Börsiteated

OEG konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 2008

Postitatud 27.02.2009

2008. AASTA TULEMUSI MÕJUTANUD PEAMISED TEGURID, KONTSERNI KONKURENTSIVÕIME JA TULEMUS

Balti riikide hasartmänguturg langes 2008. aasta 4. kvartalis 20% võrra. Kuigi oktoober oli Kontserni tegevuses 2008. aasta edukaim kuu, ei suudetud siiski vastu seista tugevale langustrendile pea kõikidel turgudel, kus tegutsetakse. Samas on Kontsern suutnud jätkuvalt tegutseda edukamalt turu keskmisest - Eestis tõusis OEG turuosa 42%-lt 45%-le, Lätis 15%-lt 16%-le ning Leedus 51%-lt 54%-le. Aasta lõikes suurima tulude kasvu saavutasid Kontserni ettevõtted Poolas ja Slovakkias.

2008. aasta jooksul viis Kontsern läbi ulatusliku optimeerimis- ja restruktureerimisprogrammi. Kontsern sulges 10 negatiivse rahavooga kasiinot, 2008. aasta lõpu seisuga opereeris Kontsern kokku 133 kasiino tegevust kaheksas riigis. Aasta jooksul vähendas Kontsern töökohti 288 positsiooni võrra (ligi 7%) ning 2008. aasta lõpu seisuga oli Kontsernis kokku 3924 töötajat. Nimetatud tegevustega seotud kulud 2008. aastal olid 17,7 miljonit krooni (1,1 miljonit eurot). 2008. aastal teostunud optimeerimisprogrammi tulemusena ootame positiivset mõju Kontserni 2009. aasta kasumile kogumahus ligikaudu 166 miljonit krooni (10,6 miljonit eurot).

Kontserni 2008. aasta tulemustele avaldasid tugevat mõju valuutakursside (Ukraina grivna, Poola zlott, Rumeenia leu) suured muutused ning mitmete investeeringute ümberhindlusest tekkinud arvestuslikud kahjumid, mis ei mõjuta otseselt Kontserni rahavoogusid. Arvestuslikud valuutakursside kahjumid tulenevad Kontsernisisestest laenulepingutest.

Kontserni ärikasum enne mittekapitaliseeritavaid investeerimiskulutusi, struktuuride optimeerimisega ja kasiinode sulgemisega seotud kulusid ning investeeringute ümberhindlusest ja valuutakursside muutustest tulenevaid kulusid oli 2008. aastal 135,8 miljonit krooni (8,7 miljonit eurot). Kontserni 2008. aasta tulumaksu eelseks kahjumiks kujunes siiski 446,1 miljonit krooni (28,5 miljonit eurot), millesse andsid oma panuse optimeerimisprogrammi elluviimisega seotud täiendavad ühekordsed kulud 17,7 miljonit krooni (1,1 miljonit eurot), valuutakursside muutuste kahjum 263,4 miljonit krooni (16,8 miljonit eurot), varade ümberhindlus 197,1 miljonit krooni (12,6 miljonit eurot) ning mittekapitaliseeritavad investeerimiskulutused 104,4 miljonit krooni (6,7 miljonit eurot).


OLULISED MUUTUSED KONTSERNI TEGEVUSES 2009. AASTA I KVARTALIS

2009. aasta esimeses kvartalis vähendas Kontsern töötajatele makstavaid tasusid 20% võrra.

2009. aasta I kvartali jooksul sulgeb Kontsern täiendavalt 15 negatiivse rahavooga kasiinot, lisaks on teravdatud vaatluse all veel mitme kasiino kasumlikkus. Samal perioodil vähendab Kontsern töötajate arvu 356 positsiooni ehk 9% võrra.

Kontsern uuendab oluliselt oma meelelahutuslikku kasiinokontseptsiooni, muutes enamuse opereeritavatest kasiinodest kasiino-lounge’ideks. Muudatuste tulemusena laieneb kasiinodes ala, kus külastajad saavad oma vaba aega veeta kasiinomänge mängimata. Samuti laieneb märkimisväärselt kasiinobaarides pakutav sortiment – senisele mahukale joogikaardile lisandub soodsate hindadega toiduvalik. Esimesed uuele kasiino-lounge’i kontseptsioonile vastavad kasiinod valmivad 2009. aasta II kvartali alguses.

Lähtudes kahanenud nõudlusest ning uue kontseptsiooni elluviimiseks vähendatakse 2009. aasta I kvartalis enamikes Kontserni kasiinodes seal paiknevate mänguautomaatide arvu, mis toob kaasa olulise hasartmängumaksust tingitud püsikulude vähenemise. Samuti lühendatakse mitmete kasiinode lahtiolekuaega (varasemal perioodil on kõik Olympic kasiinod olnud avatud 24h ööpäevas).

Kontserni rendikulu väheneb 2009. aasta I kvartali jooksul lisaks kasiinode sulgemisele ka olemasolevate kasiinode pindade rendihindade vähenemise kaudu – erinevate rendipindade omanikega saavutatud uued kokkulepped avaldavad positiivset mõju Kontserni kulustruktuurile alates 2009. aasta II kvartalist.


TULEMUSTE LÜHIKOKKUVÕTE 2008:

Äritulud: 2 800,8 miljonit krooni

EBITDA tavapärasest äritegevusest*:     528,0 miljonit krooni
EBIT tavapärasest äritegevusest*:         135,8 miljonit krooni

Ühekordse iseloomuga kulud, sh

mittekapitaliseeritavad investeerimiskulutused:             -104,4 miljonit krooni
struktuuride optimeerimine ja kasiinode sulgemine:         -17,7 miljonit krooni
eraldised 2009.a 1.kvartalis suletavatele kasiinodele:     -84,2 miljonit krooni
firmaväärtuse langus:                                                       -98,4 miljonit krooni
kinnisvara investeeringu väärtuse langus:                       -14,5 miljonit krooni

Valuutakursside muutuste mõjud:                                   -263,4 miljonit krooni
Intressitulud ja kulud neto:                                                 0,7 miljonit krooni

Puhaskahjum enne tulumaksu:                                       -446,1 miljonit krooni


*tavapärase äritegevusena on käsitletud äritegevust enne investeerimistegevusi, struktuuride optimeerimist, kasiinode sulgemistegevusi, investeeringute ümberhindlust ja valuutakursside muutuseid

1 EUR = 15,6466 EEK

Kontserni 2008. aasta konsolideeritud müügitulud moodustasid 2 788,1 miljonit krooni (178,2 miljonit eurot) ning äritulud moodustasid kokku 2 800,8 miljonit krooni (179,0 miljonit eurot), mis on 11,3% enam kui 2007. aasta teenitud 2 517,4 miljoni kroonine (160,9 miljonit eurot) kogutulu. Kontserni konsolideeritud äritulud koosnesid 2008. aasta lõikes 94% hasartmängutulust ja 6% muudest tuludest. 2007. aastal moodustasid hasartmängutulud 93% ja muud tulud 7% kogutuludest.

--------------------------------------------------------------------------------
| Kontsernivälised äritulud | | | | | |
| segmenditi | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2008 | Kasv | Osakaal | 2007 | Osakaal |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti | 741 825 | -14,3% | 26,5% | 865 977 | 34,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti | 656 494 | -5,2% | 23,4% | 692 758 | 27,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu | 415 332 | -11,7% | 14,8% | 470 480 | 18,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ukraina | 333 756 | 77,9% | 11,9% | 187 640 | 7,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valgevene | 34 363 | 172,4% | 1,2% | 12 617 | 0,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poola | 548 715 | 102,6% | 19,6% | 270 838 | 10,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rumeenia | 38 914 | 127,4% | 1,4% | 17 114 | 0,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Slovakkia | 31 442 | - | 1,2% | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku | 2 800 841 | 11,3% | 100,0% | 2 517 424 | 100,0% |
--------------------------------------------------------------------------------

1 EUR = 15,6466 EEK

2008. aasta lõpus oli Kontsernis kokku 133 kasiinot, üldpinnaga 38 877 m². 2007. aasta lõpus oli Kontserni kasiinode arv 122 ja kasiinode üldpind kokku 33 828 m². Käesoleva aasta jooksul avati Kontsernis kokku 21 uut kasiinot ning suleti 10 kasiinot, renoveeriti kokku 15 kasiinot – 4 endist Kristiine Kasiinot Eestis, 6 endist Baltic Gaming kasiinot Lätis, 4 endist Eldorado kasiinot Ukrainas ja 1 kasiino Poolas.

--------------------------------------------------------------------------------
| Kasiinode arv segmenditi | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti | 36 | 35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti | 33 | 38 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu | 16 | 15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ukraina | 24 | 19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valgevene | 5 | 4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poola | 9 | 8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rumeenia | 9 | 3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Slovakkia | 1 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku | 133 | 122 |
--------------------------------------------------------------------------------


2008. aasta tulemustele avaldas enim mõju üldisest keerulisest majandusolukorrast tulenev 2. poolaastal süvenenud hasartmänguturgude langustrend. Eesti hasartmänguturg vähenes 2008. aastal kokku võrreldes 2007. aastaga 17% ning Läti ja Leedu turg 12%. Osaliselt mõjutavad hasartmängutulude laekumist ka 1. poolaasta lõpus hasartmänguoperaatoritele seatud täiendavad administratiivsed meetmed: kasiinoklientide registreerimiskohustus Leedus ning suitsetamiskeeld kasiinodes Eestis ja Leedus.

Seoses üldise majanduskeskkonna ning sellest tuleneva turusituatsiooni halvenemisega on juhtkond läbi viinud varade hindamise, mille käigus hinnati varasid alla kokku 197,1 miljoni krooni (12,6 miljonit eurot). Juhtkonna poolsed otsused ja hinnangud põhinevad ajaloolisel kogemusel ning prognoosidel tulevaste perioodide sündmuste, sh majanduskeskkonna arengu suhtes.

Kontserni 2008. aasta ärikahjumiks kujunes -183,3 miljonit krooni (-11,7 miljonit eurot), 2007. aastal teeniti ärikasumit 431,5 miljonit krooni (27,6 miljonit eurot). Konsolideeritud puhaskahjumiks 2008. aastal kujunes -452,6 miljonit krooni (-28,9 miljonit eurot), 2007. aastal teeniti puhaskasumit 380,7 miljonit krooni (24,3 miljonit eurot).

Kontserni 2008. aasta konsolideeritud ärikulud kasvasid võrreldes 2007. aastaga 43,1% ning moodustasid 2 984,2 miljonit krooni (190,7 miljonit eurot). Suurima osa Kontserni ärikuludest moodustavad tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 852,9 miljonit krooni (54,5 miljonit eurot), järgnevad hasartmängumaksude kulud 483,3 miljonit krooni (30,9 miljonit eurot), amortisatsioonikulu 387,6 miljonit krooni (24,8 miljonit eurot), rendikulu 313,1 miljonit krooni (20,0 miljonit eurot) ja turunduskulud koos jackpottide kuludega 212,2 miljonit krooni (13,6 miljonit eurot).

Absoluutnumbrina kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kõige enam personalikulud, kokku 201 miljonit krooni (12,8 miljonit eurot) ehk 30,8%, hasartmängumaksude kulud 153,3 miljonit krooni (9,8 miljonit eurot) ehk 46,5%, hoonete rendikulud 83,1% ehk 142,2 miljonit krooni (9,1 miljonit eurot) ja amortisatsioonikulud 130,4 miljonit krooni (8,3 miljonit eurot) ehk 50,7%


Eesti segment

2008. aasta jooksul moodustasid Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 741,8 miljonit krooni (47,4 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 681,6 miljonit krooni (43,6 miljonit eurot). Eesti segment teenis Kontserni ärituludest 26,5%, eelmise aastal 34,4%. Eesti segmendi äritulud kahanesid võrreldes möödunud aastaga 14,3%, viimase kvartali äritulud võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga kahanesid 30%.

Äritulude kahanemine peegeldab Eesti hasartmänguturu arengut – 2008. aasta jooksul on Eesti Hasartmängukorraldajate Liidu andmetel turu kogukäive vähenenud ligikaudu 17%. Lisaks makroökonoomilistele teguritele avaldab hasartmängutulude laekumisele negatiivset mõju juunist jõustunud suitsetamiskeeld kasiinoruumides.

Käesoleva aasta jooksul avas Kontsern Eestis 4 uut kasiinot ning sulges 4 kasiinot. Esimese poolaasta jooksul renoveeriti 4 endist Kristiine Kasiinot. 2008. aasta lõpus tegutses Eestis kokku 36 Olympic kasiinot, milles oli kokku 1 415 mänguautomaati ja 22 mängulauda.

Eesti segmendi ärikasum kahanes 2008. aasta kokkuvõttes võrreldes eelmise aastaga 72,2% ja ulatus 59,0 miljoni kroonini (3,8 miljonit eurot). Kasumi kahanemist põhjustavad eelkõige tulude laekumise pidurdumine. Ühekordsete kulude mõju kasumile oli kokku 31,5 miljonit krooni (2,0 miljonit eurot).


Läti segment

Läti turusegment moodustab Kontserni ärituludest 23,4%. Läti segmendi 2008. aasta kontsernivälised äritulud moodustasid kokku 656,5 miljonit krooni (42,0 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 603,7 miljonit krooni (38,6 miljonit eurot). Läti segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aastaga 5,2%. Läti hasartmänguturu maht kahanes käesoleval aastal 12%.

Läti segmendi 2008. aasta ärikasumiks kujunes 29,0 miljonit krooni (1,9 miljonit eurot), mis jääb eelmise aasta sama perioodi tulemusele alla 72,1%. Ühekordsete kulude mõju kasumile oli kokku 37,0 miljonit krooni (2,4 miljonit eurot).

Käesoleva aasta jooksul renoveeriti 6 ja suleti 5 endist Baltic Gaming kasiinot. Detsembri lõpus opereeris Läti segment kokku 33 kasiinot 1 112 mänguautomaadiga ja 36 mängulauaga.


Leedu segment

2008. aasta kokkuvõttes moodustas Leedu segmendi osakaal konsolideeritud ärituludes 14,8%, kontsernivälised äritulud kokku olid 415,3 miljonit krooni (26,5 miljonit eurot), millest hasartmängutulud olid 393,5 miljonit krooni (25,1 miljonit eurot). Võrreldes möödunud aasta sama perioodiga kahanesid Leedu segmendi äritulud -11,7%. Leedu hasartmänguturu maht kahanes 2008. aastal 12%.

Leedu segmendi ärikasumiks kujunes 21,6 miljonit krooni (1,4 miljonit eurot), mis on 84,4% vähem eelmise aasta tulemusest. Leedu segmendi ärituludele ja kasumile avaldab negatiivset mõju alates juunist jõustunud nõue kasiino külastajate registreerimiseks ja juulist jõustunud seaduse muudatus, mis keelustab suitsetamise kasiinodes. Ühekordsete kulude mõju kasumile moodustas 27,8 miljonit krooni (1,8 miljonit eurot).

Aasta lõpu seisuga tegutses Olympic Casino kaubamärgi all Leedus 16 kasiinot, kokku 640 mänguautomaadiga ja 74 mängulauaga.


Ukraina segment

Ukraina segmendi kontsernivälised äritulud 2008. aastal kasvasid võrreldes eelmise aastaga 77,9%. Ukraina segmendi osakaal konsolideeritud ärituludest moodustas 11,9%. Aruandeperioodi kontsernivälised äritulud kokku olid 333,8 miljonit krooni (21,3 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 311,7 miljonit krooni (19,9 miljonit eurot).

Ukraina segmendi ärikahjum oli 2008.aastal kokku 76,7 miljonit krooni (4,9 miljonit eurot). Eelmise aasta sama perioodi ärikasum moodustas 20,5 miljonit krooni (1,3 miljonit eurot). Ärikahjumi käesoleva aasta lõikes põhjustasid ühekordsed uute kasiinoprojektidega ning varade ümberhindlusega seotud kulud kokku 106,3 miljonit krooni (6,8 miljonit eurot).

2008. aasta jooksul avati Ukrainas 5 uut kasiinot ning uuendati 3 endist Eldorado kasiinot. Ukraina segmendi ettevõtted opereerisid detsembri lõpu seisuga kokku 24 kasiinot 1 138 mänguautomaadiga ja 25 mängulauaga.


Valgevene segment

Olympic Casino Bel IP tegutses aasta lõpu seisuga Minskis 5 kasiinoga, milles on 261 mänguautomaati. Viies Olympic Casino Valgevenes avati Minskis asuvas kaubanduskeskuses Aleksandrov Passazh käesoleva aasta juulis.

Valgevene segment moodustab 1,2% Kontserni konsolideeritud ärituludest. 2008. aastal on võrreldes eelmise aastaga tulud kasvanud 172,4% moodustades 34,4 miljonit krooni (2,2 miljonit eurot). 2008.aasta ärikahjumiks kujunes 16,9 miljonit krooni (1,1 miljonit eurot).


Poola segment

Poola segmendi 2008. aasta äritulud olid 548,7 miljonit krooni (35,1 miljonit eurot), moodustades 19,6% konsolideeritud ärituludest. Võrreldes eelmiste aasta sama perioodiga kasvasid tulud 2 korda. Tulude kasv on seotud asjaoluga, et Olympic Casino Sunrise hotellis Hilton avati eelmise aasta teise kvartali lõpus.

Aasta jooksul uuendati üks endine Casino Polonia kasiino ja avati kaks uut Olympic kasiinot, millega seotud kulud mõjutasid kasumit negatiivselt 16,6 miljoni krooniga (1,1 miljonit eurot). Poola segmendi ärikahjumiks kujunes 40,5 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot), 2007.aastal teeniti ärikasumit 7,3 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot). Poola tulemust mõjutasid suurenenud amortisatsioonikulud seoses Kontserni arvestuspõhimõtetele vastavusse viimisega.

Kontsern opereeris Poolas aasta lõpus 391 mänguautomaadiga ja 61 mängulauaga kokku 9-s kasiinos.


Rumeenia segment

Rumeenia segment lõpetas 2008. aastat ärituludega 38,9 miljonit krooni (2,5 miljonit eurot). 2008. aasta jooksul avati Rumeenia pealinnas Bucharestis 7 uut kasiinot. Uute saalide avamise ettevalmistustööd, avatud kasiinode käivitumisfaas ning varade ümberhindlused tõid kaasa kulud, mille tulemusena kujunes ärikahjumiks 134,5 miljonit krooni (8,6 miljonit eurot). Varade ümberhindlusega seotud kulud moodustasid 78,7 miljonit krooni (5,0 miljonit eurot) ning muud ühekordsed kulud 10,6 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot).

Kontsern opereeris Rumeenias aasta lõpus 9 kasiinot 344 mänguautomaadiga. Alates juunist on Sofiteli hotellis asuv kasiino renoveerimistöödeks suletud, taasavamine on planeeritud 2009. aasta 1. kvartalisse.


Slovakkia segment

Käesoleva aasta juuni lõpus avas Kontsern oma esimese kasiino Slovakkias, Bratislava kesklinnas asuvas Radisson SAS Carlton hotellis 61 mänguautomaadi ja 11 mängulauaga. 2009. aasta jaanuaris avati teine kasiino Slovakkias, Trnavas.

Slovakkia segment lõpetas 2008. aastat ärituludega 31,4 miljonit krooni (2,0 miljonit eurot) ning ärikahjumiga 24,3 miljonit krooni (1,6 miljonit eurot). Kasiinode avamisega seotud kulud mõjutasid tulemust 8,1 miljoni krooniga (0,5 miljoni euroga).


Bilanss

31.12.2008 seisuga oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 2 405,4 miljonit krooni (153,7 miljonit eurot). 31.12.2007 seisuga oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 2 703,9 miljonit krooni (172,8 miljonit eurot). Bilansimahu kahanes 11%.

Käibevarad moodustasid varadest 460,7 miljonit krooni (29,4 miljonit eurot) ehk 19,2% kogu varadest ja põhivarad 1 944,8 miljonit krooni (124,3 miljonit eurot) ehk 80,8% bilansimahust. Immateriaalsed varad moodustasid põhivaradest 508,6 miljonit krooni (32,5 miljonit eurot) ehk 26,2%.
Kontserni kohustused moodustasid bilansipäeval kokku 559,7 miljonit krooni (35,8 miljonit eurot) ning konsolideeritud omakapital 1 845,8 miljonit krooni (118,0 miljonit eurot).

Personal

31.12.2008 seisuga andis Kontsern tööd 3 924 inimesele (31.12.07: 4 004). Eesti ettevõtetes töötas aasta lõpus 752, Lätis 780, Leedus 794, Ukrainas 704, Valgevenes 98, Poolas 543, Rumeenias 157 ja Slovakkias 96 inimest.

2008. aastal arvestati Kontsernis töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 852,9 miljonit krooni (54,5 miljonit eurot), möödunud aasta sama perioodi eest 651,9 miljonit krooni (41,7 miljonit eurot).


Kontserni põhilised arvnäitajad:                        
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2008 | 2007 | Muutus |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud (miljon krooni) | 2 800,8 | 2 517,4 | 11,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA (miljon krooni) | 401,4 | 688,7 | -41,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum (miljon krooni) | -183,3 | 431,5 | -142,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum (miljon krooni) | -452,6 | 380,7 | -218,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA marginaal | 14,3% | 27,3% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärirentablus | -6,5% | 17,1% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhasrentaablus | -16,2% | 15,1% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapitali suhtarv | 76,7% | 86,4% | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasiinode arv perioodi lõpus | 133 | 122 | 11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasiinode pind m2 perioodi lõpus | 38 877 | 33 828 | 5 049 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Mänguautomaatide arv perioodi | 5 301 | 4 690 | 611 |
| lõpus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mängulaudade arv perioodi lõpus | 218 | 202 | 16 |
--------------------------------------------------------------------------------

Suhtarvude valemid

o EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi- ja väärtuse languse
kulusid
o Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid
o Puhaskasum = aruandeperioodi puhaskasum enne vähemusosalust
o EBITDA marginaal = EBITDA / Aritulud
o Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud
o Puhasrentaablus = Puhaskasum / Aritulud
o Omakapitali suhtarv = Omakapital / Varad kokku

1 EUR = 15,6466 EEK

--------------------------------------------------------------------------------
| BILANSS |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EEK) |   |   | 31.12.2008| 31.12.2007|
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod |   |   | 317 295 | 501 800 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised |   |   | 0 | 10 929 |
| finantsinvesteeringud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu |   |   | 4 832 | 14 309 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded ja ettemaksed |   |   | 87 115 | 68 461 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulumaks |   |   | 19 183 | 2 567 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud |   |   | 32 257 | 20 441 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku |   |   | 460 682 | 618 507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksuvara |   |   | 13 178 | 3 575 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantsinvesteeringud |   |   | 15 943 | 7 248 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised nõuded |   |   | 48 050 | 11 955 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud |   |   | 45 309 | 52 924 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara |   |   | 1 313 691 | 1 319 338 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara |   |   | 508 592 | 690 379 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku |   |   | 1 944 763 | 2 085 419 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU |   |   | 2 405 445 | 2 703 926 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EEK) |   |   | 31.12.2008| 31.12.2007|
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused |   |   | 82 802 | 4 682 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostjate ettemaksed |   |   | 15 266 | 12 600 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele |   |   | 67 943 | 125 749 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad |   |   | 9 310 | 9 293 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukohustus |   |   | 447 | 13 617 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud maksukohustused |   |   | 87 233 | 70 870 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad |   |   | 74 440 | 73 662 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised |   |   | 12 797 | 15 297 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused |   |   | 350 238 | 325 770 |
| kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud |   |   | 14 448 | 18 280 |
| tulumaksukohustus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised võlakohustused |   |   | 194 968 | 24 787 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused |   |   | 209 416 | 43 067 |
| kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku |   |   | 559 654 | 368 837 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital |   |   | 1 510 000 | 1 510 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss |   |   | 227 273 | 227 273 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital |   |   | 37 759 | 19 444 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realiseerimata kursivahed |   |   | 34 838 | -1 344 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum |   |   | -29 943 | 518 394 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanikele |   |   | 1 779 927 | 2 273 768 |
| kuuluv omakapital kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus |   |   | 65 864 | 61 321 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku |   |   | 1 845 791 | 2 335 089 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |   |   | 2 405 445 | 2 703 926 |
| KOKKU | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| BILANSS |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EUR) |   |   | 31.12.2008| 31.12.2007|
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod |   |   | 20 279 | 32 071 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised |   |   | 0 | 698 |
| finantsinvesteeringud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu |   |   | 309 | 915 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded ja ettemaksed |   |   | 5 568 | 4 375 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulumaks |   |   | 1 226 | 164 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud |   |   | 2 062 | 1 306 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku |   |   | 29 443 | 39 530 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksunõue |   |   | 842 | 229 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud aktsiad ja väärtpaberid |   |   | 1 019 | 463 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised nõuded |   |   | 3 071 | 764 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud |   |   | 2 896 | 3 382 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara |   |   | 83 960 | 84 321 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara |   |   | 32 505 | 44 123 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku |   |   | 124 293 | 133 283 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU |   |   | 153 736 | 172 812 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EUR) |   |   | 31.12.2008| 31.12.2007|
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused |   |   | 5 292 | 299 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostjate ettemaksed |   |   | 976 | 805 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele |   |   | 4 342 | 8 037 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad |   |   | 595 | 594 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukohustus |   |   | 29 | 870 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksukohustused |   |   | 5 575 | 4 529 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad |   |   | 4 758 | 4 708 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised |   |   | 818 | 978 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused |   |   | 22 384 | 20 821 |
| kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud |   |   | 923 | 1 168 |
| tulumaksukohustus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised võlakohustused |   |   | 12 461 | 1 584 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused |   |   | 13 384 | 2 753 |
| kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku |   |   | 35 768 | 23 573 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital |   |   | 96 507 | 96 507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss |   |   | 14 525 | 14 525 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital |   |   | 2 413 | 1 243 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realiseerimata kursivahed |   |   | 2 227 | -86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum |   |   | -1 914 | 33 131 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanikele |   |   | 113 758 | 145 320 |
| kuuluv omakapital kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus |   |   | 4 209 | 3 919 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku |   |   | 117 968 | 149 239 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |   |   | 153 736 | 172 812 |
| KOKKU | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| KASUMIARUANNE |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EEK) | 4. kv | 4. kv | 2008 | 2007 |
| | 2008 | 2007 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulud | 722 350 | 802 305 | 2 788 073 | 2 487 298 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 0 | 23 601 | 12 768 | 30 126 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud kokku | 722 350 | 825 906 | 2 800 841 | 2 517 424 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubad, toore, materjal ja | -16 268 | -19 530 | -65 678 | -60 289 |
| teenused | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mitmesugused tegevuskulud | -437 487 | -370 170 | -1 448 | -1 103 |
| | | | 143 | 019 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tööjõu kulud | -217 722 | -208 761 | -852 943 | -651 911 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kulum | -313 496 | -82 588 | -584 665 | -257 154 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | -4 450 | -11 115 | -32 727 | -13 558 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud kokku | -989 423 | -692 164 | -2 984 | -2 085 |
| | | | 156 | 931 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | -267 073 | 133 742 | -183 315 | 431 493 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum investeeringutelt | 0 | 11 | 0 | 11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulud | 2 328 | 3 551 | 10 858 | 27 791 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud | -5 740 | -318 | -10 601 | -604 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) valuutakursi | -298 472 | -22 025 | -262 996 | -34 289 |
| muutustest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud kokku | -301 884 | -18 781 | -262 739 | -7 091 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum majandustegevusest | -568 957 | 114 961 | -446 054 | 424 402 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukulu | 12 892 | -17 582 | -6 593 | -43 752 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKASUM | -556 065 | 97 379 | -452 647 | 380 650 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | -9 | 6 707 | 4 525 | 14 356 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanike osa | -556 056 | 90 672 | -457 172 | 366 294 |
| puhaskasumist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava kasum aktsia kohta | -3,68 | 0,60 | -3,03 | 2,43 |
| (EEK) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud kasum aktsia | -3,68 | 0,60 | -3,03 | 2,42 |
| kohta (EEK) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| KASUMIARUANNE |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EUR) | 4. kv | 4. kv | 2008 | 2007 |
| | 2008 | 2007 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulud | 46 167 | 51 277 | 178 190 | 158 967 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 0 | 1 508 | 816 | 1 925 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud kokku | 46 167 | 52 785 | 179 006 | 160 893 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubad, toore, materjal ja | -1 040 | -1 248 | -4 198 | -3 853 |
| teenused | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mitmesugused tegevuskulud | -27 961 | -23 658 | -92 553 | -70 496 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tööjõu kulud | -13 915 | -13 342 | -54 513 | -41 665 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kulum | -20 036 | -5 278 | -37 367 | -16 435 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | -284 | -710 | -2 092 | -867 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud kokku | -63 236 | -44 237 | -190 722 | -133 315 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | -17 069 | 8 548 | -11 716 | 27 577 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum investeeringutelt | 0 | 1 | 0 | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulud | 149 | 227 | 694 | 1 776 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud | -367 | -20 | -678 | -39 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) valuutakursi | -19 076 | -1 408 | -16 809 | -2 191 |
| muutustest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud kokku | -19 294 | -1 200 | -16 792 | -453 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum majandustegevusest | -36 363 | 7 347 | -28 508 | 27 124 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukulu | 824 | -1 124 | -421 | -2 796 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKASUM | -35 539 | 6 224 | -28 929 | 24 328 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | -1 | 429 | 289 | 918 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanike osa | -35 538 | 5 795 | -29 219 | 23 410 |
| puhaskasumist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava kasum aktsia kohta | -0,24 | 0,04 | -0,19 | 0,16 |
| (EUR) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud kasum aktsia | -0,24 | 0,04 | -0,19 | 0,16 |
| kohta (EUR) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


Lisainfo:

Andri Avila
Tegevdirektor
Olympic Entertainment Group
Tel + 372 667 1250
E-post andri.avila@oc.eu
www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja