Börsiteated

OEG: Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Postitatud 11.05.2018

Täna, 11. mail 2018. a algusega kell 15.00, toimus Hilton Tallinn Park konverentsikeskuses aadressil Kreutzwaldi 23, Tallinn, Eesti, OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS-i (edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek).

Aktsiaseltsi Koosoleku toimumise teade avaldati Aktsiaseltsi veebilehel aadressil www.olympic-casino.com ning Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu 18. aprillil 2018. a. Aktsiaseltsi Koosoleku toimumise teade avaldati 19. aprillil 2018. a Eesti Päevalehes.

Koosolek algas kell 15.00. Koosolekul osales 36 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 127 564 951 häält, mis moodustab 84,04% aktsiakapitalist. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.

Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:

1. Aktsiaseltsi 2017. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine

Koosolek otsustas kinnitada Aktsiaseltsi majandusaasta 1. jaanuar 2017. a - 31. detsember 2017. a konsolideeritud aruande.

Hääletustulemused: 

Poolt: 127 214 055 häält      99,72% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 1 366 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 224 529 häält 0,18% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:      125 001 häält 0,10% Koosolekul esindatud häältest

 

 2. Kasumi jaotamise otsustamine

 Koosolek otsustas jaotada 31.12.2017. a lõppenud majandusaasta puhaskasumi suurusega 30 028 194,29 eurot alljärgnevalt:

 2.1. puhaskasumi suurus: 30 028 194,29 eurot;

2.2. kanda kogu 2017. majandusaasta puhaskasum suuruses 30 028 194,29 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse;
2.3. dividende mitte maksta.

Hääletustulemused: 

 

Poolt: 119 750 852 häält      93,87% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 7 813 829 häält 6,13% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 0 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:      270 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest

 

3. Nõukogu liikmete tagasikutsumine

Koosolek otsustas kutsuda tagasi kõik praegused nõukogu liikmed, st:

3.1. Armin Karu;
3.2. Jaan Korpusov; ja
3.3. Liina Linsi.

Hääletustulemused: 

Poolt: 119 763 138 häält      93,88% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 3 986 481 häält 3,13% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 3 715 332 häält 2,91% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:      100 000 häält 0,08% Koosolekul esindatud häältest

 

4. Nõukogu liikmete valimine

Koosolek otsustas määrata ametisse nõukogu, kuhu kuulub 5 (viis) liiget ning valida nõukogu liikmeteks järgmised isikud: 

4.1. Mickael Betito, sünniaeg 12. mai 1988;
4.2. Dr Günter Maximilian Schmid, sünniaeg 3. oktoober 1967; 
4.3. Stephen Mark Peel, sünniaeg 29. detsember 1965;
4.4. Stefan Kowski, sünniaeg 16. veebruar 1979; ja
4.5. Corey David Plummer, sünniaeg 10. veebruar 1971,

kelle volitused algavad käesoleva otsuse vastuvõtmise hetkest ja kehtivad 5 (viis) aastat. Mitte maksta nõukogu liikmetele tasu nõukogu liikme ülesannete täitmise eest.

Hääletustulemused: 

Poolt: 119 095 004 häält      93,36% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 8 100 131 häält 6,35% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 117 168 häält 0,09% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:      252 648 häält 0,20% Koosolekul esindatud häältest

 

5.a Aktsiaseltsi aktsiate noteerimise lõpetamine Nasdaq Tallinna börsil ja juhised noteerimise lõpetamise avalduse esitamiseks

Koosolek otsustas kiita heaks aktsiate Nasdaq Tallinna börsil noteerimise lõpetamine alljärgnevalt:

5.1. kiita heaks Aktsiaseltsi aktsiate (OEG1T, ISIN EE3100084021) noteerimise lõpetamine Nasdaq Tallinna börsi Balti Põhinimekirjas;

5.2. anda Aktsiaseltsi juhatusele (ja igale juhatuse liikmele eraldi) juhised esitada niipea kui mõistlikult võimalik pärast käesoleva otsuse vastuvõtmist Nasdaq Tallinna börsile noteerimise lõpetamise avaldus, ning volitada juhatust (ja iga juhatuse liiget eraldi) vastavalt tema paremale äranägemisele kõigiks tegevusteks, mis võivad olla noteerimise lõpetamiseks või sellega seoses vajalikud.

Hääletustulemused: 

Poolt: 114 468 382 häält      89,73% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 13 094 937 häält 10,27% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 0 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:    1 632 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest

 

5.b Alternatiivne otsuse eelnõu

 Koosolek ei kiitnud heaks järgnevat resolutsiooni:

 „Arvestades et 4. aprillil 2018 tegi Odyssey Europe AS avaliku vabatahtliku ülevõtmispakkumise Aktsiaseltsi aktsiate omandamiseks ning pakkumise tulemusena omandas Odyssey Europe AS vähem kui 90% Aktsiaseltsi aktsiatest, kiita heaks Aktsiaseltsi aktsiate (OEG1T, ISIN EE3100084021) Nasdaq Tallinna börsil noteerimise lõpetamine, kui Odyssey Europe AS on omandanud 100% Aktsiaseltsi aktsiatest.“ 

Hääletustulemused: 

 

Poolt: 7 804 294 häält 6,12% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 110 421 520 häält      86,56% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 2 148 815 häält 1,68% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:    7 190 322 häält 5,64% Koosolekul esindatud häältest

 

6. Perioodi 01.01.2018. a – 31.12.2018. a majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori nimetamine

Koosolek otsustas valida Aktsiaseltsi audiitoriks AS-i PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja maksta audiitorile tasu Aktsiaseltsi 2018. a majandusaasta aruannete auditeerimise eest vastavalt Aktsiaseltsi ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule.

 Hääletustulemused:  

Poolt: 121 482 835 häält      95,23% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 2 134 738 häält 1,67% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 3 845 746 häält 3,01% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:    101 632 häält 0,08% Koosolekul esindatud häältest

 

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja