Börsiteated

Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 4. kvartal ja 12 kuud 2011

Postitatud 29.02.2012

Kontserni põhilised arvnäitajad

(miljonites eurodes)

 

  2011 2010
Äritulud 127,3 112,5
EBITDA 32,0 21,1
Ärikasum 16,4 3,1
Puhaskasum 13,8 1,1
EBITDA marginaal 25,1% 18,8%
Ärirentaablus 12,9% 2,8%
Puhasrentaablus 10,8% 1,0%
Omakapitali suhtarv 80,9% 78,7%
     
Kasiinode arv perioodi lõpus 61 66
Kasiinode pind m2 perioodi lõpus 24 014 25 802
     
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus 2 471 2 519
Mängulaudade arv perioodi lõpus 180 182

 

Suhtarvude valemid:

o EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi ja -väärtuse languse kulusid

o Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid

o Puhaskasum = aruandeperioodi puhaskasum enne mittekontrollivat osalust

o EBITDA marginaal = EBITDA / Äritulud

o Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud

o Puhasrentaablus = Puhaskasum / Äritulud

o Omakapitali suhtarv = Omakapital / Varad kokku

 

 

Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2011. aasta jooksul:

  • Kontserni 2011. aasta konsolideeritud puhaskasum peale tulumaksu moodustas 13,8 miljonit eurot. 2010. aasta jooksul teenis Kontsern puhaskasumit 1,1 miljonit eurot.
  • Kontserni äritegevuse efektiivsus paranes. Kontsern teenis 2011. aastal hasartmängu ja müügitulusid kokku 122,4 miljonit eurot ehk 9,8% rohkem võrreldes 2010. aastaga. Opereeritavate kasiinode arv vähenes samal ajal 5, ehk 7,6% võrra.
  • Kontsern kasvatas planeeritult oma turuosa. 2011. aasta lõpus oli Kontserni turuosa Eestis 54%, Lätis 21% ja Leedus 71%. 2010. aasta lõpus oli turuosa Eestis 53%, Lätis 20% ja Leedus 68%.
  • Detsembris avati Slovakkias neljas Olympic Casino Košice kesklinna modernseimas ja suurimas kaubanduskeskuses Aupark.
  • Olympic Entertainment Group AS sõlmis 30. aprillil 2011 aktsiate müügilepingu, millega müüdi osalused kõigis kolmes Rumeenia tütarettevõtjas Olympic Casino Bucharest S.R.L., Muntenia Food and Beverage S.R.L. ja Olympic Exchange S.R.L. Iisraeli ettevõtjale. Seisuga 30. juuni 2011 on Rumeenia tütarettevõtete aktsiad registreeritud ostjale.
  • 27. mail 2011 ja 18. augustil 2011 kanti äriregistrisse Olympic Entertainment Group AS-i aktsiakapitali vähendamine ja ümberarvestamine eurodesse 5. mail 2011. a toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuste alusel. Ettevõtte registreeritud aktsiakapitali uus suurus oli 90 797 703 eurot, mis oli jagatud 151 329 505 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,6 eurot. Vastavalt 5. mail 2011 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsustele vähendati Ettevõtte aktsiakapitali täiendavalt 9 079 770,30 euro võrra, summalt 90 797 703 eurot summani 81 717 932,70 eurot aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel. Nimetatud otsus jõustus aktsionäride üldkoosoleku otsuse kohaselt järgmisel päeval pärast aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamisega seotud vähendamise ja põhikirja muudatuse äriregistrisse kandmist (so 28. mail 2011).

 

2011. aasta kokkuvõttes teenis Kontsern konsolideeritud müügitulusid 122,4 miljonit eurot ning äritulusid kokku 127,3 miljonit eurot, mis on 13,2% rohkem kui 2010. aasta jooksul teenitud 112,5 miljonit eurot kogutulu. Kontserni EBITDA kasvas eelmise aasta tulemuselt 21,1 miljonit eurot käesoleva aasta tulemuseni 32,0 miljonit eurot. Ärikasum 2011. aasta kokkuvõttes moodustas 16,4 miljonit eurot, eelmise aasta sama perioodi ärikasum oli 3,1 miljonit eurot.

Kontserni konsolideeritud äritulud koosnesid 2011. aasta lõikes 89,5% hasartmängutuludest ja 10,5% muudest tuludest, eelmise aastal olid vastavad osakaalud 92,3% ja 7,7%.


 

 

Kontsernivälised hasartmängutulud ja müügitulud kokku

 

(tuhandetes eurodes) IV kv 2011 Muutus Osakaal IV kv 2010 Osakaal
Eesti 8 851 19,7% 26,3% 7 396 24,2%
Läti 8 706 20,6% 25,9% 7 220 23,7%
Leedu 5 363 22,6% 15,9% 4 376 14,4%
Poola 7 388 -6,1% 22,0% 7 867 25,8%
Slovakkia 2 602 2,2% 7,7% 2 546 8,3%
Valgevene 741 -22,4% 2,2% 955 3,1%
Rumeenia* 0 -100,0% 0% 160 0,5%
Kokku 33 651 10,3% 100,0% 30 520 100,0%

 

 

(tuhandetes eurodes) 2011 Muutus Osakaal 2010 Osakaal
Eesti 30 784 12,3% 25,1% 27 421 24,6%
Läti 29 810 21,7% 24,3% 24 498 22,0%
Leedu 19 277 12,2% 15,8% 17 180 15,4%
Poola 27 566 -0,8% 22,5% 27 783 24,9%
Slovakkia 10 838 22,0% 8,9% 8 886 8,0%
Valgevene 3 200 0,7% 2,6% 3 178 2,8%
Rumeenia* 954 -62,3% 0,8% 2 529 2,3%
Kokku 122 429 9,8% 100,0% 111 475 100,0%

 

* Rumeenia hasartmängutulusid ja müügitulusid kajastati kuni kontrolli loovutamise hetkeni uuele omanikule 30.06.2011.

2011. aasta lõpus oli Kontsernis kokku 61 kasiinot, üldpinnaga 24 014 m². 2010. aasta detsembri lõpus oli Kontserni kasiinode arv 66 ja kasiinode üldpind kokku 25 802 m².

 

Kasiinode arv segmenditi

 

  31.12.2011 31.12.2010
Eesti 17 17
Läti 21 21
Leedu 10 11
Poola 4 7
Slovakkia 4 3
Valgevene 5 5
Rumeenia 0 2
Kokku 61 66

 

Kontserni 2011. aasta konsolideeritud ärikulud kasvasid võrreldes 2010. aasta vastavate kuludega kokku 1,4% ehk 1,5 miljoni euro võrra. Kõige enam kasvasid võrreldes 2010. aastaga tööjõukulud 0,5 miljonit eurot, ruumide hoolduskulud 0,5 miljonit eurot ning litsentsitasud ja mängumaksud 0,3 miljonit eurot.

Suurima osa Kontserni ärikuludest moodustasid tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 30,5 miljonit eurot, järgnesid hasartmängumaksude kulud 25,7 miljonit eurot, põhivara kulum ja väärtuse langus 15,7 miljonit eurot, rendikulu 9,7 miljonit eurot ja turunduskulud 9,3 miljonit eurot.

2011. aasta konsolideeritud puhaskasumiks peale tulumaksu kujunes 13,8 miljonit eurot. 2010. aasta konsolideeritud puhaskasum peale tulumaksu oli 1,1 miljonit eurot.

 

Ülevaade turgude lõikes

Eesti segment

2011. aasta lõikes moodustasid Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 32,8 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 27,9 miljonit eurot ja muud tulud 4,9 miljonit eurot. Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes möödunud aastaga 18,5%. Olympic Casino Eesti AS turuosa Eesti hasartmänguturul oli 2011. aasta lõpus 54% ning 2010. aasta lõpus oli Olympic Casino Eesti AS turuosa 53%. Kogu hasartmänguturg kasvas Eestis 2011. aasta lõikes võrreldes 2010. aastaga 6,5%.

Eesti segmendi 2011. aasta EBITDAks kujunes 7,1 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 3,5 miljonit eurot. 2010. aastal teenis Eesti segment EBITDA-t 5,4 miljonit eurot ja ärikasumit 0,9 miljonit eurot.

2011. aasta lõpus tegutses Eestis kokku 17 Olympic kasiinot, milles oli kokku 698 mänguautomaati ja 20 mängulauda.

 

Läti segment

2011. aasta lõikes moodustasid Läti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 29,8 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 27,3 miljonit eurot ning muud tulud 2,5 miljonit eurot. Läti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aastaga 20,2%. Olympic Casino Latvia SIA turuosa Läti hasartmänguturul oli 2011. aasta lõpus 21% ning 2010. aasta lõpus oli Olympic Casino Latvia SIA turuosa 20%. Kogu hasartmänguturg kasvas Lätis 2011. aasta lõikes võrreldes 2010. aastaga 16,1%.

Läti segmendi 2011. aasta EBITDAks kujunes 12,7 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 9,5 miljonit eurot. 2010. aastal teenis Läti segment EBITDAt 9,0 miljonit eurot ja ärikasumit 4,9 miljonit eurot.

2011. aasta lõpus tegutses Lätis kokku 21 Olympic kasiinot, milles oli kokku 646 mänguautomaati ja 24 mängulauda.

 

Leedu segment

2011. aasta lõikes moodustasid Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kokku 19,3 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 17,9 miljonit eurot ning muud tulud 1,4 miljonit eurot. Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aastaga 12,5%. Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa Leedu hasartmänguturul oli 2011. aasta lõpus 70,5% ning 2010. aasta lõpus oli Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa 68%. Kogu hasartmänguturg kasvas Leedus 2011. aasta lõikes võrreldes eelmise aastaga 7,3%.

Leedu segmendi 2011. aasta EBITDAks kujunes 4,7 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 2,5 miljonit eurot. 2010. aastal teenis Leedu segment EBITDAt 3,2 miljonit eurot ja ärikasumit 0,9 miljonit eurot.

2011. aasta lõpus tegutses Leedus kokku 10 Olympic kasiinot, milles oli kokku 350 mänguautomaati ja 53 mängulauda.

 

Poola segment

2011. aasta lõikes teenis Poola segment kontserniväliseid äritulusid kokku 30,3 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 27,1 miljonit eurot ning muud tulud 3,2 miljonit eurot. Poola segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aastaga 8,6%.

Poola segmendi 2011. aasta EBITDAks kujunes 6,2 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 2,7 miljonit eurot. 2010. aastal teenis Poola segment EBITDAt 2,7 miljonit eurot ja ärikahjumit 1,8 miljonit eurot.

2011. aasta lõpus tegutses Poolas kokku 4 Olympic kasiinot, milles oli kokku 339 mänguautomaati ja 41 mängulaud.

 

Slovakkia segment

2011. aasta lõikes moodustasid Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kokku 10,8 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 9,9 miljonit eurot ning muud tulud 0,9 miljonit eurot. Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aastaga 20%.

Slovakkia segmendi 2011. aasta EBITDAks kujunes 1,6 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 0,6 miljonit eurot. 2010. aastal teenis Slovakkia segment EBITDAt 1,6 miljonit eurot ja ärikasumit 0,8 miljonit eurot.

2011. aasta lõpus tegutses Slovakkias kokku 4 Olympic kasiinot, milles oli kokku 205 mänguautomaati ja 42 mängulauda.

 

Valgevene segment

Valgevene segmenti käsitletakse käesolevas vahearuandes kui hüperinflatsioonilist majandust, millele rakenduvad IAS 29 arvestuspõhimõtted.

2011. aastal teenis Valgevene segment kontsernivälised äritulud kokku 3,2 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 3,0 miljonit eurot ning muud tulud 0,2 miljonit eurot. Valgevene segmendi kontsernivälised äritulud olid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga samal tasemel.

Valgevene segmendi 2011. aasta EBITDAks kujunes 0,7 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 0,1 miljonit eurot. 2010. aastal teenis Valgevene segment EBITDAt 0,9 miljonit eurot ja ärikasumit 0,0 miljonit eurot.

2011. aasta lõpus tegutses Valgevenes kokku 5 Olympic kasiinot, milles oli kokku 233 mänguautomaati.

 

Rumeenia segment

Olympic Entertainment Group AS sõlmis 30. aprillil 2011 aktsiate müügilepingu, millega müüdi osalused kõigis kolmes Rumeenia tütarettevõtjas Olympic Casino Bucharest S.R.L., Muntenia Food and Beverage S.R.L. ja Olympic Exchange S.R.L. Iisraeli ettevõtjale. Seisuga 30. juuni 2011 on Rumeenia tütarettevõtete aktsiad registreeritud ostjale.

Finantsseisund

Seisuga 31.12.2011 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 101,0 miljonit eurot ning seisuga 31.12.2010 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 107,7 miljonit eurot. Bilansimaht kahanes 2011. aasta jooksul 6,2%.

Käibevarad moodustasid varadest 46,8 miljonit eurot ehk 46,4% kogu varadest ja põhivarad 54,1 miljonit eurot ehk 53,6% bilansimahust. Kontserni kohustused moodustasid bilansipäeval kokku 19,3 miljonit eurot ning konsolideeritud omakapital 81,7 miljonit eurot. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad laenukohustused 6,2 miljonit eurot, maksukohustused 4,4 miljonit eurot ja kohustused töövõtjatele 2,9 miljonit eurot.

 

Investeeringud

Kontsern investeeris materiaalsesse põhivarasse 2011. aasta jooksul 3,8 miljonit eurot, millest 2,1 miljonit eurot mänguseadmetesse, 1,6 miljonit eurot investeeriti kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse ning 0,1 muusse põhivarasse.

2010. aasta jooksul investeeriti materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse kokku 4,4 miljonit eurot.

 

Rahavood

Kontserni äritegevuse rahavood 2011. aastal olid 33,9 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavood moodustasid ‑11,5 miljonit eurot ja finantseerimistegevuse rahavood -18,1 miljonit eurot. Netorahavood kokku moodustasid 4,2 miljonit eurot.

Kontserni äritegevuse rahavood 2010. aastal olid 20,1 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -0,3 miljonit eurot ja finantseerimistegevuse rahavood -9,3 miljonit eurot. Netorahavood kokku moodustasid 10,5 miljonit eurot.

 

Personal

Seisuga 31.12.2011 andis Kontsern tööd 2 336 inimesele (31.12.2010: 2 397). Eesti ettevõtetes töötas 2011. aasta lõpus 525, Lätis 484, Leedus 607, Poolas 391, Slovakkias 214 ja Valgevenes 115.

2011. aastal arvestati Kontsernis töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 30,5 miljonit eurot, möödunud aastal 30,0 miljonit eurot. Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2011. aastal hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 0,56 miljonit eurot (2010: 0,52 miljonit eurot) ja nõukogu liikmetele 0,16 miljonit eurot (2010: 0,16 miljonit eurot).

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

  

  31.12.2011 31.12.2010
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 33 413 28 960
Finantsinvesteeringud 9 508 3 937
Nõuded ja ettemaksed 2 606 4 959
Ettemakstud tulumaks 397 734
Varud 909 1 416
Müügiootel põhivarad 0 1 105
Käibevara kokku 46 833 41 111
     
Põhivara    
Edasilükkunud tulumaksuvara 1 111 1 098
Muud finantsinvesteeringud 2 937 927
Muud pikaajalised nõuded 712 949
Kinnisvarainvesteeringud 1 795 1 414
Materiaalne põhivara 19 754 33 135
Immateriaalne põhivara 27 822 29 062
Põhivara kokku 54 131 66 585
     
VARAD KOKKU 100 964 107 696
     
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 3 113 3 109
Võlad ja ettemaksed 9 870 10 782
Tulumaksukohustus 1 215 833
Eraldised 1 881 1 694
Lühiajalised kohustused kokku 16 079 16 418
     
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustus 90 313
Pikaajalised võlakohustused 3 136 6 231
Pikaajalised kohustused kokku 3 226 6 544
     
KOHUSTUSED KOKKU 19 305 22 962
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital 81 718 96 717
Ülekurss 14 535 14 535
Kohustuslik reservkapital 2 470 2 413
Muu reserv 53 0
Realiseerimata kursivahed -1 776 740
Kogunenud kahjum -19 930 -33 703
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 77 070 80 702
Mittekontrolliv osalus 4 589 4 032
OMAKAPITAL KOKKU 81 659 84 734
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 100 964 107 696

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

 

  IV kv 2011 IV kv 2010 2011  2010
Jätkuvad tegevusvaldkonnad        
Hasartmängutulud 31 359 28 446 113 070 102 008
Müügitulud 2 292 1 914 8 405 6 938
Muud äritulud 449 451 4 892 910
Äritulud kokku 34 100 30 811 126 367 109 856
         
Kaubad, toore, materjal ja teenused -786 -721 -2 843 -2 424
Mitmesugused tegevuskulud -15 018 -15 172 -56 911 -55 473
Tööjõu kulud -8 094 -8 034 -29 812 -28 884
Põhivara kulum ja väärtuse langus -3 250 -4 321 -14 281 -17 068
Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus 166 -36 166 -36
Muud ärikulud -2 197 -69 -3 861 -233
Ärikulud kokku -29 179 -28 353 -107 542 -104 118
         
Ärikasum 4 921 2 458 18 825 5 738
         
Intressitulud 79 106 359 300
Intressikulud -83 -140 -435 -694
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest -55 37 107 22
Muud finantstulud ja -kulud 108 -6 480 -34
Finantstulud ja -kulud kokku 49 -3 511 -406
         
Kasum enne tulumaksu 4 970 2 455 19 336 5 332
         
Tulumaksukulu -905 -1 117 -2 487 -1 536
Jätkuvate tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum 4 065 1 338 16 849 3 796
         
Lõpetatud tegevusvaldkondade perioodi puhaskahjum 0 -1 429 -2 462 -2 697
         
Perioodi puhaskasum (-kahjum) 4 065 -91 14 387 1 099
Emaettevõtja osa 3 796 43 13 830 1 143
Mittekontrolliva osaluse osa 269 -134 557 -44
         
         
Muu koondkasum        
Realiseerimata kursivahed -30 219 -2 516 715
Kokku perioodi koondkasum 4 035 128 11 871 1 814
Emaettevõtja osa 3 766 262 11 314 1 858
Mittekontrolliva osaluse osa 269 -134 557 -44
         
         
Tava kasum (-kahjum) aktsia kohta* 2,5 0,0 9,1 0,7
Jätkuvad tegevusvaldkonnad 2,5 0,1 10,7 2,5
Lõpetatud tegevusvaldkonnad 0,0 -0,1 -1,6 -1,8
         
Lahustatud kasum (-kahjum) aktsia kohta* 2,5 0,0 9,1 0,7
Jätkuvad tegevusvaldkonnad 2,5 0,1 10,7 2,5
Lõpetatud tegevusvaldkonnad 0,0 -0,1 -1,6 -1,8

  * euro sentides

 

Lisainfo:

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com


Olympic_interim_Q4_2011_EST.pdf

« Tagasi nimekirja