------------------------
| | 1. kv 2008 | 1. kv 2007 | Muutus |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud (miljon krooni) | 695,0 | 461,1 | 50,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA (miljon krooni) | 156,0 | 134,5 | 16,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum (miljon krooni) | 75,3 | 87,4 | -13,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum (miljon krooni) | 61,9 | 82,7 | -25,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA marginaal | 22,4% | 29,2% | -23,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärirentablus | 10,8% | 19,0% | -42,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhasrentaablus | 8,9% | 17,9% | -50,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapitali suhtarv | 88,3%  | 90,1%  | -2,0%  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasiinode arv kvartali lõpus | 125 | 82 | 52,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasiinode pind m2 kvartali lõpus | 35 630 | 23 169 | 53,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Mänguautomaatide arv kvartali | 4 715 | 3 023 | 56,0% |
| lõpus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mängulaudade arv kvartali lõpus | 204 | 119 | 71,4% |
--------------------------------------------------------------------------------


Suhtarvude valemid

o EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi- ja väärtuse languse
kulusid
o Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid
o Puhaskasum = aruandeperioodi puhaskasum enne vähemusosalust
o EBITDA marginaal = EBITDA / Aritulud
o Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud
o Puhasrentaablus = Puhaskasum / Aritulud
o Omakapitali suhtarv = Omakapital / Varad kokku

1 EUR = 15,6466 EEK

 

BILANSS

--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EEK) |   | 31.03.2008 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod |   | 415 724 | 501 800 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised |   | 6 714 | 10 929 |
| finantsinvesteeringud | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu |   | 4 729 | 14 309 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded ja ettemaksed |   | 93 607 | 68 461 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulumaks |   | 1 670 | 2 567 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud |   | 25 321 | 20 441 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku |   | 547 766 | 618 507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksuvara |   | 3 511 | 3 575 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidusettevõtete aktsiad |   | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantsinvesteeringud |   | 7 211 | 7 248 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised nõuded |   | 14 928 | 11 955 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud |   | 57 909 | 52 924 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara |   | 1 401 984 | 1 319 338 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara |   | 679 146 | 690 379 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku |   | 2 164 689 | 2 085 419 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU |   | 2 712 456 | 2 703 926 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EEK) |   | 31.03.2008 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused |   | 3 523 | 4 682 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostjate ettemaksed |   | 3 832 | 12 600 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele |   | 96 417 | 125 749 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad |   | 9 968 | 9 293 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukohustus |   | 11 872 | 13 617 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud maksukohustused |   | 62 429 | 70 870 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad |   | 72 357 | 73 662 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised |   | 15 634 | 15 297 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku |   | 276 033 | 325 770 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksukohustus |   | 14 909 | 18 280 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised võlakohustused |   | 24 821 | 24 787 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku |   | 39 730 | 43 067 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku |   | 315 764 | 368 837 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital |   | 1 510 000 | 1 510 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss |   | 227 273 | 227 273 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital |   | 19 444 | 19 444 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realiseerimata kursivahed |   | -1 672 | -1 344 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum |   | 574 179 | 518 394 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanikele kuuluv |   | 2 329 225 | 2 273 768 |
| omakapital kokku | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus |   | 67 467 | 61 321 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku |   | 2 396 692 | 2 335 089 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU |   | 2 712 456 | 2 703 926 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EUR) |   | 31.03.2008 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod |   | 26 570 | 32 071 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised |   | 429 | 698 |
| finantsinvesteeringud | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu |   | 302 | 915 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded ja ettemaksed |   | 5 983 | 4 375 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulumaks |   | 107 | 164 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud |   | 1 618 | 1 306 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku |   | 35 009 | 39 530 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksunõue |   | 224 | 229 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidusettevõtete aktsiad |   | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud aktsiad ja väärtpaberid |   | 461 | 463 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised nõuded |   | 954 | 764 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud |   | 3 701 | 3 382 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara |   | 89 603 | 84 321 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara |   | 43 405 | 44 123 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku |   | 138 349 | 133 283 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU |   | 173 358 | 172 812 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EUR) |   | 31.03.2008 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused |   | 225 | 299 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostjate ettemaksed |   | 245 | 805 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele |   | 6 162 | 8 037 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad |   | 637 | 594 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukohustus |   | 759 | 870 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksukohustused |   | 3 990 | 4 529 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad |   | 4 624 | 4 708 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised |   | 999 | 978 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku |   | 17 642 | 20 821 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksukohustus |   | 953 | 1 168 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised võlakohustused |   | 1 586 | 1 584 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku |   | 2 539 | 2 753 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku |   | 20 181 | 23 573 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital |   | 96 507 | 96 507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss |   | 14 525 | 14 525 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital |   | 1 243 | 1 243 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realiseerimata kursivahed |   | -107 | -86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum |   | 36 697 | 33 131 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanikele kuuluv |   | 148 865 | 145 320 |
| omakapital kokku | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus |   | 4 312 | 3 919 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku |   | 153 177 | 149 239 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU |   | 173 358 | 172 812 |
--------------------------------------------------------------------------------


 

KASUMIARUANNE

--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EEK) | 3 k 2008 | 3 k 2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulud | 692 253 | 459 738 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 2 770 | 1 325 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud kokku | 695 022 | 461 063 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubad, toore, materjal ja teenused | -17 184 | -11 144 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mitmesugused tegevuskulud | -304 108 | -195 603 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tööjõu kulud | -210 452 | -119 222 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kulum | -80 685 | -47 172 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | -7 290 | -513 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud kokku | -619 718 | -373 654 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 75 304 | 87 409 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulud | 3 450 | 12 932 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud | -312 | -4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) valuutakursi | -14 210 | -3 392 |
| muutustest | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud kokku | -11 072 | 9 536 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum majandustegevusest | 64 232 | 96 945 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukulu | -2 298 | -14 265 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKASUM | 61 934 | 82 679 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | 6 150 | 3 346 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanike osa | 55 785 | 79 333 |
| puhaskasumist | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava kasum aktsia kohta (EEK) | 0,37 | 0,53 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud kasum aktsia kohta (EEK) | 0,37 | 0,53 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EUR) | 3 k 2008 | 3 k 2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulud | 44 243 | 29 383 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 177 | 85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud kokku | 44 420 | 29 467 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubad, toore, materjal ja teenused | -1 098 | -712 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mitmesugused tegevuskulud | -19 436 | -12 501 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tööjõu kulud | -13 450 | -7 620 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kulum | -5 157 | -3 015 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | -466 | -33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud kokku | -39 607 | -23 881 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 4 813 | 5 586 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulud | 221 | 826 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud | -20 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) valuutakursi | -908 | -217 |
| muutustest | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud kokku | -708 | 609 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum majandustegevusest | 4 105 | 6 196 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukulu | -147 | -912 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKASUM | 3 958 | 5 284 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | 393 | 214 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanike osa | 3 565 | 5 070 |
| puhaskasumist | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava kasum aktsia kohta (EUR) | 0,02 | 0,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud kasum aktsia kohta (EUR) | 0,02 | 0,03 |
--------------------------------------------------------------------------------

Lisainfo:

Andri Avila
Juhatuse liige
Olympic Entertainment Group
Tel + 372 667 1250
E-post andri.avila@oc.eu
www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja