Börsiteated

OEG: Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 2. kvartal ja 1. poolaasta 2017

Postitatud 27.07.2017

Kontserni peamised tegevusnäitajad:

    6 kuud 2017 6 kuud 2016 6 kuud 2015
Müügitulud enne hasartmängumaksu mln eurot 104,4 99,2 86,5
Hasartmängumaksud mln eurot -21,6 -22,9 -20,4
Neto müügitulud mln eurot 82,8 76,3 66,0
Neto müügitulud ja muud äritulud kokku mln eurot 82,8 76,8 66,3
EBITDA mln eurot 20,9 17,1 18,4
Ärikasum mln eurot 14,7 12,0 14,5
Puhaskasum mln eurot 12,6 10,1 12,4
         
EBITDA marginaal % 25,3 22,5 27,9
Ärirentaablus % 17,8 15,8 21,9
Puhasrentaablus % 15,2 13,3 18,7
         
Varad mln eurot 150,1 188,9 125,0
Omakapital mln eurot 127,2 108,8 106,8
ROE % 10,4 8,9 11,5
ROA % 8,3 5,8 9,8
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja korda 2,0 0,8 2,2
         
Kasiinode arv perioodi lõpus tk 117 125 96
Kasiinode pind perioodi lõpus m2 38 784 39 223 30 263
Panustamispunktide arv perioodi lõpus tk 30 33 0
Panustamispunktide pind perioodi lõpus m2 846 899 0
Töötajad in 3 059 3 260 2 653
         
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus tk 4 098 4 159 3 351
Elektroonilise ruleti terminalide arv perioodi lõpus tk 116 148 104
Mängulaudade arv perioodi lõpus tk 165 198 182
Turniiripokkeri mängulaudade arv perioodi lõpus tk 66 63 44

 

Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2017. aasta I poolaastal:

 • Käesoleva aruande juhatuse tegevusaruande osas on finantstulemused esitletud koos lõpetatud tegevusvaldkondadega Poolas ja Valgevenes. Koondkasumiaruandes on lõpetatud tegevusvaldkondade tulemused eraldatud ning esitletud eraldi real. Jätkuvate ja lõpetatud tegevusvaldkondade kasumiaruanded on välja toodud leheküljel 13.
 • Kontserni 2017. aasta I poolaasta müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 104,4 miljoni euroni, mis on 5,2% (+5,2 mln eurot) rohkem kui 2016. aasta I poolaasta jooksul.
 • 6 kuu hasartmängutulud enne hasartmängumakse moodustasid Kontserni konsolideeritud müügituludest enne hasartmängumakse 90,4% (94,3 mln EUR) ja muud tulud 9,6% (10,0 mln eurot). Aasta varem olid osakaalud vastavalt 94,0% (93,3 mln eurot) ja 6,0% (5,9 mln eurot).
 • Kontserni 2017. aasta I poolaasta konsolideeritud kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 17,1 miljonilt eurolt 20,9 miljoni euroni (+22,1%). 2017. aasta I poolaasta ärikasum ulatus 14,7 miljoni euroni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,7 miljonit eurot (+22,3%) enam.
 • Emaettevõtja osa 2017. aasta I poolaasta konsolideeritud puhaskasumist oli 12,8 miljonit eurot. Aasta tagasi oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 9,8 miljonit eurot.
 • Käesolevas aruandes on klassifitseeritud lõpetatud tegevusvaldkonnana Poola ja Valgevene segmendid, mille puhaskasum 2017. aasta I poolaastal oli 0 mln eurot (2016. aasta I poolaastal puhaskasum 0,3 mln eurot).
 • Kontserni Poola tütarühing Casino Polonia-Wrocław sp. z o.o., mis opereeris Varssavis 2016. aasta septembrini esinduskasiinot, esitas 2. jaanuaril 2017 kohtule pankrotiavalduse.
 • Kontsern asutas ja registreeris 11. jaanuaril 2017 Maltal äriühingu Olybet Malta Limited, aktsiakapitaliga 5 000 eurot. Kontsern omab läbi tütarühingu 100% Olybet Malta Limited aktsiatest. Tütarühingu asutamise eesmärgiks on juriidilise platvormi arendamine seoses OEG kontserni tegevuse laiendamisega kaughasartmängude turgudel.
 • Kontserni Poola tütarühingud Baina Investments sp. z o.o. ja Silber Investments sp. z o.o. esitasid 20. jaanuaril 2017 kohtule pankrotiavaldused. Nimetatud valdusettevõtted omavad osalust OEG tütarühingus Casino Polonia-Wrocław sp. z o.o.
 • 27. veebruaril 2017 teatas Kontsern Leedus asuva tütarettevõtte UAB Orakulas jaotamisest käesoleva aasta esimeses pooles kaheks ettevõtteks. Jagunemise eesmärgiks oli grupi struktuuri korrastamine, eraldades kaughasartmängude tehnoloogilise platvormi ja spordiennustusteenuse pakkumise nimetatud tütarettevõtte operatiivsest tegevusest. Jagunemise järgselt omab Kontsern 100% mõlema ettevõtte aktsiatest. Jagunemine viidi lõpule 16. mail 2017.
 • 28. märtsil 2017 teatas Kontsern menetluse alustamisest aktsiate noteerimise lõpetamiseks Varssavi Börsi põhinimekirjas.
 • 20. aprillil 2017 toimunud aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta dividende summas 15 179 120,60 eurot (0,1 eurot aktsia kohta), mis maksti aktsionäridele välja 9. mail 2017.
 • 9. mail 2017 teatas Kontsern Itaalia tütarettevõtete, kasiinooperaatorite Slottery S.r.l. ja Jackpot Game S.r.l. ühinemislepingu sõlmimisest. Ühinemine viidi lõpule 28. juunil 2017 ning selle käigus ühendas Slottery S.r.l. endaga Jackpot Game S.r.l. Ühinemise eesmärgiks oli kontserni struktuuri korrastamine.
 • 29. mail 2017 teatas Kontsern oma Valgevene tütarettevõtte Olympic Casino Bel IP likvideerimisest. Likvideerimise eesmärgiks oli kontserni struktuuri korrastamine.
 • 9. juunil 2017 teatas Kontsern oma Leedu tütarettevõtete, Olympic Casino Group Baltija UAB ja Orakulas UAB ühinemislepingu sõlmimisest. Ühinemine viiakse lõpule käesoleva aasta jooksul ning selle käigus ühendab Olympic Casino Group Baltija UAB endaga Orakulas UAB. Ühinemise lõppedes jätkab kontsern Leedus kasiinode ja panustamispunktide opereerimist vaid Olympic Casino Group Baltija UAB kaudu. Ühinemise eesmärgiks on kontserni struktuuri korrastamine.

 

Kontserni konsolideeritud müügitulud enne hasartmängumakse segmentide lõikes:

000€ Q2 2017 Q2 2016 Muutus 6 k 2017 6 k 2016 Muutus
Eesti 14 329 10 592 35,3% 26 729 20 123 32,8%
Läti 16 662 15 205 9,6% 33 203 31 229 6,3%
Leedu 6 673 6 003 11,2% 13 705 12 291 11,5%
Slovakkia 4 288 4 790 -10,5% 8 790 8 713 0,9%
Itaalia 7 750 6 392 21,2% 15 665 12 679 23,6%
Malta 3 143 2 552 23,2% 6 259 4 738 32,1%
Poola 0 4 657 -100,0% 0 9 229 -100,0%
Valgevene 0 64 -100,0% 0 186 -100,0%
Kokku 52 845 50 255 5,2% 104 351 99 188 5,2%

 

Kasiinode arv segmenditi:

  30.06.2017 30.06.2016
Eesti 24 24
Läti 52 57
Leedu 18 19
Slovakkia 7 8
Itaalia 15 14
Malta 1 1
Poola 0 1
Valgevene 0 1
Kokku 117 125

 

Kontserni 2017. aasta I poolaasta konsolideeritud ärikulud kasvasid võrreldes 2016. aasta sama perioodiga 5,2% ehk 3,4 miljoni euro võrra ning ulatusid 68,1 miljoni euroni. Kõige enam kasvasid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes tööjõukulud (+1,1 mln eurot, +4,3%) põhivara kulum ja väärtuse langus (+1,1 mln eurot, +21,7%), rendikulud (+0,9 mln eurot, +11,4%) ja kommunaal- ja hoolduskulud (+0,3 mln eurot, +7,2%). Tööjõukulud (27,5 mln eurot) ja rendikulud (8,3 mln eurot) on Kontserni suurimad kulugrupid moodustades 52,6% perioodi kogukuludest.

Kasumiaruandes on välja toodud müügitulud enne hasartmängumakse, seejärel hasartmängumaksud ning neto müügitulud. Seega ei kajastu hasartmängumaksud ärikulude juures. Hasartmängumaksud on 2017. aasta I poolaastas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kahanenud 5,8% (-1,3 mln eurot).

 

Ülevaade turgude lõikes

Eesti

Eesti segmendi 2017. aasta I poolaasta müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 26,7 miljoni euroni (+6,6 mln eurot, +32,8%), EBITDA 4,3 miljoni euroni (+2,2 mln eurot, +103,6%) ning ärikasum 2,5 miljoni euroni (+1,6 mln eurot, +183,2%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 14,7% ulatudes 21,5 miljoni euroni.

2017. aasta juuni lõpus tegutses Eestis kokku 24 Olympic kasiinot 988 mänguautomaadi, 46 elektroonilise ruleti terminali, 24 mängulaua ja 24 turniiripokkeri mängulauaga. Eesti ettevõtetes töötas 30. juuni 2017 seisuga 732 inimest.

Läti

Läti segmendi 2017. aasta I poolaasta müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 33,2 miljoni euroni (+2,0 mln eurot, +6,3%), EBITDA 13,5 miljoni euroni (+0,9 mln eurot, +7,4%) ning ärikasum 11,5 miljoni euroni (+0,7 mln eurot, +6,3%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 5,8% ulatudes 30,2 miljoni euroni.

2017. aasta juuni lõpus tegutses Lätis kokku 52 Olympic kasiinot 1 466 mänguautomaadi, 8 elektroonilise ruleti terminali, 24 mängulaua ja 9 turniiripokkeri mängulauaga. Läti ettevõtetes töötas 30. juuni 2017 seisuga 930 inimest.

Leedu

Leedu segmendi 2017. aasta I poolaasta müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 13,7 miljoni euroni (+1,4 mln eurot, +11,5%), EBITDA 1,7 miljoni euroni (+0,8 mln eurot, +90,6%) ning ärikasum 0,9 miljoni euroni (+0,7 mln eurot, +525,8%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 11,6% ulatudes 13,0 miljoni euroni.

2017. aasta juuni lõpus tegutses Leedus kokku 18 Olympic kasiinot 544 mänguautomaadi, 8 elektroonilise ruleti terminali, 53 mängulaua ja 2 turniiripokkeri mängulauaga ning omas 30 panustamispunkti. Leedu ettevõtetes töötas 30. juuni 2017 seisuga 766 inimest.

Slovakkia

Slovakkia segmendi 2017. aasta I poolaasta müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 8,8 miljoni euroni (+0,1 mln eurot, +0,9%), EBITDA 0,9 miljoni euroni (-0,1 mln eurot, -8,7%) ning ärikasum 0,2 miljoni euroni (-0,2 mln eurot, -40,7%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 1,2% ulatudes 7,9 miljoni euroni.

2017. aasta juuni lõpus tegutses Slovakkias kokku 7 Olympic kasiinot 272 mänguautomaadi, 36 elektroonilise ruleti terminali, 44 mängulaua ja 21 turniiripokkeri mängulauaga. Slovakkia ettevõtetes töötas 30. juuni 2017 seisuga 338 inimest.

Itaalia

Itaalia segmendi 2017. aasta I poolaasta müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 15,7 miljoni euroni (+3,0 mln eurot, +23,6%), EBITDA 1,0 miljoni euroni (+0,6 mln, +151,9%) ning ärikasum 0,6 miljoni euroni (+0,3 mln, +138,5%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 23,3% ulatudes 15,5 miljoni euroni.

2017. aasta juuni lõpus tegutses Itaalias kokku 15 VLT mänguautomaadikasiinot 543 mänguautomaadiga. Itaalia ettevõtetes töötas 30. juuni 2017 seisuga 92 inimest.

Malta

Malta segmendi 2017. aasta I poolaasta müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 6,3 miljoni euroni (+1,5 mln eurot, +32,1%), EBITDA -0,4 miljoni euroni (-0,1 mln) ning ärikahjum 1,0 miljoni euroni (-0,1 mln). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 31,9% ulatudes 6,2 miljoni euroni.

2017. aasta juuni lõpus tegutses Maltal kokku 1 kasiino 285 mänguautomaadi, 18 elektroonilise ruleti terminali, 20 mängulaua ja 10 turniiripokkeri mängulauaga. Maltal töötas 30. juuni 2017 seisuga 198 inimest.

 

Finantsseisund

Seisuga 30. juuni 2017 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 150,1 miljonit eurot, mis on 20,6% ehk 38,8 miljonit eurot vähem kui aasta tagasi.

Käibevarad moodustasid varadest 43,6 miljonit eurot ehk 29,0% kogu varadest ja põhivarad 106,5 miljonit eurot ehk 71,0% bilansimahust. Kohustused ulatusid bilansipäeval 22,9 miljoni euroni ning omakapital 127,2 miljoni euroni. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad kohustused tarnijatele ja tarnijate ettemaksed (8,7 mln eurot), maksukohustused (5,4 mln eurot) ja kohustused töövõtjatele (5,2 mln eurot).

Investeeringud

Kontsern investeeris 2017. aasta I poolaasta jooksul materiaalsesse põhivarasse 4,5 miljonit eurot (-21,5 mln eurot, -82,6%), millest 3,2 miljonit eurot investeeriti kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse ning 1,1 miljonit eurot mänguseadmetesse. 2016. aasta I poolaasta sisaldab ka investeeringuid hotelli ehitusse, mistõttu on 2017. aasta I poolaasta investeeringud madalamad.

Rahavood

Kontserni 2017. aasta I poolaasta äritegevuse rahavood olid 19,4 miljonit eurot (+5,0 mln eurot). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -4,8 miljonit eurot (+26,1 mln eurot). Finantseerimistegevuse rahavood olid -15,3 miljonit eurot (‑29,1 mln eurot). Netorahavood olid -0,7 miljonit eurot (+2,0 mln eurot).

Personal

Seisuga 30. juuni 2017 andis Kontsern tööd 3 059 inimesele, mis on 201 inimest vähem kui aasta tagasi ning tulenes peamiselt kasiino sulgemisest Poolas.

2017. aasta I poolaasta jooksul arvestati Kontserni töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 27,5 miljonit eurot (+1,1 mln eurot, +4,3%). Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2017. aasta I poolaasta eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 511 tuhat eurot (2016. aasta I poolaasta eest 741 tuhat eurot) ja nõukogu liikmetele 74 tuhat eurot (2016. aasta I poolaasta eest 74 tuhat eurot).

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes)   30.06.2017 31.12.2016
VARAD      
Käibevara      
Raha ja raha ekvivalendid   37 180 37 933
Finantsinvesteeringud   100 99
Nõuded ja ettemaksed   4 193 4 552
Ettemakstud tulumaks   378 913
Varud   1 726 1 532
Käibevara kokku   43 577 45 029
       
Põhivara      
Edasilükkunud tulumaksuvara   462 426
Muud finantsinvesteeringud   5 033 4 988
Muud pikaajalised nõuded   1 013 776
Kinnisvarainvesteeringud   295 295
Materiaalne põhivara   49 901 51 250
Immateriaalne põhivara   49 813 49 932
Põhivara kokku   106 517 107 667
       
VARAD KOKKU   150 094 152 696
       
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL      
Lühiajalised kohustused      
Võlad ja ettemaksed   19 826 19 806
Tulumaksukohustus   318 292
Eraldised   1 301 1 329
Lühiajalised kohustused kokku   21 445 21 427
       
Pikaajalised kohustused      
Edasilükkunud tulumaksukohustus   680 693
Muud pikaajalised võlakohustused   766 703
Pikaajalised kohustused kokku   1 446 1 396
       
KOHUSTUSED KOKKU   22 891 22 823
       
OMAKAPITAL      
Aktsiakapital   60 716 60 716
Ülekurss   252 258
Omaaktsiad   -53 0
Kohustuslik reservkapital   6 325 4 860
Muu reserv   504 538
Realiseerimata kursivahed   11 -26
Jaotamata kasum   54 016 57 825
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku   121 771 124 171
Mittekontrolliv osalus   5 432 5 702
OMAKAPITAL KOKKU   127 203 129 873
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU   150 094 152 696

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes)   II kv 2017 II kv 2016 6 k 2017 6 k 2016
Jätkuvad tegevusvaldkonnad          
Hasartmängutulud   47 291 42 569 94 319 84 033
Muud müügitulud   5 554 2 965 10 032 5 740
Müügitulud enne hasartmängumakse   52 845 45 534 104 351 89 773
Hasartmängumaksud   -10 365 -9 302 -21 575 -18 321
Neto müügitulud   42 480 36 232 82 776 71 452
Muud äritulud   10 120 20 284
Neto müügitulud ja muud äritulud kokku   42 490 36 352 82 796 71 736
           
Kaubad, toore, materjal ja teenused   -1 382 -1 305 -2 845 -2 372
Mitmesugused tegevuskulud   -15 860 -14 396 -31 373 -27 706
Tööjõu kulud   -14 077 -12 830 -27 524 -24 886
Põhivara kulum ja väärtuse langus   -3 148 -2 556 -6 213 -4 930
Muud ärikulud   -66 -84 -129 -196
Ärikulud kokku   -34 533 -31 171 -68 084 -60 090
           
Ärikasum   7 957 5 181 14 712 11 646
           
Intressitulud   0 5 4 20
Intressikulud   0 -15 0 -15
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest   -21 24 -29 16
Muud finantstulud ja -kulud   -9 0 -9 -3
Finantstulud ja -kulud kokku   -30 14 -34 18
           
Kasum enne tulumaksu   7 927 5 195 14 678 11 664
           
Tulumaksukulu   -978 -862 -2 113 -1 866
Jätkuvate tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum   6 949 4 333 12 565 9 798
           
Lõpetatud tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum   0 317 0 315
           
Perioodi puhaskasum   6 949 4 650 12 565 10 113
Emaettevõtja osa   6 825 4 652 12 835 9 750
Mittekontrolliva osaluse osa   124 -2 -270 363
           
Muu koondkasum, mis on hiljem võimalik reklassifitseerida kasumiaruandesse          
Realiseerimata kursivahed   0 -347 37 -166
Kokku perioodi koondkasum   6 949 4 303 12 602 9 947
Emaettevõtja osa   6 825 4 305 12 872 9 584
Mittekontrolliva osaluse osa   124 -2 -270 363
           
           
Tava kasum aktsia kohta*   4,5 3,1 8,5 6,4
Jätkuvad tegevusvaldkonnad   4,5 2,9 8,5 6,2
Lõpetatud tegevusvaldkonnad   0,0 0,2 0,0 0,2
           
Lahustatud kasum aktsia kohta*   4,5 3,1 8,4 6,4
Jätkuvad tegevusvaldkonnad   4,5 2,9 8,4 6,2
Lõpetatud tegevusvaldkonnad   0,0 0,2 0,0 0,2

  * euro sentides

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post 
madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.comOlympic_interim_Q2_2017_EST.pdf 

« Tagasi nimekirja