Börsiteated

OEG konsolideeritud auditeerimata majandustulemused, 2. kvartal ja 6 kuud 2011

Postitatud 04.08.2011

Kontserni põhilised arvnäitajad

Jätkuvad ja lõpetatud tegevusvaldkonnad kokku (miljonites eurodes)

 

  6 kuud 2011 6 kuud 2010
Äritulud 61,9 52,9
EBITDA 15,0 8,7
Ärikasum 5,7 -0,6
Puhaskasum / (-kahjum) 4,4 -1,2
EBITDA marginaal 24,2% 16,4%
Ärirentaablus 9,2% -1,1%
Puhasrentaablus 7,1% -2,3%
Omakapitali suhtarv 68,0% 77,6%
     
Kasiinode arv perioodi lõpus 63 64
Kasiinode pind m2 perioodi lõpus 23 076 25 409
     
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus 2 441 2 475
Mängulaudade arv perioodi lõpus 173 168

 

Suhtarvude valemid:

o EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi ja -väärtuse languse kulusid

o Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid

o Puhaskasum = aruandeperioodi puhaskasum enne mittekontrollivat osalust

o EBITDA marginaal = EBITDA / Äritulud

o Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud

o Puhasrentaablus = Puhaskasum / Äritulud

o Omakapitali suhtarv = Omakapital / Varad kokku

 

 

Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2011. aasta 1. poolaastas:

  • Kontserni 2. kvartali konsolideeritud puhaskasum peale tulumaksu moodustas 4,2 miljonit eurot. 2010. aasta 2. kvartali jooksul teenis Kontsern puhaskahjumit 0,8 miljonit eurot.
  • Kontserni äritegevuse efektiivsus paranes. Kontsern teenis 2011. aasta 2. kvartalis hasartmängu ja müügitulusid kokku 28,7 miljonit eurot ehk 7,9% rohkem võrreldes 2010. aasta 2. kvartaliga. Opereeritavate kasiinode arv vähenes samade perioodide võrdluses 1 kasiino ehk 1,5% võrra.
  • Kontsern kasvatas planeeritult oma turuosa. 2011. aasta 2. kvartali lõpus oli Kontserni turuosa Eestis 55,2%, Lätis 20,3% ja Leedus 70,5%. 2010. aasta 2. kvartali lõpus oli turuosa Eestis 51,5%, Lätis 19% ja Leedus 62%.
  • Olympic Entertainment Group AS sõlmis 30. aprillil 2011 aktsiate müügilepingu, millega müüdi osalused kõigis kolmes Rumeenia tütarettevõtjas Olympic Casino Bucharest S.R.L., Muntenia Food and Beverage S.R.L. ja Olympic Exchange S.R.L. Iisraeli ettevõtjale. Seisuga 30. juuni 2011 on Rumeenia tütarettevõtete aktsiad registreeritud ostjale.
  • 27. mail 2011 kanti äriregistrisse Olympic Entertainment Group AS-i aktsiakapitali vähendamine ja ümberarvestamine eurodesse 5. mail 2011. a toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuste alusel. Ettevõtte registreeritud aktsiakapitali uus suurus on 90 797 703 eurot, mis on jagatud 151 329 505 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,6 eurot. Vastavalt 5. mail 2011 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsustele vähendatakse Ettevõtte aktsiakapitali täiendavalt 9 079 770,30 euro võrra, summalt 90 797 703 eurot summani 81 717 932,70 eurot aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel. Nimetatud otsus jõustus aktsionäride üldkoosoleku otsuse kohaselt järgmisel päeval pärast aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamisega seotud vähendamise ja põhikirja muudatuse äriregistrisse kandmist (so 28. mail 2011).

 

2011. aasta 1. poolaasta kokkuvõttes teenis Kontsern konsolideeritud müügitulusid 57,8 miljonit eurot ning äritulusid kokku 61,9 miljonit eurot, mis on 17,0% rohkem kui 2010. aasta 1. poolaastas teenitud 52,9 miljonit eurot kogutulu. Kontserni EBITDA kasvas eelmise aasta 1. poolaasta tulemuselt 8,7 miljonit eurot käesoleva aasta 1. poolaasta tulemuseni 15,0 miljonit eurot. Ärikasum 2011. aasta 1. poolaasta kokkuvõttes moodustas 5,7 miljonit eurot, eelmise aasta sama perioodi ärikahjum oli 0,6 miljonit eurot.

