Börsiteated

OEG: Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Postitatud 20.04.2017

Täna, 20. aprillil 2017. a algusega kell 15.00, toimus Hilton Tallinn Park konverentsikeskuses aadressil Kreutzwaldi 23, Tallinn, Eesti, OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS-i (edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek).

Aktsiaseltsi Koosoleku toimumise teade avaldati Aktsiaseltsi veebilehel aadressil www.olympic-casino.com ning Tallinna ja Varssavi Börsi infosüsteemi kaudu 28. märtsil 2017. a. Aktsiaseltsi Koosoleku toimumise teade avaldati 29. märtsil 2017. a Eesti Päevalehes ja Äripäevas.

Koosolek algas kell 15.00. Koosolekul osales 89 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 109 653 266 häält, mis moodustab 72,24% aktsiakapitalist. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.

Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:

 

1. Aktsiaseltsi 2016. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine

Koosolek otsustas kinnitada Aktsiaseltsi majandusaasta 1. jaanuar 2016. a - 31. detsember 2016. a konsolideeritud aruande, mille kohaselt on puhaskasumi suurus 29 291 917,52 eurot.

Hääletustulemused: 

Poolt: 109 440 236 häält 99,81% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 185 831 häält 0,17% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 27 199 häält 0,02% Koosolekul esindatud häältest

 

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Koosolek otsustas jaotada 31.12.2016. a lõppenud majandusaasta puhaskasumi suurusega 29 291 917,52eurot alljärgnevalt:

2.1 Puhaskasumi suurus: 29 291 917,52 eurot;
2.2 Maksta dividendi 0,10 eurot aktsia kohta, kokku summas 15 179 120,60 eurot;

2.3 Kanda kohustuslikku reservkapitali: 1 464 595,88 eurot;
2.4 Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist: 41 181 356,37 eurot.

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 8. mai 2017. a kell 23:59. Dividend makstakse aktsionäridele 9. mail 2017. a ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Hääletustulemused: 

Poolt: 109 435 606 häält 99,80% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 139 332 häält 0,13% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 50 862 häält 0,05% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 27 466 häält 0,03% Koosolekul esindatud häältest

 

3. Varssavi börsil väärtpaberite noteerimise lõpetamise kinnitamine ning sellega seotud Aktsiaseltsi oma aktsiate omandamine

Koosolek otsustas Varssavi börsil väärtpaberite noteerimise lõpetamise ja sellega seotud Aktsiaseltsi oma aktsiate omandamise poolt alljärgnevalt:

3.1 Lõpetada Varssavi börsil noteeritud Aktsiaseltsi aktsiate, mis on tähistatud Poola väärtpaberite registris (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A) ISIN koodiga EE3100084021 (edaspidi „Aktsiad“), registreerimine.
3.2 
Lõpetada Poolas avalik kauplemine kõigi Aktsiatega.
3.3 Osta tagasi Varssavi börsi kaudu omandanud ja Poola väärpaberikontodel olevad Aktsiad. Aktsiaselts omandab Aktsiaid otsuse vastuvõtmisest kuni 31.07.2017. a. Aktsiate tagasiostuhind on 0 – 2,00 eurot Aktsia kohta. Minimaalne tagasiostetavate Aktsiate kogus on 0 ja maksimaalne kogus 110 000 Aktsiat.
3.4
 Käesoleva otsuse täitmise eest vastutab Aktsiaseltsi juhatus. Aktsiaseltsi juhatusel on õigus esitada Poola Finantsinspektsioonile (Komisja Nadzoru Finansowego) ja Poola väärtpaberite registrile (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A) avaldus Aktsiate registreerimise lõpetamiseks ja Aktsiate avaliku pakkumise lõpetamiseks ning allkirjastada ja esitada muid dokumente ning teha õigustoiminguid, mis on vajalikud seoses Aktsiate registreerimise ja avaliku pakkumise lõpetamisega Poolas.
3.5 Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmisel, välja arvatud punkt 3.1, mis jõustub Poola Finantsinspektsiooni (Komisja Nadzoru Finansowego) nõusolekus märgitud kuupäeval.

Hääletustulemused: 

Poolt: 108 917 537 häält 99,33% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 66 937 häält 0,06% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 12 237 häält 0,01% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 656 555 häält 0,60% Koosolekul esindatud häältest

 

4. Kehtiva aktsiaoptsiooniprogrammi täiendavate tingimuste kinnitamine

Aktsiaseltsi nõukogu kinnitas 23.12.2014 aktsiaoptsiooniprogrammi põhitingimused (viide 23.12.2014 börsiteatele „Olympic Entertainment Group: aktsiaoptsiooniprogramm“), mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt 16.04.2015. Koosolek otsustas kehtiva aktsiaoptsiooniprogrammi täiendamise poolt:

4.1 Pikendada aktsiaoptsiooniprogrammi ühe aasta võrra ning 23.12.2014 kinnitatud põhitingimuste punkt 8 asendatakse järgnevas sõnastuses: „Aktsiaoptsiooni õigustatud isikul on õigus väljastatud optsioone kasutada pärast nelja aastase perioodi möödumist pärast talle optsiooni väljastamist (st pärast temaga optsioonilepingu sõlmimist), kusjuures optsiooni saab kasutada mitte hiljem kui kahe kuu jooksul pärast aktsiaoptsiooni õigustatud isikul optsiooni kasutamise õiguse tekkimist. Optsiooni kasutamiseks esitab õigustatud subjekt Aktsiaseltsile tahteavalduse vastavalt optsioonilepingus sätestatule.“

Hääletustulemused: 

Poolt: 107 315 536 häält 97,87% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 1 976 558 häält 1,80% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 248 186 häält 0,23% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 112 986 häält 0,10% Koosolekul esindatud häältest

 

5. Uue aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste kinnitamine

Koosolek otsustas aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste kinnitamise poolt alljärgnevatel tingimustel:

5.1 Aktsiaseltsil on õigus väljastada kuni 31.12.2017 kokku kuni 1 100 000 (üks miljon ükssada tuhat) aktsiaoptsiooni. Iga aktsiaoptsioon annab optsiooni omanikule õiguse märkida 1 (ühe) Aktsiaseltsi aktsia.
5.2 Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektideks on Aktsiaseltsi nõukogu poolt valitud Aktsiaseltsi ja temaga ühte kontserni kuuluvate ettevõtjate juhtivtöötajad, kusjuures juhtivtöötajatena käsitletakse nii töösuhtes olevaid isikuid kui ka juhtorganite liikmeid (v.a Aktsiaseltsi nõukogu liikmed). Aktsiaseltsi juhatusel on õigus esitada nõukogule ettepanekuid aktsiaoptsiooni õigustatud subjektide määramiseks juhtivtöötajate hulgast.
5.3 Aktsiaseltsi juhtivtöötajatele väljastatavate aktsiaoptsioonide arvu määrab Aktsiaseltsi nõukogu. Aktsiaseltsi nõukogu teatab igale õigustatud subjektide hulka arvatud juhtivtöötajale oma sellekohasest otsusest kirjalikult.
5.4 Ühele aktsiaoptsiooni õigustatud subjektiks olevale juhtivtöötajale väljastatakse mitte rohkem kui 100 000 (ükssada tuhat) aktsiaoptsiooni.
5.5 Aktsiaseltsi nõukogu poolt juhatuse liikmetele pakutavate aktsiaoptsioonide arv on:
Madis Jääger 100 000 aktsiaoptsiooni;
Meelis Pielberg 100 000 aktsiaoptsiooni.
5.6 Juhul kui õigustatud subjekt soovib temale määratud aktsiaoptsioone omandada, peab ta sõlmima Aktsiaseltsiga hiljemalt ühe kuu jooksul sellekohase teate saamisest kirjaliku optsioonilepingu. Kui õigustatud subjekt nimetatud tähtaja jooksul optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse temale määratud aktsiaoptsioone omandada.
5.7 Aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste rakendamine ning aktsiaoptsiooni realiseerimise kord määratakse optsioonilepingus, mis sõlmitakse Aktsiaseltsi ning õigustatud subjekti vahel.
5.8 Aktsiaoptsiooni õigustatud isikul on õigus väljastatud optsioone kasutada pärast kolme aastase perioodi möödumist pärast talle optsiooni väljastamist (st pärast temaga optsioonilepingu sõlmimist), kusjuures optsiooni saab kasutada mitte hiljem kui kahe kuu jooksul pärast aktsiaoptsiooni õigustatud isikul optsiooni kasutamise õiguse tekkimist. Optsiooni kasutamiseks esitab õigustatud subjekt Aktsiaseltsile tahteavalduse vastavalt optsioonilepingus sätestatule.
5.9 Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektil ei ole õigust temale väljastatud aktsiaoptsioone võõrandada.
5.10 Aktsiaoptsiooniprogrammi täpsema ajakava ja realiseerimise korra määrab kindlaks nõukogu.
5.11 Aktsiaoptsiooni kasutamise hinnaks on aktsia nimiväärtus või nimiväärtuseta aktsia arvestuslik väärtus ühe aktsia kohta.
5.12 Aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste täitmiseks uute aktsiate emiteerimisel annavad need aktsionärile õiguse saada dividende alates majandusaastast, millal aktsiad emiteeriti, eeldusel, et dividendide saamiseks õigustatud isikute nimekirja ei ole enne aktsiate emiteerimist kindlaks määratud.
5.13 Välistada seoses aktsiaoptsiooniga aktsionäride eesõigus märkida aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritavaid uusi aktsiaid. Enne optsiooniprogrammi raames kapitali suurendamise registreerimist võtab Aktsiaseltsi üldkoosolek vastu otsuse põhikirja muutmise kohta aktsiate arvu muutmiseks, kui seadus seda nõuab.

Hääletustulemused: 

Poolt: 105 107 694 häält 95,85% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 4 242 392 häält 3,87% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 91 696 häält 0,08% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 211 484 häält 0,19% Koosolekul esindatud häältest

 

6. Aktsiaseltsi põhikirja muutmine

Koosolek otsustas muuta seoses Aktsiaseltsi aktsiaoptsiooniprogrammi läbi viimisega põhikirja:

6.1 Muuta Aktsiaseltsi põhikirja punkti 4.7. ning kinnitada see uues sõnastuses alljärgnevalt:

„4.7. Aktsiaseltsi nõukogul on seoses 23.12.2014 kinnitatud ning 20.04.2017 muudetud aktsiaoptsiooniprogrammiga õigus kuni 19.04.2019 suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali kuni EUR 840 000 (kaheksasaja neljakümne tuhande euro) võrra kuni 2 100 000 (kahe miljoni ühesaja tuhande) uue Aktsiaseltsi lihtaktsia väljalaskmise teel. Nõukogu poolt aktsiakapitali suurendamise tulemusel võib Aktsiaseltsi aktsiakapitali maksimaalseks suuruseks olla EUR 61 556 482,40 (kuuskümmend üks miljonit viissada viiskümmend kuus tuhat nelisada kaheksakümmend kaks eurot ja nelikümmend senti).”

Hääletustulemused: 

Poolt: 107 194 307 häält 97,76% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 2 039 936 häält 1,86% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 358 668 häält 0,33% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 60 355 häält 0,06% Koosolekul esindatud häältest

 

7. Perioodi 01.01.2017. a - 31.12.2017. a majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori nimetamine

Koosolek otsustas valida Aktsiaseltsi audiitoriks AS-i PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja maksta audiitorile tasu Aktsiaseltsi 2017. a majandusaasta aruannete auditeerimise eest vastavalt Aktsiaseltsi ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule.

Hääletustulemused:  

Poolt: 106 885 613 häält 97,48% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 2 389 818 häält 2,18% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 291 256 häält 0,27% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 86 579 häält 0,08% Koosolekul esindatud häältest

 

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja