Börsiteated

Kutse Olympic Entertainment Group AS aktsionäride erakorralisele üldkoosolekule

Postitatud 08.08.2018

OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS, registrikood 10592898, aadress Pronksi 19, 10124 Tallinn (edaspidi Aktsiaselts), kutsub kokku Aktsiaseltsi aktsionäride erakorralise koosoleku, mis toimub 10. septembril 2018 kell 15.00 Hilton Tallinn Parki konverentsikeskuses (Kreutzwaldi 23, Tallinn, Estonia).

Erakorralise üldkoosoleku (edaspidi Üldkoosolek) päevakord on järgnev:

„Kiita heaks ja otsustada OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine Odyssey Europe AS-i poolt (registrikood 14437516, aadress Sõpruse pst 145, Tallinn 13417, Eesti) ühinemise läbiviimiseks, kus OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS kui ühendatav ühing ühineb Odyssey Europe AS-ga kui ühendava ühinguga vastavalt äriseadustiku § 4211 ja peatükiga 291, rahalise hüvitise vastu summas 1,40 eurot aktsia kohta.“.

Aktsiaseltsi nõukogu määras Üldkoosoleku päevakorra ning teeb aktsionäridele järgneva ettepaneku:

„Kiita heaks ja otsustada OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine Odyssey Europe AS-i poolt (registrikood 14437516, aadress Sõpruse pst 145, Tallinn 13417, Eesti) ühinemise läbiviimiseks, kus OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS kui ühendatav ühing ühineb Odyssey Europe AS-ga kui ühendava ühinguga vastavalt äriseadustiku § 4211 ja peatükiga 291, rahalise hüvitise vastu summas 1,40 eurot aktsia kohta.“.

Vastavalt Eesti äriseadustiku § 3632 lg-le 1 on vähemusaktsionäridele makstava hüvitise suuruse määranud põhiaktsionär ülevõetavate aktsiate sellise väärtuse alusel, mis aktsiatel oli 10 päeva enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate väljasaatmise päeva. Aktsiaseltsi juhatus võimaldab aktsionäridel tutvuda Üldkoosoleku otsuse eelnõu, notariseeritud ühinemislepingu, ülevõtmisaruande, audiitori aruande, viimase kolme aasta majandusaasta aruannete ning muude asjakohaste dokumentidega.

Vähemusaktsionäridele kuuluvate Aktsiaseltsi aktsiate ülevõtmise tulemusena hakkab, Odyssey Europe AS-le kuuluma 100% Aktsiaseltsi aktsiatest. Kuna ülevõtmise tulemusena kuuluvad kõik Aktsiaseltsi aktsiad Odyssey Europe AS-le, siis äriseadustiku § 403 lg 4 kohaselt ei asendata Aktsiaseltsi aktsiaid ning need kaotavad kehtivuse ühinemise kandmisel äriregistrisse.

KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED

Pärast seda, kui kõik päevakorras olevad punktid, sealhulgas mistahes täiendavad punktid, on arutatud, võivad aktsionärid paluda juhatuselt informatsiooni Aktsiaseltsi äritegevuse kohta vastavalt protseduurile, mis on avaldatud Aktsiaseltsi kodulehel: http://www.olympic-casino.com.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, 3. septembril 2018, arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekule registreerimine algab koosoleku toimumise päeval, 10. septembril 2018, kell 14.30. Registreerimine toimub isikut tõendava dokumendi alusel ning aktsionäri esindaja puhul volikirja või muud esindusõigust tõendava dokumendi alusel. Volikirja ning volikirja tühistamise vormid on saadaval Aktsiaseltsi kodulehel http://www.olympic‑casino.com. Juriidilised isikud peavad esitama ka kehtiva registrikaardi väljavõtte. Välisriigis asutatud äriühingute esitatud dokumendid peavad olema legaliseeritud või apostille’ga kinnitatud, kui välislepinguga ei ole ette nähtud teisiti, ning vandetõlgi poolt eesti keelde tõlgitud.

Aktsionär võib enne Üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalselt allkirjastatud teate e-postiga aadressile info@oc.eu või tuues vastavad dokumendid tööpäevadel vahemikus kell 9.00 kuni 17.00 hiljemalt 9. septembril 2018. a Aktsiaseltsi asukohta Pronksi 19, 3. korrus.

Otsuse eelnõu ning kõik muud Üldkoosoleku dokumendid tehakse kättesaadavaks Aktsiaseltsi kodulehel http://www.olympic-casino.com ning alates 8. augustist 2018. a tööpäevadel vahemikus kell 9.00 kuni 17.00 ka asukohas Pronksi 19, 3. korrus. Üldkoosoleku päevakorraga seonduvaid küsimusi võib esitada e-posti teel aadressil info@oc.eu või telefoni teel numbril +372 667 1250. Küsimused, vastused ning Üldkoosoleku otsuste protokollid avaldatakse Aktsiaseltsi kodulehel http://www.olympic-casino.com.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist Üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult vähemalt 15 päeva enne Üldkoosoleku toimumise päeva, hiljemalt 26. augustiks 2018. a tööpäeva alguseks (kell 9.00). Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad esitada iga päevakorrapunkti kohta kirjalikud otsuse eelnõud kirjalikult vähemalt 3 päeva enne Üldkoosolekut, hiljemalt 7. septembriks 2018. a tööpäeva alguseks (kell 9.00). Nende õiguste teostamise protseduur ning päevakorda täiendavate punktide võtmise ettepanekud, põhjendused küsimuste päevakorda lisamise kohta ning otsuse eelnõud avaldatakse pärast nende kättesaamist Aktsiaseltsi kodulehel http://www.olympic-casino.com. Eelnõud ning nende põhjendused on tööpäevadel vahemikus 9.00 kuni 17.00 kättesaadavad tutvumiseks ka Aktsiaseltsi kontoris aadressil Pronksi 19, 3. korrusel.

Madis Jääger
juhatuse esimees

Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-mail madis.jaager@oc.eu 
http://www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja