Börsiteated

OEG: Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

Postitatud 29.06.2018

Täna, 29. juunil 2018. a algusega kell 15.00, toimus Hilton Tallinn Park konverentsikeskuses aadressil Kreutzwaldi 23, Tallinn, Eesti, OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS-i (edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride erakorraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek).

Aktsiaseltsi Koosoleku toimumise teade avaldati Aktsiaseltsi veebilehel aadressil www.olympic-casino.com ning Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu 6. juunil 2018. a. Aktsiaseltsi Koosoleku toimumise teade avaldati 7. juunil 2018. a Eesti Päevalehes.

Koosolek algas kell 15.00. Koosolekul osales 21 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 147 430 464 häält, mis moodustab 97,13% aktsiakapitalist. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.

Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:

1. Aktsiaseltsi põhikirja punkti 4.7 muutmine

Koosolek otsustas kinnitada Aktsiaseltsi põhikirja punkti 4.7 muutmise alljärgnevalt:

„4.7 Aktsiaseltsi nõukogul on õigus 3 (kolme) aasta jooksul alates 29.06.2018 suurendada ühel või enamal korral Aktsiaseltsi aktsiakapitali täiendavate sissemaksete tegemisega kuni EUR 2 800 000 (kahe miljoni kaheksasaja tuhande euro) võrra, lastes välja kuni 7 000 000 (seitse miljonit) uut Aktsiaseltsi lihtaktsiat Aktsiaseltsi juhatuse või nõukogu liikmetele või muudele Aktsiaseltsi või Aktsiaseltsi otseste või kaudsete tütarühingute juhtidele või töötajatele ühe või mitme Aktsiaseltsi nõukogu poolt vastu võetud aktsiaoptsiooniprogrammi raames, kusjuures aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõigus on käesoleva punkti rakendamisel välistatud.“

Hääletustulemused: 

Poolt: 135 604 646 häält      91,98% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 11 814 199 häält 8,01% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 11 619 häält 0,01% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:      0 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest


2. Aktsionäride uute aktsiate märkimis eesõiguse välistamine punkti 4.7 rakendamisel

Koosolek otsustas kinnitada aktsiate märkimise eesõiguse välistamise aktsiate osas, mis lastakse välja vastavalt põhikirja punktile 4.7.

Hääletustulemused: 

Poolt: 135 604 646 häält      91,98% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 11 814 199 häält 8,01% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 11 619 häält 0,01% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:      0 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest


3. Aktsiaseltsi põhikirja uue punkti 4.8 lisamine

Koosolek otsustas lisada Aktsiaseltsi põhikirja alljärgnev uus punkt 4.8:

„4.8 Aktsiaseltsi nõukogul on õigus 3 (kolme) aasta jooksul alates 29.06.2018 suurendada ühel või enamal korral Aktsiaseltsi aktsiakapitali mitterahaliste sissemaksetega kuni EUR 10 000 000 (kümne miljoni euro) võrra, lastes välja kuni 25 000 000 (kakskümmend viis miljonit) uut Aktsiaseltsi lihtaktsiat eesmärgiga omandada ettevõte, ettevõtte üksus või osalus ettevõttes või muid varasid, kusjuures aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõigus on käesoleva punkti rakendamisel välistatud.“

Hääletustulemused: 

Poolt: 135 604 621 häält      91,98% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 11 814 199 häält 8,01% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 11 644 häält 0,01% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:      0 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest


4. Aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõiguse välistamine punkti 4.8 rakendamisel

Koosolek otsustas kinnitada aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõiguse välistamise aktsiate osas, mis lastakse välja mitterahalise sissemakse vastu sissemakset tegevale isikule vastavalt põhikirja punktile 4.8 ettevõtte üksuse või ettevõttes osaluse või muude varade omandamise finantseerimise eesmärgil.

Hääletustulemused: 

Poolt: 135 604 621 häält      91,98% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 11 814 199 häält 8,01% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 11 644 häält 0,01% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:      0 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest


5. Aktsiaseltsi põhikirja punktide 8.10.1, 8.10.5, 8.10.6, 8.10.10 ja 8.10.11 muutmine

Koosolek otsustas muuta Aktsiaseltsi põhikirja punktid 8.10.1, 8.10.5, 8.10.6, 8.10.10 ja 8.10.11 alljärgnevalt:

1.)    "8.10.1 kinnisvara, registreeritud vallasvara (sealhulgas mootorsõiduki), aktsiate ja muu vara omandamine, koormamine või võõrandamine, kui tehingu väärtus (või üksteisega sisuliselt seotud mitme tehingu summaarne väärtus) on suurem kui EUR 300 000 (kolmsada tuhat) aastas või tehingute tegemine, mis võivad tuua tulevikus kaasa nimetatud vara võõrandamise, omandamise või koormamise";

2.)    "8.10.5 laenude ja võlakohustuste võtmine ja andmine või võlakohustuste tagamine summas, mis ületab EUR 300 000 (kolmsada tuhat) või eelarvega jooksvaks majandusaastaks ettenähtud summa ühe laenu, võlakohustuse või garantii kohta või mitme omavahel seotud laenu, võlakohustuse või garantii kohta;"

3.)    "8.10.6 investeeringute tegemine summas, mis ületab EUR 1 000 000 (üks miljon) või vastavaks majandusaastaks eelarvega ettenähtud summa;"

4.)    "8.10.10 kõikide otsuste tegemine, mis puudutab arbitraaži- või kohtumenetlust küsimustes, mille suurus ületab EUR 300 000 (kolmsada tuhat);"

5.)    "8.10.11 lepingute sõlmimine, millega Aktsiaselts või selle tütarühingud võtavad kohustusi, mille suurus ületab EUR 300 000 (kolmsada tuhat) ühe tehingu või mitme omavahel seotud tehingu kohta;"

Hääletustulemused: 

Poolt: 138 275 367 häält      93,97% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 9 143 478 häält 6,20% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 11 619 häält 0,01% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:      0 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest


6. Aktsiaseltsi põhikirja punkti 9.2 muutmine

Koosolek otsustas suurendada juhatuse liikmete maksimaalset arvu ning muuta Aktsiaseltsi põhikirja punkti 9.2 alljärgnevalt:

„9.2 Juhatusse kuulub üks kuni neli liiget.“

Hääletustulemused:  

Poolt: 138 292 393 häält      93,80% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 9 125 952 häält 6,19% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 12 119 häält 0,01% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:      0 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest

 

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja