Börsiteated

Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused, 3 kuud 2007

Postitatud 18.05.2007


Laienemine ja Grupi äritegevus on kulgenud vastavalt püstitatud eesmärkidele ning plaanidele. Käesoleva aasta esimese kvartali ärituludes ning ärikasumis ei kajastu soetatud ettevõtete näitajad, kuid laienemine on suurendanud emaettevõtte esimese kvartali tegevuskulusid.

Käesoleva aasta märtsis asutas Olympic Entertainment Group AS tütarettevõtte Olympic Casino Bucharest SRL (OCB) Rumeenias ning 12. aprillil allkirjastas OCB lepingu Rumeenia kasiinooperaatori Empire International Game World´i vara omandamiseks. Lepingu alusel omandab OCB kolm kasiinot Rumeenia pealinnas Bukarestis.

Aprilli alguses viis Grupp lõpule Kristiine Kasiino aktsiate ja Casinova osa ostutehingu. Omandamise eesmärgiks on soov laiendada Grupi tegevust ning kindlustada oma positsiooni Eesti hasartmänguturul.

2007. aasta aprillis asutas Group Slovakkias tütarettevõtte. Tegemist on esimese sammuga valmistamaks ette grupi sisenemist sealsele hasartmänguturgudele.

Aprilli lõpus viis Grupp lõpule tehingu 80% Casino Polonia- Wroclaw Sp. z o.o.(CP) aktsiate omandamiseks. Käesoleva aasta mai kuus avab CP uue kasiino Hiltoni hotellis Varssavis, investeerides sellesse ligi 110 miljonit krooni (7 miljonit eurot). Avatav Olympic Casino Sunrise on Poola suurim kasiino - 1500 ruutmeetri suuruses kasiinos on 100 mänguautomaati ning 20 mängulauda.

Tulenevalt edukast geograafilisest laienemisest ning ärimahtude kasvust olemasolevatel turgudel prognoosib Grupp 2007. aasta teise kvartali ärituludeks 638 miljonit krooni (40,8 miljonit eurot) ning ärikasumiks 123 miljonit krooni (7,9 miljonit eurot). Võrreldes 2006. aasta sama perioodiga on äritulude ja ärikasumi kasvu prognoosid vastavalt 70% ja 69%. Esimese poolaasta prognoositavad äritulud kokku on 1,1 miljardit krooni (70,3 miljonit eurot) ning ärikasum 211 miljonit krooni (13,5 miljonit eurot).

Grupi 2007. aasta kogutuludeks prognoosib ettevõte 2,67 miljardit krooni (170,5 miljonit eurot) ning aasta ärikasumiks 595 miljonit krooni (38,0 miljonit eurot). Aastane äritulude kasv on vastavalt prognoosile 60% ning ärikasum kasv 34%.


2007. aasta I kvartali tulemuste lühikokkuvõte:


Äritulud:                          461,1 miljonit krooni (aastane muutus +32%)
Ärikasum:                        87,4 miljonit krooni (aastane muutus -17%)
Ärirentaablus*:               19,0% (3 kuud 2006 30,1%)
Kasum enne makse:        96,9 miljonit krooni (aastane muutus -5%)
Puhaskasum **:              82,7 miljonit krooni (aastane muutus -12%)
Puhasrentaablus***:      17,9% (3 kuud 2006 26,9%)


*  Ärirentaablus  =  Ärikasum / Äritulud
**  Puhaskasum enne vähemusosalust
***  Puhasrentaablus  =  Puhaskasum / Äritulud


1 EUR = 15,6466 EEK

Olympic Entertainment Group AS 2007. aasta 1.kvartali konsolideeritud äritulud olid 461,1 miljonit krooni (29,5 miljonit eurot) suurenedes eelmise aastaga võrreldes 32%.

Grupi ärikasum ulatus käesoleva aasta 3 kuuga 87,4 miljoni kroonini (5,6 miljonit eurot). Kasumi kahanemine oli paljuski seotud ühekordsete kuludega, millest 6 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot) moodustasid Grupi agressiivse laienemispoliitika elluviimisega seotud tegevuskulud ehk sisenemine Poola hasartmänguturule, Kristiine Kasiino ost ja ettevalmistused seoses teiste uute turgudega (Rumeenia, Slovakkia) ning 14 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot) grupi juhatuse liikmetele ja võtmetöötajatele väljastatud optsioonide maksud.
Grupi 1.kvartali auditeerimata puhaskasumiks kujunes aruandeperioodil 82,7 miljonit krooni (5,3 miljonit eurot), millest emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa moodustas 79,3 miljonit krooni (5,1 miljonit eurot). Esimese kvartali ärirentaablus oli 19,0% ja puhasrentaablus 17,9%.

Äritulude kasvule on kaasa aidanud tulude kasv enamuses Grupi olemasolevates kasiinodes ning uute kasiinode avamine 2006. aastal ja 2007. aasta esimestel kuudel. Oluline mõju Grupi äritulude kasvule tuleneb Balti riikide suurima Olympic Voodoo Casino avamisest möödunud aasta mai kuus.

Jätkuvalt andis enamuse ehk 94% Grupi 2007. aasta 3 kuu konsolideeritud ärituludest hasartmängutulu, muud tulud moodustasid 6%.

Tulude jaotus geograafiliste segmentide lõikes (tuhandetes kroonides):


1. kv 2007 Osakaal 1. kv 2006 Osakaal Tulude kasv

Eesti 176 307 38,2% 139 227 39,9% 26,6%
Läti 155 847 33,8% 105 367 30,2% 47,9%
Leedu 95 515 20,7% 88 319 25,3% 8,1%
Ukraina 31 893 6,9% 16 377 4,6% 94,7%
Valgevene 1 501 0,4% - - -
KOKKU 461 063 100% 349 290 100% 32,0%


1 EUR = 15,6466 EEK


Jätkuvalt on suurima osakaaluga Grupi tuludest Eesti, oluliselt on suurenenud Läti ja Ukraina osakaal. Neis riikides on ka tulude kasv olnud aastaga kõige kiirem. Leedu osakaalu vähenemine tuludes ning Grupi keskmisest kasvust aeglasem kasv on seotud Kaunase esinduskasiino ajutise sulgemisega seoses renoveerimistöödega hotellis, kus kasiino asub ning Grupi investeeringute suunamisega kiiresti arenevatele turgudele Ukrainas ja Poolas.

Grupi 2007. aasta 3 kuu konsolideeritud tegevuskulud kasvasid võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 53% ning moodustasid 373,7 miljonit krooni (23,9 miljonit eurot), 2006. aasta 3 kuu tegevuskulude maht oli 244,2 miljonit krooni (15,6 miljonit eurot). Kõige suurema osa Grupi kuludest moodustavad endiselt personalikulud, mis ulatusid 119,2 miljoni kroonini (7,6 miljonit eurot), sellele järgnevad amortisatsioonikulud 47,2 miljonit krooni (3,0 miljonit eurot), hasartmängumaksude ja tegevuslitsentside kulud 44,9 miljonit krooni (2,9 miljonit eurot), marketingikulud 34,3 miljonit krooni(2,2 miljonit eurot), hoonete rendikulu 28,9 miljonit krooni (1,8 miljonit eurot). Hasartmängumaksude, marketingi ja rendikulud sisalduvad kasumiaruandes kulude real "Mitmesugused tegevuskulud".

Tegevuskulude kasv on seotud eelkõige ettevõtte tegevuse kiire laienemise ja tulude kasvuga. Absoluutnumbrina kasvasid kõige enam personalikulud, kokku 39,8 miljonit krooni (2,5 miljonit eurot), protsentuaalne kasv oli 50%. Personalikulude kasvamine on tingitud ettevõtte kiirest kasvust ja uute kasiinode avamisest (mis on personalikulude suurenemise peamine põhjus) ning samuti süvenevast konkurentsist tööjõuturul ja sellest tingitud palkade kasvust. Palkade korrigeerimine toimus aasta alguses ning järgmistel perioodidel ei ole palkade olulist kasvu ette näha. Hasartmängumaksu kulude suurenemine on seotud eelkõige uute kasiinode avamisega ja aasta alguses tõusnud Läti maksumääradega. Amortisatsioonikulude suurenemise on kaasa toonud investeeringud uutesse kasiinodesse ning mänguseadmetesse ja infotehnoloogiasse. Hoonete rendikulude kasvu põhjuseks on samuti uute kasiinode avamine. Marketingikulude suurenemine on seotud peamiselt käibe kasvust tulenevast klientide boonuspunktide, Jackpot'i kulude kasvuga ning uute kasiinode turunduskuludega.


Bilanss ja investeeringud

31.03.2007 seisuga oli Olympic Entertainment Group AS-i konsolideeritud bilansimaht 2 388,5 miljonit krooni (152,7 miljonit eurot), mis on kasvanud 3% võrreldes möödunud aasta lõpu seisuga (2 309,2 miljonit krooni ehk 147,6 miljonit eurot).

Käibevarad moodustasid varadest 1 272,7 miljonit krooni (81,4 miljonit eurot) ehk 53% kogu varadest. Põhivarade maht oli 1 115,8 miljonit krooni (71,3 miljonit eurot) ehk 47% bilansimahust.

Grupi kohustused olid kokku 236,1 miljonit krooni (15,1 miljonit eurot) ning ettevõtte konsolideeritud omakapital kasvas 2 152,4 miljoni kroonini (137,6 miljonit eurot).

Grupi investeeringud ulatusid 2007. aasta esimesel 3 kuul kokku 99,3 miljoni kroonini (6,3 miljonit eurot). 19,2 miljonit krooni (1,2 miljonit eurot) investeeriti rendipindade rekonstrueerimisse, investeeringud seadmetesse moodustasid 39,2 miljonit krooni (2,5 miljonit eurot), 31,1 miljonit krooni (2,0 miljonit eurot) olid investeeringud muudesse põhivaradesse. Ettemaksed materiaalse põhivara eest vahearuande bilansipäeva seisuga moodustasid 9,5 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot). Tarkvaralitsentsidesse ja immateriaalsesse põhivarasse investeeriti 0,3 miljonit krooni (0,02 miljon eurot).


Personal

Uute kasiinode avamisest tulenevalt kasvas Grupi personali arv aastaga ligi 17% ja ulatus 31.03.2007 seisuga 2 406 töötajani (31.03.2006: 2 066 töötajat). Grupi Eesti ettevõtetes töötas märtsi lõpus 630 inimest ja väljaspool Eestit kokku 1 776 töötajat (sh. Lätis 867, Leedus 671, Ukrainas 188 ja Valgevenes 50).

2007. aasta 3 kuu eest arvestati Grupi töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 119,2 miljonit krooni (7,6 miljonit eurot), möödunud aasta sama perioodi vastav number 79,4 miljonit krooni (5,1 miljonit eurot).


Kasiinoettevõtete tulemused

2007. aasta märtsi lõpu seisuga oli Grupis kokku 82 kasiinot, üldpinnaga 23 169 m2. Eelmisel aastal samal ajal oli Grupi kasiinode arv 70 ja kasiinode üldpind oli kokku 18 616 m2.

Kasiinode arv riikide lõikes:


31.03.2007 31.03.2006


Eesti 24 18
Läti 38 39
Leedu 10 8
Ukraina 9 5
Valgevene 1 0
KOKKU 82 70


OLYMPIC CASINO EESTI AS

2007. aasta esimestel tundidel avati uus kasiino Tallinnas Marja kaupluse kõrval ning 3. veebruaril avas uksed Olympic Casino Eesti AS (OCE) 24. kasiino Järve keskuses, mis on Eesti suurim automaadikasiino (386 m2). 2007. aasta märtsi lõpus tegutses Eestis Olympic Casino kaubamärgi all 24 kasiinot (neist 6 väljaspool Tallinna), milles oli kokku 952 mänguautomaati ja 19 mängulauda.

Koos 9. aprillil 2007 lõplikult omandatud Kristiine Kasiino AS kasiinodega kasvas Grupi kasiinode arv Eestis 35-ni ning mänguautomaatide arv 1 237-ni.

OCE 2007. aasta 3 kuu müügitulu kasvas 165,3 miljoni kroonini (10,6 miljonit eurot) sh hasartmängutulud 163,4 miljonit krooni (10,4 miljonit eurot), mis teeb müügitulude aastaseks kasvuks 13% ja hasartmängutulude kasvuks 28%. OCE puhaskasum kasvas üle 10% ja ulatus 66,5 miljoni kroonini (4,3 miljonit eurot). Kasumi suurenemine saavutati läbi olemasolevate kasiinode tulude kasvu ning lisandunud tuludele uutest kasiinodest.


OLYMPIC CASINO LATVIA SIA

Olympic Casino Latvia SIA (OCL) 2007. aasta üheks prioriteediks on enamuse Baltic Gaming AS (BG) kasiinode viimine Olympic Casino kaubamärgi alla (väiksemad jätkavad Bumerangs kaubamärgi all) ning kahe ettevõtte juriidiline ühendamine. Käesoleva aasta esimeses kvartalis uusi kasiinosid ei avatud, kuid Olympic Casino standarditele vastavaks muudeti 2 endist BG kasiinot Ventspilsis. 2007. aasta märtsi lõpus opereeris OCL kokku 10 kasiinot 461 mänguautomaadiga ja 39 mängulauaga.

OCL 2007. aasta esimese kvartali müügitulu oli kokku 107,3 miljonit krooni (6,9 miljonit eurot), mis on 2,5 korda rohkem kui aasta tagasi. Antud perioodi puhaskasumiks kujunes 22,1 miljonit krooni (1,4 miljonit eurot), mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 2,0 korda. Tulude ja kasumi hüppeline kasv saavutati tänu 2006. aasta mai lõpus opereerimist alustanud Balti riikide suurimale Olympic Voodoo Casino'le ning tulude kasvule enamuses olemasolevates kasiinodes.


BALTIC GAMING AS

BG opereeris 2007. aasta märtsi lõpus 28-t kasiinot Riias ja erinevates Läti linnades ning nendes kasiinodes oli kokku 734 mänguautomaati).

BG 2007. aasta 3 kuu müügitulud olid 41,0 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot)ja puhaskasum samal perioodil oli 1,3 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot). Eelmise aasta samal perioodil olid müügitulud 54,4 miljonit krooni(3,5 miljonit eurot) ja puhaskasum 14,0 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot). 2007. aasta esimese kvartali tulemuste võrdluses 2006. aasta sama perioodi tulemustega oli suurimaks mõjutajaks Voodoo Tower kasiino ning 4 automaadikasiino opereerimise üleminek OCL-le. See vähendas nii BG käivet kui kasumit.


OLYMPIC CASINO GROUP BALTIJA UAB

Olympic Casino Group Baltija UAB (OCGB) 2007. aasta 3 kuu jooksul uusi kasiinosid ei avanud. Alates 1. märtsist suleti hotelli renoveerimistööde tõttu pooleks aastaks OCGB Kaunase esinduskasiino. 2007. aasta märtsi lõpus tegutses Olympic Casino kaubamärgi all Leedus 10 kasiinot (arvestades ka ajutiselt renoveerimiseks suletud Kaunase kasiinot) 398 mänguautomaadiga ja 61 mängulauaga.

OCGB lõpetas aruandlusperioodi müügituluga 90,8 miljonit krooni (5,8 miljonit eurot), mis on 6,2% suurem kui möödunud aasta 3 kuu müügitulu. Võrreldes 2006. aasta 3 kuuga kahanes puhaskasum 47% ulatudes 13,6 miljoni kroonini (0,9 miljonit eurot). Puhaskasumi kahanemine tulenes peamiselt marketingi ja amortisatsioonikulude kasvust ning Kaunase kasiino sulgemisega seotud tulude vähenemisest (kasiino töö oli hotelli remondi tõttu häiritud ka enne ajutist sulgemist).


OLYMPIC CASINO UKRAINE TOV

Olympic Casino Ukraine TOV (OCU) üheksas kasiino avati 2007. aasta jaanuari keskel Sofievsky tänaval. Kõik OCU kasiinod asuvad Kiievis ning nendes oli 2007. aasta märtsi lõpus kokku 442 mänguautomaati.

OCU 10. kasiino avati selle aasta aprilli lõpus ning see asub Kiievi ühe suurima ja peamise tänava Prospekt Pobedõ ääres.

OCU lõpetas 2007. aasta 3 kuud müügituluga 31,9 miljonit krooni (2,0 miljonit eurot) suurendades tulusid ligi 2 korda. OCU teenis kasumit selle aasta 3 kuuga 2,2 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot) puhaskasumit, 2006. aasta sama perioodi kasum oli 1,6 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot). Kasumi kasv tulenes tulude kasvust nii juba pikemalt avatud kui 2006. aasta teises pooles avatud kasiinodes.


OLYMPIC CASINO BEL IP

2005. aasta juulis asutatud Olympic Casino Bel IP avas oma esimese kasiino 2006. aasta augusti keskel. Teine mänguautomaadi kasiino avati 9.mail 2007 ning see asub Minskis Pritõtskovo rajoonis. Lisaks kahele avatud kasiinole on Valgevenes valmimisjärgus veel kolm Olympic Casinot. 2007. aasta 3 kuu müügitulud olid 1,5 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot) ning järgmiste kasiinode avamiseks vajalikud ettevalmistustööd tõid kaasa kulud, mille tulemusena kujunes 2007. aasta 3 kuu kahjumiks -5,2 miljonit krooni (-0,3 miljonit eurot).


Kontserni põhilised arvnäitajad


3 kuud 3 kuud Muutus
2007 2006


Äritulud (miljon krooni) 461,1 349,3 32,0%
EBITDA (miljon krooni) 134,6 134,0 0,0%
Ärikasum (miljon krooni) 87,4 105,1 -16,9%
Puhaskasum (miljon krooni) 82,7 94,0 -12,0%
EBITDA marginaal 29,2% 38,5% -24,3%
Ärirentaablus 19,0% 30,1% -37,0%
Puhasrentaablus 17,9% 26,9% -33,4%
Omakapitali suhtarv 90,1% 66,1% 36,2%

 

Suhtarvude valemid

o EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi- ja väärtuse languse kulusid
o Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid
o Puhaskasum = aruandeperioodi puhaskasum enne vähemusosalust
o EBITDA marginaal = EBITDA / Aritulud
o Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud
o Puhasrentaablus = Puhaskasum / Aritulud
o Omakapitali suhtarv = Omakapital / Varad kokku

1 EUR = 15,6466 EEK


Lisainfo:

Andri Avila
Juhatuse liige
Olympic Entertainment Group,
Tel +372 667 1250
E-post andri.avila@oc.eu
www.olympic-casino.com

2007. aasta 1. kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne (Eesti keeles, PDF)

« Tagasi nimekirja