Börsiteated

OEG: konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 4. kvartal ja 12 kuud 2017

Postitatud 28.02.2018

Kontserni peamised tegevusnäitajad:

    2017 2016 2015
Müügitulud enne hasartmängumaksu mln eurot 215,1 205,1 177,2
Hasartmängumaksud mln eurot -42,7 -44,2 -40,4
Neto müügitulud mln eurot 172,4 161,0 136,8
Neto müügitulud ja muud äritulud kokku mln eurot 172,6 179,4 137,4
EBITDA mln eurot 47,3 53,8 39,5
Ärikasum mln eurot 34,4 34,6 31,4
Puhaskasum mln eurot 30,6 29,8 27,1
         
EBITDA marginaal % 27,4 33,4 28,9
Ärirentaablus % 19,9 21,5 22,9
Puhasrentaablus % 17,8 18,5 19,8
         
Varad mln eurot 170,1 152,7 162,3
Omakapital mln eurot 145,3 129,9 122,9
ROE % 22,8 24,4 23,4
ROA % 19,0 18,9 18,8
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja korda 2,7 2,1 1,4
         
Kasiinode arv perioodi lõpus tk 115 120 119
Kasiinode pind perioodi lõpus m2 36 960 39 083 33 969
Panustamispunktide arv perioodi lõpus tk 27 31 34
Panustamispunktide pind perioodi lõpus m2 690 856 970
Töötajad in 2 938 3 024 3 118
         
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus tk 4 029 4 123 4 101
Elektroonilise ruleti terminalide arv perioodi lõpus tk 110 106 122
Mängulaudade arv perioodi lõpus tk 163 170 183
Turniiripokkeri mängulaudade arv perioodi lõpus tk 59 64 65

 

Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2017. aasta jooksul:

 • Käesoleva aruande juhatuse tegevusaruande osas on finantstulemused esitletud koos lõpetatud tegevusvaldkondadega Poolas ja Valgevenes. Koondkasumiaruandes on lõpetatud tegevusvaldkondade tulemused eraldatud ning esitletud eraldi real. Jätkuvate ja lõpetatud tegevusvaldkondade kasumiaruanded on välja toodud leheküljel 13.
 • Kontserni 2017. aasta müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 215,1 miljoni euroni, mis on 4,9% (+10,0 mln eurot) rohkem kui 2016. aasta jooksul.
 • 2017. aasta hasartmängutulud enne hasartmängumakse moodustasid Kontserni konsolideeritud müügituludest enne hasartmängumakse 89,6% (192,7 mln EUR) ja muud tulud 10,4% (22,4 mln eurot). Aasta varem olid osakaalud vastavalt 92,4% (189,5 mln eurot) ja 7,6% (15,7 mln eurot).
 • Kontserni 2017. aasta konsolideeritud kulumieelne ärikasum (EBITDA) kahanes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 6,5 miljonit eurot 47,3 miljoni euroni (-12,1%). 2017. aasta ärikasum ulatus 34,4 miljoni euroni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,2 miljonit eurot (-0,7%) vähem. Eelmise aasta vastavad numbrid sisaldasid hotelli kinnisvara müügitehingu kasumit summas 17,8 miljonit eurot ning firmaväärtuse ja varade allahindluse kahjumit Poolas (Poola segmendi 2016. aasta ärikahjum oli 7,8 miljonit eurot).
 • Emaettevõtja osa 2017. aasta konsolideeritud puhaskasumist oli 30,0 miljonit eurot. Aasta tagasi oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 29,3 miljonit eurot.
 • Käesolevas aruandes on klassifitseeritud lõpetatud tegevusvaldkonnana Poola ja Valgevene segmendid, mille puhaskasum 2017. aasta jooksul oli 0 mln eurot (2016. aasta jooksul puhaskahjum 9,6 mln eurot).
 • Kontserni Poola tütarühing Casino Polonia-Wrocław sp. z o.o., mis opereeris Varssavis 2016. aasta septembrini esinduskasiinot, esitas 2. jaanuaril 2017 kohtule pankrotiavalduse.
 • Kontsern asutas ja registreeris 11. jaanuaril 2017 Maltal äriühingu Olybet Malta Limited, aktsiakapitaliga 5 000 eurot. Kontsern omab läbi tütarühingu 100% Olybet Malta Limited aktsiatest. Tütarühingu asutamise eesmärgiks on juriidilise platvormi arendamine seoses OEG kontserni tegevuse laiendamisega kaughasartmängude turgudel.
 • Kontserni Poola tütarühingud Baina Investments sp. z o.o. ja Silber Investments sp. z o.o. esitasid 20. jaanuaril 2017 kohtule pankrotiavaldused. Nimetatud valdusettevõtted omavad osalust OEG tütarühingus Casino Polonia-Wrocław sp. z o.o.
 • 27. veebruaril 2017 teatas Kontsern Leedus asuva tütarettevõtte UAB Orakulas jaotamisest käesoleva aasta esimeses pooles kaheks ettevõtteks. Jagunemise eesmärgiks oli grupi struktuuri korrastamine, eraldades kaughasartmängude tehnoloogilise platvormi ja spordiennustusteenuse pakkumise nimetatud tütarettevõtte operatiivsest tegevusest. Jagunemise järgselt omab Kontsern 100% mõlema ettevõtte aktsiatest. Jagunemine viidi lõpule 16. mail 2017.
 • 28. märtsil 2017 teatas Kontsern menetluse alustamisest aktsiate noteerimise lõpetamiseks Varssavi Börsi põhinimekirjas. Peale vastava nõusoleku saamist Poola Finantsinspektsioonilt teatas Kontsern, et OEG aktsiad ei ole Varssavi börsil noteeritud alates 19. septembrist 2017.
 • 20. aprillil 2017 toimunud aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta dividende summas 15 179 120,60 eurot (0,1 eurot aktsia kohta), mis maksti aktsionäridele välja 9. mail 2017.
 • 9. mail 2017 teatas Kontsern Itaalia tütarettevõtete, kasiinooperaatorite Slottery S.r.l. ja Jackpot Game S.r.l. ühinemislepingu sõlmimisest. Ühinemine viidi lõpule 28. juunil 2017 ning selle käigus ühendas Slottery S.r.l. endaga Jackpot Game S.r.l. Ühinemise eesmärgiks oli kontserni struktuuri korrastamine.
 • 29. mail 2017 teatas Kontsern oma Valgevene tütarettevõtte Olympic Casino Bel IP likvideerimisest. Likvideerimise eesmärgiks oli kontserni struktuuri korrastamine.
 • 9. juunil 2017 teatas Kontsern oma Leedu tütarettevõtete, Olympic Casino Group Baltija UAB ja Orakulas UAB ühinemislepingu sõlmimisest 7. juunil 2017. Ühinemine viidi lõpule 31. augustil 2017 ning selle käigus ühendas Olympic Casino Group Baltija UAB endaga Orakulas UAB. Ühinemise eesmärgiks oli kontserni struktuuri korrastamine.
 • 18. oktoobril ning 13. novembril vaidlustas OEG vastavalt kahe ning viie Riia kasiino tegevusloa lõpetamise otsused kohtus
 • Seoses juhatuse liikmete volituste lõppemisega 31.12.2017 otsustas Olympic Entertainment Group AS-i nõukogu pikendada juhatuse esimehe volitusi kuni 31.12.2020 ja juhatuse liikme volitusi kuni 31.12.2019.

 

Kontserni konsolideeritud müügitulud enne hasartmängumakse segmentide lõikes:

000€ IV kv 2017 IV kv 2016 Muutus 2017 2016 Muutus
Eesti 15 213 12 924 17,7% 56 665 45 364 24,9%
Läti 17 915 17 922 0,0% 69 000 66 185 4,3%
Leedu 7 146 6 956 2,7% 27 386 25 286 8,3%
Slovakkia 4 127 3 866 6,7% 17 388 16 546 5,1%
Itaalia 7 760 7 900 -1,8% 30 395 26 838 13,3%
Malta 4 396 2 731 61,0% 14 280 11 169 27,9%
Poola 0 35 -100,0% 0 13 565 -100,0%
Valgevene 0 0 n/a 0 185 -100,0%
Kokku 56 557 52 334 8,1% 215 114 205 138 4,9%

 

Kasiinode arv segmenditi:

  31.12.2017 31.12.2016
Eesti 24 24
Läti 53 54
Leedu 17 18
Slovakkia 6 8
Itaalia 14 15
Malta 1 1
Poola 0 0
Valgevene 0 0
Kokku 115 120

 

Ülevaade turgude lõikes

Eesti

Eesti segmendi 2017. aasta müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 56,7 miljoni euroni (+11,3 mln eurot, +24,9%), EBITDA 10,7 miljoni euroni (-12,4 mln eurot, -53,6%) ning ärikasum 7,0 miljoni euroni (-12,8 mln eurot, -64,7%). EBITDA ja ärikasumi languse põhjuseks on asjaolu, et eelmise aasta sama perioodi näitajad sisaldasid hotelli kinnisvara müügitehingu kasumit summas 17,8 miljonit eurot. Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 13,3% ulatudes 44,4 miljoni euroni.

2017. aasta detsembri lõpus tegutses Eestis kokku 24 Olympic kasiinot 988 mänguautomaadi, 46 elektroonilise ruleti terminali, 24 mängulaua ja 24 turniiripokkeri mängulauaga. Eesti ettevõtetes töötas 31. detsembri 2017 seisuga 709 inimest.

Läti

Läti segmendi 2017. aasta müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 69,0 miljoni euroni (+2,8 mln eurot, +4,3%), EBITDA 29,0 miljoni euroni (+1,2 mln eurot, +4,4%) ning ärikasum 25,0 miljoni euroni (+0,8 mln eurot, +3,4%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 3,5% ulatudes 62,7 miljoni euroni.

2017. aasta detsembri lõpus tegutses Lätis kokku 53 Olympic kasiinot 1 473 mänguautomaadi, 8 elektroonilise ruleti terminali, 24 mängulaua ja 9 turniiripokkeri mängulauaga. Läti ettevõtetes töötas 31. detsembri 2017 seisuga 920 inimest.

Leedu

Leedu segmendi 2017. aasta müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 27,4 miljoni euroni (+2,1 mln eurot, +8,3%), EBITDA 4,0 miljoni euroni (+1,7 mln eurot, +75,3%) ning ärikasum 2,1 miljoni euroni (+1,4 mln eurot, +185,6%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 8,3% ulatudes 26,0 miljoni euroni.

2017. aasta detsembri lõpus tegutses Leedus kokku 17 Olympic kasiinot 511 mänguautomaadi, 8 elektroonilise ruleti terminali, 54 mängulaua ja 2 turniiripokkeri mängulauaga ning omas 27 panustamispunkti. Leedu ettevõtetes töötas 31. detsembri 2017 seisuga 716 inimest.

Slovakkia

Slovakkia segmendi 2017. aasta müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 17,4 miljoni euroni (+0,8 mln eurot, +5,1%), EBITDA 1,4 miljoni euroni (+0,3 mln eurot, +25,3%) ning ärikasum 0,2 miljoni euroni (+0,2 mln eurot). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 5,7% ulatudes 15,5 miljoni euroni.

2017. aasta detsembri lõpus tegutses Slovakkias kokku 6 Olympic kasiinot 249 mänguautomaadi, 30 elektroonilise ruleti terminali, 40 mängulaua ja 19 turniiripokkeri mängulauaga. Slovakkia ettevõtetes töötas 31. detsembri 2017 seisuga 315 inimest.

Itaalia

Itaalia segmendi 2017. aasta müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 30,4 miljoni euroni (+3,6 mln eurot, +13,3%), EBITDA 1,3 miljoni euroni (+0,3 mln, +30,6%) ning ärikasum 0,5 miljoni euroni (-0,1 mln, -14,2%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 13,0% ulatudes 30,0 miljoni euroni.

2017. aasta detsembri lõpus tegutses Itaalias kokku 14 VLT mänguautomaadikasiinot 523 mänguautomaadiga. Itaalia ettevõtetes töötas 31. detsembri 2017 seisuga 88 inimest.

Malta

Malta segmendi 2017. aasta müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 14,3 miljoni euroni (+3,1 mln eurot, +27,9%), EBITDA 0,8 miljoni euroni (+0,9 mln) ning ärikahjum -0,3 miljoni euroni (+0,9 mln). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 28,1% ulatudes 14,1 miljoni euroni.

2017. aasta detsembri lõpus tegutses Maltal kokku 1 kasiino 285 mänguautomaadi, 18 elektroonilise ruleti terminali, 21 mängulaua ja 5 turniiripokkeri mängulauaga. Maltal töötas 31. detsembri 2017 seisuga 189 inimest.

 

Finantsseisund

Seisuga 31. detsember 2017 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 170,1 miljonit eurot, mis on 11,4% ehk 17,4 miljonit eurot enam kui aasta tagasi.

Käibevarad moodustasid varadest 65,9 miljonit eurot ehk 38,7% kogu varadest ja põhivarad 104,2 miljonit eurot ehk 61,3% bilansimahust. Kohustused ulatusid bilansipäeval 24,8 miljoni euroni ning omakapital 145,3 miljoni euroni. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad kohustused tarnijatele ja tarnijate ettemaksed (9,1 mln eurot), maksukohustused (5,6 mln eurot) ja kohustused töövõtjatele (5,3 mln eurot).

Investeeringud

Kontsern investeeris 2017. aasta jooksul materiaalsesse põhivarasse 10,2 miljonit eurot (-22,9 mln eurot, -69,2%), millest 6,2 miljonit eurot investeeriti kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse ning 3,4 miljonit eurot mänguseadmetesse. 2016. aasta sisaldab ka investeeringuid hotelli ehitusse, mistõttu on 2017. aasta investeeringud madalamad.

Rahavood

Kontserni 2017. aasta äritegevuse rahavood olid 46,0 miljonit eurot (+11,5 mln eurot). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -10,0 miljonit eurot (+14,2 mln eurot). Finantseerimistegevuse rahavood olid -15,4 miljonit eurot (‑8,3 mln eurot). Netorahavood olid 20,6 miljonit eurot (+17,4 mln eurot).

Personal

Seisuga 31. detsember 2017 andis Kontsern tööd 2 938 inimesele, mis on 86 inimest vähem kui aasta tagasi.

2017. aasta jooksul arvestati Kontserni töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 55,3 miljonit eurot (+1,8 mln eurot, +3,3%). Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2017. aasta eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 1 000 tuhat eurot (2016. aasta eest 1 286 tuhat eurot) ja nõukogu liikmetele 149 tuhat eurot (2016. aasta eest 149 tuhat eurot).

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes)   31.12.2017 31.12.2016
VARAD      
Käibevara      
Raha ja raha ekvivalendid   58 482 37 933
Finantsinvesteeringud   919 99
Nõuded ja ettemaksed   4 554 4 552
Ettemakstud tulumaks   286 913
Varud   1 658 1 532
Käibevara kokku   65 899 45 029
       
Põhivara      
Edasilükkunud tulumaksuvara   507 426
Muud finantsinvesteeringud   457 4 988
Muud pikaajalised nõuded   3 957 776
Kinnisvarainvesteeringud   323 295
Materiaalne põhivara   49 046 51 250
Immateriaalne põhivara   49 935 49 932
Põhivara kokku   104 225 107 667
       
VARAD KOKKU   170 124 152 696
       
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL      
Lühiajalised kohustused      
Võlad ja ettemaksed   22 082 19 806
Tulumaksukohustus   612 292
Eraldised   1 780 1 329
Lühiajalised kohustused kokku   24 474 21 427
       
Pikaajalised kohustused      
Edasilükkunud tulumaksukohustus   0 693
Muud pikaajalised võlakohustused   309 703
Pikaajalised kohustused kokku   309 1 396
       
KOHUSTUSED KOKKU   24 783 22 823
       
OMAKAPITAL      
Aktsiakapital   60 716 60 716
Ülekurss   252 258
Omaaktsiad   -53 0
Kohustuslik reservkapital   6 325 4 860
Muu reserv   566 538
Realiseerimata kursivahed   19 -26
Jaotamata kasum   71 209 57 825
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku   139 034 124 171
Mittekontrolliv osalus   6 307 5 702
OMAKAPITAL KOKKU   145 341 129 873
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU   170 124 152 696

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

Kokkuvõte jätkuvate ja lõpetatud tegevusvaldkondade kasumiaruannetest on välja toodud aruande leheküljel 13.

(tuhandetes eurodes)   IV kv 2017 IV kv 2016 2017 2016
Jätkuvad tegevusvaldkonnad          
Hasartmängutulud   50 489 47 211 192 720 175 998
Muud müügitulud   6 068 5 088 22 394 15 390
Müügitulud enne hasartmängumakse   56 557 52 299 215 114 191 388
Hasartmängumaksud   -10 884 -10 032 -42 672 -37 497
Neto müügitulud   45 673 42 267 172 442 153 891
Muud äritulud   85 61 112 18 201
Neto müügitulud ja muud äritulud kokku   45 758 42 328 172 554 172 092
           
Kaubad, toore, materjal ja teenused   -1 605 -1 506 -6 004 -5 331
Mitmesugused tegevuskulud   -16 280 -17 179 -63 574 -60 311
Tööjõu kulud   -14 305 -13 287 -55 302 -50 667
Põhivara kulum ja väärtuse langus   -3 579 -3 138 -12 982 -11 371
Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus   28 7 28 7
Muud ärikulud   -163 -97 -357 -525
Ärikulud kokku   -35 904 -35 200 -138 191 -128 198
           
Ärikasum   9 854 7 128 34 363 43 894
           
Intressitulud   8 2 13 26
Intressikulud   -1 0 -2 -41
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest   -13 2 -50 16
Muud finantstulud ja -kulud   -1 -1 -21 -23
Finantstulud ja -kulud kokku   -7 3 -60 -22
           
Kasum enne tulumaksu   9 847 7 131 34 303 43 872
           
Tulumaksukulu   -329 -1 655 -3 670 -4 448
Jätkuvate tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum   9 518 5 476 30 633 39 424
           
Lõpetatud tegevusvaldkondade perioodi puhaskahjum   0 -188 0 -9 618
           
Perioodi puhaskasum   9 518 5 288 30 633 29 806
Emaettevõtja osa   8 886 5 630 30 028 29 292
Mittekontrolliva osaluse osa   632 -342 605 514
           
Muu koondkasum, mis on hiljem võimalik reklassifitseerida kasumiaruandesse          
Realiseerimata kursivahed   21 678 45 1 130
Kokku perioodi koondkasum   9 539 5 966 30 678 30 936
Emaettevõtja osa   8 907 6 308 30 073 30 422
Mittekontrolliva osaluse osa   632 -342 605 514
           
           
Tava kasum aktsia kohta*   5,9 3,7 19,8 19,3
Jätkuvad tegevusvaldkonnad   5,9 3,8 19,8 25,6
Lõpetatud tegevusvaldkonnad   0,0 -0,1 0,0 -6,3
           
Lahustatud kasum aktsia kohta*   5,8 3,7 19,8 19,3
Jätkuvad tegevusvaldkonnad   5,8 3,8 19,8 25,6
Lõpetatud tegevusvaldkonnad   0,0 -0,1 0,0 -6,3

    * euro sentides

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post 
madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

 


Olympic_interim_Q4_2017_EST.pdf 

« Tagasi nimekirja