Börsiteated

Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 3. kvartal ja 9 kuud 2011

Postitatud 03.11.2011

Kontserni põhilised arvnäitajad

Jätkuvad ja lõpetatud tegevusvaldkonnad kokku (miljonites eurodes)

 

  9 kuud 2011 9 kuud 2010
Äritulud 93,2 81,8
EBITDA 24,0 15,5
Ärikasum 11,5 2,1
Puhaskasum 10,0 1,1
EBITDA marginaal 25,7% 19,0%
Ärirentaablus 12,3% 2,6%
Puhasrentaablus 10,8% 1,3%
Omakapitali suhtarv 73,7% 79,4%
     
Kasiinode arv perioodi lõpus 63 64
Kasiinode pind m2 perioodi lõpus 23 149 24 988
     
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus 2 447 2 445
Mängulaudade arv perioodi lõpus 173 170

 

Suhtarvude valemid:

o EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi ja -väärtuse languse kulusid

o Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid

o Puhaskasum = aruandeperioodi puhaskasum enne mittekontrollivat osalust

o EBITDA marginaal = EBITDA / Äritulud

o Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud

o Puhasrentaablus = Puhaskasum / Äritulud

o Omakapitali suhtarv = Omakapital / Varad kokku

 

 

Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2011. aasta 9 kuude jooksul:

  • Kontserni 3. kvartali konsolideeritud puhaskasum peale tulumaksu moodustas 5,6 miljonit eurot. 2010. aasta 3. kvartali jooksul teenis Kontsern puhaskasumit 2,2 miljonit eurot.
  • Kontserni äritegevuse efektiivsus paranes. Kontsern teenis 2011. aasta 3. kvartalis hasartmängu ja müügitulusid kokku 30,9 miljonit eurot ehk 7,7% rohkem võrreldes 2010. aasta 3. kvartaliga. Opereeritavate kasiinode arv vähenes samal ajal 1, ehk 1,5% võrra.
  • Kontsern kasvatas planeeritult oma turuosa. 2011. aasta 3. kvartali lõpus oli Kontserni turuosa Eestis 55%, Lätis 20% ja Leedus 70%. 2010. aasta 3. kvartali lõpus oli turuosa Eestis 52%, Lätis 20% ja Leedus 68%.
  • Olympic Entertainment Group AS sõlmis 30. aprillil 2011 aktsiate müügilepingu, millega müüdi osalused kõigis kolmes Rumeenia tütarettevõtjas Olympic Casino Bucharest S.R.L., Muntenia Food and Beverage S.R.L. ja Olympic Exchange S.R.L. Iisraeli ettevõtjale. Seisuga 30. juuni 2011 on Rumeenia tütarettevõtete aktsiad registreeritud ostjale.
  • 27. mail 2011 ja 18. augustil 2011 kanti äriregistrisse Olympic Entertainment Group AS-i aktsiakapitali vähendamine ja ümberarvestamine eurodesse 5. mail 2011. a toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuste alusel. Ettevõtte registreeritud aktsiakapitali uus suurus oli 90 797 703 eurot, mis on jagatud 151 329 505 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,6 eurot. Vastavalt 5. mail 2011 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsustele vähendati Ettevõtte aktsiakapitali täiendavalt 9 079 770,30 euro võrra, summalt 90 797 703 eurot summani 81 717 932,70 eurot aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel. Nimetatud otsus jõustus aktsionäride üldkoosoleku otsuse kohaselt järgmisel päeval pärast aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamisega seotud vähendamise ja põhikirja muudatuse äriregistrisse kandmist (so 28. mail 2011).

 

2011. aasta 9 kuu kokkuvõttes teenis Kontsern konsolideeritud müügitulusid 88,8 miljonit eurot ning äritulusid kokku 93,2 miljonit eurot, mis on 13,9% rohkem kui 2010. aasta 9 kuu jooksul teenitud 81,8 miljonit eurot kogutulu. Kontserni EBITDA kasvas eelmise aasta 9 kuu tulemuselt 15,5 miljonit eurot käesoleva aasta 9 kuu tulemuseni 24,0 miljonit eurot. Ärikasum 2011. aasta 9 kuu kokkuvõttes moodustas 11,5 miljonit eurot, eelmise aasta sama perioodi ärikasum oli 2,1 miljonit eurot.

Kontserni konsolideeritud äritulud koosnesid 2011. aasta 9 kuu lõikes 88,5% hasartmängutuludest ja 11,5% muudest tuludest, eelmise aastal olid vastavad osakaalud 92,5% ja 7,5%.


 

 

Kontsernivälised müügitulud, jätkuvad tegevusvaldkonnad

 

(tuhandetes eurodes) III kv 2011 Muutus Osakaal III kv 2010 Osakaal
Eesti 8 225 12,2% 26,6% 7 330 26,8%
Läti 7 828 29,7% 25,3% 6 035 22,1%
Leedu 5 157 20,3% 16,7% 4 287 15,7%
Poola 6 197 -7,1% 20,0% 6 669 24,4%
Slovakkia 2 737 24,8% 8,8% 2 193 8,0%
Valgevene 799 -3,6% 2,6% 829 3,0%
Kokku 30 943 13,2% 100,0% 27 343 100,0%

 

 

(tuhandetes eurodes) 9 k 2011 Muutus Osakaal 9 k 2010 Osakaal
Eesti 21 933 9,5% 25,0% 20 025 25,5%
Läti 21 104 22,1% 24,0% 17 278 22,0%
Leedu 13 914 8,7% 15,8% 12 804 16,3%
Poola 20 178 1,3% 23,0% 19 915 25,3%
Slovakkia 8 236 29,9% 9,4% 6 341 8,1%
Valgevene 2 459 10,7% 2,8% 2 222 2,8%
Kokku 87 824 11,8% 100,0% 78 585 100,0%

 

2011. aasta 3. kvartali lõpus oli Kontsernis kokku 63 kasiinot, üldpinnaga 23 149 m². 2010. aasta septembri lõpus oli Kontserni kasiinode arv 64 ja kasiinode üldpind kokku 24 988 m².

 

Kasiinode arv segmenditi

 

  30.09.2011 30.09.2010
Eesti 17 17
Läti 21 21
Leedu 11 10
Poola 6 7
Slovakkia 3 2
Valgevene 5 5
Rumeenia 0 2
Kokku 63 64

 

Kontserni 2011. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikulud enne amortisatsiooni ja allahindluse kulusid kasvasid võrreldes 2010. aasta sama perioodi vastavate kuludega kokku 4,5% ehk 3,0 miljonit euro võrra. Kõige enam kasvasid võrreldes 2010. aasta sama perioodiga litsentsitasud ja mängumaksud 3,2% ehk 0,6 miljonit eurot, tööjõukulud 3,2% ehk 0,7 miljonit eurot ja ruumide hoolduskulud 13,1% ehk 0,4 miljonit eurot.

Suurima osa Kontserni ärikuludest enne amortisatsiooni ja allahindlusi moodustasid tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 22,4 miljonit eurot, järgnesid hasartmängumaksude kulud 19,2 miljonit eurot, rendikulu 7,2 miljonit eurot ja turunduskulud 6,7 miljonit eurot.

2011. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasumiks peale tulumaksu kujunes 10,0 miljonit eurot. 2010. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasum peale tulumaksu oli 1,1 miljonit eurot.

 

Ülevaade turgude lõikes

Eesti segment

2011. aasta 9 kuu lõikes moodustasid Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 23,9 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 19,8 miljonit eurot ja muud tulud 4,1 miljonit eurot. Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes möödunud aasta 9 kuuga 18,3%. Hasartmänguturu kasv Eestis 2011. aasta 9 kuu lõikes võrreldes 2010. aasta sama perioodiga oli 3,4%. Olympic Casino Eesti AS turuosa Eesti hasartmänguturul oli käesoleva aasta 3. kvartali lõpus 55% ning 2010. aasta 3. kvartali lõpus oli Olympic Casino Eesti AS turuosa 52%.

Eesti segmendi 2011. aasta 9 kuu EBITDAks kujunes 6,1 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 3,2 miljonit eurot. 2010. aasta 9 kuuga teenis Eesti segment EBITDA-t 3,7 miljonit eurot ja ärikasumit 0,3 miljonit eurot.

2011. aasta 3. kvartali lõpus tegutses Eestis kokku 17 Olympic kasiinot, milles oli kokku 698 mänguautomaati ja 20 mängulauda.

 

Läti segment

2011. aasta 9 kuu lõikes moodustasid Läti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 21,1 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 19,3 miljonit eurot ning muud tulud 1,8 miljonit eurot. Läti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aastaga 21,3%. Hasartmänguturu kasv Lätis 2011. aasta 9 kuu lõikes võrreldes 2010. aasta sama perioodiga oli 15,4%. Olympic Casino Latvia SIA turuosa Läti hasartmänguturul oli 2011. aasta 3. kvartali lõpus 20% ning 2010. aasta 3. kvartali lõpus oli Olympic Casino Latvia SIA turuosa 20%.

Läti segmendi 2011. aasta 9 kuu EBITDAks kujunes 8,6 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 6,1 miljonit eurot. 2010. aasta 9 kuuga teenis Läti segment EBITDAt 5,8 miljonit eurot ja ärikasumit 2,7 miljonit eurot.

2011. aasta 3. kvartali lõpus tegutses Lätis kokku 21 Olympic kasiinot, milles oli kokku 646 mänguautomaati ja 24 mängulauda.

 

Leedu segment

2011. aasta 9 kuu lõikes moodustasid Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kokku 14,0 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 12,9 miljonit eurot ning muud tulud 1,1 miljonit eurot. Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 9,0%. Hasartmänguturu kasv Leedus 2011. aasta 9 kuu lõikes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli 2,8%. Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa Leedu hasartmänguturul oli 2011. aasta 3. kvartali lõpus 70% ning 2010. aasta 3. kvartali lõpus oli Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa 68%.

Leedu segmendi 2011. aasta 9 kuu EBITDAks kujunes 3,3 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 1,8 miljonit eurot. 2010. aasta 9 kuuga teenis Leedu segment EBITDAt 2,5 miljonit eurot ja ärikasumit 0,8 miljonit eurot.

2011. aasta 3. kvartali lõpus tegutses Leedus kokku 11 Olympic kasiinot, milles oli kokku 376 mänguautomaati ja 52 mängulauda.

 

Poola segment

2011. aasta 9 kuu lõikes teenis Poola segment kontserniväliseid äritulusid kokku 22,5 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 19,8 miljonit eurot ning muud tulud 2,7 miljonit eurot. Poola segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 12,8%.

Poola segmendi 2011. aasta 9 kuu EBITDAks kujunes 4,7 miljonit eurot ja ärikasum moodustas 1,9 miljonit eurot. 2010. aasta 9 kuuga teenis Poola segment EBITDAt 2,3 miljonit eurot ja ärikahjumit 1,0 miljonit eurot.

2011. aasta 3. kvartali lõpus tegutses Poolas kokku 6 Olympic kasiinot, milles oli kokku 353 mänguautomaati ja 45 mängulauda.

 

Slovakkia segment

2011. aasta 9 kuu lõikes moodustasid Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kokku 8,2 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 7,6 miljonit eurot ning muud tulud 0,6 miljonit eurot. Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 29,9%.

Slovakkia segmendi 2011. aasta 9 kuu EBITDAks kujunes 1,6 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 0,9 miljonit eurot. 2010. aasta 9 kuuga teenis Slovakkia segment EBITDAt 1,2 miljonit eurot ja ärikasumit 0,6 miljonit eurot.

2011. aasta 3. kvartali lõpus tegutses Slovakkias kokku 3 Olympic kasiinot, milles oli kokku 141 mänguautomaati ja 31 mängulauda.

 

Valgevene segment

2011. aasta 9 kuuga teenis Valgevene segment kontsernivälised äritulud kokku 2,5 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 2,3 miljonit eurot ning muud tulud 0,2 miljonit eurot. Valgevene segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8,4%.

Valgevene segmendi 2011. aasta 9 kuu EBITDAks kujunes 0,6 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 0,1 miljonit eurot. 2010. aasta 9 kuuga teenis Valgevene segment EBITDAt 0,6 miljonit eurot ja ärikahjumit 0,1 miljonit eurot.

2011. aasta 3. kvartali lõpus tegutses Valgevenes kokku 5 Olympic kasiinot, milles oli kokku 233 mänguautomaati.

 

Rumeenia segment

Olympic Entertainment Group AS sõlmis 30. aprillil 2011 aktsiate müügilepingu, millega müüdi osalused kõigis kolmes Rumeenia tütarettevõtjas Olympic Casino Bucharest S.R.L., Muntenia Food and Beverage S.R.L. ja Olympic Exchange S.R.L. Iisraeli ettevõtjale. Seisuga 30. juuni 2011 on Rumeenia tütarettevõtete aktsiad registreeritud ostjale.

 

Finantsseisund

Seisuga 30.09.2011 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 105,3 miljonit eurot ning seisuga 31.12.2010 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 107,7 miljonit eurot. Bilansimaht kahanes 2011. aasta 9 kuu jooksul 2,2%.

Käibevarad moodustasid varadest 51,2 miljonit eurot ehk 48,6% kogu varadest ja põhivarad 54,2 miljonit eurot ehk 51,4% bilansimahust. Kontserni kohustused moodustasid bilansipäeval kokku 27,7 miljonit eurot ning konsolideeritud omakapital 77,6 miljonit eurot. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad kohustused aktsionäridele seoses aktsia nimiväärtuse vähendamisega 9,2 miljonit eurot,  laenukohustused 7,0 miljonit eurot, maksukohustused 3,8 miljonit eurot ja kohustused töövõtjatele 2,5 miljonit eurot.

 

Investeeringud

Kontsern investeeris materiaalsesse põhivarasse 2011. aasta 9 kuu jooksul 2,8 miljonit eurot, millest 2,0 miljonit eurot mänguseadmetesse, 0,4 miljonit eurot investeeriti kasiinode rekonstrueerimisse ning 0,4 muusse põhivarasse.

2010. aasta 9 kuu jooksul investeeriti materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse kokku 4,1 miljonit eurot.

 

Rahavood

Kontserni äritegevuse rahavood 2011. aasta 9 kuul olid 23,4 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavood moodustasid ‑9,8 miljonit eurot ja finantseerimistegevuse rahavood -8,3 miljonit eurot. Netorahavood kokku moodustasid 5,3 miljonit eurot.

Kontserni äritegevuse rahavood 2010. aasta 9 kuul olid 12,8 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavood moodustasid 1,3 miljonit eurot ja finantseerimistegevuse rahavood -8,5 miljonit eurot. Netorahavood kokku moodustasid 5,6 miljonit eurot.

 

Personal

Seisuga 30.09.2011 andis Kontsern tööd 1 997 inimesele (31.12.2010: 2 115). Eesti ettevõtetes töötas 3. kvartali lõpus 434, Lätis 441, Leedus 530, Poolas 353, Slovakkias 170 ja Valgevenes 69.

2011. aasta 9 kuu jooksul arvestati Kontsernis töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 22,4 miljonit eurot, möödunud aasta samal ajal 21,7 miljonit eurot. Nõukogu ja juhatuse liikmetele arvestati hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 2011. aasta 9 kuu eest 0,26 miljonit eurot, 2010. aasta 9 kuu eest 0,24 miljonit eurot.

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes)

  30.09.2011 31.12.2010
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 34 459 28 960
Finantsinvesteeringud 11 317 3 937
Nõuded ja ettemaksed 3 185 4 959
Ettemakstud tulumaks 527 734
Varud 906 1 416
Müügiootel põhivarad 762 1 105
Käibevara kokku 51 156 41 111
     
Põhivara    
Edasilükkunud tulumaksuvara 998 1 098
Muud finantsinvesteeringud 934 927
Muud pikaajalised nõuded 679 949
Kinnisvarainvesteeringud 1 414 1 414
Materiaalne põhivara 22 276 33 135
Immateriaalne põhivara 27 860 29 062
Põhivara kokku 54 161 66 585
     
VARAD KOKKU 105 317 107 696
     
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 3 112 3 109
Võlad ja ettemaksed 18 628 10 782
Tulumaksukohustus 762 833
Eraldised 1 138 1 694
Lühiajalised kohustused kokku 23 640 16 418
     
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustus 193 313
Pikaajalised võlakohustused 3 913 6 231
Pikaajalised kohustused kokku 4 106 6 544
     
KOHUSTUSED KOKKU 27 746 22 962
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital 81 718 96 717
Ülekurss 14 535 14 535
Kohustuslik reservkapital 2 470 2 413
Realiseerimata kursivahed -1 746 740
Kogunenud kahjum -23 726 -33 703
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 73 251 80 702
Mittekontrolliv osalus 4 320 4 032
OMAKAPITAL KOKKU 77 571 84 734
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 105 317 107 696

 

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (tuhandetes eurodes)

  III kv 2011 III kv 2010 9 k 2011 9 k 2010
Jätkuvad tegevusvaldkonnad        
Hasartmängutulud 28 661 25 536 81 711 73 562
Müügitulud 2 282 1 807 6 113 5 023
Muud äritulud 432 151 4 443 459
Äritulud kokku 31 375 27 494 92 267 79 044
         
Kaubad, toore, materjal ja teenused -750 -607 -2 057 -1 703
Mitmesugused tegevuskulud -13 627 -13 613 -41 893 -40 302
Tööjõu kulud -7 345 -6 784 -21 717 -20 850
Põhivara kulum ja väärtuse langus -3 240 -3 966 -11 031 -12 747
Muud ärikulud -678 -134 -1 664 -163
Ärikulud kokku -25 640 -25 104 -78 362 -75 765
         
Ärikasum 5 735 2 390 13 905 3 279
         
Intressitulud 127 62 280 194
Intressikulud -108 -150 -351 -554
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest 47 7 160 -15
Muud finantstulud ja -kulud 377 -3 372 -27
Finantstulud ja -kulud kokku 443 -84 461 -402
         
Kasum enne tulumaksu 6 178 2 306 14 366 2 877
         
Tulumaksukulu -625 -132 -1 582 -419
Jätkuvate tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum 5 553 2 174 12 784 2 458
         
Lõpetatud tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum (-kahjum) 0 243 -2 462 -1 266
         
Perioodi puhaskasum 5 553 2 417 10 322 1 192
Emaettevõtja osa 5 606 2 205 10 034 1 102
Mittekontrolliva osaluse osa -53 212 288 90
         
         
Muu koondkasum        
Realiseerimata kursivahed -1 581 515 -2 486 496
Kokku perioodi koondkasum 3 972 2 932 7 836 1 688
Emaettevõtja osa 4 025 2 720 7 548 1 598
Mittekontrolliva osaluse osa -53 212 288 90
         
         
Tava kasum (-kahjum) aktsia kohta* 3,7 1,5 6,6 0,7
Jätkuvad tegevusvaldkonnad 3,7 1,3 8,2 1,5
Lõpetatud tegevusvaldkonnad 0,0 0,2 -1,6 -0,8
         
Lahustatud kasum (-kahjum) aktsia kohta* 3,7 1,5 6,6 0,7
Jätkuvad tegevusvaldkonnad 3,7 1,3 8,2 1,5
Lõpetatud tegevusvaldkonnad 0,0 0,2 -1,6 -0,8

  * euro sentides

 

Lisainfo:

Madis Jääger
Juhatuse liige, CFO
Olympic Entertainment Group AS
Tel +372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

  


Olympic_interim_Q3_2011_EST.pdf

« Tagasi nimekirja