Börsiteated

Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Postitatud 05.05.2011

Täna, 5. mail 2011.a. algusega kell 11.00, toimus Reval Park Hotel & Casino's, Park Lounge's (Kreutzwaldi 23, Tallinn), Olympic Entertainment Group AS-i (edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek). 

Koosoleku päevakorras olid 12. aprillil 2011. a Aktsiaseltsi koduleheküljel www.olympic-casino.com ning Tallinna ja Varssavi börsi infosüsteemi kaudu avalikustatud Koosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused, sh eelmise majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamine, audiitori kinnitamine, aktsiaoptsiooni programmi tingimuste kinnitamine, Aktsiaseltsi põhikirja muutmine, aktsiakapitali vähendamine ja nõukogu liikmete ametiaja pikendamine. 

Koosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 12.18. Koosolekul osales 33 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 109 453 314 häält, mis moodustab 72,33 % aktsiakapitalist. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes. 

Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:

1. Majandusaasta aruande kinnitamine

Koosolek otsustas kinnitada Aktsiaseltsi majandusaasta 1. jaanuar 2010. a - 31. detsember 2010. a aruande.

Hääletustulemused:

Poolt: 109 409 403 häält 99,96% Koosolekul esindatud häältest 
Vastu:   0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest 
Erapooletud: 36 271 häält 0,03 % Koosolekul esindatud häältest 
Ei hääletanud: 7640 häält 0,01 % Koosolekul esindatud häältest 
Kehtetu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest 

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Koosolek otsustas jaotada 31.12.2010.a. lõppenud majandusaasta puhaskasumi suurusega 17 885 032 krooni (1 143 062 Eurot) alljärgnevalt:

Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa: 0 krooni (0 Eurot);
Kanda kohustuslikku reservkapitali: 894 252 krooni (57 153 Eurot);
Kasumi kasutamine muuks otstarbeks: 16 990 780 krooni (1 085 909 Eurot) lisatakse eelmiste aastate kogunenud kahjumile.

Hääletustulemused:

Poolt: 109 410 567 häält 99,96% % Koosolekul esindatud häältest 
Vastu:   36 269 häält 0,03% % Koosolekul esindatud häältest 
Erapooletud: 6466 häält 0,01 % Koosolekul esindatud häältest 
Ei hääletanud: 12 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest 
Kehtetu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest 

3. Audiitori nimetamine

Koosolek otsustas valida Aktsiaseltsi audiitoriks PricewaterhouseCoopers AS-i ja maksta audiitorile tasu Aktsiaseltsi 2011. aasta majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Aktsiaseltsi ja PricewaterhouseCoopers AS-i vahel sõlmitavale lepingule.

Hääletustulemused:

Poolt: 109 288 302 häält 99,85 % Koosolekul esindatud häältest 
Vastu:   0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest 
Erapooletud: 165 000 häält 0,15 % Koosolekul esindatud häältest 
Ei hääletanud: 12 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest 
Kehtetu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest 

4. Aktsiaoptsiooni programmi tingimuste kinnitamine

Koosolek otsustas kinnitada aktsiaoptsiooni programm vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 2 ja §-le 345 lg 1 alljärgnevatel tingimustel:

 1. Aktsiaseltsil on õigus väljastada kuni 30.06.2011 kokku kuni 600 000 (kuussada tuhat) aktsiaoptsiooni. Iga aktsiaoptsioon annab õigustatud subjektile õiguse omandada 1 (üks) Aktsiaseltsi aktsia.
 2. Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektideks on Aktsiaseltsi nõukogu poolt valitud Aktsiaseltsi ja temaga ühte kontserni kuuluvate ettevõtjate juhtivtöötajad, kusjuures juhtivtöötajatena käsitletakse nii töösuhtes olevaid isikuid kui ka juhtorganite liikmeid (v.a Aktsiaseltsi nõukogu liikmed). Aktsiaseltsi juhatusel on õigus esitada nõukogule ettepanekuid aktsiaoptsiooni õigustatud subjektide määramiseks juhtivtöötajate hulgast.
 3. Aktsiaseltsi juhtivtöötajatele väljastatavate aktsiaoptsioonide arvu määrab Aktsiaseltsi nõukogu. Aktsiaseltsi nõukogu teatab igale õigustatud subjektide hulka arvatud juhtivtöötajale oma sellekohasest otsusest kirjalikult.
 4. Ühele aktsiaoptsiooni õigustatud subjektiks olevale juhtivtöötajale võib käesolevate aktsiaoptsiooni tingimuste kohaselt väljastada mitte rohkem kui 70 000 (seitsekümmend tuhat) aktsiaoptsiooni.
 5. Juhul kui õigustatud subjekt soovib temale määratud aktsiaoptsioone omandada, peab ta sõlmima Aktsiaseltsiga hiljemalt ühe kuu jooksul sellekohase teate saamisest kirjaliku optsioonilepingu. Kui õigustatud subjekt nimetatud tähtaja jooksul optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse temale määratud aktsiaoptsioone omandada.
 6. Aktsiaoptsiooni programmi tingimuste rakendamine ning aktsiaoptsiooni realiseerimise kord määratakse optsioonilepingus, mis sõlmitakse Aktsiaseltsi ning õigustatud subjekti vahel.
 7. Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektil on õigus väljastatud optsiooni kasutada alates 37. kalendrikuust pärast optsiooni väljastamist. Optsiooni kasutamiseks esitab õigustatud subjekt Aktsiaseltsile tahteavalduse vastavalt optsioonilepingus sätestatule.
 8. Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektil ei ole õigust temale väljastatud aktsiaoptsioone võõrandada.
 9. Aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritakse kuni 600 000 (kuussada tuhat) Aktsiaseltsi aktsiat hinnaga, mis võrdub nimiväärtusega või nimiväärtusteta aktsia arvestusliku väärtusega.
 10. Kogu aktsiaoptsiooniprogrammi lõpptähtajaks on 01.09.2014.a., milliseks kuupäevaks peab tahteavaldus aktsiaoptsiooni kasutamiseks olema esitatud. Aktsiaoptsiooniprogrammi täpsema ajakava ja realiseerimise korra määrab kindlaks nõukogu.
 11. Aktsiaoptsiooni kasutamise hinnaks on aktsia nimiväärtus või nimiväärtuseta aktsia arvestuslik väärtus ühe aktsia kohta.
 12. Aktsiaoptsiooni programmi tingimuste täitmiseks uute aktsiate emiteerimisel annavad need aktsionärile õiguse saada dividende majandusaastal, millal aktsiad emiteeriti ja kui otsustatakse dividendide maksmine.
 13. Välistada seoses aktsiaoptsiooniga aktsionäride eesõigus märkida aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritavaid uusi aktsiaid. Enne optsiooniprogrammi raames kapitali suurendamise registreerimist võtab Aktsiaseltsi üldkoosolek vastu otsuse põhikirja muutmise kohta aktsiate arvu muutmiseks, kui seadus seda nõuab.

Hääletustulemused:

Poolt: 104 165 567 häält 95,17 % Koosolekul esindatud häältest 
Vastu:   4 005 735 häält 3,66 % Koosolekul esindatud häältest 
Erapooletud: 1 282 000 häält 1,17 % Koosolekul esindatud häältest 
Ei hääletanud: 12 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest 
Kehtetu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest 

5. Aktsiaseltsi põhikirja muutmine (Põhikirjamuudatus I)

Koosolek otsustas seoses aktsiakapitali Eurodesse konverteerimisega ja optsiooniprogrammiga muuta põhikirja punkte 4.1., 4.2. ja 4.7. ning kinnitada need uues sõnastuses alljärgnevalt:

4.1. Aktsiaseltsi miinimumaktsiakapitali suurus on 30 000 000 (kolmkümmend miljonit) Eurot ja maksimumaktsiakapitali suurus on 120 000 000 (ükssada kakskümmend miljonit) Eurot.
4.2. Aktsia nimiväärtus on EUR 0,60 (kuuskümmend Euro senti) ja iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.
4.7. Aktsiaseltsi nõukogul on seoses optsiooniprogrammiga õigus 3 (kolme) aasta jooksul alates 05.05.2011.a. suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali kuni EUR 360 000 (kolmesaja kuuekümne tuhande Euro) võrra kuni 600 000 (kuuesaja tuhande) uue Aktsiaseltsi lihtaktsia väljalaskmise teel. Nõukogu poolt aktsiakapitali suurendamise tulemusel võib Aktsiaseltsi aktsiakapitali maksimaalseks suuruseks olla EUR 91 157 703 (üheksakümmend üks miljonit ükssada viiskümmend seitse tuhat seitsesada kolm Eurot). Kui nõukogu otsustab aktsiakapitali suurendada, siis aktsiakapitali suurendamise Äriregistris registreerimise eelduseks on põhikirja muutmine aktsiate arvu osas juhul, kui seadus sellise tingimuse täitmist nõuab.

Hääletustulemused:

Poolt: 108 022 933 häält 98,69 % Koosolekul esindatud häältest 
Vastu:   277 100 häält 0,25 % Koosolekul esindatud häältest 
Erapooletud: 1 153 269 häält 1,05 % Koosolekul esindatud häältest 
Ei hääletanud: 12 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest 
Kehtetu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest 

6. Aktsiaseltsi aktsiakapitali Eurodesse ümberarvestamine ja vähendamine (Kapitali vähendamine I)

Koosolek otsustas seoses Eestis Euro kasutuselevõtuga konverteerida Aktsiaseltsi aktsiakapital Eesti kroonidest ümber Eurodeks ja vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali alljärgnevatel tingimusel:

 1. konverteerida Aktsiaseltsi aktsiakapital ja aktsiate nimiväärtus Eurodeks, ümardades summat Eurodes kaks kohta pärast koma. Vastavalt äriseadustiku § 5252 (3) ei oma ümardamine õiguslikku tähendust, ei mõjuta aktsiatega seotud õigusi ega aktsiate nimiväärtuste suhet aktsiakapitali;
 2. konverteeritav Aktsiaseltsi aktsiakapital on EEK 1 513 295 050 ehk EUR 96 717 181,37, mis jaguneb 151 329 505 aktsiaks, kusjuures konverteeritav aktsia nimiväärtus on EEK 10 ehk EUR 0,64;
 3. vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali EUR 5 919 478,37 võrra, summalt EUR 96 717 181,37 summani EUR 90 797 703 aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel rahaliste väljamaksetega aktsionäridele. Aktsionäridele tehakse väljamaksed seaduses ettenähtud tähtaja jooksul;
 4. vähendada iga aktsia nimiväärtust EUR 0,04 võrra, summalt EUR 0,64 summani EUR 0,60;
 5. aktsiakapitali vähendamise tulemusena saab uueks aktsia nimiväärtuseks EUR 0,60, aktsiate arv jääb samaks (s.o 151 329 505) ja aktsiakapital kokku on EUR 90 797 703;
 6. aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on aktsiakapitali ja aktsiate nimiväärtuse Eurodeks konverteerimine;
 7. aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 19.05.2011. a. kella 23.59 seisuga.

Hääletustulemused:

Poolt: 109 416 767 häält 99,97 % Koosolekul esindatud häältest 
Vastu:   0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest 
Erapooletud: 36 535 häält 0,03 % Koosolekul esindatud häältest 
Ei hääletanud: 12 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest 
Kehtetu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest 

7. Nimiväärtuseta aktsiate kasutusele võtmine ja Aktsiaseltsi põhikirja muutmine (Põhikirjamuudatus II)

Koosoleku otsustas võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsiad ning sellega seoses muuta Aktsiaseltsi põhikirja punkte 4.2., 5.1. ja 11.1. ning kinnitada need uues sõnastuses alljärgnevalt:

4.2. Aktsiaseltsil on 151 329 505 nimiväärtuseta aktsiat ja iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.
5.1 Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda Aktsiaseltsi juhtimises ja kasumi jaotamises ning samuti osaleda Aktsiaseltsi allesjäänud vara jaotamisel Aktsiaseltsi lõpetamisel vastavalt tema aktsiate arvestuslikule väärtusele.
11.1 Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate arvestuslikule väärtusele.

Nimiväärtuseta aktsiate kasutuselevõtu tulemusena on Aktsiaseltsil 151 329 505 nimiväärtuseta aktsiat, kusjuures iga aktsia annab aktsionärile üldkoosolekul ühe hääle. Otsuse nr. 7 vastuvõtmise tulemusena on aktsia arvestuslik väärtus EUR 0,60. Otsus nr. 7 jõustub järgmisel päeval pärast otsuste nr. 5 (Põhikirjamuudatus I) ja otsuse nr 6 (Kapitali vähendamine I) alusel põhikirja muutmise kuupäeva ja uue kapitali suuruse kohta kannete tegemist Äriregistrisse. 

Hääletustulemused:

Poolt: 109 390 633 häält 99,94 % Koosolekul esindatud häältest 
Vastu:   4400 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest 
Erapooletud: 58 269 häält 0,05 % Koosolekul esindatud häältest 
Ei hääletanud: 12 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest 
Kehtetu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest 

8. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine (Kapitali vähendamine II)

Koosolek otsustas vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali alljärgnevalt:

 1. vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali EUR 9 079 770,30 võrra, summalt EUR 90 797 703 summani EUR 81 717 932,70;
 2. aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel: vähendamise tulemusena väheneb Aktsiaseltsi aktsia arvestuslik väärtus EUR-lt 0,60 EUR-ni 0,54, aktsiate arv jääb samaks (s.o 151 329 505) ja uueks aktsiakapitali suuruseks on EUR 81 717 932,70;
 3. aktsiakapitali vähendatakse rahalise väljamakse teel aktsionäridele. Aktsionäridele tehakse väljamaksed seaduses ettenähtud tähtaja jooksul;
 4. aktsiakapitali vähendamiseks põhjuseks on asjaolu, et Aktsiaseltsil puudub käesoleval ajal ja lähitulevikus vajadus omada aktsiakapitali praegusel hetkel registreeritud suuruses ning seadusest tulenevad aktsiakapitalile esitatavad nõuded on täidetud ka väiksema aktsiakapitali suuruse korral;
 5. Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse päeva, mil siintoodud aktsiakapitali vähendamise otsuse jõustumisest on möödunud 2 nädalat, kella 23.59 seisuga.

Otsus nr. 8 jõustub järgmisel päeval pärast otsuste nr. 5. (Põhikirjamuudatus I) ja otsuse nr. 6 (Kapitali vähendamine I) alusel põhikirja muutmise kuupäeva ja uue kapitali suuruse kohta kannete tegemist Äriregistrisse. 

Hääletustulemused:

Poolt: 109 412 167 häält 99,96 % Koosolekul esindatud häältest 
Vastu:   4400 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest 
Erapooletud: 36 735 häält 0,03 % Koosolekul esindatud häältest 
Ei hääletanud: 12 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest 
Kehtetu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest 

9. Aktsiaseltsi nõukogu liikmete ametiaja pikendamine

Koosolek otsustas pikendada Aktsiaseltsi nõukogu liikmete ametiaega Peep Vain’i, Liina Linsi ja Jaan Korpusov’i ametiaega 2 (kahe) aasta võrra arvates 12.09.2011.a. (kaasa arvatud). 

Hääletustulemused:

Poolt: 109 261 836 häält 99,83 % Koosolekul esindatud häältest 
Vastu:   0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest 
Erapooletud: 191 466 häält 0,17 % Koosolekul esindatud häältest 
Ei hääletanud: 12 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest 
Kehtetu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest 

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

 

Lisainfo:

Madis Jääger
Juhatuse liige, CFO
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja