Börsiteated

konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 1. kvartal 2012

Postitatud 30.04.2012

Kontserni põhilised arvnäitajad

(miljonites eurodes)

  I kv 2012 I kv 2011
Äritulud 32,2 31,1
EBITDA 8,7 6,3
Ärikasum 5,8 0,6
Puhaskasum 5,1 0,2
EBITDA marginaal 27,1% 20,1%
Ärirentaablus 18,0% 2,0%
Puhasrentaablus 15,9% 0,6%
ROE 6,4% 0,2%
ROA 4,9% 0,2%
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 2,2 2,9
     
Kasiinode arv perioodi lõpus 61 65
Kasiinode pind m2 perioodi lõpus 23 418 24 658
     
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus 2 446 2 494
Mängulaudade arv perioodi lõpus 183 184

Suhtarvude valemid:

 • EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi ja -väärtuse languse kulusid
 • Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid
 • Puhaskasum = aruandeperioodi puhaskasum enne mittekontrollivat osalust
 • EBITDA marginaal = EBITDA / äritulud
 • Ärirentaablus = ärikasum / äritulud
 • Puhasrentaablus = puhaskasum / äritulud
 • ROE = puhaskasum / keskmine emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku
 • ROA = puhaskasum / keskmised varad kokku
 • Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustused

 

Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2012. aasta 1. kvartali jooksul:

 • Kontserni 2012. aasta 1. kvartali konsolideeritud puhaskasum moodustas 5,1 miljonit eurot. 2011. aasta 1. kvartali jooksul teenis Kontsern puhaskasumit 0,2 miljonit eurot.
 • Kontserni äritegevuse efektiivsus paranes. Kontsern teenis 2012. aasta 1. kvartalis hasartmängu ja müügitulusid kokku 31,7 miljonit eurot ehk 8,8% rohkem võrreldes 2011. aasta 1. kvartaliga. Opereeritavate kasiinode arv vähenes samal ajal 4, ehk 6,2% võrra.
 • 19. aprillil 2012 toimunud aktsionäride üldkoosolekul otsustati vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali kokku 21 186 130,70 euro võrra, summalt 81 717 932,70 eurot summani 60 531 802 eurot. Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel 0,54-lt eurolt 0,40-ne euroni, aktsiate arv jääb samaks (s.o. 151 329 505). Aktsiakapitali vähendamine summas 15 132 950,50 eurot makstakse välja aktsionäridele, vastavalt seaduses ettenähtud tähtaja jooksul. Aktsiakapitali vähendamisel summas 6 053 180,20 eurot väljamakseid ei tehta ning selle arvelt kaetakse eelmiste perioodide kahjumit.

2012. aasta 1. kvartali kokkuvõttes teenis Kontsern konsolideeritud müügitulusid 31,7 miljonit eurot ning äritulusid kokku 32,2 miljonit eurot, mis on 3,3% rohkem kui 2011. aasta 1. kvartali jooksul teenitud 31,1 miljonit eurot kogutulu. Kontserni EBITDA kasvas eelmise aasta 1. kvartali tulemuselt 7,5 miljonit eurot käesoleva aasta 1. kvartali tulemuseni 8,7 miljonit eurot. 2012. aasta 1. kvartali ärikasum moodustas 5,8 miljonit eurot, eelmise aasta sama perioodi ärikasum oli 0,6 miljonit eurot.

Kontserni konsolideeritud äritulud koosnesid 2012. aasta 1. kvartali lõikes 92,1% hasartmängutuludest ja 7,9% muudest tuludest, eelmise aasta 1. kvartalis olid vastavad osakaalud 87,3% ja 12,7%.

 

Kontsernivälised hasartmängutulud ja müügitulud kokku (tuhandetes eurodes):

  I kv 2012 Muutus Osakaal I kv 2011 Osakaal
Eesti 7 614 17,3% 24,0% 6 490 22,3%
Läti 7 976 24,4% 25,2% 6 411 22,0%
Leedu 4 894 10,8% 15,5% 4 415 15,2%
Poola 6 238 -17,1% 19,7% 7 523 25,9%
Slovakkia 4 255 75,0% 13,4% 2 432 8,4%
Valgevene 690 -21,4% 2,2% 878 3,0%
Rumeenia* 0 -100,0% 0,0% 944 3,2%
Kokku 31 667 8,8% 100,0% 29 093 100,0%

 

* Rumeenia hasartmängutulusid ja müügitulusid kajastati kuni kontrolli loovutamise hetkeni uuele omanikule 30.06.2011.

2012. aasta 1. kvartali lõpus oli Kontsernis kokku 61 kasiinot, üldpinnaga 23 418 m². 2011. aasta märtsi lõpus oli Kontserni kasiinode arv 65 ja kasiinode üldpind kokku 24 658 m².

 

Kasiinode arv segmenditi

  31.03.2012 31.03.2011
Eesti 17 17
Läti 21 21
Leedu 10 11
Poola 4 6
Slovakkia 4 3
Valgevene 5 5
Rumeenia 0 2
Kokku 61 65

 

Kontserni 2012. aasta 1. kvartali konsolideeritud ärikulud kahanesid võrreldes 2011. aasta 1. kvartali vastavate kuludega kokku 13,6% ehk 4,1 miljoni euro võrra. Kõige enam kahanes võrreldes 2011. aasta 1. kvartaliga põhivara kulum ja väärtuse langus 2,7 miljonit eurot. Kõige enam kasvasid tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 0,3 miljonit eurot, rendikulud 0,2 miljonit eurot ning litsentsitasud ja mängumaksud 0,2 miljonit eurot.

Suurima osa Kontserni ärikuludest moodustasid tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 8,0 miljonit eurot, järgnesid hasartmängumaksude kulud 6,7 miljonit eurot, põhivara kulum ja väärtuse langus 2,9 miljonit eurot, rendikulu 2,3 miljonit eurot ja turunduskulud 2,2 miljonit eurot.

Emaettevõtja osa 2012. aasta 1. kvartali konsolideeritud puhaskasumist oli 5,1 miljonit eurot. 2011. aasta 1. kvartalis oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 0,2 miljonit eurot.

 

Ülevaade turgude lõikes

Eesti segment

2012. aasta 1. kvartali lõikes moodustasid Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 7,9 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 6,9 miljonit eurot ja muud tulud 1,0 miljonit eurot. Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta 1. kvartaliga 6,9% (kuigi kontsernivälised müügitulud kasvasid 17,3%). Olympic Casino Eesti AS turuosa Eesti hasartmänguturul oli 2012. aasta 1. kvartali lõpus 54% ning 2011. aasta 1. kvartali lõpus oli Olympic Casino Eesti AS turuosa 54%. Kogu hasartmänguturg kasvas Eestis 2012. aasta 1. kvartali lõikes võrreldes 2011. aasta 1. kvartaliga 16,6%.

Eesti segmendi 2012. aasta 1. kvartali EBITDAks kujunes 1,8 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 1,1 miljonit eurot. 2011. aasta 1. kvartalis teenis Eesti segment EBITDA-t 2,9 miljonit eurot ja ärikasumit 1,8 miljonit eurot.

2012. aasta 1. kvartali lõpus tegutses Eestis kokku 17 Olympic kasiinot, milles oli kokku 699 mänguautomaati ja 21 mängulauda.

 

Läti segment

2012. aasta 1. kvartali lõikes moodustasid Läti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 8,1 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 7,3 miljonit eurot ning muud tulud 0,8 miljonit eurot. Läti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 1. kvartaliga 26,1%. Olympic Casino Latvia SIA turuosa Läti hasartmänguturul oli 2012. aasta 1. kvartali lõpus 21% ning 2011. aasta 1. kvartali lõpus oli Olympic Casino Latvia SIA turuosa 20%. Kogu hasartmänguturg kasvas Lätis 2012. aasta 1. kvartali lõikes võrreldes 2011. aasta 1. kvartaliga 23,8%.

Läti segmendi 2012. aasta 1. kvartali EBITDAks kujunes 3,6 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 2,9 miljonit eurot. 2011. aasta 1. kvartalis teenis Läti segment EBITDAt 2,4 miljonit eurot ja ärikasumit 1,4 miljonit eurot.

2012. aasta lõpus tegutses Lätis kokku 21 Olympic kasiinot, milles oli kokku 646 mänguautomaati ja 25 mängulauda.

 

Leedu segment

2012. aasta 1. kvartali lõikes moodustasid Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kokku 4,9 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 4,6 miljonit eurot ning muud tulud 0,3 miljonit eurot. Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 1. kvartaliga 10,2%. Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa Leedu hasartmänguturul oli 2012. aasta 1. kvartali lõpus 68% ning 2011. aasta 1. kvartali lõpus oli Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa 73%. Kogu hasartmänguturg kasvas Leedus 2012. aasta 1. kvartali lõikes võrreldes eelmise aasta 1. kvartaliga 13,6%.

Leedu segmendi 2012. aasta 1. kvartali EBITDAks kujunes 1,1 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 0,7 miljonit eurot. 2011. aasta 1. kvartalis teenis Leedu segment EBITDAt 0,9 miljonit eurot ja ärikasumit 0,4 miljonit eurot.

2012. aasta 1. kvartali lõpus tegutses Leedus kokku 10 Olympic kasiinot, milles oli kokku 350 mänguautomaati ja 52 mängulauda.

 

Poola segment

2012. aasta 1. kvartali lõikes teenis Poola segment kontserniväliseid äritulusid kokku 6,3 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 6,1 miljonit eurot ning muud tulud 0,2 miljonit eurot. Poola segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta 1. kvartaliga 16,2%.

Poola segmendi 2012. aasta 1. kvartali EBITDAks kujunes 0,9 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 0,2 miljonit eurot. 2011. aasta 1. kvartalis teenis Poola segment EBITDAt 1,1 miljonit eurot ja ärikahjumit 0,1 miljonit eurot.

2012. aasta 1. kvartali lõpus tegutses Poolas kokku 4 Olympic kasiinot, milles oli kokku 307 mänguautomaati ja 41 mängulauda.

 

Slovakkia segment

2012. aasta 1. kvartali lõikes moodustasid Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kokku 4,3 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 3,9 miljonit eurot ning muud tulud 0,4 miljonit eurot. Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 1. kvartaliga 75,0%.

Slovakkia segmendi 2011. aasta 1. kvartali EBITDAks kujunes 1,1 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 0,8 miljonit eurot. 2011. aasta 1. kvartalis teenis Slovakkia segment EBITDAt 0,4 miljonit eurot ja ärikasumit 0,1 miljonit eurot.

2012. aasta 1. kvartali lõpus tegutses Slovakkias kokku 4 Olympic kasiinot, milles oli kokku 216 mänguautomaati ja 44 mängulauda.

 

Valgevene segment

Valgevene segmenti käsitletakse käesolevas vahearuandes kui hüperinflatsioonilist majandust, millele rakenduvad IAS 29 arvestuspõhimõtted.

2012. aasta 1. kvartalis teenis Valgevene segment kontsernivälised äritulud kokku 0,7 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 0,6 miljonit eurot ning muud tulud 0,1 miljonit eurot. Valgevene segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta 1. kvartaliga 19,5%.

Valgevene segmendi 2012. aasta 1. kvartali EBITDAks kujunes 0,2 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 0,1 miljonit eurot. 2011. aasta 1. kvartalis teenis Valgevene segment EBITDAt 0,3 miljonit eurot ja ärikasumit 0,1 miljonit eurot.

2012. aasta 1. kvartali lõpus tegutses Valgevenes kokku 5 Olympic kasiinot, milles oli kokku 228 mänguautomaati.

 

Rumeenia segment

Olympic Entertainment Group AS sõlmis 30. aprillil 2011 aktsiate müügilepingu, millega müüdi osalused kõigis kolmes Rumeenia tütarettevõtjas Olympic Casino Bucharest S.R.L., Muntenia Food and Beverage S.R.L. ja Olympic Exchange S.R.L. Iisraeli ettevõtjale. Seisuga 30. juuni 2011 on Rumeenia tütarettevõtete aktsiad registreeritud ostjale.

 

 

Finantsseisund

Seisuga 31.03.2012 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 107,0 miljonit eurot ning seisuga 31.12.2011 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 101,0 miljonit eurot. Bilansimaht kasvas 2012. aasta 1. kvartali jooksul 5,9%.

Käibevarad moodustasid varadest 53,6 miljonit eurot ehk 50,1% kogu varadest ja põhivarad 53,4 miljonit eurot ehk 49,9% bilansimahust. Kohustused moodustasid bilansipäeval kokku 19,0 miljonit eurot ning omakapital 87,9 miljonit eurot. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad laenukohustused 5,5 miljonit eurot, maksukohustused 4,9 miljonit eurot ja kohustused töövõtjatele 3,2 miljonit eurot.

 

Investeeringud

Kontsern investeeris 2012. aasta 1. kvartali jooksul materiaalsesse põhivarasse 1,4 miljonit eurot, millest 1,0 miljon eurot investeeriti kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse ning 0,4 eurot mänguseadmetesse.

2011. aasta 1. kvartali jooksul investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 0,4 miljonit eurot.

 

Rahavood

Kontserni äritegevuse rahavood 2012. aasta 1. kvartalis olid 8,3 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavood moodustasid 1,6 miljonit eurot ja finantseerimistegevuse rahavood -0,8 miljonit eurot. Netorahavood kokku moodustasid 9,2 miljonit eurot.

Kontserni äritegevuse rahavood 2011. aasta 1. kvartalis olid 7,3 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -0,5 miljonit eurot ja finantseerimistegevuse rahavood -0,8 miljonit eurot. Netorahavood kokku moodustasid 6,0 miljonit eurot.

 

Personal

Seisuga 31.03.2012 andis Kontsern tööd 2 296 inimesele (31.12.2011: 2 336). Eesti ettevõtetes töötas 2012. aasta 1. kvartali lõpus 520, Lätis 475, Leedus 603, Poolas 375, Slovakkias 222 ja Valgevenes 101.

2012. aasta 1. kvartalis arvestati Kontsernis töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 8,0 miljonit eurot, möödunud aastal 7,8 miljonit eurot. Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2012. aasta 1. kvartalis hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 0,17 miljonit eurot (2011: 0,15 miljonit eurot) ja nõukogu liikmetele 0,04 miljonit eurot (2011: 0,04 miljonit eurot).

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne  

  31.03.2012 31.12.2011
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 42 590 33 413
Finantsinvesteeringud 7 246 9 508
Nõuded ja ettemaksed 2 524 2 606
Ettemakstud tulumaks 286 397
Varud 925 909
Käibevara kokku 53 571 46 833
     
Põhivara    
Edasilükkunud tulumaksuvara 1 162 1 111
Muud finantsinvesteeringud 2 941 2 937
Muud pikaajalised nõuded 723 712
Kinnisvarainvesteeringud 1 795 1 795
Materiaalne põhivara 18 469 19 754
Immateriaalne põhivara 28 296 27 822
Põhivara kokku 53 386 54 131
     
VARAD KOKKU 106 957 100 964
     
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 3 112 3 113
Võlad ja ettemaksed 10 219 9 870
Tulumaksukohustus 1 572 1 215
Eraldised 1 716 1 881
Lühiajalised kohustused kokku 16 619 16 079
     
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustus 40 90
Pikaajalised võlakohustused 2 360 3 136
Pikaajalised kohustused kokku 2 400 3 226
     
KOHUSTUSED KOKKU 19 019 19 305
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital 81 718 81 718
Ülekurss 14 535 14 535
Kohustuslik reservkapital 2 470 2 470
Muu reserv 80 53
Realiseerimata kursivahed -908 -1 776
Kogunenud kahjum -14 808 -19 930
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 83 087 77 070
Mittekontrolliv osalus 4 851 4 589
OMAKAPITAL KOKKU 87 938 81 659
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 106 957 100 964

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

  I kv 2012 I kv 2011
Jätkuvad tegevusvaldkonnad    
Hasartmängutulud 29 596 26 349
Müügitulud 2 071 1 800
Muud äritulud 484 2 021
Äritulud kokku 32 151 30 170
     
Kaubad, toore, materjal ja teenused -664 -635
Mitmesugused tegevuskulud -14 644 -14 178
Tööjõu kulud -8 035 -7 156
Põhivara kulum ja väärtuse langus -2 901 -4 186
Muud ärikulud -110 -326
Ärikulud kokku -26 354 -26 481
     
Ärikasum 5 797 3 689
     
Intressitulud 74 75
Intressikulud -55 -126
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest -14 16
Muud finantstulud ja -kulud 285 -2
Finantstulud ja -kulud kokku 290 -37
     
Kasum enne tulumaksu 6 087 3 652
     
Tulumaksukulu -703 -353
Jätkuvate tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum 5 384 3 299
     
Lõpetatud tegevusvaldkondade perioodi puhaskahjum 0 -3 096
     
Perioodi puhaskasum 5 384 203
Emaettevõtja osa 5 122 183
Mittekontrolliva osaluse osa 262 20
     
     
Muu koondkasum    
Realiseerimata kursivahed    
Jätkuvad tegevusvaldkonnad 868 -329
Lõpetatud tegevusvaldkonnad 0 103
Kokku perioodi koondkasum (-kahjum) 6 252 -23
Emaettevõtja osa 5 990 -43
Mittekontrolliva osaluse osa 262 20
     
     
Tava kasum aktsia kohta* 3,4 0,1
Jätkuvad tegevusvaldkonnad 3,4 2,2
Lõpetatud tegevusvaldkonnad 0,0 -2,1
     
Lahustatud kasum aktsia kohta* 3,4 0,1
Jätkuvad tegevusvaldkonnad 3,4 2,2
Lõpetatud tegevusvaldkonnad 0,0 -2,1

   * euro sentides

 

Lisainfo:

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com


Olympic_interim_Q1_2012_EST.pdf

« Tagasi nimekirja