Börsiteated

OEG konsolideeritud auditeerimata majandustulemused, 1. kvartal 2011

Postitatud 05.05.2011

Kontserni põhilised arvnäitajad

Jätkuvad ja lõpetatud tegevusvaldkonnad kokku (miljonites eurodes)

 

  I kv 2011 I kv 2010
Äritulud 31,1 26,3
EBITDA 6,3 4,4
Ärikasum 0,6 0,1
Puhaskasum / (-kahjum) 0,2 -0,3
EBITDA marginaal 20,1% 16,7%
Ärirentaablus 2,0% 0,4%
Puhasrentaablus 0,6% -1,1%
Omakapitali suhtarv 78,7% 73,9%
     
Kasiinode arv perioodi lõpus 65 67
Kasiinode pind m2 perioodi lõpus 24 658 26 221
     
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus 2 494 2 511
Mängulaudade arv perioodi lõpus 184 200

 

Suhtarvude valemid:

o EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi ja -väärtuse languse kulusid

o Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid

o Puhaskasum = aruandeperioodi puhaskasum enne mittekontrollivat osalust

o EBITDA marginaal = EBITDA / Äritulud

o Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud

o Puhasrentaablus = Puhaskasum / Äritulud

o Omakapitali suhtarv = Omakapital / Varad kokku

 

 

Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2011. aasta 1. kvartalis:

  • Kontsern lõpetas 1. kvartalit puhaskasumiga – konsolideeritud puhaskasum peale tulumaksu moodustas 2011. aasta 1. kvartali kokkuvõttes 0,2 miljonit eurot. 2010. aasta 1. kvartali jooksul teenis Kontsern puhaskahjumit 0,3 miljonit eurot.
  • Kontserni äritegevuse efektiivsus paranes. Kontsern teenis 2011. aasta 1. kvartalis äritulusid 31,1 miljonit eurot ehk 18,3% rohkem võrreldes 2010. aasta 1. kvartali ärituludega. Opereeritavate kasiinode arv vähenes samade perioodide võrdluses 2 kasiino ehk 3% võrra.
  • Kontsern kasvatas planeeritult oma turuosa. 2011. aasta 1. kvartali lõpus oli Kontserni turuosa Eestis 53%, Lätis 20% ja Leedus 73%. 2010. aasta 1. kvartali lõpus oli turuosa Eestis 52%, Lätis 19% ja Leedus 64%.

 

Seoses Kontserni äritegevuse efektiivsuse tõstmise eesmärgiga otsustati müüa Rumeenia ettevõtted, samuti tuli sulgeda 1 kasiino Poolas seoses litsentsi lõppemisega, mille tulemusena hinnati alla varasid kokku 2,9 miljonit eurot.

2011. aasta 1. kvartali kokkuvõttes teenis Kontsern konsolideeritud müügitulusid 29,1 miljonit eurot ning äritulusid kokku 31,1 miljonit eurot, mis on 18,3% rohkem kui 2010. aasta 1. kvartalis teenitud 26,3 miljonit eurot kogutulu. Kontserni EBITDA kasvas eelmise aasta 1. kvartali tulemuselt 4,4 miljonit eurot käesoleva aasta 1. kvartali tulemuseni 6,3 miljonit eurot. Ärikasum 2011. aasta 1. kvartali kokkuvõttes moodustas 0,6 miljonit eurot, eelmise aasta sama perioodi ärikasum oli 0,1 miljonit eurot.

Kontserni konsolideeritud äritulud koosnesid 2011. aasta 1. kvartali lõikes 87% hasartmängutuludest ja 13% muudest tuludest, eelmise aastal olid vastavad osakaalud 93% ja 7%.


 

 

Kontsernivälised äritulud

 

(tuhandetes eurodes) I kv 2011 Muutus Osakaal I kv 2010 Osakaal
Eesti 8 448 35,78% 27,14% 6 222 23,64%
Läti 6 421 12,47% 20,63% 5 709 21,69%
Leedu 4 456 11,32% 14,31% 4 003 15,21%
Poola 7 534 16,70% 24,20% 6 456 24,53%
Slovakkia 2 432 16,25% 7,81% 2 092 7,95%
Valgevene 879 33,99% 2,82% 656 2,49%
Rumeenia 959 -19,14% 3,08% 1 186 4,51%
Kokku 31 129 18,25% 100% 26 324 100%

 

2011. aasta 1. kvartali lõpus oli Kontsernis kokku 65 kasiinot, üldpinnaga 24 658 m². 2010. aasta märtsi lõpus oli Kontserni kasiinode arv 67 ja kasiinode üldpind kokku 26 221 m².

 

Kasiinode arv segmenditi

 

  31.03.2011 31.03.2010
Eesti 17 18
Läti 21 21
Leedu 11 10
Poola 6 9
Slovakkia 3 2
Valgevene 5 5
Rumeenia 2 2
Kokku 65 67

 

Kontserni 2011. aasta 1. kvartali konsolideeritud ärikulud enne amortisatsiooni ja allahindluse kulusid kasvasid võrreldes 2010. aasta sama perioodi vastavate kuludega kokku 13,7% ehk 2,9 miljonit euro võrra. Kõige enam kasvasid võrreldes 2010. aasta sama perioodiga litsentsitasud ja mängumaksud 12,6% ehk 0,8 miljonit eurot, tööjõukulud 6,5% ehk 0,5 miljonit eurot ja ruumide hoolduskulud 9,7% ehk 0,1 miljonit eurot.

Suurima osa Kontserni ärikuludest enne amortisatsiooni ja allahindlusi moodustasid tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 7,8 miljonit eurot, järgnesid hasartmängumaksude kulud 6,8 miljonit eurot, rendikulu 2,6 miljonit eurot ja turunduskulud 2,3 miljonit eurot.

2011. aasta 1. kvartali konsolideeritud puhaskasumiks peale tulumaksu kujunes 0,2 miljonit eurot. 2010. aasta 1. kvartalis oli puhaskahjum peale tulumaksu 0,1 miljonit eurot.

 

Ülevaade turgude lõikes

Eesti segment

2011. aastal 1. kvartalis moodustasid Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 8,4 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 5,9 miljonit eurot ja muud tulud 2,5 miljonit eurot. Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes möödunud aasta 1. kvartaliga 36,3%. Hasartmänguturu langus Eestis 2011. aasta 1. kvartali lõikes võrreldes 2010. aasta sama perioodiga oli 3,5%. Olympic Casino Eesti AS turuosa Eesti hasartmänguturul oli käesoleva aasta 1. kvartali lõpus 53%. 2010. aasta 1. kvartali lõpus oli Olympic Casino Eesti AS turuosa 50%.

Eesti segmendi EBITDAks 2011. aasta 1. kvartalis kujunes 2,9 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 1,8 miljonit eurot. 2010. aasta 1. kvartaliga teenis Eesti segment EBITDA-t 0,9 miljonit eurot ja ärikahjumit 0,3 miljonit eurot.

1. kvartali lõpus tegutses Eestis kokku 17 Olympic kasiinot, milles oli kokku 699 mänguautomaati ja 19 mängulauda.

 

Läti segment

2011. aasta 1. kvartalis moodustasid Läti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 6,4 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 5,9 miljonit eurot ning muud tulud 0,5 miljonit eurot. Läti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aastaga 12,3%. Hasartmänguturu kasv Lätis 2011. aasta 1. kvartalis võrreldes 2010. aasta sama perioodiga oli 13,5%. Olympic Casino Latvia SIA turuosa Läti hasartmänguturul oli 2011. aasta 1. kvartali lõpus 20% ning 2010. aasta 1. kvartali lõpus oli Olympic Casino Latvia SIA turuosa 19%.

Läti segmendi 2011. a. 1. kvartali EBITDAks kujunes 2,4 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 1,4 miljonit eurot. 2010. aasta sama perioodiga teenis Läti segment EBITDAt 1,9 miljonit eurot ja ärikasumit 0,9 miljonit eurot.

Aasta lõpus tegutses Lätis kokku 21 Olympic kasiinot, milles oli kokku 647 mänguautomaati ja 24 mängulauda.

 

Leedu segment

2011. aasta 1. kvartalis moodustasid Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kokku 4,5 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 4,1 miljonit eurot ning muud tulud 0,4 miljonit eurot. Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta samaperioodiga 12,5%. Hasartmänguturu langus Leedus 2011. aasta 1. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli 2%. Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa Leedu hasartmänguturul oli 2011. aasta 1. kvartali lõpus 73% ning 2010. aasta 1. kvartali lõpus oli Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa 64%.

Leedu segmendi 2011. a. 1. kvartali EBITDAks kujunes 0,9 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 0,4 miljonit eurot. 2010. aasta 1. kvartaliga teenis Leedu segment EBITDAt 0,4 miljonit eurot ja ärikahjumit 0,2 miljonit eurot.

Aasta lõpus tegutses Leedus kokku 11 Olympic kasiinot, milles oli kokku 376 mänguautomaati ja 52 mängulauda.

 

Poola segment

2011. aasta 1. kvartaliga teenis Poola segment kontserniväliseid äritulusid kokku 7,5 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 7,4 miljonit eurot ning muud tulud 0,1 miljonit eurot. Poola segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 15,8%.

Poola segmendi 2011. aasta 1. kvartali EBITDAks kujunes 1,1 miljonit eurot ja ärikahjumiks kujunes 0,1 miljonit eurot. Ärikahjumis sisaldub 0,4 miljonit eurot ühe kasiino sulgemisega seotud varade mahakandmise kulusid. 2010. aasta 1. kvartalis teenis Poola segment EBITDAt 0,6 miljonit eurot ja ärikahjumit 0,3 miljonit eurot.

Kvartali lõpus tegutses Poolas kokku 6 Olympic kasiinot, milles oli kokku 309 mänguautomaati ja 46 mängulauda.

 

Slovakkia segment

2011. aasta 1. kvartali jooksul moodustasid Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kokku 2,4 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 2,2 miljonit eurot ning muud tulud 0,2 miljonit eurot. Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 16,3%.

Slovakkia segmendi EBITDAks 2011. aasta 1. kvartali lõikes kujunes 0,4 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 0,1 miljonit eurot. 2010. aasta 1. kvartaliga teenis Slovakkia segment EBITDAt 0,4 miljonit eurot ja ärikasumit 0,2 miljonit eurot.

2011. aasta 1. kvartali lõpus tegutses Slovakkias kokku 3 Olympic kasiinot, milles oli kokku 144 mänguautomaati ja 30 mängulauda.

 

Valgevene segment

2011. aasta 1. kvartalis teenis Valgevene segment kontsernivälised äritulud kokku 0,9 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 0,8 miljonit eurot ning muud tulud 0,1 miljonit eurot. Valgevene segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 33,8%.

Valgevene segmendi 2011. a. 1. kvartali EBITDAks kujunes 0,3 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 0,1 miljonit eurot. 2010. aasta 1. kvartaliga teenis Valgevene segment EBITDAt 0,1 miljonit eurot ja ärikahjumit 0,1 miljonit eurot.

Aasta lõpus tegutses Valgevenes kokku 5 Olympic kasiinot, milles oli kokku 240 mänguautomaati.

 

Rumeenia segment

2011. aasta 1. kvartalis moodustasid Rumeenia segmendi kontsernivälised äritulud kokku 1,0 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 0,8 miljonit eurot ning muud tulud 0,2 miljonit eurot. Rumeenia segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 18,8%.

Rumeenia segmendi EBITDAks 2011. aasta 1. kvartali kokkuvõttes kujunes -1,6 miljonit eurot ja ärikahjumiks kujunes 3,1 miljonit eurot. Ärikahjumis sisaldub 2,5 miljonit eurot Rumeenia tütarettevõtete müügiga seotud varade allahindluse kulusid (vt. raamatupidamise vahearuande lisa 9). 2010. aasta 1. kvartaliga teenis Rumeenia segment EBITDAt 0,0 miljonit eurot ja ärikahjumit 0,2 miljonit eurot.

2011. aasta 1. kvartali lõpus tegutses Rumeenias 2 Olympic kasiinot, milles oli kokku 79 mänguautomaati ja 13 mängulauda.


 

 

Finantsseisund

Seisuga 31.03.2011 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 105,8 miljonit eurot ning seisuga 31.12.2010 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 107,7 miljonit eurot. Bilansimaht vähenes 2011. aasta 1. kvartali jooksul 1,8%, mis on olulises osas seotud varade allahindlustega.

Käibevarad moodustasid varadest 45,3 miljonit eurot ehk 42,8% kogu varadest ja põhivarad 60,5 miljonit eurot ehk 57,2% bilansimahust. Immateriaalsed varad moodustasid põhivaradest 28,8 miljonit eurot ehk 47,6%.

Kontserni kohustused moodustasid bilansipäeval kokku 21,1 miljonit eurot ning konsolideeritud omakapital 84,7 miljonit eurot. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad laenukohustused 8,5 miljonit eurot, maksukohustused 4,7 miljonit eurot ja kohustused töövõtjatele 3,1 miljonit eurot.

 

Investeeringud

Kontsern investeeris materiaalsesse põhivarasse 2011. aasta 1. kvartali jooksul 0,4 miljonit eurot, millest 0,2 miljonit eurot investeeriti kasiinode rekonstrueerimisse ja 0,1 miljonit eurot mänguseadmetesse. Investeeringud immateriaalsesse põhiavarasse 2011. aasta 1. kvartaliga moodustasid 0,02 miljonit eurot.

2010. aasta 1. kvartalis investeeriti materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse kokku 1,6 miljonit eurot.

 

Rahavood

Kontserni äritegevuse rahavood 2011. aasta 1. kvartalis olid 7,3 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -0,5 miljonit eurot ja finantseerimistegevuse rahavood -0,8 miljonit eurot. Netorahavood kokku moodustasid 6.1 miljonit eurot.

Kontserni äritegevuse rahavood 2010. aasta 1. kvartalis olid 3,1 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavood moodustasid 2,6 miljonit eurot ja finantseerimistegevuse rahavood -1,2 miljonit eurot. Netorahavood kokku moodustasid 4,6 miljonit eurot.

 

Personal

Seisuga 31.03.2011 seisuga andis Kontsern tööd 2 156 inimesele (31.12.2010: 2 115). Eesti ettevõtetes töötas 1. kvartali lõpus 461, Lätis 441, Leedus 518, Poolas 337, Slovakkias 161, Valgevenes 94 ja Rumeenias 144 inimest.

2011. aasta 1. kvartali jooksul arvestati Kontsernis töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 7,8 miljonit eurot, möödunud aasta samal ajal 7,3 miljonit eurot. Nõukogu ja juhatuse liikmetele arvestati hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 2011. aasta 1. kvartali eest 0,08 miljonit eurot, 2010. aasta 1. kvartali eest 0,08 miljonit eurot.

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes)

       31.03.2011 31.12.2010
VARAD      
Käibevara      
Raha ja raha ekvivalendid   35 045 28 960
Finantsinvesteeringud   3 892 3 937
Nõuded ja ettemaksed   3 955 4 959
Ettemakstud tulumaks   573 734
Varud   986 1 416
Müügiootel põhivarad   807 1 105
Käibevara kokku   45 258 41 111
       
Põhivara      
Edasilükkunud tulumaksuvara   1 085 1 098
Muud finantsinvesteeringud   931 927
Muud pikaajalised nõuded   976 949
Kinnisvarainvesteeringud     1 414 1 414
Materiaalne põhivara    27 332 33 135
Immateriaalne põhivara     28 777 29 062
Põhivara kokku   60 515 66 585
       
VARAD KOKKU   105 773 107 696
       
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL      
Lühiajalised kohustused      
Võlakohustused     3 109 3 109
Võlad ja ettemaksed   10 082 10 782
Tulumaksukohustus   1 205 833
Eraldised   961 1 694
Lühiajalised kohustused kokku   15 357 16 418
       
Pikaajalised kohustused      
Edasilükkunud tulumaksukohustus   252 313
Pikaajalised võlakohustused     5 453 6 231
Pikaajalised kohustused kokku   5 705 6 544
       
KOHUSTUSED KOKKU   21 062 22 962
       
OMAKAPITAL      
Aktsiakapital   96 717 96 717
Ülekurss   14 535 14 535
Kohustuslik reservkapital   2 413 2 413
Realiseerimata kursivahed   514 740
Kogunenud kahjum   -33 520 -33 703
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku   80 659 80 702
Mittekontrolliv osalus   4 052 4 032
OMAKAPITAL KOKKU   84 711 84 734
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU   105 773 107 696

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (tuhandetes eurodes)

      I kv 2011 I kv 2010
       
Hasartmängutulud   27 183 24 469
Müügitulud   1 910 1 672
Muud äritulud   2 036 183
Äritulud kokku   31 129 26 324
       
Kaubad, toore, materjal ja teenused   -672 -602
Mitmesugused tegevuskulud   -14 837 -13 980
Tööjõu kulud   -7 777 -7 306
Põhivara kulum ja väärtuse langus     -5 629 -4 294
Muud ärikulud   -1 580 -40
Ärikulud kokku   -30 495 -26 222
       
Ärikasum   634 102
       
Intressitulud   75 65
Intressikulud   -126 -234
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest   25 -17
Muud finantstulud ja -kulud   -2 -2
Finantstulud ja -kulud kokku   -28 -188
       
Kasum (-kahjum) enne tulumaksu   606 -86
       
Tulumaksukulu   -403 -14
Perioodi puhaskasum (-kahjum)   203 -100
Emaettevõtja osa   183 -343
Mittekontrolliva osaluse osa   20 243
       
       
Muu koondkasum      
Realiseerimata kursivahed   -226 1 468
Kokku perioodi koondkasum (-kahjum)   -23 1 368
Emaettevõtja osa   -43 1 125
Mittekontrolliva osaluse osa   20 243
       
       
Tava kasum (-kahjum) aktsia kohta (euro senti)     0,1 -0,2
Lahustatud kasum (-kahjum) aktsia kohta (euro senti)     0,1 -0,2

 

Lisainfo:

Madis Jääger
CFO, juhatuse liige
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

 


Olympic_interim_Q1_2011_EST.pdf

« Tagasi nimekirja