Börsiteated

Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 3. kvartal ja 9 kuud 2012

Postitatud 29.10.2012

Kontserni põhilised arvnäitajad

(miljonites eurodes)

  9 k 2012 9 k 2011 9 k 2010
Äritulud 98,0 93,2 81,8
EBITDA 27,7 24,0 15,5
Ärikasum 19,7 11,5 2,1
Puhaskasum 17,7 10,0 1,1
EBITDA marginaal 28,3% 25,7% 19,0%
Ärirentaablus 20,1% 12,3% 2,6%
Puhasrentaablus 18,1% 10,8% 1,3%
ROE 22,4% 13,0% 1,5%
ROA 16,2% 9,4% 1,1%
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 2,1 2,2 2,5
       
Kasiinode arv perioodi lõpus 62 63 64
Kasiinode pind m2 perioodi lõpus 23 354 23 149 24 988
       
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus 2 479 2 447 2 445
Mängulaudade arv perioodi lõpus 182 173 170

  

Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2012. aasta 9 kuu jooksul:

  • Kontserni 2012. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasum moodustas 17,7 miljonit eurot. 2011. aasta 9 kuu jooksul teenis Kontsern puhaskasumit 10,0 miljonit eurot.
  • Kontserni äritegevuse efektiivsus paranes. Kontsern teenis 2012. aasta 9 kuu hasartmängu ja müügitulusid kokku 97,5 miljonit eurot ehk 9,8% rohkem võrreldes 2011. aasta 9 kuuga. Opereeritavate kasiinode arv vähenes samal ajal 1 võrra.
  • 27. juulil 2012 kanti äriregistrisse Olympic Entertainment Group AS-i aktsiakapitali vähendamine 19. aprillil 2012 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel. Ettevõtte registreeritud aktsiakapital oli 81 717 932,70 eurot ning vähendatud suuruseks sai 60 531 802 eurot. Aktsiakapital on jagatud 151 329 505 lihtaktsiaks, mille arvestuslik väärtus on 0,40 eurot.
  • Olympic Entertainment Group AS ja Itaalia päritolu GHolding sõlmisid 2. augustil 2012 lepingu, mille kohaselt asutakse Itaalia turul ühiselt rajama ja haldama keskmise suurusega VLT mänguautomaadikasiinosid. Kummalegi ettevõttele kuulub 50% ühisest operaatorfirmast The Box S.r.l.

2012. aasta 9 kuu kokkuvõttes teenis Kontsern konsolideeritud müügitulusid 97,5 miljonit eurot ning äritulusid kokku 98,0 miljonit eurot, mis on 5,1% rohkem kui 2011. aasta 9 kuu jooksul teenitud 93,2 miljonit eurot kogutulu. Kontserni EBITDA kasvas eelmise aasta 9 kuu tulemuselt 24,0 miljonit eurot käesoleva aasta 9 kuu tulemuseni 27,7 miljonit eurot. 2012. aasta 9 kuu ärikasum moodustas 19,7 miljonit eurot, eelmise aasta sama perioodi ärikasum oli 11,5 miljonit eurot.

Kontserni konsolideeritud äritulud koosnesid 2012. aasta 9 kuu lõikes 92,5% hasartmängutuludest ja 7,5% muudest tuludest, eelmise aasta 9 kuu lõikes olid vastavad osakaalud 88,5% ja 11,5%.

 

Kontsernivälised hasartmängutulud ja müügitulud kokku (tuhandetes eurodes):

  III kv 2012 Muutus Osakaal III kv 2011 Osakaal
Eesti 9 340 13,6% 27,6% 8 225 26,6%
Läti 8 902 13,7% 26,3% 7 828 25,3%
Leedu 5 023 -2,6% 14,8% 5 157 16,7%
Poola 6 437 3,9% 19,0% 6 197 20,0%
Slovakkia 3 243 18,5% 9,6% 2 737 8,8%
Valgevene 906 13,4% 2,7% 799 2,6%
Rumeenia* 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
Kokku 33 851 9,4% 100,0% 30 943 100,0%

 

 

  9 kuud 2012 Muutus Osakaal 9 kuud 2011 Osakaal
Eesti 25 134 14,6% 25,8% 21 933 24,7%
Läti 24 645 16,8% 25,3% 21 104 23,8%
Leedu 14 383 3,4% 14,8% 13 914 15,7%
Poola 19 812 -1,8% 20,3% 20 178 22,7%
Slovakkia 11 002 33,6% 11,3% 8 236 9,3%
Valgevene 2 481 0,9% 2,5% 2 459 2,8%
Rumeenia* 0 -100,0% 0,0% 954 1,1%
Kokku 97 457 9,8% 100,0% 88 778 100,0%

 

* Rumeenia hasartmängutulusid ja müügitulusid kajastati kuni kontrolli loovutamise hetkeni uuele omanikule 30.06.2011.

2012. aasta septembri lõpus oli Kontsernis kokku 62 kasiinot, üldpinnaga 23 354 m². 2011. aasta septembri lõpus oli Kontserni kasiinode arv 63 ja kasiinode üldpind kokku 23 149 m².

 

Kasiinode arv segmenditi

  30.09.2012 30.09.2011
Eesti 18 17
Läti 21 21
Leedu 10 11
Poola 4 6
Slovakkia 4 3
Valgevene 5 5
Kokku 62 63

Kontserni 2012. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikulud kahanesid võrreldes 2011. aasta 9 kuu vastavate kuludega kokku 4,3% ehk 3,5 miljoni euro võrra. Kõige enam kahanes võrreldes 2011. aasta 9 kuuga põhivara kulum ja väärtuse langus 4,5 miljonit eurot. Kõige enam kasvasid tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 1,5 miljonit eurot ning litsentsitasud ja mängumaksud 1,0 miljonit eurot.

Suurima osa Kontserni ärikuludest moodustasid tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 24,0 miljonit eurot, järgnesid hasartmängumaksude kulud 20,1 miljonit eurot, põhivara kulum ja väärtuse langus 8,0 miljonit eurot, rendikulu 7,1 miljonit eurot ja turunduskulud 6,6 miljonit eurot.

Emaettevõtja osa 2012. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasumist oli 17,7 miljonit eurot. 2011. aasta 9 kuu tulemusena oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 10,0 miljonit eurot.

  

Ülevaade turgude lõikes

Eesti segment

2012. aasta 9 kuu lõikes moodustasid Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 25,4 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 22,7 miljonit eurot ja muud tulud 2,7 miljonit eurot. Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 9 kuuga 6,1%. Olympic Casino Eesti AS turuosa Eesti hasartmänguturul oli 2012. aasta 3. kvartali arvestuses 57% ning 2011. aasta 3. kvartali arvestuses oli Olympic Casino Eesti AS turuosa 55%. Kogu hasartmänguturg kasvas Eestis 2012. aasta 9 kuu lõikes võrreldes 2011. aasta 9 kuuga 7%.

Eesti segmendi 2012. aasta 9 kuu EBITDAks kujunes 6,6 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 4,5 miljonit eurot. 2011. aasta 9 kuu lõikes teenis Eesti segment EBITDA-t 6,1 miljonit eurot ja ärikasumit 3,2 miljonit eurot.

2012. aasta 3. kvartali lõpus tegutses Eestis kokku 18 Olympic kasiinot, milles oli kokku 739 mänguautomaati ja 20 mängulauda.

 

Läti segment

2012. aasta 9 kuu lõikes moodustasid Läti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 24,8 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 22,6 miljonit eurot ning muud tulud 2,2 miljonit eurot. Läti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 9 kuuga 17,3%. Olympic Casino Latvia SIA turuosa Läti hasartmänguturul oli 2012. aasta 3. kvartali arvestuses 20% ning 2011. aasta 3. kvartali arvestuses oli Olympic Casino Latvia SIA turuosa 20%. Kogu hasartmänguturg kasvas Lätis 2012. aasta 9 kuu lõikes võrreldes 2011. aasta 9 kuuga 16%.

Läti segmendi 2012. aasta 9 kuu EBITDAks kujunes 11,3 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 9,5 miljonit eurot. 2011. aasta 9 kuu lõikes teenis Läti segment EBITDAt 8,6 miljonit eurot ja ärikasumit 6,1 miljonit eurot.

2012. aasta 3. kvartali lõpus tegutses Lätis kokku 21 Olympic kasiinot, milles oli kokku 647 mänguautomaati ja 25 mängulauda.

 

Leedu segment

2012. aasta 9 kuu lõikes moodustasid Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kokku 14,4 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 13,5 miljonit eurot ning muud tulud 0,9 miljonit eurot. Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 9 kuuga 3,2%. Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa Leedu hasartmänguturul oli 2012. aasta 3. kvartali arvestuses 66% ning 2011. aasta 3. kvartali arvestuses oli Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa 68%. Kogu hasartmänguturg kasvas Leedus 2012. aasta 9 kuu lõikes võrreldes 2011. aasta 9 kuuga 7%.

Leedu segmendi 2012. aasta 9 kuu EBITDAks kujunes 3,5 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 2,3 miljonit eurot. 2011. aasta 9 kuu lõikes teenis Leedu segment EBITDAt 3,3 miljonit eurot ja ärikasumit 1,8 miljonit eurot.

2012. aasta 3. kvartali lõpus tegutses Leedus kokku 10 Olympic kasiinot, milles oli kokku 356 mänguautomaati ja 52 mängulauda.

 

Poola segment

2012. aasta 9 kuu lõikes moodustasid Poola segmendi kontserniväliseid äritulusid kokku 19,9 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 19,5 miljonit eurot ning muud tulud 0,4 miljonit eurot. Poola segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta 9 kuuga 11,7%.

Poola segmendi 2012. aasta 9 kuu EBITDAks kujunes 3,4 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 1,6 miljonit eurot. 2011. aasta 9 kuu lõikes teenis Poola segment EBITDAt 4,7 miljonit eurot ja ärikasumit 1,9 miljonit eurot.

2012. aasta 3. kvartali lõpus tegutses Poolas kokku 4 Olympic kasiinot, milles oli kokku 307 mänguautomaati ja 41 mängulauda.

 

Slovakkia segment

2012. aasta 9 kuu lõikes moodustasid Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kokku 11,0 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 10,0 miljonit eurot ning muud tulud 1,0 miljonit eurot. Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 9 kuuga 33,6%.

Slovakkia segmendi 2012. aasta 9 kuu EBITDAks kujunes 2,0 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 1,1 miljonit eurot. 2011. aasta 9 kuu lõikes teenis Slovakkia segment EBITDAt 1,6 miljonit eurot ja ärikasumit 0,9 miljonit eurot.

2012. aasta 3. kvartali lõpus tegutses Slovakkias kokku 4 Olympic kasiinot, milles oli kokku 202 mänguautomaati ja 44 mängulauda.

 

Valgevene segment

Valgevene segmenti käsitletakse käesolevas vahearuandes kui hüperinflatsioonilist majandust, millele rakenduvad IAS 29 arvestuspõhimõtted.

2012. aasta 9 kuu lõikes moodustasid Valgevene segmendi kontsernivälised äritulud kokku 2,5 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 2,3 miljonit eurot ning muud tulud 0,2 miljonit eurot. Valgevene segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 9 kuuga 2,4%.

Valgevene segmendi 2012. aasta 9 kuu EBITDAks kujunes 0,9 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 0,8 miljonit eurot. 2011. aasta 9 kuu lõikes teenis Valgevene segment EBITDAt 0,6 miljonit eurot ja ärikasumit 0,1 miljonit eurot.

2012. aasta 3. kvartali lõpus tegutses Valgevenes kokku 5 Olympic kasiinot, milles oli kokku 228 mänguautomaati.

 

Rumeenia segment

Olympic Entertainment Group AS sõlmis 30. aprillil 2011 aktsiate müügilepingu, millega müüdi osalused kõigis kolmes Rumeenia tütarettevõtjas Olympic Casino Bucharest S.R.L., Muntenia Food and Beverage S.R.L. ja Olympic Exchange S.R.L. Iisraeli ettevõtjale. Seisuga 30. juuni 2011 on Rumeenia tütarettevõtete aktsiad registreeritud ostjale.

 

Finantsseisund

Seisuga 30.09.2012 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 118,1 miljonit eurot ning seisuga 31.12.2011 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 101,0 miljonit eurot. Bilansimaht kasvas 2012. aasta 9 kuu jooksul 17,0%.

Käibevarad moodustasid varadest 65,3 miljonit eurot ehk 55,3% kogu varadest ja põhivarad 52,8 miljonit eurot ehk 44,7% bilansimahust. Kohustused moodustasid bilansipäeval kokku 32,0 miljonit eurot ning omakapital 86,1 miljonit eurot. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad omakapitali vähendamisega seotud kohustused aktsionäridele 15,1 miljonit eurot, laenukohustused 3,9 miljonit eurot, maksukohustused 4,3 miljonit eurot ja kohustused töövõtjatele 2,5 miljonit eurot.

 

Investeeringud

Kontsern investeeris 2012. aasta 9 kuu jooksul materiaalsesse põhivarasse 5,7 miljonit eurot, millest 3,1 miljon eurot investeeriti kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse ning 2,6 eurot mänguseadmetesse.

2011. aasta 9 kuu jooksul investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 2,8 miljonit eurot.

 

Rahavood

Kontserni äritegevuse rahavood 2012. aasta 9 kuu lõikes olid 23,7 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -7,1 miljonit eurot ja finantseerimistegevuse rahavood -2,3 miljonit eurot. Netorahavood kokku moodustasid 14,3 miljonit eurot.

Kontserni äritegevuse rahavood 2011. aasta 9 kuu lõikes olid 23,4 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -9,8 miljonit eurot ja finantseerimistegevuse rahavood -8,3 miljonit eurot. Netorahavood kokku moodustasid 5,3 miljonit eurot.

 

Personal

Seisuga 30.09.2012 andis Kontsern tööd 2 310 inimesele (31.12.2011: 2 336). Eesti ettevõtetes töötas 2012. aasta 3. kvartali lõpus 523, Lätis 472, Leedus 613, Poolas 375, Slovakkias 226 ja Valgevenes 101.

2012. aasta 9 kuu lõikes arvestati Kontsernis töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 24,0 miljonit eurot, möödunud aastal 22,4 miljonit eurot. Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2012. aasta 9 kuu eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 641 tuhat eurot (2011. aasta 9 kuu eest 516 tuhat eurot) ja nõukogu liikmetele 117 tuhat eurot (2011. aasta 9 kuu eest 117 tuhat eurot).

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

  30.09.2012 31.12.2011
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 47 702 33 413
Finantsinvesteeringud 13 518 9 508
Nõuded ja ettemaksed 2 882 2 606
Ettemakstud tulumaks 267 397
Varud 963 909
Käibevara kokku 65 332 46 833
     
Põhivara    
Edasilükkunud tulumaksuvara 1 161 1 111
Muud finantsinvesteeringud 2 948 2 937
Muud pikaajalised nõuded 654 712
Kinnisvarainvesteeringud 1 804 1 795
Materiaalne põhivara 17 898 19 754
Immateriaalne põhivara 28 326 27 822
Põhivara kokku 52 791 54 131
     
VARAD KOKKU 118 123 100 964
     
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 3 110 3 113
Võlad ja ettemaksed 25 507 9 870
Tulumaksukohustus 881 1 215
Eraldised 1 536 1 881
Lühiajalised kohustused kokku 31 034 16 079
     
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustus 116 90
Pikaajalised võlakohustused 806 3 136
Pikaajalised kohustused kokku 922 3 226
     
KOHUSTUSED KOKKU 31 956 19 305
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital 60 532 81 718
Ülekurss 0 14 535
Kohustuslik reservkapital 0 2 470
Muu reserv 117 53
Realiseerimata kursivahed -659 -1 776
Jaotamata kasum / akumuleeritud kahjum 20 824 -19 930
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 80 814 77 070
Mittekontrolliv osalus 5 353 4 589
OMAKAPITAL KOKKU 86 167 81 659
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 118 123 100 964

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

  III kv 2012 III kv 2011 9 k 2012 9 k 2011
Jätkuvad tegevusvaldkonnad        
Hasartmängutulud 31 409 28 661 90 629 81 711
Müügitulud 2 442 2 282 6 828 6 113
Muud äritulud 35 432 558 4 443
Äritulud kokku 33 886 31 375 98 015 92 267
         
Kaubad, toore, materjal ja teenused -763 -750 -2 118 -2 057
Mitmesugused tegevuskulud -14 733 -13 627 -44 030 -41 893
Tööjõu kulud -7 923 -7 345 -23 955 -21 717
Põhivara kulum ja väärtuse langus -2 392 -3 240 -7 959 -11 031
Muud ärikulud -58 -678 -216 -1 664
Ärikulud kokku -25 869 -25 640 -78 278 -78 362
         
Ärikasum 8 017 5 735 19 737 13 905
         
Intressitulud 63 127 216 280
Intressikulud -42 -108 -144 -351
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest 8 47 -37 160
Muud finantstulud ja -kulud 889 377 1 412 372
Finantstulud ja -kulud kokku 918 443 1 447 461
         
Kasum enne tulumaksu 8 935 6 178 21 184 14 366
         
Tulumaksukulu -1 274 -625 -2 714 -1 582
Jätkuvate tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum 7 661 5 553 18 470 12 784
         
Lõpetatud tegevusvaldkondade perioodi puhaskahjum 0 0 0 -2 462
         
Perioodi puhaskasum 7 661 5 553 18 470 10 322
Emaettevõtja osa 7 337 5 606 17 696 10 034
Mittekontrolliva osaluse osa 324 -53 774 288
         
         
Muu koondkasum        
Realiseerimata kursivahed        
Jätkuvad tegevusvaldkonnad 420 -1 581 1 117 -2 299
Lõpetatud tegevusvaldkonnad 0 0 0 -187
Kokku perioodi koondkasum 8 081 3 972 19 587 7 836
Emaettevõtja osa 7 757 4 025 18 813 7 548
Mittekontrolliva osaluse osa 324 -53 774 288
         
         
Tava kasum aktsia kohta* 4,8 3,7 11,7 6,6
Jätkuvad tegevusvaldkonnad 4,8 3,7 11,7 8,2
Lõpetatud tegevusvaldkonnad 0,0 0,0 0,0 -1,6
         
Lahustatud kasum aktsia kohta* 4,8 3,7 11,7 6,6
Jätkuvad tegevusvaldkonnad 4,8 3,7 11,7 8,2
Lõpetatud tegevusvaldkonnad 0,0 0,0 0,0 -1,6

 * euro sentides

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com


Olympic_interim_Q3_2012_EST.pdf

« Tagasi nimekirja