Börsiteated

Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 2. kvartal ja 1. poolaasta 2012

Postitatud 30.07.2012

Kontserni põhilised arvnäitajad

(miljonites eurodes)

  6 k 2012 6 k 2011
Äritulud 64,1 61,9
EBITDA 17,3 15,0
Ärikasum 11,7 5,7
Puhaskasum 10,4 4,4
EBITDA marginaal 27,0% 24,2%
Ärirentaablus 18,3% 9,3%
Puhasrentaablus 16,2% 7,2%
ROE 13,8% 5,9%
ROA 9,8% 4,1%
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 1,9 1,7
     
Kasiinode arv perioodi lõpus 62 63
Kasiinode pind m2 perioodi lõpus 23 480 23 076
     
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus 2 487 2 441
Mängulaudade arv perioodi lõpus 183 173

 

Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2012. aasta 1. poolaasta jooksul:

  • Kontserni 2012. aasta 1. poolaasta konsolideeritud puhaskasum moodustas 10,4 miljonit eurot. 2011. aasta 1. poolaasta jooksul teenis Kontsern puhaskasumit 4,4 miljonit eurot.
  • Kontserni äritegevuse efektiivsus paranes. Kontsern teenis 2012. aasta 1. poolaastal hasartmängu ja müügitulusid kokku 63,6 miljonit eurot ehk 10,0% rohkem võrreldes 2011. aasta 1. poolaastaga. Opereeritavate kasiinode arv vähenes samal ajal 1 võrra.
  • 27. juulil 2012 kanti äriregistrisse Olympic Entertainment Group AS-i aktsiakapitali vähendamine 19. aprillil 2012 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel. Ettevõtte registreeritud aktsiakapital oli 81 717 932,70 eurot ning vähendatud suuruseks sai 60 531 802 eurot. Aktsiakapital on jagatud 151 329 505 lihtaktsiaks, mille arvestuslik väärtus on 0,40 eurot.

2012. aasta 1. poolaasta kokkuvõttes teenis Kontsern konsolideeritud müügitulusid 63,6 miljonit eurot ning äritulusid kokku 64,1 miljonit eurot, mis on 3,7% rohkem kui 2011. aasta 1. poolaasta jooksul teenitud 61,9 miljonit eurot kogutulu. Kontserni EBITDA kasvas eelmise aasta 1. poolaasta tulemuselt 15,0 miljonit eurot käesoleva aasta 1. poolaasta tulemuseni 17,3 miljonit eurot. 2012. aasta 1. poolaasta ärikasum moodustas 11,7 miljonit eurot, eelmise aasta sama perioodi ärikasum oli 5,7 miljonit eurot.

Kontserni konsolideeritud äritulud koosnesid 2012. aasta 1. poolaasta lõikes 92,3% hasartmängutuludest ja 7,7% muudest tuludest, eelmise aasta 1. poolaasta olid vastavad osakaalud 87,1% ja 12,9%.

 

Kontsernivälised hasartmängutulud ja müügitulud kokku (tuhandetes eurodes):

 

  II kv 2012 Muutus Osakaal II kv 2011 Osakaal
Eesti 8 180 13,3% 25,6% 7 218 25,1%
Läti 7 767 13,1% 24,3% 6 865 23,9%
Leedu 4 466 2,9% 14,0% 4 341 15,1%
Poola 7 138 10,5% 22,3% 6 458 22,5%
Slovakkia 3 504 14,2% 11,0% 3 067 10,7%
Valgevene 885 13,2% 2,8% 782 2,7%
Rumeenia* 0 -100,0% 0,0% 11 0,0%
Kokku 31 940 11,1% 100,0% 28 742 100,0%

 

 

  6 kuud 2012 Muutus Osakaal 6 kuud 2011 Osakaal
Eesti 15 794 15,2% 24,8% 13 709 23,7%
Läti 15 743 18,6% 24,8% 13 276 23,0%
Leedu 9 360 6,9% 14,7% 8 756 15,1%
Poola 13 376 -4,3% 21,0% 13 981 24,2%
Slovakkia 7 759 41,1% 12,2% 5 499 9,5%
Valgevene 1 575 -5,1% 2,5% 1 660 2,9%
Rumeenia* 0 -100,0% 0,0% 954 1,6%
Kokku 63 607 10,0% 100,0% 57 835 100,0%

 

* Rumeenia hasartmängutulusid ja müügitulusid kajastati kuni kontrolli loovutamise hetkeni uuele omanikule 30.06.2011.

2012. aasta 1. poolaasta lõpus oli Kontsernis kokku 62 kasiinot, üldpinnaga 23 480 m². 2011. aasta juuni lõpus oli Kontserni kasiinode arv 63 ja kasiinode üldpind kokku 23 076 m².
 

Kasiinode arv segmenditi

 

  30.06.2012 30.06.2011
Eesti 18 17
Läti 21 21
Leedu 10 11
Poola 4 6
Slovakkia 4 3
Valgevene 5 5
Kokku 62 63

 

Kontserni 2012. aasta 1. poolaasta konsolideeritud ärikulud kahanesid võrreldes 2011. aasta 1. poolaasta vastavate kuludega kokku 6,6% ehk 3,7 miljoni euro võrra. Kõige enam kahanes võrreldes 2011. aasta 1. poolaastaga põhivara kulum ja väärtuse langus 3,7 miljonit eurot. Kõige enam kasvasid tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 1,0 miljonit eurot ning litsentsitasud ja mängumaksud 0,4 miljonit eurot.

Suurima osa Kontserni ärikuludest moodustasid tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 16,0 miljonit eurot, järgnesid hasartmängumaksude kulud 13,5 miljonit eurot, põhivara kulum ja väärtuse langus 5,6 miljonit eurot, rendikulu 4,7 miljonit eurot ja turunduskulud 4,3 miljonit eurot.

Emaettevõtja osa 2012. aasta 1. poolaasta konsolideeritud puhaskasumist oli 10,4 miljonit eurot. 2011. aasta 1. poolaastal oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 4,4 miljonit eurot.

 

  

Ülevaade turgude lõikes

Eesti segment

2012. aasta 1. poolaasta lõikes moodustasid Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 16,1 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 14,3 miljonit eurot ja muud tulud 1,8 miljonit eurot. Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 1. poolaastaga 2,4%. Olympic Casino Eesti AS turuosa Eesti hasartmänguturul oli 2012. aasta 2. kvartali arvestuses 56% ning 2011. aasta 2. kvartali arvestuses oli Olympic Casino Eesti AS turuosa 55%. Kogu hasartmänguturg kasvas Eestis 2012. aasta 1. poolaasta lõikes võrreldes 2011. aasta 1. poolaastaga 12,3%.

Eesti segmendi 2012. aasta 1. poolaasta EBITDAks kujunes 3,8 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 2,3 miljonit eurot. 2011. aasta 1. poolaastal teenis Eesti segment EBITDA-t 4,3 miljonit eurot ja ärikasumit 2,3 miljonit eurot.

2012. aasta 2. kvartali lõpus tegutses Eestis kokku 18 Olympic kasiinot, milles oli kokku 739 mänguautomaati ja 21 mängulauda.

 

Läti segment

2012. aasta 1. poolaasta lõikes moodustasid Läti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 15,9 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 14,5 miljonit eurot ning muud tulud 1,4 miljonit eurot. Läti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 1. poolaastaga 19,5%. Olympic Casino Latvia SIA turuosa Läti hasartmänguturul oli 2012. aasta 2. kvartali arvestuses 21% ning 2011. aasta 2. kvartali arvestuses oli Olympic Casino Latvia SIA turuosa 20%.

Läti segmendi 2012. aasta 1. poolaasta EBITDAks kujunes 6,9 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 5,6 miljonit eurot. 2011. aasta 1. poolaastal teenis Läti segment EBITDAt 5,0 miljonit eurot ja ärikasumit 3,3 miljonit eurot.

2012. aasta 2. kvartali lõpus tegutses Lätis kokku 21 Olympic kasiinot, milles oli kokku 646 mänguautomaati ja 25 mängulauda.

 

Leedu segment

2012. aasta 1. poolaasta lõikes moodustasid Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kokku 9,4 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 8,8 miljonit eurot ning muud tulud 0,6 miljonit eurot. Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 1. poolaastaga 6,6%. Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa Leedu hasartmänguturul oli 2012. aasta 2. kvartali arvestuses 68% ning 2011. aasta 2. kvartali arvestuses oli Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa 71%.

Leedu segmendi 2012. aasta 1. poolaasta EBITDAks kujunes 2,1 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 1,3 miljonit eurot. 2011. aasta 1. poolaastal teenis Leedu segment EBITDAt 1,8 miljonit eurot ja ärikasumit 0,8 miljonit eurot.

2012. aasta 2. kvartali lõpus tegutses Leedus kokku 10 Olympic kasiinot, milles oli kokku 350 mänguautomaati ja 52 mängulauda.

 

Poola segment

2012. aasta 1. poolaasta moodustasid Poola segmendi kontserniväliseid äritulusid kokku 13,5 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 13,2 miljonit eurot ning muud tulud 0,3 miljonit eurot. Poola segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta 1. poolaastaga 15,7%.

Poola segmendi 2012. aasta 1. poolaasta EBITDAks kujunes 2,3 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 1,0 miljonit eurot. 2011. aasta 1. poolaastal teenis Poola segment EBITDAt 3,3 miljonit eurot ja ärikasumit 1,2 miljonit eurot.

2012. aasta 2. kvartali lõpus tegutses Poolas kokku 4 Olympic kasiinot, milles oli kokku 306 mänguautomaati ja 41 mängulauda.

 

Slovakkia segment

2012. aasta 1. poolaasta lõikes moodustasid Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kokku 7,8 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 7,1 miljonit eurot ning muud tulud 0,7 miljonit eurot. Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 1. poolaastaga 41,1%.

Slovakkia segmendi 2011. aasta 1. poolaasta EBITDAks kujunes 1,6 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 1,0 miljonit eurot. 2011. aasta 1. poolaastal teenis Slovakkia segment EBITDAt 1,1 miljonit eurot ja ärikasumit 0,6 miljonit eurot.

2012. aasta 2. kvartali lõpus tegutses Slovakkias kokku 4 Olympic kasiinot, milles oli kokku 218 mänguautomaati ja 44 mängulauda.
 

Valgevene segment

Valgevene segmenti käsitletakse käesolevas vahearuandes kui hüperinflatsioonilist majandust, millele rakenduvad IAS 29 arvestuspõhimõtted.

2012. aasta 1. poolaasta lõikes moodustasid Valgevene segmendi kontsernivälised äritulud kokku 1,6 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 1,5 miljonit eurot ning muud tulud 0,1 miljonit eurot. Valgevene segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta 1. poolaastaga 3,4%.

Valgevene segmendi 2012. aasta 1. poolaasta EBITDAks kujunes 0,6 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 0,5 miljonit eurot. 2011. aasta 1. poolaastal teenis Valgevene segment EBITDAt 0,3 miljonit eurot ja ärikahjumit 0,1 miljonit eurot.

2012. aasta 2. kvartali lõpus tegutses Valgevenes kokku 5 Olympic kasiinot, milles oli kokku 228 mänguautomaati.

 

Rumeenia segment

Olympic Entertainment Group AS sõlmis 30. aprillil 2011 aktsiate müügilepingu, millega müüdi osalused kõigis kolmes Rumeenia tütarettevõtjas Olympic Casino Bucharest S.R.L., Muntenia Food and Beverage S.R.L. ja Olympic Exchange S.R.L. Iisraeli ettevõtjale. Seisuga 30. juuni 2011 on Rumeenia tütarettevõtete aktsiad registreeritud ostjale.

 

Finantsseisund

Seisuga 30.06.2012 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 109,9 miljonit eurot ning seisuga 31.12.2011 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 101,0 miljonit eurot. Bilansimaht kasvas 2012. aasta 1. poolaasta jooksul 8,8%.

Käibevarad moodustasid varadest 57,1 miljonit eurot ehk 52,0% kogu varadest ja põhivarad 52,8 miljonit eurot ehk 48,0% bilansimahust. Kohustused moodustasid bilansipäeval kokku 31,8 miljonit eurot ning omakapital 78,1 miljonit eurot. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad omakapitali vähendamisega seotud kohustused aktsionäridele 15,1 miljonit eurot, laenukohustused 4,7 miljonit eurot, maksukohustused 3,9 miljonit eurot ja kohustused töövõtjatele 2,9 miljonit eurot.

 

Investeeringud

Kontsern investeeris 2012. aasta 1. poolaasta jooksul materiaalsesse põhivarasse 3,6 miljonit eurot, millest 2,4 miljon eurot investeeriti kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse ning 1,2 eurot mänguseadmetesse.

2011. aasta 1. poolaasta jooksul investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 0,9 miljonit eurot.

 

Rahavood

Kontserni äritegevuse rahavood 2012. aasta 1. poolaastal olid 14,0 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -5,5 miljonit eurot ja finantseerimistegevuse rahavood -1,6 miljonit eurot. Netorahavood kokku moodustasid 6,9 miljonit eurot.

Kontserni äritegevuse rahavood 2011. aasta 1. poolaastal olid 14,2 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -0,8 miljonit eurot ja finantseerimistegevuse rahavood -1,6 miljonit eurot. Netorahavood kokku moodustasid 11,9 miljonit eurot.

 

Personal

Seisuga 30.06.2012 andis Kontsern tööd 2 349 inimesele (31.12.2011: 2 336). Eesti ettevõtetes töötas 2012. aasta 1. poolaasta lõpus 530, Lätis 492, Leedus 613, Poolas 389, Slovakkias 222 ja Valgevenes 103.

2012. aasta 1. poolaastal arvestati Kontsernis töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 16,0 miljonit eurot, möödunud aastal 15,1 miljonit eurot. Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2012. aasta 1. poolaastal hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 0,47 miljonit eurot (2011: 0,36 miljonit eurot) ja nõukogu liikmetele 0,08 miljonit eurot (2011: 0,08 miljonit eurot).

  

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

 

  30.06.2012 31.12.2011
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 40 308 33 413
Finantsinvesteeringud 12 513 9 508
Nõuded ja ettemaksed 2 989 2 606
Ettemakstud tulumaks 263 397
Varud 1 023 909
Käibevara kokku 57 096 46 833
     
Põhivara    
Edasilükkunud tulumaksuvara 1 136 1 111
Muud finantsinvesteeringud 2 944 2 937
Muud pikaajalised nõuded 685 712
Kinnisvarainvesteeringud 1 800 1 795
Materiaalne põhivara 18 075 19 754
Immateriaalne põhivara 28 126 27 822
Põhivara kokku 52 766 54 131
     
VARAD KOKKU 109 862 100 964
     
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 3 111 3 113
Võlad ja ettemaksed 25 310 9 870
Tulumaksukohustus 464 1 215
Eraldised 1 309 1 881
Lühiajalised kohustused kokku 30 194 16 079
     
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustus 23 90
Pikaajalised võlakohustused 1 582 3 136
Pikaajalised kohustused kokku 1 605 3 226
     
KOHUSTUSED KOKKU 31 799 19 305
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital 60 532 81 718
Ülekurss 0 14 535
Kohustuslik reservkapital 0 2 470
Muu reserv 94 53
Realiseerimata kursivahed -1 079 -1 776
Jaotamata kasum / akumuleeritud kahjum 13 487 -19 930
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 73 034 77 070
Mittekontrolliv osalus 5 029 4 589
OMAKAPITAL KOKKU 78 063 81 659
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 109 862 100 964

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

 

  II kv 2012 II kv 2011 6 k 2012 6 k 2011
Jätkuvad tegevusvaldkonnad        
Hasartmängutulud 29 625 26 701 59 221 53 050
Müügitulud 2 315 2 030 4 386 3 831
Muud äritulud 39 1 990 523 4 011
Äritulud kokku 31 979 30 721 64 130 60 892
         
Kaubad, toore, materjal ja teenused -692 -671 -1 356 -1 306
Mitmesugused tegevuskulud -14 652 -14 088 -29 297 -28 267
Tööjõu kulud -7 996 -7 217 -16 032 -14 373
Põhivara kulum ja väärtuse langus -2 667 -3 605 -5 567 -7 791
Muud ärikulud -48 -660 -157 -986
Ärikulud kokku -26 055 -26 241 -52 409 -52 723
         
Ärikasum 5 924 4 480 11 721 8 169
         
Intressitulud 80 78 154 153
Intressikulud -48 -117 -103 -244
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest -31 98 -45 114
Muud finantstulud ja -kulud 237 -3 523 -5
Finantstulud ja -kulud kokku 238 56 529 18
         
Kasum enne tulumaksu 6 162 4 536 12 250 8 187
         
Tulumaksukulu -737 -604 -1 441 -957
Jätkuvate tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum 5 425 3 932 10 809 7 230
         
Lõpetatud tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum (-kahjum) 0 634 0 -2 462
         
Perioodi puhaskasum 5 425 4 566 10 809 4 768
Emaettevõtja osa 5 236 4 245 10 359 4 427
Mittekontrolliva osaluse osa 189 321 450 341
         
         
Muu koondkasum        
Realiseerimata kursivahed        
Jätkuvad tegevusvaldkonnad 0 -291 0 -187
Lõpetatud tegevusvaldkonnad -171 -388 697 -718
Kokku perioodi koondkasum 5 254 3 887 11 506 3 863
Emaettevõtja osa 5 065 3 566 11 056 3 522
Mittekontrolliva osaluse osa 189 321 450 341
         
         
Tava kasum aktsia kohta* 3,5 2,8 6,8 2,9
Jätkuvad tegevusvaldkonnad 3,5 2,4 6,8 4,5
Lõpetatud tegevusvaldkonnad 0,0 0,4 0,0 -1,6
         
Lahustatud kasum aktsia kohta* 3,5 2,8 6,8 2,9
Jätkuvad tegevusvaldkonnad 3,5 2,4 6,8 4,5
Lõpetatud tegevusvaldkonnad 0,0 0,4 0,0 -1,6

* euro sentides

 

Lisainfo:

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

 


Olympic_interim_Q2_2012_EST.pdf       

« Tagasi nimekirja