Börsiteated

Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Postitatud 25.04.2007


Koosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 12.20. Koosolekul osalenud aktsionäride aktsiatega oli esindatud 60 075 209 häält, mis moodustab 79,68% aktsiakapitalist. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes. Koosoleku päevakorras olid 4. aprillil 2007. a ajalehtedes Äripäev, Postimees ja Eesti Päevaleht ning OEG koduleheküljel avaldatud www.olympic-casino.com Koosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused.

Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused


1. Majandusaasta 1. jaanuar 2006. a – 31. detsember 2006. a majandusaasta aruande kinnitamine

Koosolek otsustas kinnitada majandusaasta 1. jaanuar 2006. a – 31. detsember 2006. a majandusaasta aruande.


2. Kasumi jaotamine

Koosolek otsustas kinnitada kasumi jaotamise ettepaneku, mille kohaselt on 2006. a puhaskasum 388 798 787 krooni (24 848 771 EUR) ning aktsionäridele jaotatav kasumiosa on 150 800 000 krooni (9 637 877 EUR) ja dividendi suurus on 2 krooni (0,13 EUR) ühe aktsia kohta. Dividendi väljamaksmise korra kohaselt võetakse aktsionäride, kellel on õigus saada dividende 2006. majandusaasta eest, määramisel aluseks väärtpaberiomanike nimekiri Tallinna Börsil seisuga 10. börsipäev pärast aktsionäride üldkoosoleku toimumise päeva kell 23.59, s.t 10.05.2007 .a. Dividendid makstakse välja hiljemalt 14.05.2007. a.


3. Nõukogu liikme valimine

Koosolek otsustas valida OEG nõukogu täiendavaks liikmeks Anders Galfvensjö, isikukood 35509140063, elukoht Lembitu 6-33, Tallinn.


4. Nõukogu liikmete aktsiaoptsiooni tingimuste heakskiitmine

Koosolek otsustas kiita heaks allkirjeldatud nõukogu liikmetele antavate aktsiaoptsioonide tingimused ning otsustada optsioonilepingute sõlmimine nõukogu liikmetega heakskiidetud tingimustel ning volitada OEG juhatust OEG nimel optsioonilepinguid sõlmima.

Nõukogu liikmetele antavate aktsiaoptsioonide tingimuste kohaselt saaks iga nõukogu liige märkida kuni 27 802 aktsiat igal aastal alates 2008. a kuni 2010. a. Optsioonide märkimisperioodid peavad jääma alljärgnevatesse ajavahemikesse: (i) 2008. a optsioonid – 1.06.2008-31.08.2008; (ii) 2009. a optsioonid – 1.06.2009-31.08.2009; 2010. a optsioonid – 1.06.2010-31.08.2010. Tegelik aktsiate arv, mida iga OEG nõukogu liige märkida saab määratakse kindlaks OEG grupi finantseesmärkide täitmise ja nõukogu töös osalemise alusel. Grupi iga-aastased finantseesmärgid määrab kindlaks OEG juhatus ja need kinnitab OEG nõukogu. 2008. a optsiooni märkimishind ühe aktsia kohta on 80 krooni ja 30 senti (5,13 eurot). 2009. a optsiooni märkimishind ühe aktsia kohta on ajavahemikul 01.01.2008. a – 31.12.2008. a Tallinna Börsi vahendusel tehtud tehingutes OEG aktsia eest makstud hindade kaalutud keskmine + 10%. 2010. a optsiooni märkimishind ühe aktsia kohta on ajavahemikul 01.01.2009. a – 31.12.detsember 2009. a Tallinna Börsi vahendusel tehtud tehingutes OEG aktsia eest makstud hindade kaalutud keskmine + 10%. Kui enne optsioonide alusel aktsiate omandamist OEG aktsiakapitali suurendatakse või vähendatakse, muudab OEG juhatus vajadusel ühepoolselt kehtivate optsioonide osas ülalloetletud tingimusi, arvestades aktsiakapitali suurendamise või vähendamise finantsmõju aktsiate omandajale. Optsioonilepingu alusel märgitud OEG aktsiad annavad õiguse saada dividendi majandusaastal, mil õigusaktide kohaselt loetakse märgitud aktsiatest tulenevad õigused tekkinuks (nt mil loetakse märgitud aktsiatega esindatud aktsiakapital suurendatuks). Märgitud aktsiad ei anna siiski õigust saada dividendi, mille saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeriti enne seda päeva, mil õigusaktide kohaselt loetakse märgitud aktsiatest tulenevad õigused tekkinuks.


