Börsiteated

Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Postitatud 19.04.2012

Täna, 19. aprillil 2012. a algusega kell 10.00, toimus Reval Park Hotel & Casino's, Park Lounge's (Kreutzwaldi 23, Tallinn), OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS-i (edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek). 

Koosoleku päevakorras olid 27. märtsil 2012. a Aktsiaseltsi koduleheküljel http://www.olympic-casino.com, Tallinna ja Varssavi börsi infosüsteemi kaudu avalikustatud ning 28. märtsil 2012. a Eesti Päevalehes avaldatud Koosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused, sh eelmise majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamise otsustamine, eelmiste perioodide kahjumi katmine Aktsiaseltsi kohustusliku reservkapitali arvel, eelmiste perioodide kahjumi katmine ülekursi arvel, Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine ja audiitori nimetamine.

Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 11.15. Koosolekul osales 50 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 112 533 013 häält, mis moodustab 74,36% aktsiakapitalist. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.

Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:

 

1. Aktsiaseltsi 2011. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine

Koosolek otsustas kinnitada Aktsiaseltsi majandusaasta 1. jaanuar 2011. a - 31. detsember 2011. a konsolideeritud aruande, mille kohaselt on puhaskasumi suurus 13 830 017,30 eurot ja eelmiste perioodide kahjum kokku 33 760 113,89 eurot.

Hääletustulemused:

Poolt: 112 533 013 häält 100% Koosolekul esindatud häältest  
Vastu:                   0 häält     0% Koosolekul esindatud häältest  
Erapooletud:                   0 häält     0% Koosolekul esindatud häältest  
Ei hääletanud:                   0 häält     0% Koosolekul esindatud häältest  
Kehtetu:                   0 häält     0% Koosolekul esindatud häältest  

 

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Koosolek otsustas jaotada 31.12.2011. a lõppenud majandusaasta puhaskasumi suurusega 13 830 017,30 eurot alljärgnevalt:

Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa: 0 eurot;

Kanda kohustuslikku reservkapitali: 691 500,87 eurot;

Kasumi kasutamine muuks otstarbeks: 13 138 516,43 euro arvel kaetakse eelmiste perioodide kahjum.

Hääletustulemused:

Poolt: 112 532 813 häält 100% Koosolekul esindatud häältest  
Vastu:                   0 häält     0% Koosolekul esindatud häältest  
Erapooletud:               200 häält     0% Koosolekul esindatud häältest  
Ei hääletanud:                   0 häält     0% Koosolekul esindatud häältest  
Kehtetu:                   0 häält     0% Koosolekul esindatud häältest  

 

3. Eelmiste perioodide kahjumi katmine Aktsiaseltsi kohustusliku reservkapitali arvel

Aktsiaseltsi kohustusliku reservkapitali suurus on 3 161 872,00 eurot ja eelmiste perioodide kahjum (pärast punktis 2 nimetatud otsuse heakskiitmist) on 20 621 597,46 eurot.

Koosolek otsustas kasutada Aktsiaseltsi kohustuslikku reservkapitali täies ulatuses eelmiste perioodide kahjumi katmiseks.

Hääletustulemused: 

Poolt: 112 533 013 häält 100% Koosolekul esindatud häältest  
Vastu:                   0 häält     0% Koosolekul esindatud häältest  
Erapooletud:                   0 häält     0% Koosolekul esindatud häältest  
Ei hääletanud:                   0 häält     0% Koosolekul esindatud häältest  
Kehtetu:                   0 häält     0% Koosolekul esindatud häältest  

  

4. Eelmiste perioodide kahjumi katmine ülekursi arvel

Aktsiaseltsi ülekursi suurus on 14 534 820,30 eurot ja eelmiste perioodide kahjum (pärast punktides 2 ja 3 nimetatud otsuste heakskiitmist) on 17 459 725,46 eurot.

Koosolek otsustas kasutada ülekurssi täies ulatuses eelmiste perioodide kahjumi katmiseks.

Hääletustulemused: 

Poolt: 112 532 813 häält 100% Koosolekul esindatud häältest  
Vastu:               200 häält     0% Koosolekul esindatud häältest  
Erapooletud:                   0 häält     0% Koosolekul esindatud häältest  
Ei hääletanud:                   0 häält     0% Koosolekul esindatud häältest  
Kehtetu:                   0 häält     0% Koosolekul esindatud häältest  

 

5. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine

Koosolek otsustas vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali alljärgnevalt:

1. vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali kokku 21 186 130,70 euro võrra, summalt 81 717 932,70 eurot summani 60 531 802 eurot;

2. aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel: vähendamise tulemusena väheneb Aktsiaseltsi aktsia arvestuslik väärtus 0,54-lt eurolt 0,40-ne euroni, aktsiate arv jääb samaks (s.o 151 329 505) ja uueks aktsiakapitali suuruseks on 60 531 802 eurot;

3. aktsiakapitali vähendamisel summas 6 053 180,20 eurot väljamakseid ei tehta ja selle summa arvel kaetakse eelmiste perioodide kahjum summas 2 924 905,16 eurot (pärast punktides 2-4 nimetatud otsuste heakskiitmist) ning ülejäänud osa summas 3 128 274,04 eurot kantakse eelmiste perioodide kasumi arvele;

4. aktsiakapitali vähendamine summas 15 132 950,50 eurot makstakse välja aktsionäridele. Aktsionäridele tehakse väljamaksed seaduses ettenähtud tähtaja jooksul;

5. aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on asjaolu, et Aktsiaselts peab katma eelmiste perioodide kahjumi summas 2 924 905,16 eurot (pärast punktides 2-4 nimetatud otsuste heakskiitmist) ja samuti puudub Aktsiaseltsil käesoleval ajal ja lähitulevikus vajadus omada aktsiakapitali praegusel hetkel registreeritud suuruses ning seadusest tulenevad aktsiakapitalile esitatavad nõuded on täidetud ka väiksema aktsiakapitali suuruse korral;

6. aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 04. mai 2012. a kella 23.59 seisuga.

Hääletustulemused:

Poolt: 112 533 013 häält 100% Koosolekul esindatud häältest  
Vastu:                   0 häält      0% Koosolekul esindatud häältest  
Erapooletud:                   0 häält      0% Koosolekul esindatud häältest  
Ei hääletanud:                   0 häält      0% Koosolekul esindatud häältest  
Kehtetu:                   0 häält      0% Koosolekul esindatud häältest  

 

6. Perioodi 01.01.2012. a - 31.12.2012. a majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori nimetamine

Koosolek otsustas valida Aktsiaseltsi audiitoriks PricewaterhouseCoopers AS-i ja maksta audiitorile tasu Aktsiaseltsi 2012. aasta majandusaasta aruannete auditeerimise eest vastavalt Aktsiaseltsi ja PricewaterhouseCoopers AS-i vahel sõlmitavale lepingule.

Hääletustulemused: 

Poolt: 112 433 287 häält 99,91% Koosolekul esindatud häältest  
Vastu:               200 häält         0% Koosolekul esindatud häältest  
Erapooletud:          99 526 häält    0,09% Koosolekul esindatud häältest  
Ei hääletanud:                   0 häält        0% Koosolekul esindatud häältest  
Kehtetu:                   0 häält        0% Koosolekul esindatud häältest  

 

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

 

Lisainfo:

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja