Börsiteated

OEG: Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 3. kvartal ja 9 kuud 2017

Postitatud 26.10.2017

Olympic Entertainment Group
Kvartaliaruanne

OEG: Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 3. kvartal ja 9 kuud 2017

 

Kontserni peamised tegevusnäitajad:

    9 kuud 2017 9 kuud 2016 9 kuud 2015
Müügitulud enne hasartmängumaksu mln eurot 158,6 152,8 129,3
Hasartmängumaksud mln eurot -31,8 -34,1 -29,7
Neto müügitulud mln eurot 126,8 118,7 99,6
Neto müügitulud ja muud äritulud kokku mln eurot 126,8 137,0 100,0
EBITDA mln eurot 33,9 44,2 29,2
Ärikasum mln eurot 24,5 27,7 23,3
Puhaskasum mln eurot 21,1 24,5 20,4
         
EBITDA marginaal % 26,8 37,3 29,3
Ärirentaablus % 19,3 23,4 23,4
Puhasrentaablus % 16,7 20,7 20,5
         
Varad mln eurot 158,9 153,7 135,3
Omakapital mln eurot 135,8 123,8 115,0
ROE % 16,6 20,3 18,4
ROA % 13,6 15,5 15,6
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja korda 2,5 1,7 2,5
         
Kasiinode arv perioodi lõpus tk 117 123 97
Kasiinode pind perioodi lõpus m2 38 141 38 435 30 343
Panustamispunktide arv perioodi lõpus tk 28 32 0
Panustamispunktide pind perioodi lõpus m2 735 900 0
Töötajad in 3 009 3 069 2 636
         
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus tk 4 067 4 137 3 372
Elektroonilise ruleti terminalide arv perioodi lõpus tk 116 112 104
Mängulaudade arv perioodi lõpus tk 167 164 185
Turniiripokkeri mängulaudade arv perioodi lõpus tk 66 64 46

 

Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2017. aasta 9 kuu jooksul:

 • Käesoleva aruande juhatuse tegevusaruande osas on finantstulemused esitletud koos lõpetatud tegevusvaldkondadega Poolas ja Valgevenes. Koondkasumiaruandes on lõpetatud tegevusvaldkondade tulemused eraldatud ning esitletud eraldi real. Jätkuvate ja lõpetatud tegevusvaldkondade kasumiaruanded on välja toodud leheküljel 13.
 • Kontserni 2017. aasta 9 kuu müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 158,6 miljoni euroni, mis on 3,8% (+5,8 mln eurot) rohkem kui 2016. aasta 9 kuu jooksul.
 • 9 kuu hasartmängutulud enne hasartmängumakse moodustasid Kontserni konsolideeritud müügituludest enne hasartmängumakse 89,7% (142,2 mln EUR) ja muud tulud 10,3% (16,3 mln eurot). Aasta varem olid osakaalud vastavalt 93,1% (142,2 mln eurot) ja 6,9% (10,6 mln eurot).
 • Kontserni 2017. aasta 9 kuu konsolideeritud kulumieelne ärikasum (EBITDA) kahanes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 10,3 miljonit eurot 33,9 miljoni euroni (-23,4%). 2017. aasta 9 kuu ärikasum ulatus 24,5 miljoni euroni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,2 miljonit eurot (-11,7%) vähem. Eelmise aasta vastavad numbrid sisaldasid hotelli kinnisvara müügitehingu kasumit summas 17,8 miljonit eurot ning firmaväärtuse ja varade allahindluse kahjumit Poolas (Poola segmendi 2016. aasta 9 kuu ärikahjum oli -8,8 miljonit eurot).
 • Emaettevõtja osa 2017. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasumist oli 21,1 miljonit eurot. Aasta tagasi oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 23,7 miljonit eurot.
 • Käesolevas aruandes on klassifitseeritud lõpetatud tegevusvaldkonnana Poola ja Valgevene segmendid, mille puhaskasum 2017. aasta 9 kuu jooksul oli 0 mln eurot (2016. aasta 9 kuu jooksul puhaskahjum 9,4 mln eurot).
 • Kontserni Poola tütarühing Casino Polonia-Wrocław sp. z o.o., mis opereeris Varssavis 2016. aasta septembrini esinduskasiinot, esitas 2. jaanuaril 2017 kohtule pankrotiavalduse.
 • Kontsern asutas ja registreeris 11. jaanuaril 2017 Maltal äriühingu Olybet Malta Limited, aktsiakapitaliga 5 000 eurot. Kontsern omab läbi tütarühingu 100% Olybet Malta Limited aktsiatest. Tütarühingu asutamise eesmärgiks on juriidilise platvormi arendamine seoses OEG kontserni tegevuse laiendamisega kaughasartmängude turgudel.
 • Kontserni Poola tütarühingud Baina Investments sp. z o.o. ja Silber Investments sp. z o.o. esitasid 20. jaanuaril 2017 kohtule pankrotiavaldused. Nimetatud valdusettevõtted omavad osalust OEG tütarühingus Casino Polonia-Wrocław sp. z o.o.
 • 27. veebruaril 2017 teatas Kontsern Leedus asuva tütarettevõtte UAB Orakulas jaotamisest käesoleva aasta esimeses pooles kaheks ettevõtteks. Jagunemise eesmärgiks oli grupi struktuuri korrastamine, eraldades kaughasartmängude tehnoloogilise platvormi ja spordiennustusteenuse pakkumise nimetatud tütarettevõtte operatiivsest tegevusest. Jagunemise järgselt omab Kontsern 100% mõlema ettevõtte aktsiatest. Jagunemine viidi lõpule 16. mail 2017.
 • 28. märtsil 2017 teatas Kontsern menetluse alustamisest aktsiate noteerimise lõpetamiseks Varssavi Börsi põhinimekirjas. Peale vastava nõusoleku saamisest Poola Finantsinspektsioonilt teatas Kontsern, et OEG aktsiad ei ole Varssavi börsil noteeritud alates 19. septembrist 2017.
 • 20. aprillil 2017 toimunud aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta dividende summas 15 179 120,60 eurot (0,1 eurot aktsia kohta), mis maksti aktsionäridele välja 9. mail 2017.
 • 9. mail 2017 teatas Kontsern Itaalia tütarettevõtete, kasiinooperaatorite Slottery S.r.l. ja Jackpot Game S.r.l. ühinemislepingu sõlmimisest. Ühinemine viidi lõpule 28. juunil 2017 ning selle käigus ühendas Slottery S.r.l. endaga Jackpot Game S.r.l. Ühinemise eesmärgiks oli kontserni struktuuri korrastamine.
 • 29. mail 2017 teatas Kontsern oma Valgevene tütarettevõtte Olympic Casino Bel IP likvideerimisest. Likvideerimise eesmärgiks oli kontserni struktuuri korrastamine.
 • 9. juunil 2017 teatas Kontsern oma Leedu tütarettevõtete, Olympic Casino Group Baltija UAB ja Orakulas UAB ühinemislepingu sõlmimisest 7. juunil 2017. Ühinemine viidi lõpule 31. augustil 2017 ning selle käigus ühendas Olympic Casino Group Baltija UAB endaga Orakulas UAB. Ühinemise eesmärgiks oli kontserni struktuuri korrastamine.

 

Kontserni konsolideeritud müügitulud enne hasartmängumakse segmentide lõikes:

000€ III kv 2017 III kv 2016 Muutus 9 k 2017 9 k 2016 Muutus
Eesti 14 724 12 319 19,5% 41 452 32 441 27,8%
Läti 17 883 17 034 5,0% 51 086 48 263 5,8%
Leedu 6 535 6 038 8,2% 20 240 18 330 10,4%
Slovakkia 4 471 3 966 12,7% 13 261 12 680 4,6%
Itaalia 6 969 6 259 11,3% 22 634 18 938 19,5%
Malta 3 624 3 699 -2,0% 9 884 8 437 17,1%
Poola 0 4 300 -100,0% 0 13 530 -100,0%
Valgevene 0 0 n/a 0 185 -100,0%
Kokku 54 206 53 615 1,1% 158 557 152 804 3,8%

 

Kasiinode arv segmenditi:

  30.09.2017 30.09.2016
Eesti 24 24
Läti 52 57
Leedu 18 18
Slovakkia 7 8
Itaalia 15 15
Malta 1 1
Poola 0 0
Valgevene 0 0
Kokku 117 123

 

Kontserni 2017. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikulud kahanesid võrreldes 2016. aasta sama perioodiga 6,4% ehk 7,0 miljoni euro võrra ning ulatusid 102,3 miljoni euroni. Kulude kahanemine on seotud asjaoluga, et eelmise aasta sama perioodi kulud sisaldasid firmaväärtuse ja varade allahindlust Poolas. Kokku kahanesid põhivara kulumi ning väärtuse languse kulud 43% (‑7,1 mln eurot). Kõige enam kasvasid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes rendikulud (+0,8 mln eurot, +6,9%), tööjõukulud (+0,8 mln eurot, +2,1%) ja kommunaal- ja hoolduskulud (+0,2 mln eurot, +3,8%). Tööjõukulud (41,0 mln eurot) ja rendikulud (12,5 mln eurot) on Kontserni suurimad kulugrupid moodustades 52,0% perioodi kogukuludest.

Kasumiaruandes on välja toodud müügitulud enne hasartmängumakse, seejärel hasartmängumaksud ning neto müügitulud. Seega ei kajastu hasartmängumaksud ärikulude juures. Hasartmängumaksud on 2017. aasta 9 kuu jooksul võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kahanenud 6,9% (-2,3 mln eurot).
 

Ülevaade turgude lõikes

Eesti

Eesti segmendi 2017. aasta 9 kuu müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 41,5 miljoni euroni (+9,0 mln eurot, +27,8%), EBITDA 7,7 miljoni euroni (-14,0 mln eurot, -64,6%) ning ärikasum 5,0 miljoni euroni (-14,1 mln eurot, -73,9%). EBITDA ja ärikasumi languse põhjuseks on asjaolu, et eelmise aasta sama perioodi näitajad sisaldasid hotelli kinnisvara müügitehingu kasumit summas 17,8 miljonit eurot. Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 12,9% ulatudes 32,6 miljoni euroni.

2017. aasta septembri lõpus tegutses Eestis kokku 24 Olympic kasiinot 988 mänguautomaadi, 46 elektroonilise ruleti terminali, 24 mängulaua ja 24 turniiripokkeri mängulauaga. Eesti ettevõtetes töötas 30. septembri 2017 seisuga 711 inimest.

Läti

Läti segmendi 2017. aasta 9 kuu müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 51,1 miljoni euroni (+2,8 mln eurot, +5,9%), EBITDA 21,3 miljoni euroni (+1,3 mln eurot, +6,5%) ning ärikasum 18,2 miljoni euroni (+0,9 mln eurot, +5,3%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 5,2% ulatudes 46,4 miljoni euroni.

2017. aasta septembri lõpus tegutses Lätis kokku 52 Olympic kasiinot 1 454 mänguautomaadi, 8 elektroonilise ruleti terminali, 24 mängulaua ja 9 turniiripokkeri mängulauaga. Läti ettevõtetes töötas 30. septembri 2017 seisuga 931 inimest.

Leedu

Leedu segmendi 2017. aasta 9 kuu müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 20,2 miljoni euroni (+1,9 mln eurot, +10,4%), EBITDA 2,6 miljoni euroni (+1,2 mln eurot, +80,9%) ning ärikasum 1,3 miljoni euroni (+1,0 mln eurot, +344,1%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 10,5% ulatudes 19,2 miljoni euroni.

2017. aasta septembri lõpus tegutses Leedus kokku 18 Olympic kasiinot 527 mänguautomaadi, 8 elektroonilise ruleti terminali, 53 mängulaua ja 2 turniiripokkeri mängulauaga ning omas 28 panustamispunkti. Leedu ettevõtetes töötas 30. septembri 2017 seisuga 753 inimest.

Slovakkia

Slovakkia segmendi 2017. aasta 9 kuu müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 13,3 miljoni euroni (+0,6 mln eurot, +4,6%), EBITDA 1,3 miljoni euroni (+0,2 mln eurot, +14,7%) ning ärikasum 0,4 miljoni euroni (+0,1 mln eurot, +36,3%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 5,2% ulatudes 11,9 miljoni euroni.

2017. aasta septembri lõpus tegutses Slovakkias kokku 7 Olympic kasiinot 268 mänguautomaadi, 36 elektroonilise ruleti terminali, 45 mängulaua ja 21 turniiripokkeri mängulauaga. Slovakkia ettevõtetes töötas 30. septembri 2017 seisuga 341 inimest.

Itaalia

Itaalia segmendi 2017. aasta 9 kuu müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 22,6 miljoni euroni (+3,7 mln eurot, +19,5%), EBITDA 1,1 miljoni euroni (+0,6 mln, +118,2%) ning ärikasum 0,5 miljoni euroni (+0,3 mln, +98,5%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 19,3% ulatudes 22,4 miljoni euroni.

2017. aasta septembri lõpus tegutses Itaalias kokku 15 VLT mänguautomaadikasiinot 545 mänguautomaadiga. Itaalia ettevõtetes töötas 30. septembri 2017 seisuga 91 inimest.

Malta

Malta segmendi 2017. aasta 9 kuu müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 9,9 miljoni euroni (+1,4 mln eurot, +17,1%), EBITDA -0,1 miljoni euroni (-0,4 mln) ning ärikahjum -0,9 miljoni euroni (-0,5 mln). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 16,9% ulatudes 9,7 miljoni euroni.

2017. aasta septembri lõpus tegutses Maltal kokku 1 kasiino 285 mänguautomaadi, 18 elektroonilise ruleti terminali, 21 mängulaua ja 10 turniiripokkeri mängulauaga. Maltal töötas 30. septembri 2017 seisuga 181 inimest.

 

Finantsseisund

Seisuga 30. september 2017 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 158,9 miljonit eurot, mis on 3,4% ehk 5,2 miljonit eurot enam kui aasta tagasi.

Käibevarad moodustasid varadest 53,3 miljonit eurot ehk 33,6% kogu varadest ja põhivarad 105,6 miljonit eurot ehk 66,5% bilansimahust. Kohustused ulatusid bilansipäeval 23,1 miljoni euroni ning omakapital 135,8 miljoni euroni. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad kohustused tarnijatele ja tarnijate ettemaksed (8,2 mln eurot), maksukohustused (5,2 mln eurot) ja kohustused töövõtjatele (4,7 mln eurot).

Investeeringud

Kontsern investeeris 2017. aasta 9 kuu jooksul materiaalsesse põhivarasse 6,7 miljonit eurot (-21,8 mln eurot, -76,5%), millest 4,6 miljonit eurot investeeriti kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse ning 1,6 miljonit eurot mänguseadmetesse. 2016. aasta 9 kuud sisaldab ka investeeringuid hotelli ehitusse, mistõttu on 2017. aasta 9 kuu investeeringud madalamad.

Rahavood

Kontserni 2017. aasta 9 kuu äritegevuse rahavood olid 31,8 miljonit eurot (+5,8 mln eurot). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -7,2 miljonit eurot (+14,9 mln eurot). Finantseerimistegevuse rahavood olid -15,4 miljonit eurot (‑17,0 mln eurot). Netorahavood olid 9,2 miljonit eurot (+3,7 mln eurot).

Personal

Seisuga 30. september 2017 andis Kontsern tööd 3 009 inimesele, mis on 60 inimest vähem kui aasta tagasi.

2017. aasta 9 kuu jooksul arvestati Kontserni töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 41,0 miljonit eurot (+0,8 mln eurot, +2,1%). Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2017. aasta 9 kuu eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 755 tuhat eurot (2016. aasta 9 kuu eest 1 032 tuhat eurot) ja nõukogu liikmetele 111 tuhat eurot (2016. aasta 9 kuu eest 111 tuhat eurot).

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes)   30.09.2017 31.12.2016
VARAD      
Käibevara      
Raha ja raha ekvivalendid   47 125 37 933
Finantsinvesteeringud   93 99
Nõuded ja ettemaksed   4 257 4 552
Ettemakstud tulumaks   275 913
Varud   1 567 1 532
Käibevara kokku   53 317 45 029
       
Põhivara      
Edasilükkunud tulumaksuvara   479 426
Muud finantsinvesteeringud   5 033 4 988
Muud pikaajalised nõuded   1 022 776
Kinnisvarainvesteeringud   295 295
Materiaalne põhivara   49 011 51 250
Immateriaalne põhivara   49 758 49 932
Põhivara kokku   105 598 107 667
       
VARAD KOKKU   158 915 152 696
       
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL      
Lühiajalised kohustused      
Võlad ja ettemaksed   19 278 19 806
Tulumaksukohustus   642 292
Eraldised   1 734 1 329
Lühiajalised kohustused kokku   21 654 21 427
       
Pikaajalised kohustused      
Edasilükkunud tulumaksukohustus   682 693
Muud pikaajalised võlakohustused   788 703
Pikaajalised kohustused kokku   1 470 1 396
       
KOHUSTUSED KOKKU   23 124 22 823
       
OMAKAPITAL      
Aktsiakapital   60 716 60 716
Ülekurss   252 258
Omaaktsiad   -53 0
Kohustuslik reservkapital   6 325 4 860
Muu reserv   554 538
Realiseerimata kursivahed   -2 -26
Jaotamata kasum   62 324 57 825
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku   130 116 124 171
Mittekontrolliv osalus   5 675 5 702
OMAKAPITAL KOKKU   135 791 129 873
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU   158 915 152 696

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

 

(tuhandetes eurodes)   III kv 2017 III kv 2016 9 k 2017 9 k 2016
Jätkuvad tegevusvaldkonnad          
Hasartmängutulud   47 912 44 753 142 230 128 787
Muud müügitulud   6 294 4 562 16 327 10 302
Müügitulud enne hasartmängumakse   54 206 49 315 158 557 139 089
Hasartmängumaksud   -10 213 -9 144 -31 788 -27 466
Neto müügitulud   43 993 40 171 126 769 111 623
Muud äritulud   6 17 857 27 18 142
Neto müügitulud ja muud äritulud kokku   43 999 58 028 126 796 129 765
           
Kaubad, toore, materjal ja teenused   -1 553 -1 454 -4 399 -3 826
Mitmesugused tegevuskulud   -15 922 -15 426 -47 294 -43 132
Tööjõu kulud   -13 473 -12 496 -40 997 -37 381
Põhivara kulum ja väärtuse langus   -3 190 -3 303 -9 403 -8 232
Muud ärikulud   -65 -231 -194 -428
Ärikulud kokku   -34 203 -32 910 -102 287 -92 999
           
Ärikasum   9 796 25 118 24 509 36 766
           
Intressitulud   1 5 5 24
Intressikulud   -1 -25 -1 -41
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest   -7 -2 -37 14
Muud finantstulud ja -kulud   -12 -20 -20 -23
Finantstulud ja -kulud kokku   -19 -42 -53 -26
           
Kasum enne tulumaksu   9 777 25 076 24 456 36 740
           
Tulumaksukulu   -1 227 -927 -3 340 -2 792
Jätkuvate tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum   8 550 24 149 21 116 33 948
           
Lõpetatud tegevusvaldkondade perioodi puhaskahjum   0 -9 745 0 -9 430
           
Perioodi puhaskasum   8 550 14 404 21 116 24 518
Emaettevõtja osa   8 307 13 910 21 143 23 661
Mittekontrolliva osaluse osa   243 494 -27 857
           
Muu koondkasum, mis on hiljem võimalik reklassifitseerida kasumiaruandesse          
Realiseerimata kursivahed   -13 618 24 453
Kokku perioodi koondkasum   8 537 15 022 21 140 24 971
Emaettevõtja osa   8 294 14 528 21 167 24 114
Mittekontrolliva osaluse osa   243 494 -27 857
           
           
Tava kasum aktsia kohta*   5,5 9,2 13,9 15,6
Jätkuvad tegevusvaldkonnad   5,5 15,6 13,9 21,8
Lõpetatud tegevusvaldkonnad   0,0 -6,4 0,0 -6,2
           
Lahustatud kasum aktsia kohta*   5,5 9,2 13,9 15,6
Jätkuvad tegevusvaldkonnad   5,5 15,6 13,9 21,8
Lõpetatud tegevusvaldkonnad   0,0 -6,4 0,0 -6,2

* euro sentides

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post 
madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

 


Olympic_interim_Q3_2017_EST.pdf 

« Tagasi nimekirja