5. Aktsiakapitali suurendamine

Koosolek otsustas viia läbi fondiemissiooni ja suurendada OEG aktsiakapitali 754 000 000 krooni (48 189 383 euro) võrra omakapitali arvel sissemakseid tegemata ning kasutada OEG aktsiakapitali suurendamiseks OEG aktsiate ülekurssi vastavalt majandusaasta 1. jaanuar 2006. a – 31. detsember 2006. a majandusaasta aruandele. Pärast aktsiakapitali suurendamist on OEG aktsiakapitali suuruseks 1 508 000 000 krooni (96 378 766 eurot), mis jaguneb 150 800 000 lihtaktsiaks.


6. Põhikirja muutmine

Koosolek otsustas muuta OEG põhikirja punkti 8.10.6 ja võtta punkti 8.10.6 sõnastus vastu järgmises sõnastuses: „8.10.6 investeeringute tegemine summas, mis ületab EUR 1 500 000 (üks miljon viissada tuhat) või vastavaks majandusaastaks eelarvega ettenähtud summa”.

Koosolek otsustas muuta punkti 8.2.7 ja võtta punkti 8.2.7 sõnastus vastu järgmises sõnastuses: „8.2.7 prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine”.

Koosolek otsustas muuta OEG põhikirja punkti 4.7 ja võtta punkti 4.7 sõnastus vastu järgmises sõnastuses: „Aktsiaseltsi nõukogul on õigus alates 26. aprillist 2007.a. kuni 26. aprillini 2010.a. suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali kuni 20 850 000 (kahekümne miljoni kaheksasaja viiekümne tuhande) Eesti krooni võrra 2 085 000 (kahe miljoni kaheksakümne viie tuhande) uue Aktsiaseltsi lihtaktsia väljalaskmise teel. Nõukogu poolt aktsiakapitali suurendamise tulemusel võib Aktsiaseltsi aktsiakapitali maksimaalseks suuruseks olla 1 528 850 000 (üks miljard viissada kakskümmend kaheksa miljonit kaheksasada viiskümmend tuhat) Eesti krooni. Aktsionäride üldkoosolek võib paika panna nõukogu poolt Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamise tingimused ning välistada aktsionäride eesõiguse uute aktsiate märkimiseks.”; ning kinnitada OEG põhikiri uues redakstioonis.
1 EUR = 15,6466 EEK.


7. Aktsionäride eesõiguse välistamine

Koosolek otsustas välistada OEG aktsionäride eesõiguse OEG nõukogu poolt väljalastava 200 000 OEG lihtaktsia osas, mis lastakse välja 01.03.2007. a OEG ja AS-iga KC Grupp sõlmitud aktsiate ja osa müügilepingu nõuetekohaseks täitmiseks.


8. Audiitori valimine

Koosolek otsustas valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise üldkoosolekuni) üks audiitor ning audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics AS ja audiitoriks Taivo Epner, isikukood 37004020214, elukoht Tallinn, ja maksta audiitorile tasu OEG 2007. majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt OEG poolt KPMG Baltics AS-iga sõlmitavale lepingule.


Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja OEG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.


Lisainfo:

Andri Avila
juhatuse liige
Olympic Entertainment Group
Tel + 372 667 1250
E-post andri.avila@ocg.ee
www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja