Börsiteated

Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused, 9 kuud 2007

Postitatud 15.11.2007


Alates 26. septembrist kaubeldakse OEG aktsiatega Varssavi börsil. Liikmeksolek Euroopa suuruselt neljandal väärtpaberiturul toetab OEG tulevikuambitsioone ja rahvusvahelist haaret. Varssavi börsi liikmena saab OEG aktsiatega kaubelda suurem hulk välisinvestoreid.

Teisel poolaastal jätkus laienemisplaanide ellu viimine. Juulis soetati 97,5%-line osalus Kesklinna Hotelli OÜ-s, mille eesmärgiks on alustada Grupi uut kasiinohotellide ning kasiinokomplekside arenduse suunda. Septembris allkirjastatud lepinguga omandas Grupi Ukraina tütarettevõte Olympic Casino Ukraine TOV lõplikult Ukraina tuntuima kasiinooperaatori Eldorado. Eldorado kaubamärgi all tegutsevate kasiinode opereerimisega seotud kolm ettevõtet Alea Private Company, Eldorado Leisure Company ja Ukraine Leisure Company opereerivad viit mängusaali, mis asuvad Kiievi kesklinnas või selle lähirajoonides hästi sissetöötatud kohtades, neist kolm on mängulaudadega kasiinod. Tehingu maksumuseks kujunes ligi 144 miljonit krooni (9,2 miljonit eurot). Elodrado kasiinode tulemused konsolideeritakse Grupi majandustulemustesse alates käesoleva aasta neljandast kvartalist.

Juulis jõudis lõpule Olympic Casino Eesti AS ja Kristiine Kasiino AS ühinemisprotsess. Aasta jooksul viiakse Olympic Casino nime alla kõik Kristiine Kasiinod, välja arvatud Kristiine Keskuse kasiino. Kokku plaanitakse Kristiine Kasiinode kaasajastamisesse investeerida ligi 80 miljonit krooni (5 miljonit eurot).

Augustis sisenes Grupp Leedus uude B-kategooria mängusaalide turusegmenti.

Aasta viimases veerandis sõlmis Grupi Läti tütarettevõte Olympic Casino Latvia SIA eellepingu Admirāļu klubs AS`s 100% osaluse ostuks. Aktsiate esialgselt kokkulepitud maksimaalne müügihind on 625,9 miljonit krooni (40 miljonit eurot). Tehingu järgselt suureneb OEG kontserni turuosa Läti hasartmänguturul ligi 25%-ni. Admirāļu klubs AS 2007. aasta porgnoositav käive on 18 miljonit latti ning ettevõte opereerib ligikaudu 2400 mänguautomaadiga. Tehing plaanitakse lõpule viia 2008. aasta alguses.

Tulemuste lühikokkuvõte,

9 kuud 2007:

 

Äritulud:          1691,5 miljonit krooni (aastane muutus 45,7%)

Ärikasum:           297,8 miljonit krooni (aastane muutus -6,7%)

Ärirentaablus*:     17,6% (9 kuud 2006 27,5%)

Kasum enne makse:   309,4 miljonit krooni (aastane muutus -0,7%)

Puhaskasum **:      283,3 miljonit krooni (aastane muutus -2,0%)

Puhasrentaablus***: 16,7% (9 kuud 2006 24,9%)

 

* Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud

** Puhaskasum enne vähemusosalust

*** Puhasrentaablus = Puhaskasum / Äritulud

 

1 EUR = 15,6466 EEK

 

Grupi 2007. aasta 9 kuu äritulud ulatusid 1 691,5 miljoni kroonini (108,1 miljonit eurot), kasvades eelmise aasta 9 kuuga võrreldes 45,7%.

Grupi ärikasum ulatus käesoleva aasta 9 kuuga 297,8 miljoni kroonini (19,0 miljonit eurot) ning puhaskasum 283,3 miljoni kroonini (18,1 miljonit eurot), muutused eelmise aasta sama perioodiga võrreldes olid ärikasumi osas -6,7% ja puhaskasumi osas -2,0%. 2006. aasta 9 kuu ärirentaablus oli 27,5% ning puhasrentaablus 24,9%.

2007. aasta 9 kuu ärituludele ja kasumile avaldavad mõju 3.kvartali Poola Sunrise kasiino suurvõidud, millega seoses oli saamata jäänud äritulusid ligikaudu 10 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot). Negatiivse mõjuga ärituludele on ka Kaunases asuva esinduskasiino hotelli renoveerimistööde lõpetamise jätkuv edasilükkumine, Eestis Rocca al Mare ja Grand Hotell Tallinn tulude kahanemine seoses asukoha hoone renoveerimistöödega, planeeritust hilisemad kasiinode avamised Ukrainas ja Valgevenes.

Grupi 2007. aasta 9 kuu konsolideeritud ärituludest moodustas 94,3% hasartmängutulu, muud tulud moodustasid 5,7%.

Tulude jaotus geograafiliste segmentide lõikes (tuhandetes kroonides):

 

9 kuud 2007

Osakaal

9 kuud 2006

Osakaal

Tulude kasv

Eesti

624 804

36,9%

468 015

40,3%

33,5%

Läti

498 105

29,4%

351 838

30,3%

41,6%

Leedu

312 672

18,5%

278 554

24,0%

12,2%

Ukraina

107 451

6,4%

62 015

5,4%

73,3%

Valgevene

6 940

0,4%

405

-

-

Poola

131 566

7,8%

-

-

-

Rumeenia

9 979

0,6%

-

-

-

Kokku

1 691 517

100%

1 160 827

100%

45,7%

          

 

1 EUR = 15,6466 EEK


Suurima osakaalu Grupi tuludest annavad Eesti ettevõtted. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on Eesti ettevõtete osakaal Grupi konsolideeritud ärituludes vähenenud 36,9%-le. Suurenenud on Ukraina ja Poola osakaal Grupi kogutuludes. Kiireim tulude kasv on jätkuvalt olnud aastaga Ukrainas 73,3% ja Lätis 41,6%. Leedu osakaalu vähenemine tuludes ning Grupi keskmisest kasvust aeglasem kasv on seotud Kaunase esinduskasiino ajutise sulgemisega seoses renoveerimistöödega hotellis, kus kasiino asub ning Grupi investeeringute suunamisega kiiresti arenevatele turgudele Ukrainas, Poolas ja Rumeenias. Leedus sisenes Grupp 3. kvartalis uude B-kategooria kasiinode turusegmenti, millest tulenevat tulude kasvuefekti oodatakse järgmise aasta alguseks.

Käesoleva aasta esimese kvartalis prognoosis Grupp tulenevalt geograafilisest laienemisest ning ärimahtude kasvust olemasolevatel turgudel 2007. aasta kogutuludeks 2,67 miljardit krooni (170,5 miljonit eurot) ning aasta ärikasumiks 595 miljonit krooni (38,0 miljonit eurot). Aastaseks äritulude kasv oli vastavalt prognoosile 60% ning ärikasum kasv 34%.

2007. aasta kogutulude ja ärikasumi prognoosides oli arvestatud Admirāļu klubs AS soetamisega käesoleva aasta teise poolaasta alguses. Prognoos baseerus operatiivtuludel ja –kuludel ning ei sisaldanud mittekapitaliseeritavaid renoveerimiste ja laienemiste kulusid, mis esimese üheksa kuu jooksul moodustasid 37,8 miljonit krooni (2,4 miljonit eurot). Seoses uute ettevõtete omandamise ja uute kasiinode avamiste edasi lükkumisega ning uute kasiinode käivitumisperioodiga prognoosib Grupp 2007. aasta kogutuludeks senise 2,67 miljardit krooni (170,5 miljonit eurot) asemel 2,3 miljardit krooni (147,0 miljonit eurot). Tulenevalt laienemise kuludest ning äritulude prognoosi korrigeerimisest, prognoosib Grupp senise 595 miljonit krooni (38,0 miljonit eurot) asemel ärikasumiks 450 miljonit krooni (28,8 miljonit eurot).


Grupi 2007. aasta 9 kuu konsolideeritud tegevuskulud kasvasid võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 65,6% ning moodustasid 1 393,8 miljonit krooni (89,1 miljonit eurot), 2006. aasta 9 kuu tegevuskulude maht oli 841,7 miljonit krooni (53,8 miljonit eurot). Tegevuskulude kasvutempo on 3. kvartalis pidurdunud, kulude nominaalkasv on seotud 2. kvartalis omandatud Casino Polonia ja Kristiine Kasiinoga. Grupi tegevuskulude struktuur ei ole aasta jooksul muutunud, kõige suurema osa Grupi kuludest moodustavad personalikulud, mis ulatusid käesoleva aasta 9 kuu seisuga 443,2 miljoni kroonini (28,3 miljonit eurot), järgnevad hasartmängumaksude ja tegevuslitsentside kulud 204,4 miljonit krooni (13,0 miljonit eurot), amortisatsioonikulud 174,6 miljonit krooni (11,2 miljonit eurot), marketingikulud 129,6 miljonit krooni (8,3 miljonit eurot), hoonete rendikulu 113,1 miljonit krooni (7,2 miljonit eurot). Tegevuskulude kasv tingitud ettevõtte kasvust ja uute kasiinode avamisest.

2007. aasta 9 kuu tegevuskulud sisaldavad 27,0 miljonit krooni (1,7 miljonit eurot) ühekordse iseloomuga kulusid: uute turgude uurimisega seotud kulud 4,1 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot), Poola turule sisenemise kulud 6,0 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot), nõukogu, juhatuse ja võtmetöötajate optsioonidega seotud maksud 16,9 miljonit krooni (1,1 miljonit eurot).

2007. aasta 9 kuu puhaskasumit mõjutavad -12,3 miljoni krooniga (-0,8 miljonit eurot) realiseerimata kursivahed, mis tulenevad euro ja USA dollari kursi kõikumisest. Kursivahed kajastuvad kasumiaruande real „finantstulud ja –kulud neto”.


Bilanss ja investeeringud

30.09.2007 seisuga oli Grupi konsolideeritud bilansimaht 2 498,9 miljonit krooni (159,7 miljonit eurot), mis on kasvanud 8,2% võrreldes möödunud aasta lõpu seisuga (2 309,2 miljonit krooni ehk 147,6 miljonit eurot).

Käibevarad moodustasid varadest 577,9 miljonit krooni (36,9 miljonit eurot) ehk 23,1% kogu varadest. Põhivarade maht oli 1 920,9 miljonit krooni (122,8 miljonit eurot) ehk 76,9% bilansimahust. Käibevarade osakaalu vähenemist põhjustasid laienemised tütarettevõtete soetamise näol ja investeeringud põhivarasse ning dividendide välja maksmine.

Grupi kohustused olid kokku 278,2 miljonit krooni (17,8 miljonit eurot) ning ettevõtte konsolideeritud omakapital moodustas 2 220,7 miljoni kroonini (141,9 miljonit eurot). Grupi kohustused koosnevad tavapärastest äritegevuse käigus tekkivatest kohustustest, millest suurema osa moodustavad maksukohustused 70,7 miljonit krooni (4,5 miljonit eurot), hankijate tasumata arved 68,9 miljonit krooni (4,4 miljonit eurot), kohustused töövõtjatele 59,9 miljonit krooni (3,8 miljonit eurot) ja kapitalirendikohustus 27,2 miljonit krooni (1,7 miljonit eurot).

Grupi investeeringud ilma äriühendusteta ulatusid 2007. aasta 9 kuul kokku 438,5 miljoni kroonini (28,0 miljonit eurot). 108,6 miljonit krooni (6,9 miljonit eurot) investeeriti rendipindade rekonstrueerimisse, investeeringud seadmetesse moodustasid 258,3 miljonit krooni (16,5 miljonit eurot), 40,9 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot) olid investeeringud muudesse põhivaradesse. Ettemaksed põhivara eest moodustasid 30,6 miljonit krooni (2,0 miljonit eurot). Äriühendustest lisandus materiaalseid põhivarasid kokku 152,5 miljonit krooni (9,8 miljonit eurot).

Immateriaalse põhivara suurenemine on seotud äriühenduste käigus omandatud immateriaalsete varadega ning tekkinud firmaväärtusega kogusummas 541,6 miljoni krooni (34,6 miljonit eurot). Investeeringud tarkvarasse moodustasid 3,4 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot).

Personal

Uute kasiinode avamisest tulenevalt kasvas Grupi personali arv aastaga üle 59% ja ulatus 30.09.2007 seisuga 3 779 töötajani (30.09.2006: 2 243 töötajat). Grupi Eesti ettevõtetes töötas septembri lõpus 700, Lätis 1055, Leedus 732, Ukrainas 656, Valgevenes 75, Poolas 426 ja Rumeenias 135 inimest.

2007. aasta 9 kuu eest arvestati Grupi töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 443,2 miljonit krooni (28,3 miljonit eurot), eelmise aasta samal perioodil arvestati töötasusid koos sotsiaalmaksudega 263,9 miljonit krooni (16,9 miljonit eurot).


Kasiinoettevõtete tulemused

2007. aasta septembri lõpu seisuga oli Grupis kokku 114 kasiinot üldpinnaga 32823 m2. Eelmisel aastal samal ajal oli Grupi kasiinode arv 73 ja kasiinode üldpind oli kokku 20979 m2.

Kasiinode arv riikide lõikes:

 

 

30.09.2007

30.09.2006

Eesti

35

20

Läti

36

38

Leedu

12

8

Ukraina

18

6

Valgevene

3

1

Poola

8

0

Rumeenia

3

0

KOKKU

115

73

 

OLYMPIC CASINO EESTI AS

2007. aasta septembri lõpus tegutses Eestis kokku 35 Olympic kasiinot (sh 9 väljaspool Tallinna), neist 28 kasiinot Olympic Casino kaubamärgi all ning 7 Kristiine Kasiino kaubamärgi all, milles oli kokku 1 217 mänguautomaati ja 25 mängulauda.

OCE 2007. aasta 9 kuu müügitulu kasvas 568,6 miljoni kroonini (36,3 miljonit eurot), mis teeb müügitulude aastaseks kasvuks 25,8%. OCE puhaskasum kasvas võrreldes eelmise aasta 9 kuu tulemusega 7,1% ja ulatus 225,6 miljoni kroonini (14,4 miljonit eurot). Kasumi suurenemine saavutati läbi olemasolevate kasiinode tulude kasvu ning käesoleva aasta jooksul uute kasiinode lisandumisega.


OLYMPIC CASINO LATVIA SIA

Olympic Casino Latvia SIA (OCL) ja Baltic Gaming AS (BG) juriidilise ühendamine lõppes edukalt 5. juulil. Kolmandas kvartalis renoveeriti 3 BG kasiinot, mis tegutsevad Bumerangsi kaubamärgi all ning uuendustööd jätkuvad viimases kvartalis. 2007. aasta juuni lõpus opereeris OCL kokku 36 kasiinot 1184 mänguautomaadiga ja 40 mängulauaga.

OCL ja BG 2007. aasta 9 kuu müügitulu oli kokku 475,0 miljonit krooni (30,4 miljonit eurot), mis on ligi 45% rohkem kui OCL ja BG 9 kuu 2006 tulemus kokku. 2007. aasta 9 kuu puhaskasumiks kujunes 66,6 miljonit krooni (4,3 miljonit eurot), mis on samas suurusjärgus eelmise aasta sama perioodi tulemusega. Kasumi kasvu pidurdavad suurenenud kulud personalile, maksumäära tõusust tulenevalt hasartmängumaksule ning käibe suurenemisest tingitud jackpottide ning boonuspunktide kulude suurenemine, BG ja OCL ühendamisega seotud kulud ning investeeringute kasvul baseeruv amortisatsioonikulu tõus.


OLYMPIC CASINO GROUP BALTIJA UAB

Olympic Casino Group Baltija UAB (OCGB) sisenes käesoleval aastal uude B-kategooria hasartmängu segmenti ja avas 2007. aasta septembris 2 uut kasiinot. Jätkuvalt on suletud hotelli renoveerimistööde tõttu OCGB Kaunase esinduskasiino. 2007. aasta septembri lõpus tegutses Olympic Casino kaubamärgi all Leedus 10 kasiinot (arvestades ka ajutiselt renoveerimiseks suletud Kaunase kasiinot) ning Bumerangase kaubamärgi all 2 kasiinot, kokku 460 mänguautomaadiga ja 62 mängulauaga.

OCGB 2007. aasta 9 kuu müügitulu oli 298,8 miljonit krooni (19,1 miljonit eurot), mis on 11,7% suurem kui möödunud aasta 9 kuu müügitulu. Võrreldes 2006. aasta 9 kuuga kasvas puhaskasum 10,9% ulatudes 65,5 miljoni kroonini (4,2 miljonit eurot).


OLYMPIC CASINO UKRAINE TOV

Olympic Casino Ukraine TOV (OCU) opereeris septembri lõpu seisuga 13 Olympic Casinot. Septembris sõlmiti lõplik ostu-müügileping Eldorado kaubamärgi all tegutseva 5 kasiino ostuks, millest 2 on lauakasiinod. Elodrado kasiinode tulemused konsolideeritakse Grupi majandustulemustesse alates käesoleva aasta neljandast kvartalist.

OCU lõpetas 2007. aasta 9 kuu müügituluga 107,4 miljonit krooni (6,9 miljonit eurot). Müügitulu suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 73,8%. Tulud suurenemine on tingitud nii tulude kasvust olemasolevates kasiinodes kui ka uute kasiinode avamisest. OCU puhaskasum moodustas jooksva aasta 9 kuu seisuga 2,5 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot) puhaskasumit, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 6,4 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot) vähem. Kasumi kahanemist põhjustasid laienemisest tulenevad kulud, eelkõige rendikulud ning investeeringute kasvavast mahust tulenev amortisatsioonikulude tõus.


OLYMPIC CASINO BEL IP

Olympic Casino Bel IP (OCB) tegutseb septembri lõpu seisuga Minskis 3 kasiinoga ning oktoobris avati neljas Olympic Casino. Aasta lõpuks planeeritakse avada veel üks kasiino.

2007. aasta 9 kuu müügitulud olid 6,4 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot). Seoses kasiinode avamiste edasilükkumisega ja uute kasiinode sissetöötamisperioodiga on OCB 2007. aasta 9 kuu puhaskahjum -14,8 miljonit krooni (-0,9 miljonit eurot).


CASINO POLONIA - WROCLAW SP. Z.O.O

Casino Polonia Wroclaw Sp. Z.o.o (CP)lõpetas perioodi 2007. aasta mai–september müügituluga 130,8 miljonit krooni (8,6 miljonit eurot). CP müügitulud jäid oodatust väiksemaks Poola Sunrise kasiino septembris võidetud suurvõitude tõttu, millega seoses oli saamata jäänud äritulusid ligikaudu 10 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot). Tulenevalt teenimata ärituludest ning CP organisatsiooni reorganiseerimisega kaasnevatest kuludest kujunes 2007. aasta 9 kuu puhaskahjumiks -18,7 miljonit krooni (-1,2 miljonit eurot)


OLYMPIC CASINO BUCHAREST S.R.L.

Käesoleval hetkel on kaks kasiinot Rumeenia paelinnas Bukarestis jätkuvalt renoveerimiseks suletud, tööde lõpptähtajaks on planeeritud 2007.aasta lõpp. Sofiteli hotellis asuv kasiino alustas tööd 1. juunil.

Olympic Casino Bucharest S.r.l. lõpetas 2007. aasta juuni-september müügituluga 10,0 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot). Uute saalide avamise ettevalmistustööd ja operatsioonide ümber kujundamine tõid kaasa kulud, mille tulemusena kujunes 2007. aasta juuni-september kahjumiks -17,8 miljonit krooni (-1,1 miljonit eurot).


Kontserni põhilised arvnäitajad

 

                          9 kuud     9 kuud   Muutus

                          2007      2006

 

Äritulud (miljon krooni)    1691,5    1160,8         45,7%

EBITDA  (miljon krooni)      472,3    443,2   6,6% 

Ärikasum (miljon krooni)     297,8     319,2  -6,7%

Puhaskasum (miljon krooni)   283,3     289,0   -2,0%

EBITDA marginaal              27,9%    38,2%  -26,9%

Ärirentaablus                 17,6%    27,5%  -36,0%

Puhasrentaablus               16,7%    24,9%  -32,7%

Omakapitali suhtarv           88,9%    68,7%   29,4%

 

Suhtarvude valemid

 

o EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi- ja väärtuse

languse kulusid

o Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid

o Puhaskasum = aruandeperioodi puhaskasum enne vähemusosalust

o EBITDA marginaal = EBITDA / Äritulud

o Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud

o Puhasrentaablus  = Puhaskasum / Äritulud

o Omakapitali suhtarv = Omakapital / Varad kokku

 

1 EUR = 15,6466 EEK

 

 

 

<

« Tagasi nimekirja

KONSOLIDEERITUD BILANSS

 

 

 

 

VARAD

 

 

 

 

(auditeerimata, tuhandetes EEK)

 

 

30.09.2007

31.12.2006

Käibevara

 

 

 

 

Raha ja pangakontod

 

 

476 253

1 234 658

Nõuded ostjate vastu