Kontserni konsolideeritud äritulud koosnesid 2011. aasta 1. poolaasta lõikes 87% hasartmängutuludest ja 13% muudest tuludest, eelmise aastal olid vastavad osakaalud 93% ja 7%.


 

 

Kontsernivälised müügitulud, jätkuvad tegevusvaldkonnad

 

(tuhandetes eurodes) II kv 2011 Muutus Osakaal II kv 2010 Osakaal
Eesti 7 218 10,2% 25,1% 6 549 24,9%
Läti 6 865 23,4% 23,9% 5 562 21,2%
Leedu 4 341 -3,8% 15,1% 4 514 17,2%
Poola 6 458 -5,2% 22,5% 6 811 25,9%
Slovakkia 3 067 49,2% 10,7% 2 056 7,8%
Valgevene 782 4,3% 2,7% 749 2,9%
Kokku 28 731 9,5% 100,0% 26 241 100,0%

 

 

(tuhandetes eurodes) 6 k 2011 Muutus Osakaal 6 k 2010 Osakaal
Eesti 13 708 8,0% 24,1% 12 695 24,8%
Läti 13 276 18,1% 23,3% 11 243 21,9%
Leedu 8 757 2,8% 15,4% 8 517 16,6%
Poola 13 981 5,5% 24,6% 13 246 25,9%
Slovakkia 5 499 32,6% 9,7% 4 148 8,1%
Valgevene 1 660 19,1% 2,9% 1 393 2,7%
Kokku 56 881 11,0% 100,0% 51 242 100,0%

 

2011. aasta 2. kvartali lõpus oli Kontsernis kokku 63 kasiinot, üldpinnaga 23 076 m². 2010. aasta juuni lõpus oli Kontserni kasiinode arv 64 ja kasiinode üldpind kokku 25 409 m².

 

Kasiinode arv segmenditi

 

  30.06.2011 30.06.2010
Eesti 17 17
Läti 21 21
Leedu 11 10
Poola 6 7
Slovakkia 3 2
Valgevene 5 5
Rumeenia 0 2
Kokku 63 64

 

Kontserni 2011. aasta 1. poolaasta konsolideeritud ärikulud enne amortisatsiooni ja allahindluse kulusid kasvasid võrreldes 2010. aasta sama perioodi vastavate kuludega kokku 6,1% ehk 2,7 miljonit euro võrra. Kõige enam kasvasid võrreldes 2010. aasta sama perioodiga litsentsitasud ja mängumaksud 6,3% ehk 0,8 miljonit eurot, tööjõukulud 2,7% ehk 0,4 miljonit eurot ja ruumide hoolduskulud 13,5% ehk 0,3 miljonit eurot.

Suurima osa Kontserni ärikuludest enne amortisatsiooni ja allahindlusi moodustasid tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 15,1 miljonit eurot, järgnesid hasartmängumaksude kulud 13,1 miljonit eurot, rendikulu 4,9 miljonit eurot ja turunduskulud 4,4 miljonit eurot.

2011. aasta 1. poolaasta konsolideeritud puhaskasumiks peale tulumaksu kujunes 4,4 miljonit eurot. 2010. aasta 1. poolaastal oli puhaskahjum peale tulumaksu 1,1 miljonit eurot.

 

Ülevaade turgude lõikes

Eesti segment

2011. aasta 1. poolaastal moodustasid Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 15,7 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 12,4 miljonit eurot ja muud tulud 3,3 miljonit eurot. Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes möödunud aasta 1. poolaastaga 22,0%. Hasartmänguturu kasv Eestis 2011. aasta 1. poolaasta lõikes võrreldes 2010. aasta sama perioodiga oli 0,1%. Olympic Casino Eesti AS turuosa Eesti hasartmänguturul oli käesoleva aasta 2. kvartali lõpus 55,2% ning 2010. aasta 2. kvartali lõpus oli Olympic Casino Eesti AS turuosa 51,5%.

Eesti segmendi 2011. aasta 1. poolaasta EBITDAks kujunes 4,3 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 2,3 miljonit eurot. 2010. aasta 1. Poolega teenis Eesti segment EBITDA-t 2,1 miljonit eurot ja ärikahjumit 0,2 miljonit eurot.

2011. aasta 1. poolaasta lõpus tegutses Eestis kokku 17 Olympic kasiinot, milles oli kokku 698 mänguautomaati ja 20 mängulauda.

 

Läti segment

2011. aasta 1. poolaastal moodustasid Läti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 13,3 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 12,2 miljonit eurot ning muud tulud 1,1 miljonit eurot. Läti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aastaga 17,7%. Hasartmänguturu kasv Lätis 2011. aasta 1. poolaasta lõikes võrreldes 2010. aasta sama perioodiga oli 14,6%. Olympic Casino Latvia SIA turuosa Läti hasartmänguturul oli 2011. aasta juuni lõpus 20,3% ning 2010. aasta 2. kvartali lõpus oli Olympic Casino Latvia SIA turuosa 19%.

Läti segmendi 2011. a. 1. poolaasta EBITDAks kujunes 5,0 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 3,3 miljonit eurot. 2010. aasta 1. poolaastaga teenis Läti segment EBITDAt 3,6 miljonit eurot ja ärikasumit 1,5 miljonit eurot.

2011. aasta 1. poolaasta lõpus tegutses Lätis kokku 21 Olympic kasiinot, milles oli kokku 646 mänguautomaati ja 24 mängulauda.

 

Leedu segment

2011. aasta 1. poolaastal moodustasid Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kokku 8,8 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 8,2 miljonit eurot ning muud tulud 0,6 miljonit eurot. Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3,5%. Hasartmänguturu langus Leedus 2011. aasta 1. poolaasta lõikes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli 4,3%. Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa Leedu hasartmänguturul oli 2011. aasta 2. kvartali lõpus 70,5% ning 2010. aasta 2. kvartali lõpus oli Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa 62%.

Leedu segmendi 2011. a. 1. poolaasta EBITDAks kujunes 1,8 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 0,8 miljonit eurot. 2010. aasta 1. poolaastaga teenis Leedu segment EBITDAt 1,5 miljonit eurot ja ärikasumit 0,3 miljonit eurot.

2011. aasta 1. poolaasta lõpus tegutses Leedus kokku 11 Olympic kasiinot, milles oli kokku 376 mänguautomaati ja 52 mängulauda.

 

Poola segment

2011. aasta 1. poolaastal teenis Poola segment kontserniväliseid äritulusid kokku 16,0 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 13,7 miljonit eurot ning muud tulud 2,3 miljonit eurot. Poola segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 20,3%.

Poola segmendi 2011. aasta 1. poolaasta EBITDAks kujunes 3,3 miljonit eurot ja ärikasum moodustas 1,2 miljonit eurot. 2010. aasta 1. poolaastaga teenis Poola segment EBITDAt 1,4 miljonit eurot ja ärikahjumit 1,0 miljonit eurot.

2011. aasta 1. poolaasta lõpus tegutses Poolas kokku 6 Olympic kasiinot, milles oli kokku 344 mänguautomaati ja 46 mängulauda.

 

Slovakkia segment

2011. aasta 1. poolaastal moodustasid Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kokku 5,5 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 5,0 miljonit eurot ning muud tulud 0,5 miljonit eurot. Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 32,5%.

Slovakkia segmendi 2011. aasta 1. poolaasta EBITDAks kujunes 1,1 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 0,6 miljonit eurot. 2010. aasta 1. poolaastaga teenis Slovakkia segment EBITDAt 0,8 miljonit eurot ja ärikasumit 0,3 miljonit eurot.

2011. aasta 1. poolaasta lõpus tegutses Slovakkias kokku 3 Olympic kasiinot, milles oli kokku 144 mänguautomaati ja 31 mängulauda.

 

Valgevene segment

2011. aasta 1. poolaastal teenis Valgevene segment kontsernivälised äritulud kokku 1,7 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 1,5 miljonit eurot ning muud tulud 0,2 miljonit eurot. Valgevene segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 21,4%.

Valgevene segmendi 2011. aasta 1. poolaasta EBITDAks kujunes 0,3 miljonit eurot ja ärikahjumiks kujunes 0,0 miljonit eurot. 2010. aasta 1. poolaastaga teenis Valgevene segment EBITDAt 0,3 miljonit eurot ja ärikahjumit 0,1 miljonit eurot.

2011. aasta 1. poolaasta lõpus tegutses Valgevenes kokku 5 Olympic kasiinot, milles oli kokku 233 mänguautomaati.

 

Rumeenia segment

Olympic Entertainment Group AS sõlmis 30. aprillil 2011 aktsiate müügilepingu, millega müüdi osalused kõigis kolmes Rumeenia tütarettevõtjas Olympic Casino Bucharest S.R.L., Muntenia Food and Beverage S.R.L. ja Olympic Exchange S.R.L. Iisraeli ettevõtjale. Seisuga 30. juuni 2011 on Rumeenia tütarettevõtete aktsiad registreeritud ostjale.

2011. aasta 1. poolaastal moodustasid Rumeenia segmendi kontsernivälised äritulud kokku 1,0 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 0,8 miljonit eurot ning muud tulud 0,2 miljonit eurot. Rumeenia segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 28,6%.

Rumeenia segmendi 2011. aasta 1. poolaasta EBITDAks kujunes -1,0 miljonit eurot ja ärikahjumiks kujunes 2,4 miljonit eurot. 2010. aasta 1. poolaastaga teenis Rumeenia segment EBITDAt -1,0 miljonit eurot ja ärikahjumit -1,5 miljonit eurot.

 

Finantsseisund

Seisuga 30.06.2011 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 108,2 miljonit eurot ning seisuga 31.12.2010 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 107,7 miljonit eurot. Bilansimaht kasvas 2011. aasta 1. poolaasta jooksul 0,5%.

Käibevarad moodustasid varadest 51,4 miljonit eurot ehk 47,5% kogu varadest ja põhivarad 56,8 miljonit eurot ehk 52,5% bilansimahust. Immateriaalsed varad moodustasid põhivaradest 28,7 miljonit eurot ehk 50,5%.

Kontserni kohustused moodustasid bilansipäeval kokku 34,6 miljonit eurot ning konsolideeritud omakapital 73,6 miljonit eurot. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad kohustused aktsionäridele seoses aktsia nimiväärtuse vähendamisega 15,0 miljonit eurot, laenukohustused 7,8 miljonit eurot, maksukohustused 4,3 miljonit eurot ja kohustused töövõtjatele 2,8 miljonit eurot.

 

Investeeringud

Kontsern investeeris materiaalsesse põhivarasse 2011. aasta 1. poolaasta jooksul 0,9 miljonit eurot, millest 0,2 miljonit eurot investeeriti kasiinode rekonstrueerimisse, 0,4 miljonit eurot mänguseadmetesse ning 0,2 muusse põhivarasse.

2010. aasta 1. kvartalis investeeriti materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse kokku 2,7 miljonit eurot.

 

Rahavood

Kontserni äritegevuse rahavood 2011. aasta 1. poolaastal olid 14,2 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -0,8 miljonit eurot ja finantseerimistegevuse rahavood -1,6 miljonit eurot. Netorahavood kokku moodustasid 11,9 miljonit eurot.

Kontserni äritegevuse rahavood 2010. aasta 1. poolel olid 7,0 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavood moodustasid 2,4 miljonit eurot ja finantseerimistegevuse rahavood -8,0 miljonit eurot. Netorahavood kokku moodustasid 1,4 miljonit eurot.

 

Personal

Seisuga 30.06.2011 andis Kontsern tööd 2 004 inimesele (31.12.2010: 2 115). Eesti ettevõtetes töötas 1. kvartali lõpus 454, Lätis 443, Leedus 516, Poolas 350, Slovakkias 157 ja Valgevenes 84.

2011. aasta 1. poolaasta jooksul arvestati Kontsernis töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 15,1 miljonit eurot, möödunud aasta samal ajal 14,7 miljonit eurot. Nõukogu ja juhatuse liikmetele arvestati hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 2011. aasta 1. poolaasta eest 0,18 miljonit eurot, 2010. aasta 1. poolaasta eest 0,16 miljonit eurot.

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes)

  30.06.2011 31.12.2010
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 40 958 28 960
Finantsinvesteeringud 3 796 3 937
Nõuded ja ettemaksed 4 121 4 959
Ettemakstud tulumaks 671 734
Varud 1 019 1 416
Müügiootel põhivarad 794 1 105
Käibevara kokku 51 359 41 111
     
Põhivara    
Edasilükkunud tulumaksuvara 1 065 1 098
Muud finantsinvesteeringud 930 927
Muud pikaajalised nõuded 708 949
Kinnisvarainvesteeringud 1 414 1 414
Materiaalne põhivara 24 019 33 135
Immateriaalne põhivara 28 697 29 062
Põhivara kokku 56 833 66 585
     
VARAD KOKKU 108 192 107 696
     
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 3 109 3 109
Võlad ja ettemaksed 24 938 10 782
Tulumaksukohustus 827 833
Eraldised 855 1 694
Lühiajalised kohustused kokku 29 729 16 418
     
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustus 189 313
Pikaajalised võlakohustused 4 676 6 231
Pikaajalised kohustused kokku 4 865 6 544
     
KOHUSTUSED KOKKU 34 594 22 962
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital 81 718 96 717
Ülekurss 14 535 14 535
Kohustuslik reservkapital 2 470 2 413
Realiseerimata kursivahed -165 740
Kogunenud kahjum -29 333 -33 703
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 69 225 80 702
Mittekontrolliv osalus 4 373 4 032
OMAKAPITAL KOKKU 73 598 84 734
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 108 192 107 696

 

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (tuhandetes eurodes)

  II kv 2011 II kv 2010 6 k 2011 6 k 2010
Jätkuvad tegevusvaldkonnad        
Hasartmängutulud 26 701 24 519 53 050 48 026
Müügitulud 2 030 1 722 3 831 3 216
Muud äritulud 1 990 171 4 011 308
Äritulud kokku 30 721 26 412 60 892 51 550
         
Kaubad, toore, materjal ja teenused -671 -551 -1 306 -1 096
Mitmesugused tegevuskulud -14 088 -13 440 -28 267 -26 688
Tööjõu kulud -7 217 -7 092 -14 373 -14 066
Põhivara kulum ja väärtuse langus -3 605 -4 720 -7 791 -8 781
Muud ärikulud -660 -31 -986 -30
Ärikulud kokku -26 241 -25 834 -52 723 -50 661
         
Ärikasum 4 480 578 8 169 889
         
Intressitulud 78 68 153 131
Intressikulud -117 -169 -244 -403
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest 98 5 114 -22
Muud finantstulud ja -kulud -3 -22 -5 -24
Finantstulud ja -kulud kokku 56 -118 18 -318
         
Kasum enne tulumaksu 4 536 460 8 187 571
         
Tulumaksukulu -604 -330 -957 -287
Jätkuvate tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum 3 932 130 7 230 284
         
Lõpetatud tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum (-kahjum) 634 -1 255 -2 462 -1 509
         
Perioodi puhaskasum (-kahjum) 4 566 -1 125 4 768 -1 225
Emaettevõtja osa 4 245 -760 4 427 -1 104
Mittekontrolliva osaluse osa 321 -365 341 -121
         
         
Muu koondkasum        
Realiseerimata kursivahed -679 -1 487 -905 -19
Kokku perioodi koondkasum (-kahjum) 3 887 -2 612 3 863 -1 244
Emaettevõtja osa 3 566 -2 247 3 522 -1 123
Mittekontrolliva osaluse osa 321 -365 341 -121
         
         
Tava kasum (-kahjum) aktsia kohta* 2,8 -0,5 2,9 -0,7
Jätkuvad tegevusvaldkonnad 2,4 0,3 4,5 0,3
Lõpetatud tegevusvaldkonnad 0,4 -0,8 -1,6 -1,0
         
Lahustatud kasum (-kahjum) aktsia kohta* 2,8 -0,5 2,9 -0,7
Jätkuvad tegevusvaldkonnad 2,4 0,3 4,5 0,3
Lõpetatud tegevusvaldkonnad 0,4 -0,8 -1,6 -1,0

* euro sentides

 

Lisainfo:

Madis Jääger
Juhatuse liige, CFO
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com


Olympic_interim_Q2_2011_EST.pdf

« Tagasi nimekirja