Börsiteated

OEG: Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Postitatud 16.06.2016

Täna, 16. juunil 2016. a algusega kell 15.00, toimus Hilton Tallinn Park konverentsikeskuses aadressil Kreutzwaldi 23, Tallinn, Eesti, OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS-i (edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek).

Aktsiaseltsi Koosoleku toimumise teade avaldati Aktsiaseltsi veebilehel aadressil www.olympic-casino.com ning Tallinna ja Varssavi Börsi infosüsteemi kaudu 23. mail 2016. a. Aktsiaseltsi Koosoleku toimumise teade avaldati 24. mail 2016. a Eesti Päevalehes ja Äripäevas.

Koosolek algas kell 15.00 ja lõppes kell 15:38. Koosolekul osales 107 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 115 632 992 häält, mis moodustab 76,18% aktsiakapitalist. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.

Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:

 

1. Aktsiaseltsi 2015. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine

Koosolek otsustas kinnitada Aktsiaseltsi majandusaasta 1. jaanuar 2015. a - 31. detsember 2015. a konsolideeritud aruande, mille kohaselt on puhaskasumi suurus 25 718 587,02 eurot.

Hääletustulemused: 

Poolt: 114 112 345 häält 98,68% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 1 303 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 186 830 häält 0,16% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 1 332 514 häält 1,15% Koosolekul esindatud häältest

 

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Koosolek otsustas jaotada 31.12.2015. a lõppenud majandusaasta puhaskasumi suurusega 25 718 587,02 eurot alljärgnevalt:

2.1. Maksta dividendi 0,15 eurot aktsia kohta, kokku summas 22 768 680,90 eurot, millest 0,10 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15. juulil 2016 ja 0,05 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 14. oktoobril 2016;
2.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali: 1 285 929,35 eurot;
2.3. Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist: 27 766 116,39 eurot.

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse alljärgnevalt:

15. juulil 2016 makstavat dividendi 0,10 eurot aktsia kohta saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 14. juuli 2016 kell 23:59. Dividend 0,10 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15. juulil 2016 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

14. oktoobril 2016 makstavat dividendi 0,05 eurot aktsia kohta saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 13. oktoober 2016 kell 23:59. Dividend 0,05 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 14. oktoobril 2016 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Hääletustulemused: 

Poolt: 115 498 092 häält 99,88% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 25 200 häält 0,02% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 3 770 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 105 930 häält 0,09% Koosolekul esindatud häältest

 

3. Perioodi 01.01.2016. a - 31.12.2016. a majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori nimetamine

Koosolek otsustas valida Aktsiaseltsi audiitoriks AS-i PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja maksta audiitorile tasu Aktsiaseltsi 2016. a majandusaasta aruannete auditeerimise eest vastavalt Aktsiaseltsi ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule.

Hääletustulemused:  

Poolt: 109 684 751 häält 94,86% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 5 490 972 häält 4,75% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 118 184 häält 0,10% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 339 085 häält 0,29% Koosolekul esindatud häältest

 

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja