Börsiteated

BÖRSITEADE

Postitatud 30.04.2010

Vastavalt OEG 8. aprilli 2010. a börsiteatele oli Koosoleku kokkukutsumise eesmärgiks eelmise majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamine, OEG põhikirja muutmine ja uue audiitori nimetamine.

Koosolekul vastu võetud otsuste kohaselt muudeti OEG põhikirja, valiti uus audiitor, kinnitati 01.01.2009 – 31.12.2009 majandusaasta aruanne ja otsustati puhaskahjumi jaotus.

Koosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 12.00. Koosolekul osales 31 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 114 374 754 häält, mis moodustab 75,74 % aktsiakapitalist. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.

Koosoleku päevakorras olid 8.augustil 2008. a OEG koduleheküljel www.olympic-casino.com avaldatud ning NASDAQ OMX Tallinna börsi infosüsteemi kaudu avalikustatud Koosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused.

 

Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:

1. Majandusaasta aruande kinnitamine

Koosolek otsustas kinnitada OEG majandusaasta 1. jaanuar 2009. a - 31. detsember 2009. a aruande.

Hääletustulemused:

Poolt:                        114 270 285 häält                99,91 % Koosolekul esindatud häältest
Vastu:                        0 häält                                 0 % Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud:              102 969 häält                      0,09 % Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:             1 500 häält                          0 % Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu:                     0 häält                                 0 % Koosolekul esindatud häältest

2. Kasumi jaotamine

Koosolek otsustas arvata 31. detsembril 2009. aastal lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 513 069 tuhat krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumi koosseisu.

Hääletustulemused:

Poolt:                        114 372 672 häält                100 % Koosolekul esindatud häältest
Vastu:                        0 häält                                  0 % Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud:              580 häält                              0 % Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:            1 502 häält                           0 % Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu:                    0 häält                                  0 % Koosolekul esindatud häältest

3. Põhikirja muutmine

Koosolek otsustas hääletada põhikirja muutmise poolt ning võtta vastu OEG põhikiri redaktsioonis, mis oli aktsionäridele eelnevalt esitatud.

Hääletustulemused:

Poolt:                        114 264 915 häält                99,90 % Koosolekul esindatud häältest
Vastu:                       1 670 häält                            0 % Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud:             106 669 häält                        0,09 % Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:            1 500 häält                           0 % Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu:                    0 häält                                  0 % Koosolekul esindatud häältest

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja OEG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

4. Audiitori valimine

Koosolek otsustas valida OEG audiitoriks Tiit Raimla PricewaterhouseCoopers AS-ist ja maksta audiitorile tasu OEG 2010. Aasta majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt OEG ja PricewaterhouseCoopers AS-i vahel sõlmitavale lepingule.

Hääletustulemused:

Poolt:                      114 372 982 häält                     100 % Koosolekul esindatud häältest
Vastu:                      270 häält                                   0 % Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud:            0 häält                                       0 % Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:          1 502 häält                                0 % Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu:                  0 häält                                       0 % Koosolekul esindatud häältest

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja OEG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.


Lisainfo:

Indrek Jürgenson
juhatuse liige
Olympic Entertainment Group
Tel + 372 667 1250
E-post indrek.jurgenson@oc.eu
www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja