Börsiteated

AS-i Kristiine Kasiino ja OÜ Casinova omandamine

Postitatud 01.03.2007


Enne KK aktsiate ja Casinova osa omandamise lepingu sõlmimist on OEG nõukogu 28. veebruaril 2007.a vastu võtnud otsuse, mille kohaselt on heaks kiidetud OEG ja KC Grupi vaheline Tehing ja selle tingimused.

Tehing ei ole käsitletav tehinguna seotud isikuga Tallinna Börsi reeglistiku tähenduses, samuti puudub OEG juhatuse ja nõukogu liikmetel muu isiklik huvi Tehingu tegemiseks.

Sõlmitud lepingu täitmise korral on OEG poolt KK omandamise näol tegemist olulise osaluse omandamisega Tallinna Börsi reeglistiku tähenduses ning vastavuses nimetatud reeglistikuga avalikustab OEG juhatus alljärgneva informatsiooni Tehingu kohta.

I. Omandatavate äriühingute tegevusvaldkond ning majandustegevuse kirjeldus

AS Kristiine Kasiino, registrikood 10011016, aadress Katusepapi 4, Tallinn, on 13. veebruaril 1996. a asutatud aktsiaselts. KK on Eestis tegutsev kasiinooperaator, mis opereerib kaubamärgi „Kristiine Kasiino” all tegutsevaid kasiinosid. KK-l on kokku 11 mängusaali – kaheksa Tallinnas, üks Tartus, üks Pärnus ning üks Narvas. KK 2006. majandusaasta käive oli 111,1 miljonit krooni ning puhaskasum 29,7 miljonit krooni. KK-l on 100%-line tütarettevõtja OÜ Jokker-Pokker (edaspidi JP).

OÜ Jokker-Pokker, registrikood 10686317, aadress Katusepapi 4, Tallinn, on 28. augustil 2000. a asutatud osaühing, mis tegeleb baaripidamisega KK mängusaalides. JP 2006. majandusaasta käive oli 3,3 miljonit krooni ning puhaskahjum 0,05 miljonit krooni.

OÜ Casinova, registrikood 11198011, aadress Katusepapi 4, Tallinn, on 8. detsembril 2005. a asutatud osaühing. Casinova on iseseisva äritegevuseta äriühing, mis loodi KK turundusstrateegia arendamise eesmärgil. Casinova 2006. majandusaasta käive oli 0,04 miljonit krooni ning puhaskahjum 0,07 miljonit krooni.

II. Osaluse omandamise eesmärk ning mõju OEG tegevusele

Tehingu esmaseks põhjuseks on muutus KK emaettevõtja KC Grupi pikaajalises strateegias ning soov keskenduda peamiselt ettevõtte põhitegevusele, milleks on kinnisvaraarendus. OEG seisukohalt on omandamiste eesmärgiks OEG soov laiendada oma tegevust ning kindlustada oma positsiooni Eesti hasartmänguturu tihenevates konkurentsitingimustes.

Tehingu tulemusel on oodata OEG käibe olulist kasvu Eestis. OEG ja KK pro forma konsolideeritud käive oleks 2006. majandusaastal ulatunud 1,78 miljardi kroonini, seejuures Eesti käive oleks ulatunud 783 miljoni kroonini. Tehingu järgselt suureneb ka OEG kontserni turuosa Eesti hasartmänguturul.

III. Tehingu kirjeldus

3.1 Tehingu lühikirjeldus

OEG ja KC Grupi vahelise lepingu täitmisel omandab OEG KC Grupilt 100% AS-i Kristiine Kasiino aktsiatest ja Casinova ainuosa. OEG tasub osaluste omandamiste eest osaliselt rahas ning osaliselt KC Grupile emiteeritavate uute OEG lihtaktsiatega. Tehingu jõustumisel ja lõpuleviimisel kuuluvad KK, JP ja Casinova 100%-liselt OEG kontserni.

3.2 Omandatavate osaluste hind ning tasumise tingimused

KK aktsiate ja Casinova osa esialgselt kokkulepitud müügihind on 250 172 105 krooni, kusjuures 40 000 krooni esialgsest müügihinnast on Casinova osa müügihind ning ülejäänud summa on KK aktsiate müügihind. Lõplik müügihind arvutatakse Tehingu täitmise päeval alljärgneva valemi kohaselt:
Esialgne müügihind + (KK käibekapital Tehingu lõpuleviimise kuule eelneva kuu lõpu seisuga – esialgne käibekapital (0 krooni)) – KK, JP ja Casinova intressi kandvad kohustused

Lõplikust müügihinnast 235 699 000 krooni tasub OEG KC Grupile rahas Tehingu täitmisel ning ülejäänud 14 473 105 krooni tasub OEG KC Grupile 100 000 OEG Tallinna Börsil noteeritud vabalt võõrandatavas lihtaktsias, kusjuures ühe aktsia väärtuseks loetakse aktsia sulgemishinda Tallinna Börsil viimasel tööpäeval enne OEG ja KC Grupi vahelise lepingu allkirjastamist, s.t 9,25 eurot, ümberarvutuna Eesti kroonidesse kursiga 15,6466 krooni ühe euro eest. Uute aktsiate märkimishind on 10 krooni ühe uue aktsia kohta, s.t uued aktsiad lastakse välja ilma ülekursita koguhinnaga 1 000 000 krooni. Lisaks kuulub Tehingu sulgemisel tasumisele rahas lõpliku ja esialgse müügihinna vahe.


Uute aktsiate väljalaskmine on üldkoosoleku pädevuses ja juhatus teeb ettepaneku võtta uute aktsiate KC Grupile suunatud emissiooni OEG aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorda. Üldkoosolekule tehakse ettepanek anda uute aktsiate märkimise õigus üksnes KC Grupile ja välistada teiste aktsionäride märkimise eesõigus.

3.3 Eeltingimused lepingu täitmiseks

OEG ja KC Grupi vahel sõlmitud leping täidetakse kahe nädala jooksul järgmiste eeltingimuste täitmisel:
Eesti konkurentsiamet annab Tehinguks nõusoleku;
Tehingu lõpuleviimise ajaks ei ole ilmnenud ühtegi lepingus OEG ja KC Grupi poolt antud kinnituste rikkumist ega olulisi negatiivseid finantsmõjusid KK-le või Casinovale või nende majandustegevusele.

IV KK majandustulemused

Kuigi Tehinguga omandab OEG kolm äriühingut (KK, JP ja Casinova), on oluliseks omandamiseks üksnes KK omandamine. Sellest lähtuvalt on alljärgnevalt esitatud andmed üksnes KK kohta.


1 EUR = 15,6466 EEK

4.1	KK viimase kolme aasta auditeeritud majandustulemused            

--------------------------------------------------------------------------------
| | 2004 | 2005 | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käive | 78 243 024 | 89 332 726 | 111 056 008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum (-kahjum) | 24 989 218 | 21 728 775 | 29 663 042 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividend aktsia kohta | - | - | 9,67 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suhtarvud (samad nii | 41,65 | 36,21 | 54,93 |
| tava- kui ka | | | |
| lahustatud puhaskasum | | | |
| aktsia kohta) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

KK viimase kahe aasta auditeeritud majandusaasta aruanded

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| AKTIVA | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod | 17 780 368 | 6 359 497 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiad ja muud väärtpaberid | 11 413 164 | 27 498 947 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu | 188 000 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded konsolideerimisgrupi ettevõtjate | 20 980 072 | 2 824 928 |
| vastu | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud lühiajalised nõuded | 3 383 | 4 886 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitlaekumised | 19 922 | 7 389 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemaksed | 5 834 991 | 2 032 721 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 750 259 | 795 067 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku | 56 970 159 | 39 523 435 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tütarettevõtete aktsiad või osad | 10 000 | 10 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised nõuded emaettevõtjate ja | | |
| teiste | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| konsolideerimisgrupi ettevõtjate vastu | 19 240 | 18 151 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mitmesugused pikaajalised nõuded | 278 265 | 342 736 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 38 864 714 | 29 414 855 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 998 348 | 920 869 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku | 40 170 567 | 30 706 611 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| AKTIVA KOKKU | 97 140 726 | 70 230 046 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PASSIVA | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused | 1 423 057 | 954 007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad tarnijatele | 1 072 743 | 1 749 706 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad konsolideerimisgrupi ettevõtjatele | 120 011 | 44 372 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuvõlad | 1 607 198 | 1 657 102 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad | 3 001 157 | 1 861 675 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised | 109 525 | 213 526 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku | 7 333 691 | 6 480 388 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised võlakohustused | 2 194 335 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku | 9 528 026 | 6 480 388 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital | 5 400 000 | 6 000 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital | 600 000 | 336 034 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 51 949 658 | 55 684 849 |
| (kahjum) | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 29 663 042 | 21 728 775 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaaktsiad | 0 | -20 000 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku | 87 612 700 | 63 749 658 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PASSIVA KOKKU | 97 140 726 | 70 230 046 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (kroonides) | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2006 | 2005 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 111 056 008 | 89 332 726 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 253 541 | 685 449 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubad, toore, materjal ja teenused | -4 917 029 | -3 791 596 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud tegevuskulud | -36 134 089 | -31 224 110 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tööjõukulud | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palgakulu | -19 395 458 | -16 948 198 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sotsiaalmaksud | -6 457 939 | -5 669 072 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | -12 608 498 | -10 648 871 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | -985 034 | -639 578 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum (-kahjum) | 30 811 502 | 21 096 750 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud | 584 008 | 632 025 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 31 395 510 | 21 728 775 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks | -1 732 468 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) | 29 663 042 | 21 728 775 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (kroonides) | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2006 | 2005 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 30 811 502 | 21 096 750 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimised: | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kulum | 12 608 498 | 10 648 871 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kahjum põhivara mahakandmisest | 179 533 | 149 037 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) põhivara müügist | -160 692 | -5 400 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud nõuete ja | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ettemaksete muutus | -3 873 884 | -279 593 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varude muutus | 44 808 | -337 831 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud kohustuste | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja ettemaksete muutus | 367 677 | 1 459 441 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Makstud intressid | -151 293 | -70 104 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantskulud | -45 105 | -4 745 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Makstud ettevõtte tulumaks | -1 732 468 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku rahavood äritegevusest | 38 048 576 | 32 656 426 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Mitmesuguste pikaajaliste nõuete | 63 382 | -30 146 |
| tasumine | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara müük | 188 000 | 7 276 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara soetus | -16 868 337 | -9 178 327 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajaliste finantsinvesteeringute | 0 | -12 143 777 |
| soetus | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajaliste finantsinvesteeringute müük | 16 085 783 | 6 147 737 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antud laenud | -18 086 700 | -6 300 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadud intressid | 601 122 | 1 513 969 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud | 0 | 87 519 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | -18 016 750 | -21 258 322 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Makstud dividendid | -5 800 000 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaaktsiate tagasiostmine | 0 | -6 360 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapitalirendimaksete tasumine | -1 898 455 | -97 870 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pangalaenude tagastamine | -912 500 | -1 564 286 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | -8 610 955 | -8 022 156 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavood kokku | 11 420 871 | 3 375 948 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi | 6 359 497 | 2 983 549 |
| alguses | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 17 780 368 | 6 359 497 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 11 420 871 | 3 375 948 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Aktsia- | Oma- | Kohustusl | Jaotamat | |
| | | | ik | a | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | kapital | aktsiad | reservkap | kasum | Kokku |
| | | | ital | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saldo 31.12.2004 | 6 000 | 0 | 336 034 | 55 684 | 62 020 883 |
| | 000 | | | 849 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeaasta | - | - | | 21 728 | 21 728 775 |
| puhaskasum | | | | 775 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tagasiostetud | - | -20 000 | - | - | -20 000 |
| omaaktsiad | | 000 | | | 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saldo 31.12.2005 | 6 000 | -20 000 | 336 034 | 77 413 | 63 749 658 |
| | 000 | 000 | | 624 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeaasta | - | - | - | 29 663 | 29 663 042 |
| puhaskasum | | | | 042 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservkapitali | - | - | 263 966 | -263 966 | 0 |
| suurendamine | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Makstud dividendid | - | - | - | -5 800 | -5 800 000 |
| | | | | 000 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaaktsiate | -600 000 | 20 000 | - | -19 400 | 0 |
| tühistamine | | 000 | | 000 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saldo 31.12.2006 | 5 400 | 0 | 600 000 | 81 612 | 87 612 700 |
| | 000 | | | 700 | |
--------------------------------------------------------------------------------


Ülevaade pärast viimase majandusaasta lõppu toimunud olulistest muudatustest

Kõige olulisemaks muudatuseks KK äritegevuses alates 2006. a lõpust on uue mängusaali avamine Narvas 2007. a esimeses kvartalis. Muid olulisi muudatusi KK äritegevuses alates 2006.a lõpust aset leidnud ei ole.

V. Tehingu eelne KK aktsionäride nimekiri

KK aktsionär on KC Grupp, kellele kuulub tehingu eelselt 540 000 KK aktsiat nominaalväärtusega 10 krooni. KK aktsiakapital kokku on 5,4 miljonit krooni.

VI. Muu informatsioon KK kohta

Käesoleva teate esitamise ajal ei ole KK-l ühtegi laenukohustust.

Käesoleva teate esitamise ajal ei ole OEG ja KK vahel kehtivaid lepinguid.

Käesoleva teate esitamise ajal ei ole KK suhtes algatatud ega algatamisel ühtegi kohtumenetlust (sh nii tsiviil-, haldus- kui ka kriminaalmenetlust) ega vahekohtumenetlust.

KK juhatus on üheliikmeline, juhatuse ainuke liige on Enno Heinla. KK nõukogu liikmed on Margus Reinsalu, Herki Hollak, Külli Reinsalu.

VI. Tehingu kinnitamine ning jõustumine

Tehingu täitmine sõltub eelkõige Konkurentsiametilt loa saamisest. Tehing täidetakse kahe nädala jooksul vastava loa saamisest.


Lisainfo:
Andri Avila
Juhatuse liige
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post andri.avila@ocg.ee
www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja