Börsiteated

Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused, 6 kuud 2007

Postitatud 16.08.2007

Lepingu alusel omandas Olympic Casino Bucharest S.r.l kolm kasiinot Rumeenia pealinnas Bukarestis.

Aprilli alguses omandas Grupp Kristiine Kasiino AS aktsiad ja Casinova OÜ osa. Kvartali jooksul ühendati Kristiine Kasiino AS ja Olympic Casino Eesti AS äritegevus. Juriidiline ühinemine toimus äriregistri kandega 18.juulil. Omandamise eesmärgiks on soov laiendada Grupi tegevust ning kindlustada oma positsiooni Eesti hasartmänguturul. Tehingu tulemusel kasvas Grupi hinnanguline turuosa Eesti hasartmänguturul 45%-ni. Kristiine Kasiinode kaasajastamine teostatakse ühe aasta jooksul ning kogumaksumuseks on planeeritud ligi 80 miljonit krooni (5 miljonit eurot), millest suurema osa moodustab mängutehnika uuendamine.

2007. aasta aprillis asutas Grupp Slovakkias tütarettevõtte. Tegemist on esimese sammuga valmistamaks ette grupi sisenemist Slovakkia hasartmänguturule.

Aprilli lõpus sõlmis Grupp lõpliku lepingu 80% Casino Polonia- Wroclaw Sp. z.o.o. (edaspidi nimetatud ka "CP") aktsiate omandamiseks. Mai lõpus avas CP uue kasiino Hiltoni hotellis Varssavis, investeerides sellesse ligi 110 miljonit krooni (7 miljonit eurot). Avatud Olympic Casino Sunrise on Poola suurim kasiino - 1500 ruutmeetri suuruses kasiinos on 100 mänguautomaati ning 20 mängulauda.

Teisel poolaastal jätkub laienemisplaanide ellu viimine. 5. juulil sõlmis Grupi tütarfirma Ukrainas ostu-müügi eellepingu Ukraina juhtiva kasiinooperaatori Eldorado ostuks. Eldorado kaubamärgi all tegutsevate kasiinode opereerimisega seotud kolm ettevõtet omandatakse pärast lõpliku aktsiate ostu-müügi lepingu sõlmimist, tehingule peab heakskiidu andma ka Ukraina konkurentsiamet. Grupp loodab protsessiga lõpule jõuda käesoleva aasta sügisel. Omandatavate osaluste esialgselt kokku lepitud ostu-müügihinnaks on ligi 144 miljonit krooni (9,2 miljonit eurot).

Juulis soetati 97,5%-line osalus Kesklinna Hotelli OÜ-s, mille eesmärgiks on alustada Grupi uut kasiinohotellide ning kasiinokomplekside arenduse suunda.

Tulemuste lühikokkuvõte, 
2. kvartal 2007:

Äritulud: 573,3 miljonit krooni (aastane muutus 52,8%)
Ärikasum: 108,6 miljonit krooni (aastane muutus 49,2%)
Ärirentaablus*: 18,9% (2. kvartal 2006 19,4%)
Kasum enne makse: 115,5 miljonit krooni (aastane muutus 66,7%)
Puhaskasum **: 106,4 miljonit krooni (aastane muutus 84,4%)
Puhasrentaablus***: 18,6% (2. kvartal 2006 15,4%)

6 kuud 2007:

Äritulud: 1034,4 miljonit krooni (aastane muutus 42,8%)
Ärikasum: 196,0 miljonit krooni (aastane muutus 10,2%)
Ärirentaablus*: 18,9% (6 kuud 2006 24,6%)
Kasum enne makse: 212,5 miljonit krooni (aastane muutus 23,9%)
Puhaskasum **: 189,0 miljonit krooni (aastane muutus 24,6%)
Puhasrentaablus***: 18,3% (6 kuud 2006 20,9%)

* Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud
** Puhaskasum enne vähemusosalust
*** Puhasrentaablus = Puhaskasum / Äritulud

1 EUR = 15,6466 EEK
 
Grupi majandustulemustesse on konsolideeritud Kristiine Kasiino ettevõtted alates 1. aprillist ja Casino Polonia alates 1. maist. Ligi kaks kolmandikku CP tuludest teeniv Olympic Casino Sunrise alustas tegevust mai lõpus. Olympic Casino Bucharest alustas tegutsemist ühe kasiinoga alates 1.juunist, kaks saali on renoveerimiseks suletud.

Grupi 2007. aasta 2. kvartali konsolideeritud äritulud olid 573,3 miljonit krooni (36,6 miljonit eurot) suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 52,8%.

Grupi 2. kvartali ärikasum oli 108,6 miljonit krooni (6,9 miljonit eurot) ning kvartali puhaskasumiks kujunes 106,4 miljoni kroonini (6,8 miljonit eurot). Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes suurenes ärikasum 49,2% ning puhaskasum 84,4%. 2007. aasta 2. kvartali ärirentaablus oli 18,9% ning puhasrentaablus 18,6%.

Grupi 2007. aasta 6 kuu äritulud ulatusid 1 034,4 miljoni kroonini (66,1 miljonit eurot), kasvades eelmise aasta 6 kuuga võrreldes 42,8%.

Grupi ärikasum ulatus käesoleva aasta 6 kuuga 196,0 miljoni kroonini (12,5 miljonit eurot) ning puhaskasum 189,0 miljoni kroonini (12,0 miljonit eurot), muutused eelmise aasta sama perioodiga võrreldes olid vastavalt 23,9% ja 24,6%. 2007. aasta 6 kuu ärirentaablus oli 18,9% ning puhasrentaablus 18,3%.

Käesoleva aasta esimese kvartalis prognoosis Grupp tulenevalt geograafilisest laienemisest ning ärimahtude kasvust olemasolevatel turgudel 2007. aasta 6 kuu ärituludeks 1,1 miljardit krooni (70,3 miljonit eurot) ning ärikasumiks 211 miljonit krooni (13,5 miljonit eurot). Võrreldes 2006. aasta sama perioodiga olid äritulude ja ärikasumi kasvu prognoosid vastavalt 51,7% ja 18,6%.

Majandustulemused erinevad prognoositust äritulude osas -6% ning ärikasumi osas -7,1%. Tegelike tulemuste erinevus prognoositust on põhjustatud uute kasiinode avamiste ajagraafiku nihkumisega.

Grupi 2007. aasta kogutuludeks prognoosib ettevõte jätkuvalt 2,67 miljardit krooni (170,5 miljonit eurot) ning aasta ärikasumiks 595 miljonit krooni (38,0 miljonit eurot). Aastaseks äritulude kasvuks prognoosib Grupp 60% ning ärikasumi kasvuks 34%. Jooksva aasta majandustulemuste prognoose ei muudeta seoses töös olevate uute ettevõtete omandamisega ning Poola operatsioonide oodatust edukama käivitumise ja positiivse tulude kasvu tendentsiga.

Jätkuvalt andis enamuse ehk 95% Grupi 2007. aasta 6 kuu konsolideeritud ärituludest hasartmängutulu, muud tulud moodustasid 5%.

Tulude jaotus geograafiliste segmentide lõikes (tuhandetes kroonides):
6 kuud 2007 Osakaal 6 kuud 2006 Osakaal Tulude
kasv%
Eesti 402 988 39,0% 290 369 40,1% 38,8%
Läti 316 397 30,6% 216 419 29,9% 46,2%
Leedu 200 334 19,4% 179 761 24,8% 11,4%
Ukraina 69 150 6,7% 37 972 5,2% 82,1%
Valgevene 3 569 0,3% - - -
Poola 40 721 3,9% - - -
Rumeenia 1 224 0,1% - - -
KOKKU 1 034 383 100% 724 521 100% 42,8%

1 EUR = 15,6466 EEK
Jätkuvalt suurima osakaaluga Grupi tuludest annavad Eesti ettevõtted. Suurenenud on Ukraina ja Poola osakaal Grupi kogutuludes. Kiireim tulude kasv on olnud aastaga Ukrainas ja Lätis. Leedu osakaalu vähenemine tuludes ning Grupi keskmisest kasvust aeglasem kasv on seotud Kaunase esinduskasiino ajutise sulgemisega seoses renoveerimistöödega hotellis, kus kasiino asub ning Grupi investeeringute suunamisega kiiresti arenevatele turgudele Ukrainas, Poolas ja Rumeenias.

Grupi 2007. aasta 6 kuu konsolideeritud tegevuskulud kasvasid võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 53,4% ning moodustasid 838,4 miljonit krooni (53,6 miljonit eurot), 2006. aasta 6 kuu tegevuskulude maht oli 546,6 miljonit krooni (34,9 miljonit eurot). Kõige suurema osa Grupi kuludest moodustavad endiselt personalikulud, mis ulatusid 272,5 miljoni kroonini (17,4 miljonit eurot), sellele järgnevad hasartmängumaksude ja tegevuslitsentside kulud 115 miljonit krooni (7,3 miljonit eurot), amortisatsioonikulud 107,7 miljonit krooni (6,9 miljonit eurot), marketingikulud 76 miljonit krooni (4,9 miljonit eurot), hoonete rendikulu 66,5 miljonit krooni (4,3 miljonit eurot). Hasartmängumaksude, marketingi ja rendikulud sisalduvad kasumiaruandes kulude real "Mitmesugused tegevuskulud".

Tegevuskulude kasv on seotud eelkõige ettevõtte tegevuse laienemise ja tulude kasvuga. Absoluutnumbrina kasvasid kõige enam personalikulud, kokku 99,1 miljonit krooni (6,3 miljonit eurot), protsentuaalne kasv oli 57,2%. Personalikulude kasvamine on tingitud ettevõtte kasvust ja uute kasiinode avamisest. Hasartmängumaksu kulude suurenemine on seotud eelkõige uute kasiinode avamisega ja aasta alguses tõusnud Läti maksumääradega. Amortisatsioonikulude suurenemise on kaasa toonud investeeringud uutesse kasiinodesse ning mänguseadmetesse ja infotehnoloogiasse. Hoonete rendikulude kasvu põhjuseks on samuti uute kasiinode avamine. Marketingikulude suurenemine on seotud peamiselt käibe kasvust tulenevast klientide boonuspunktide ning uute kasiinode turunduskuludega.


Bilanss ja investeeringud

30.06.2007 seisuga oli Grupi konsolideeritud bilansimaht 2 378,8 miljonit krooni (152,0 miljonit eurot), mis on kasvanud 3,0% võrreldes möödunud aasta lõpu seisuga (2 309,2 miljonit krooni ehk 147,6 miljonit eurot).

Käibevarad moodustasid varadest 699,8 miljonit krooni (44,7 miljonit eurot) ehk 29,4% kogu varadest. Põhivarade maht oli 1 679,1 miljonit krooni (107,3 miljonit eurot) ehk 70,6% bilansimahust. Käibevarade osakaalu vähenemist põhjustasid tütarettevõtete soetamine, investeeringud põhivarasse ja dividendide välja maksmine.

Grupi kohustused olid kokku 242,6 miljonit krooni (15,5 miljonit eurot) ning ettevõtte konsolideeritud omakapital moodustas 2 136,2 miljoni kroonini (136,5 miljonit eurot). Grupi kohustustest koosnevad tavapärastest äritegevuse käigus igakuiselt tekkivatest kohustustest, millest suurema osa moodustavad maksukohustused 74,1 miljonit krooni (4,7 miljonit eurot), võlad töövõtjatele 55,7 miljonit krooni (3,6 miljonit eurot), muud viitvõlad 7,8 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot), võlad hankijatele 36,4 miljonit krooni (2,3 miljonit eurot). Muud kohustused koosnevad kapitalirendi kohustusest 25,5 miljonit krooni (1,6 miljonit eurot) ja edasilükkunud tulumaksukohutusest, klientide nõuetest ning võidufondidest kogusummas 43,1 miljonit krooni (2,8 miljonit eurot).

Grupi investeeringud ilma äriühendusteta ulatusid 2007. aasta esimesel 6 kuul kokku 262,1 miljoni kroonini (15,5 miljonit eurot). 77,1 miljonit krooni (4,9 miljonit eurot) investeeriti rendipindade rekonstrueerimisse, investeeringud seadmetesse moodustasid 151,6 miljonit krooni (9,7 miljonit eurot), 33,4 miljonit krooni (2,1 miljonit eurot) olid investeeringud muudesse põhivaradesse. Äriühendustest lisandus materiaalseid põhivarasid kokku 140,8 miljonit krooni (9,0 miljonit eurot).

Immateriaalse põhivara suurenemine on seotud esimese poolaasta jooksul toimunud äriühenduste käigus omandatud immateriaalsete varadega ning tekkinud firmaväärtusega 408,4 miljoni krooni (26,1 miljonit eurot). Investeeringud tarkvarasse moodustasid 1,6 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot).


Personal

Uute kasiinode avamisest tulenevalt kasvas Grupi personali arv aastaga üle 56% ja ulatus 30.06.2007 seisuga 3 386 töötajani (30.06.2006: 2 165 töötajat). Grupi Eesti ettevõtetes töötas juuni lõpus 905, Lätis 913, Leedus 742, Ukrainas 235, Valgevenes 63, Poolas 400 ja Rumeenias 128 inimest.

2007. aasta 6 kuu eest arvestati Grupi töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 272,5 miljonit krooni (17,4 miljonit eurot), möödunud aasta sama perioodi vastav number 173,3 miljonit krooni (11,1 miljonit eurot).


Kasiinoettevõtete tulemused

2007. aasta juuni lõpu seisuga oli Grupis kokku 104 kasiinot üldpinnaga 29200 m2. Eelmisel aastal samal ajal oli Grupi kasiinode arv 71 ja kasiinode üldpind oli kokku 20282 m2.

Kasiinode arv riikide lõikes:

30.06.2007 30.06.2006

Eesti 35 19
Läti 36 38
Leedu 10 8
Ukraina 11 6
Valgevene 2 0
Poola 7 0
Rumeenia 3 0
KOKKU 104 71

OLYMPIC CASINO EESTI AS

OCE ja KK juriidilise ühendamise protsess lõppes edukalt 18. juulil. 2007. aasta teises kvartalis käisid ettevalmistused esimeste Kristiine kasiinode üleviimiseks Olympic Casino kaubamärgi alla, ning esimene ümberehitatud kasiino Kristiine keskuses avas oma uksed 1.augustil 2007. Lähimatel päevadel taasalustab oma tööd endine Kristiine kasiino Tallinna bussijaama terminalis ning käivad ehitustööd paralleelselt Mustika kaubanduskeskuse kasiinos. Kristiine kasiinode moderniseerimise protsess kavandatakse lõpule viia ühe aasta jooksul. 2007. aasta juuni lõpus tegutses Eestis kokku 35 Olympic kasiinot (sh 9 väljaspool Tallinna), neist 24 kasiinot Olympic Casino kaubamärgi all ning 11 Kristiine Kasiino kaubamärgi all, milles oli kokku 1 259 mänguautomaati ja 22 mängulauda.

OCE 2007. aasta 6 kuu müügitulu kasvas 363,5 miljoni kroonini (23,2 miljonit eurot), mis teeb müügitulude aastaseks kasvuks 28,2%. OCE puhaskasum kasvas üle 20% ja ulatus 149,5 miljoni kroonini (9,6 miljonit eurot). Kasumi suurenemine saavutati läbi olemasolevate kasiinode tulude kasvu ning lisandunud uute kasiinode tuludega.


OLYMPIC CASINO LATVIA SIA

Olympic Casino Latvia SIA (OCL) 2007. aasta üheks prioriteediks on enamuse Baltic Gaming AS (BG) kasiinode viimine Olympic Casino kaubamärgi alla (väiksemad jätkavad Bumerangs kaubamärgi all) ning kahe ettevõtte juriidiline ühendamine. Juriidilise ühendamise protsess lõppes edukalt 5. juulil.

Käesoleva aasta esimese poolaasta jooksul uusi kasiinosid ei avatud, kuid Olympic Casino standarditele vastavaks muudeti 5 endist BG kasiinot (2 Ventspilsis, 1 Riias ning 2 Daugavpilsis). Hetkel käivad viimased ettevalmistused kolmanda ümberehitatud Daugavpilsi kasiino avamiseks. 2007. aasta juuni lõpus opereeris OCL kokku 36 kasiinot 1128 mänguautomaadiga ja 40 mängulauaga.

OCL ja BG 2007. aasta esimese poolaasta müügitulu oli kokku 300,4 miljonit krooni (19,2 miljonit eurot), mis on 1,5 korda rohkem kui OCL ja BG aastatagune tulemus kokku. Antud perioodi puhaskasumiks kujunes 34,7 miljonit krooni (2,2 miljonit eurot), mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kahanenud 9,4%. Kahanemise põhjuseks on suurenenud kulud hasartmängumaksule, mille määrad suurenesid käesoleva aasta alguses, käibe suurenemisest tingitud jackpottide ning boonuspunktide kulude suurenemine, BG ja OCL ühendamisega seotud kulud ning investeeringute kasvul baseeruv amortisatsioonikulu tõus.


OLYMPIC CASINO GROUP BALTIJA UAB

Olympic Casino Group Baltija UAB (OCGB) 2007. aasta 6 kuu jooksul uusi kasiinosid ei avanud, kuid septembris on planeeritud avada kaks uut kasiinot. Alates 1. märtsist suleti hotelli renoveerimistööde tõttu pooleks aastaks OCGB Kaunase esinduskasiino. 2007. aasta juuni lõpus tegutses Olympic Casino kaubamärgi all Leedus 10 kasiinot (arvestades ka ajutiselt renoveerimiseks suletud Kaunase kasiinot) 398 mänguautomaadiga ja 62 mängulauaga.

OCGB lõpetas aruandlusperioodi müügituluga 191,4 miljonit krooni (12,2 miljonit eurot), mis on 10,6% suurem kui möödunud aasta 6 kuu müügitulu. Võrreldes 2006. aasta 6 kuuga kasvas puhaskasum 20,0% ulatudes 40,9 miljoni kroonini (2,6 miljonit eurot).


OLYMPIC CASINO UKRAINE TOV

Olympic Casino Ukraine TOV (OCU) kümnes kasiino avati 2007. aasta aprilli lõpus Prospekt Pobedõ tänaval, 11.kasiino Saksaganskovo tänaval avas oma uksed juunis. Kõik OCU kasiinod asuvad Kiievis ning nendes oli 2007. aasta juuni lõpus kokku 522 mänguautomaati.

OCU 12. kasiino avati selle aasta juuli keskpaigas ning see asub Kiievis 40 Let Oktjabrja tänaval.

OCU lõpetas 2007. aasta 1. poolaastat müügituluga 69,1 miljonit krooni (4,4 miljonit eurot) suurendades tulusid 1,8 korda. OCU teenis kasumit selle aasta 6 kuuga 4,8 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot) puhaskasumit, 2006. aasta sama perioodi kasum oli 2,2 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot). Kasumi kasv tulenes tulude kasvust. Kiirest laienemisest põhjustatud kuludest tulenevalt on kasumi marginaal OCU-s madalam kui teistes Grupi ettevõtetes.


OLYMPIC CASINO BEL IP

2005. aasta juulis asutatud Olympic Casino Bel IP avas oma esimese kasiino 2006. aasta augusti keskel. Teine mänguautomaadi kasiino avati 9.mail 2007 ning see asub Minskis Pritõtskovo rajoonis. Lisaks kahele avatud kasiinole on Valgevenes valmimisjärgus veel kolm Olympic Casinot.

2007. aasta 6 kuu müügitulud olid 3,6 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot) ning järgmiste kasiinode avamiseks vajalikud ettevalmistustööd tõid kaasa kulud, mille tulemusena kujunes 2007. aasta 6 kuu kahjumiks -11,2 miljonit krooni (-0,7 miljonit eurot).


CASINO POLONIA - WROCLAW SP. Z.O.O

OEG sisenes Poola hasartmänguturule 2007.aaasta aprillis, omandades 80% Poola kasiinooperaatori Casino Polonia-Wroclaw Sp.Z.o.o (CP) aktsiatest. Ettevalmistused selleks algasid juba 2005. aasta septembris. Sõlmitud tehinguga omandas OEG seitse Casino Polonia kasiinot neljas Poola linnas - Varssavis, Wroclawis, Szczecinis ja Gorzow Wielkopolskis. Mängukohad viiakse peagi Olympic Casino kaubamärgi alla.

29. mail avati kasiino Hiltoni viietärnihotellis Varssavis, investeerides sellesse 110 miljonit krooni (7 miljonit eurot). Olympic Casino Sunrise on Poola suurim kasiino, 1500 ruutmeetri suuruses mängukohas saab õnne proovida 100 mänguautomaadi ning 20 mängulaua taga.

CP lõpetas aruandlusperioodi müügituluga 40,3 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot). Kasiinode avamiseks vajalikud ettevalmistustööd tõid kaasa kulud, mille tulemusena kujunes 2007. aasta 6 kuu kahjumiks -7,9 miljonit krooni (-0,5 miljonit eurot).


OLYMPIC CASINO BUCHAREST S.R.L.

Olympic Casino Bucharest S.R.L. (OCR) allkirjastas 12. aprillil 2007. a lepingu Rumeenia kasiinooperaatori Empire International Game World´i vara omandamiseks. Lepingu alusel omandas OCR Rumeenia ühele tuntuimale kasiinooperaatorile Empire International Game World´ile kuuluvad kolm kasiinot Rumeenia pealinnas Bukarestis. Nende hulka kuulub ka üks Bukaresti luksuslikematest kasiinodest Napoleon, mis asub World Trade Centre'is paiknevas Sofiteli hotellis. Ülejäänud kaks lepingu esemeks olevat mänguautomaadikasiinot tegutsevad samuti Bukaresti kesklinnas.

Käesoleval hetkel on avatud Sofiteli hotellis asuv kasiino, mis alustas tööd 1. juunil. Kaks kasiinot on ajutiselt suletud renoveerimistööde tegemiseks, mille lõpptähtajaks on planeeritud 1. november. Aasta lõpus planeeritakse lisaks renoveerida ning laiendada Sofiteli hotellis tegutsev kasiino.

OCR lõpetas aruandlusperioodi müügituluga 1,2 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot). Operatsioonide ümber kujundamine tõi kaasa kulud, mille tulemusena kujunes 2007. aasta 6 kuu kahjumiks -2,2 miljonit krooni (-0,1 miljonit eurot).


Kontserni põhilised arvnäitajad

6 kuud 6 kuud Muutus
2007 2006

Äritulud (miljon krooni) 1034,4 724,5 42,8%
EBITDA (miljon krooni) 303,7 265,8 14,3%
Ärikasum (miljon krooni) 196,0 177,9 10,1%
Puhaskasum (miljon krooni) 189,0 151,7 24,6%
EBITDA marginaal 29,4% 36,7% -19,9%
Ärirentaablus 18,9% 24,6% -23,2%
Puhasrentaablus 18,3% 20,9% -12,4%
Omakapitali suhtarv 89,8% 63,4% 41,6%

Suhtarvude valemid

o EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi- ja väärtuse
languse kulusid
o Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid
o Puhaskasum = aruandeperioodi puhaskasum enne vähemusosalust
o EBITDA marginaal = EBITDA / Aritulud
o Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud
o Puhasrentaablus = Puhaskasum / Aritulud
o Omakapitali suhtarv = Omakapital / Varad kokku

1 EUR = 15,6466 EEK


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (auditeerimata, tuhandetes | 2. kv | 2. kv | 6 k 2007 | 6 k 2006 |
| EEK) | 2007 | 2006 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulud | 571 123 | 373 514 | 1 030 861 | 720 977 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 2 197 | 1 717 | 3 522 | 3 544 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud kokku | 573 320 | 375 231 | 1 034 383 | 724 521 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubad, toore, materjal ja | -14 461 | -11 804 | -25 606 | -22 302 |
| teenused | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mitmesugused tegevuskulud | -235 431 | -136 779 | -431 034 | -261 231 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tööjõu kulud | -153 259 | -93 918 | -272 481 | -173 333 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kulum | -60 525 | -32 274 | -107 697 | -61 763 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Firmaväärtuse langus | 0 | -26 141 | 0 | -26 141 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | -1 024 | -1 515 | -1 537 | -1 823 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud kokku | -464 700 | -302 430 | -838 354 | -546 592 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 108 619 | 72 801 | 196 028 | 177 929 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulud | 6 460 | 1 244 | 19 392 | 2 025 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud | -10 | -3 171 | -14 | -5 999 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) | 454 | -1 528 | -2 938 | -2 436 |
| valuutakursi muutustest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud | 6 904 | -3 455 | 16 439 | -6 410 |
| kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum majandustegevusest | 115 523 | 69 346 | 212 468 | 171 519 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukulu | -9 168 | -11 603 | -23 433 | -19 779 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKASUM | 106 356 | 57 743 | 189 035 | 151 740 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | 2 912 | 3 452 | 6 258 | 6 470 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanike osa | 103 444 | 54 291 | 182 777 | 145 270 |
| puhaskasumist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava kasum aktsia kohta | 0,69 | 0,45 | 1,21 | 1,21 |
| (EEK) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud kasum aktsia | 0,69 | 0,45 | 1,21 | 1,21 |
| kohta (EEK) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (auditeerimata, tuhandetes | 2. kv | 2. kv | 6 k 2007 | 6 k 2006 |
| EUR) | 2007 | 2006 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulud | 36 501 | 23 872 | 65 884 | 46 079 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 140 | 110 | 225 | 227 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud kokku | 36 642 | 23 982 | 66 109 | 46 305 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubad, toore, materjal ja | -924 | -754 | -1 637 | -1 425 |
| teenused | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mitmesugused tegevuskulud | -15 047 | -8 742 | -27 548 | -16 696 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tööjõu kulud | -9 795 | -6 002 | -17 415 | -11 078 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kulum | -3 868 | -2 063 | -6 883 | -3 947 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Firmaväärtuse väärtuse | 0 | -1 671 | 0 | -1 671 |
| langus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | -65 | -97 | -98 | -117 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud kokku | -29 700 | -19 329 | -53 581 | -34 934 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 6 942 | 4 653 | 12 529 | 11 372 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulud | 413 | 79 | 1 239 | 129 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud | -1 | -203 | -1 | -383 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) | 29 | -98 | -188 | -156 |
| valuutakursi muutustest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud | 441 | -221 | 1 051 | -410 |
| kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum majandustegevusest | 7 383 | 4 432 | 13 579 | 10 962 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukulu | -586 | -742 | -1 498 | -1 264 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKASUM | 6 797 | 3 690 | 12 082 | 9 698 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | 186 | 221 | 400 | 414 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanike osa | 6 611 | 3 470 | 11 682 | 9 284 |
| puhaskasumist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava kasum aktsia kohta | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,08 |
| (EUR) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud kasum aktsia | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,08 |
| kohta (EUR) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSOLIDEERITUD BILANSS |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (auditeerimata, tuhandetes |   | 30.06.200 | 30.06.2006 | 31.12.2006 |
| EEK) | | 7 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod |   | 597 215 | 218 762 | 1 234 658 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised |   | 0 | 354 | 0 |
| finantsinvesteeringud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu |   | 6 985 | 10 157 | 7 181 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded ja ettemaksed |   | 64 184 | 36 212 | 41 902 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulumaks |   | 7 972 | 0 | 6 388 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud |   | 23 407 | 26 820 | 10 507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku |   | 699 763 | 292 305 | 1 300 637 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud |   | 1 967 | 2 492 | 3 204 |
| tulumaksuvara | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidusettevõtete aktsiad |   | 0 | 11 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantsinvesteeringud |   | 18 243 | 20 504 | 18 311 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised nõuded |   | 10 450 | 0 | 42 554 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud |   | 31 819 | 30 307 | 31 819 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara |   | 1 067 989 | 652 902 | 770 471 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara |   | 548 618 | 144 839 | 142 206 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku |   | 1 679 086 | 851 056 | 1 008 564 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU |   | 2 378 849 | 1 143 360 | 2 309 201 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (auditeerimata, tuhandetes |   | 30.06.200 | 30.06.2006 | 31.12.2006 |
| EEK) | | 7 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused |   | 6 390 | 78 233 | 174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostjate ettemaksed |   | 16 205 | 4 432 | 15 340 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele |   | 36 396 | 93 724 | 97 139 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukohustus |   | 18 477 | 14 801 | 20 304 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud maksukohustused |   | 55 580 | 22 297 | 30 330 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad |   | 63 567 | 36 232 | 43 515 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised |   | 8 978 | 8 545 | 16 213 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused |   | 205 593 | 258 263 | 223 015 |
| kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud |   | 17 791 | 8 097 | 12 182 |
| tulumaksukohustus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised |   | 19 220 | 152 018 | 991 |
| võlakohustused | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused |   | 37 012 | 160 116 | 13 173 |
| kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku |   | 242 605 | 418 378 | 236 188 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital |   | 1 510 000 | 400 | 754 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss |   | 227 273 | 25 598 | 968 800 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital |   | 19 444 | 4 | 4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realiseerimata kursivahed |   | -1 229 | -523 | -2 217 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum |   | 327 845 | 671 379 | 315 308 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanikele |   | 2 083 334 | 696 857 | 2 035 896 |
| kuuluv omakapital kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus |   | 52 910 | 28 125 | 37 118 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku |   | 2 136 244 | 724 982 | 2 073 013 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |   | 2 378 849 | 1 143 360 | 2 309 201 |
| KOKKU | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSOLIDEERITUD BILANSS |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (auditeerimata,tuhandetes |   | 30.06.200 | 30.06.2006 | 31.12.2006 |
| EUR) | | 7 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod |   | 38 169 | 13 981 | 78 909 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised |   | 0 | 23 | 0 |
| finantsinvesteeringud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu |   | 446 | 649 | 459 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded ja ettemaksed |   | 4 102 | 2 314 | 2 678 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulumaks |   | 509 | 0 | 408 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud |   | 1 496 | 1 714 | 672 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku |   | 44 723 | 18 682 | 83 126 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud |   | 126 | 159 | 205 |
| tulumaksunõue | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidusettevõtete aktsiad |   | 0 | 1 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud aktsiad ja |   | 1 166 | 1 310 | 1 170 |
| väärtpaberid | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised nõuded |   | 668 | 0 | 2 720 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud |   | 2 034 | 1 937 | 2 034 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara |   | 68 257 | 41 728 | 49 242 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara |   | 35 063 | 9 257 | 9 089 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku |   | 107 313 | 54 392 | 64 459 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU |   | 152 036 | 73 074 | 147 585 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (auditeerimata,tuhandetes |   | 30.06.200 | 30.06.2006 | 31.12.2006 |
| EUR) | | 7 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused |   | 408 | 5 000 | 11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostjate ettemaksed |   | 1 036 | 283 | 980 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele |   | 2 326 | 5 990 | 6 208 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukohustus |   | 1 181 | 946 | 1 298 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksukohustused |   | 3 552 | 1 425 | 1 938 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad |   | 4 063 | 2 316 | 2 781 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised |   | 574 | 546 | 1 036 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused |   | 13 140 | 16 506 | 14 253 |
| kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud |   | 1 137 | 518 | 779 |
| tulumaksukohustus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised |   | 1 228 | 9 716 | 63 |
| võlakohustused | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused |   | 2 365 | 10 233 | 842 |
| kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku |   | 15 505 | 26 739 | 15 095 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital |   | 96 507 | 26 | 48 189 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss |   | 14 525 | 1 636 | 61 918 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital |   | 1 243 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realiseerimata kursivahed |   | -79 | -33 | -142 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum |   | 20 953 | 42 909 | 20 152 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanikele |   | 133 149 | 44 537 | 130 117 |
| kuuluv omakapital kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus |   | 3 382 | 1 797 | 2 372 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku |   | 136 531 | 46 335 | 132 490 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |   | 152 036 | 73 074 | 147 585 |
| KOKKU | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


Lisainfo:

Andri Avila
Juhatuse liige
Olympic Entertainment Group,
Tel +372 667 1250
E-post andri.avila@ocg.ee
www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja