Börsiteated

Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Postitatud 02.08.2010

Vastavalt OEG nõukogu 26. juuli 2010. a otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine:
1. Aktsiakapitali suurendamine
2. Aktsionäride eesõiguse välistamine
3. Nõukogule antavate aktsiaoptsioonide tingimuste kinnitamine
4. Juhatusele õiguse andmine tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud


OEG nõukogu teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud:

1. Aktsiakapitali suurendamine

OEG nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku hääletada aktsiakapitali suurendamise poolt 450 384 (neljasaja viiekümne tuhande kolmesaja kaheksakümne nelja) uue OEG aktsia emiteerimise teel kokku 4 503 840 (nelja miljoni viiesaja kolme tuhande kaheksasaja neljakümne) krooni võrra. OEG nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku viia aktsiaemissioon läbi selliselt, et emiteeritavate aktsiate märkimisperiood on 26.08.2010 – 31.08.2010. Emiteeritavate aktsiate eest tuleb tasuda rahalise sissemaksega, aktsiate nimiväärtus on 10 Eesti krooni ja ülekurss 1,18 Eesti krooni.

Aktsiakapitali suurendamise tulemusena oleks OEG aktsiakapitali uueks suuruseks 1 514 503 840 (üks miljard viissada neliteist miljonit viissada kolm tuhat kaheksasada nelikümmend) Eesti krooni.

2. Aktsionäride eesõiguse välistamine

OEG nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku hääletada OEG aktsionäride eesõiguse välistamise poolt OEG poolt väljalastava 450 384 (neljasaja viiekümne tuhande kolmesaja kaheksakümne nelja) OEG lihtaktsia osas, mis lastakse välja OEG poolt sõlmitud optsioonilepingute nõuetekohaseks täitmiseks.

3. Nõukogule antavate aktsiaoptsioonide tingimuste kinnitamine

OEG nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku hääletada nõukogu aktsiaoptsiooni tingimuste kehtestamise poolt, mille kohaselt määratakse optsioonide arv kindlaks nõukogu tööst osavõtu alusel.

OEG nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku määrata nõukogu liikmete aktsiaoptsioonide üldarvuks 139 009. Aktsiaoptsioonide jaotumise nõukogu liikmete vahel otsustab, vastavalt ülaltoodud kriteeriumitele, nõukogu.

4. Juhatusele õiguse andmine tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud

OEG nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku hääletada OEG juhatusele sellise õiguse andmise poolt, mille kohaselt juhatus võib tühistada emissiooni ulatuses, milles seda märkimisaja jooksul täis ei märgita.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil estonia@oc.eu.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad OEG-le esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 22. augustiks 2010 kirjalikult aadressil: Olympic Entertainment Group AS, Pronksi 19, Tallinn 10124. Päevakorra punktide kohta esitatud eelnõud koos muude erakorralise üldkoosoleku materjalidega avalikustatakse OEG koduleheküljel internetis aadressil http://www.olympic-casino.com ja tööpäevadel kell 9.00-17.00 OEG kontoris Tallinnas, Pronksi 19 (kolmas korrus).

Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 18. august 2010 kell 23:59, s.o seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Erakorralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 25. augustil 2010 kell 10.30. Registreerimisel palume juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (Eesti juriidilistel isikutel koopia äriregistri B-kaardist, mis ei ole vanem kui 15 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja isikut tõendav dokument; juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada kirjalik volikiri ja esindaja isikut tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks ka kirjalik volikiri.

Aktsionäridel palutakse teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest OEG e-posti aadressile estonia@oc.eu saadetava digitaalallkirjastatud avaldusega või lihtkirjaliku avaldusega hiljemalt 23. augusti 2010 kella 17.00-ks.

Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid (v.a. volikiri) peavad olema EV Välisministeeriumis või EV välisesinduses legaliseeritud või kinnitatud apostilliga.

 

 

Indrek Jürgenson
juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
 

« Tagasi nimekirja