Börsiteated

Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne

Postitatud 04.04.2007

Üldkoosolek

Ettevõtte kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek. Igal Olympic Entertainment Group AS-i aktsionäril on õigus osaleda üldkoosolekul, võtta sõna päevakorras toodud teemadel, esitada küsimusi ja teha ettepanekuid. Ettevõte avaldab üldkoosoleku kokkukutsumise teated Tallinna Börsi veebilehel, ettevõtte veebilehel www.olympic-casino.com ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes. Üldkoosolekul võivad osaleda nii aktsionärid kui ka aktsionäride esindajad, kes esitavad oma volitusi tõendavad kirjalikud dokumendid.

Ettevõtte juhatus ja nõukogu tutvustavad aktsionäridele üldkoosolekul otsuste tegemiseks olulisi andmeid ning teevad kättesaadavaks kõik üldkoosoleku päevakorras olevaid küsimusi puudutavad materjalid. Koosoleku päevakord tehakse aktsionäridele kättesaadavavaks üldkoosoleku kokkukutsumise teates, ettevõtte veebilehel ning Tallinna Börsi ja Varssavi Börsi veebilehel. Aktsionäridel on võimalik enne üldkoosoleku toimumist tutvuda nõukogu ettepanekutega ning põhjenduste ja selgitustega üldkoosoleku päevakorras olevate teemade osas Ettevõtte, Tallinna Börsi ja Varssavi Börsi veebilehel. Samuti on võimalik esitada küsimusi aktsionäride üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta elektronposti aadressil info@oc.eu.

Ettevõte ei tee üldkoosoleku jälgimist ja sellest osavõttu võimalikuks sidevahendite abi liigsete kulude vältimise eesmärgil ning selleks otsese vajaduse puudumise tõttu. (HÜT 1.3.3.).

2009. aastal toimus korraline aktsionäride üldkoosolek 3. juunil Reval Park Hotel & Casino’s, Park Lounge’is (Kreutzwaldi 23, Tallinn). Koosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 12.00. Üldkoosolekul osalesid Olympic Entertainment Group AS nõukogu esimees Armin Karu, nõukogu liige Jaan Korpusov ja juhatuse liige Andri Avila.

3. juunil 2009. aastal toimunud korralisel aktsionäride üldkoosolekul ei osalenud nõukogu liikmed Liina Linsi ja Peep Vain ning audiitor, kelle osalemiseks puudus otsene vajadus (HÜT 1.3.2).

Üldkoosolekul oli kohal 82,93% aktsiatega esindatud häältest. Vastavalt Olympic Entertainment Group AS põhikirjale võib koosolek vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest, seega oli koosolek otsustusvõimeline.

2009. aastal erakorralisi üldkoosolekuid ei toimunud.

 

Juhatus

Ettevõtte juhatus on igapäevases juhtimises iseseisev ja lähtub kõikide aktsionäride parimatest huvidest, tagades seeläbi ettevõtte jätkusuutliku arengu vastavalt seatud eesmärkidele ja strateegiale. Samuti tagab ettevõtte juhatus sisekontrolli ja riskijuhtimise protseduuride toimimise ettevõttes.

Ettevõtte juhatuses oli 2009. aastal kuni 30. septembrini üks liige - Andri Avila. Alates 1.oktoobrist 2009 on Ettevõttel kaks juhatuse liiget - Indrek Jürgenson ja Kristi Ojakäär. Juhatuse liikme Indrek Jürgensoni peamised vastutusalad on üldjuhtimine ning arendusprojektide ellu viimine. Juhatuse liige Kristi Ojakäär hakkab vastutab finantsjuhtimise ja investorsuhete eest. Olympic Entertainment Group AS nõukogu valib juhatuse liikmed kolmeks aastaks.

Juhatuse tasustamise põhimõtted on kehtestatud nõukogu poolt, arvestades HÜT-i nõudeid. Juhatuse preemiasüsteem on seotud juhatuse liikme tegevusega ning põhineb konkreetsetel ja võrreldavatel, eelnevalt kindlaksmääratud eesmärkidel. Ettevõtte juhatuse liikmega on sõlmitud aktsiate optsioonileping, täpsem info on toodud tegevusaruande alapunktis „Personal”.

Juhatuse liikmete põhipalka, tulemustasu, lahkumishüvitist ja muid hüvesid Ettevõte ei avalikusta, sest tegemist on juhatuse liikmete jaoks tundliku isikliku informatsiooniga ning nende avaldamine ei ole ettevõtte tegevusele ja juhtimiskvaliteedile hinnangu andmiseks vältimatult vajalik (HÜT 2.2.7.). Juhatuse liikmete 2009. aasta tasud kogusummadena on toodud tegevusaruande alapunktis „Personal”.

Ettevõtte juhatus väldib oma tegevuses huvide konflikti teket ja täidavad konkurentsikeelu nõudeid.

 

Nõukogu

Ettevõtte nõukogusse kuulus kuni 3. juunini 2009. aastal kuus liiget – Armin Karu, Jaan Korpusov, Liina Linsi, Peep Vain, Mart Relve ja Anders Galfvensjö. 3. juunil 2009. aastal toimunud korraline aktsionäride üldkoosolek otsustas Ettevõtte nõukogust tagasi kutsuda nõukogu liikmed Mart Relve ja Anders Galfvensjö.

Nõukogu valitakse ametisse viieks aastaks, Jaan Korpusovi, Liina Linsi ja Peep Vainu ametiaeg lõpeb 11. septembril 2011 ja Armin Karu ametiaeg lõpeb 13. augustil 2013.

Ettevõtte nõukogu tööd juhib nõukogu esimees Armin Karu. Nõukogu liikmed Liina Linsi ja Peep Vain on sõltumatud liikmed. Nõukogu liikmeteks on valitud isikud, kellel on nõukogu töös osalemiseks piisavad teadmised ja kogemused ning nad järgivad oma tegevuses õigusaktides ja HÜT-is sätestatud nõudeid. Ettevõtte nõukogu kontrollib ettevõtte juhatust ning osaleb ettevõtte tegevust puudutavate oluliste otsuste tegemisel kõigi aktsionäride parimates huvides. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Ettevõtte nõukogu kinnitab ettevõtte strateegia, tegevuskava, riskijuhtimise põhimõtted, aastaeelarve ja investeeringute plaani ning täidab kohaselt muid nõukogule pandud kohustusi. Nõukogu hindab regulaarselt ettevõtte juhatuse tegevust ettevõtte strateegia elluviimisel. Eraldiseisvaid komiteesid nõukogu loonud ei ole.

Kõik Ettevõtte nõukogu liikmed, välja arvatud Anders Galfvensjö, on osalenud kõikidel nõukogu koosolekutel. Anders Galfvensjöl ei ole olnud võimalik viibida nõukogu koosolekutel seoses viibimisega välismaal. Ettevõtte nõukogu liikmed väldivad huvide konflikti ning lähtuvad oma tegevuses kõikide aktsionäride parimatest huvidest. Ettevõtte nõukogu liikmed järgivad konkurentsikeelu nõuet. Juhatus ja nõukogu teevad Ettevõtte arengu nimel pidevalt koostööd, lähtudes Ettevõtte põhikirjas sätestatust. Nõukogu ja juhatus järgivad andmevahetuse käigus alati konfidentsiaalsusnõuet. Juhatus tagab konfidentsiaalsusnõuete järgmise ka Ettevõtte ja selle tütarettevõtete töötajate poolt, kes puutuvad kokku hinnatundliku teabega.

Nõukogu liikmete põhipalka, lisatasu, lahkumishüvitist ja muid hüvesid Ettevõte ei avalikusta, kuivõrd tegemist nõukogu liikmete jaoks tundliku isikliku informatsiooniga ning nende avaldamine ei ole ettevõtte tegevusele ja juhtimiskvaliteedile hinnangu andmiseks vältimatult vajalik (HÜT 3.2.5.). Nõukogu liikmete 2009. aasta tasud kogusummadena on toodud tegevusaruande alapunktis „Personal”.

 

Teabe avaldamine, finantsaruandlus ja auditeerimine

Ettevõte järgib HÜT-i teabe avaldamise nõudeid ning kohtleb kõiki aktsionäre võrdselt. Kogu nõutud informatsioon ja finantsaruanded on esitatud Ettevõtte ja Tallinna Börsi veebilehel eesti ja inglise keeles ning Varssavi Börsi veebilehel inglise ja poola keeles.

 

Ettevõte korraldas andmevahetuse meedia ja analüütikutega läbimõeldult, hoolikalt ning poolte sõltumatust ohustamata. Emitendil ei ole toimunud 2009. aastal pressikonverentse. Tulevikus toimuvate pressikonverentside ajad ja asukohad ning ettekannete sisu avaldatakse Ettevõtte veebilehel (HÜT 5.6.).

Ettevõte avalikustas majandusaasta aruande ja vahearuanded. Juhatus koostab raamatupidamise aruande, mida kontrollivad audiitor ja nõukogu. Aktsionäridele esitatakse tutvumiseks majandusaasta aruanne koos nõukogu kirjaliku aruandega sellega kohta.

Ülevaate tehingutest seotud isikutega on avaldatud raamatupidamise aastaaruande lisas 31.

Nõukogu teeb koos üldkoosoleku kokkukutsumise teatega aktsionäridele kättesaadavaks andmed audiitori kandidaadi kohta. Ettevõte lähtub otsuse tegemisel audiitorite rotatsiooni nõudest. Juhatus esitab enne audiitoriga audiitorteenuse lepingu sõlmimist lepingu eelnõu nõukogule kinnitamiseks.

Ettevõtte nõukogu kiitis heaks PriceWaterhouseCoopers AS poolt osutatud auditeerimisteenused emitendi audiitorina 2009. aastal. Audiitorile tasutakse vastavalt PriceWaterhouseCoopers AS-ga sõlmitud lepingule, milline sätestab audiitori kohustused ettevõtte auditeerimisel. Ettevõttele teadaolevalt on audiitor täitnud lepingujärgseid kohustisi ning teostanud auditeerimise vastavalt rahvusvahelise auditeerimise standardile.

Ettevõte ei avalikusta audiitorile makstud tasu suurust, kuna selle mitteavaldamine ei mõjuta audiitori poolt teostatud auditeerimisteenuste usaldusväärsust (HÜT 6.2.1.).

 

 

« Tagasi nimekirja