Börsiteated

OEG: Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Postitatud 18.04.2013

Täna, 18. aprillil 2013. a algusega kell 10.00, toimus Reval Park Hotel & Casino's, Park Lounge's (Kreutzwaldi 23, Tallinn), OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS-i (edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek).

Koosoleku päevakorras olid 26. märtsil 2013. a Aktsiaseltsi koduleheküljel http://www.olympic-casino.com, Tallinna ja Varssavi börsi infosüsteemi kaudu avalikustatud ning 27. märtsil 2013. a Eesti Päevalehes ja Äripäevas avaldatud Koosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused, sh eelmise majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamise otsustamine, Aktsiaseltsi nõukogu liikmete ametiaja pikendamine ja audiitori nimetamine.

Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 11.22. Koosolekul osales 61 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 113 567 985 häält, mis moodustab 75,05% aktsiakapitalist. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.

Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:

 

1. Aktsiaseltsi 2012. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine

Koosolek otsustas kinnitada Aktsiaseltsi majandusaasta 1. jaanuar 2012. a - 31. detsember 2012. a konsolideeritud aruande, mille kohaselt on puhaskasumi suurus 24 198 716,09 eurot.

Hääletustulemused: 

Poolt: 113 378 985 häält 99,83% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 6 000 häält 0,01% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 183 000 häält 0,16% Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest

 

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Koosolek otsustas jaotada 31.12.2012. a lõppenud majandusaasta puhaskasumi suurusega
24 198 716,09 eurot alljärgnevalt:

2.1. Maksta dividendi 0,10 eurot aktsia kohta, kokku summas 15 132 950,50 eurot;
2.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali: 1 209 935,80 eurot;
2.3. Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist: 10 983 611,03 eurot.

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 3. mai 2013. a kell 23.59.
Dividend makastakse aktsionäridele 15. mail 2013. a ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Hääletustulemused: 

Poolt: 113 318 519 häält 99,78% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 35 000 häält 0,03% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 6 266 häält 0,01% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 208 200 häält 0,18% Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest

 

3. Aktsiaseltsi nõukogu liikmete ametiaja pikendamine

Koosolek otsustas pikendada Aktsiaseltsi nõukogu liikmete ametiaega alljärgnevalt:

3.1 Aktsiaseltsi nõukogu liikme Armin Karu ametiaega pikendati järgmiseks 5 (viie) aastaseks perioodiks alates 14.08.2013. a, kuni 13.08.2018. a (kaasa arvatud).
3.2. Aktsiaseltsi nõukogu liikmete Liina Linsi, Peep Vain'i ja Jaan Korpusov'i ametiaega pikendati järgmiseks 5 (viie) aastaseks perioodiks alates 12.09.2013. a, kuni 11.09.2018. a (kaasa arvatud).

Hääletustulemused: 

Poolt: 112 653 818 häält 99,20% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 643 375 häält 0,57% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 87 792 häält 0,08% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 183 000 häält 0,16% Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest

 

4. Perioodi 01.01.2013. a - 31.12.2013. a majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori nimetamine

Koosolek otsustas valida Aktsiaseltsi audiitoriks AS-i PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja maksta audiitorile tasu Aktsiaseltsi 2013. a majandusaasta aruannete auditeerimise eest vastavalt Aktsiaseltsi ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule.

Hääletustulemused:  

Poolt: 112 841 609  häält 99,36% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 465 200 häält 0,41% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 78 176 häält 0,07% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 183 000 häält 0,16% Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest

 

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

 

Lisainfo:

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja