Börsiteated

Aktsionäride korraline üldkoosolek

Postitatud 03.04.2007


Vastavalt OEG nõukogu 2. aprilli 2007. a otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine:
1. Majandusaasta 1. jaanuar 2006. a - 31. detsember 2006. a majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamine
3. Nõukogu liikme valimine
4. Nõukogu liikmete aktsiaoptsiooni tingimuste heakskiitmine
5. Aktsiakapitali suurendamine
6. Põhikirja muutmine
7. Aktsionäride eesõiguse välistamine
8. Audiitori valimine

OEG nõukogu teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud:

1. Majandusaasta aruande kinnitamine
OEG nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku hääletada OEG majandusaasta 1. jaanuar 2006. a - 31. detsember 2006. a majandusaasta aruande kinnitamise poolt.

2. Kasumi jaotamine
OEG nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku hääletada OEG juhatuse poolt esitatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud kasumi jaotamise ettepaneku poolt. Kasumi jaotamise ettepaneku kohaselt makstakse aktsionäridele dividende 2 krooni (0,13 eurot) aktsia kohta. Kavandatav aktsionäride nimekirja fikseerimise päev dividendide maksmiseks on 10. mai 2007.a. Dividendid makstakse välja hiljemalt 14. mail 2007. a.

3. Nõukogu liikme valimine
OEG nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku hääletada Anders Galfvensjö OEG nõukogu täiendavaks liikmeks valmimise poolt. Anders Galfvensjö töötab hetkel OEG ekspansioonidirektorina, nõukogu töösse kaasamine võimaldaks tal mõjutada OEG juhtimisotsuseid ning teha efektiivsemat tööd OEG viimisel uutele turgudele.

4. Nõukogu liikmete aktsiaoptsiooni tingimuste heakskiitmine
OEG nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku hääletada nõukogu liikmetele antavate aktsiaoptsioonide tingimuste heakskiitmise poolt ja otsustada optsioonilepingute sõlmimine nõukogu liikmetega heakskiidetud tingimustel, volitades OEG juhatust sõlmima OEG nimel optsioonilepinguid.

OEG 12. septembri 2006. a erakorralise üldkoosoleku otsusega anti OEG nõukogule õigus suurendada OEG aktsiakapitali kuni 2,5% ulatuses OEG aktsiakapitalist (s.t lasta välja kuni 1 885 000 OEG aktsiat) realiseerimaks OEG juhatuse ja nõukogu liikmetele ning võtmetöötajatele suunatud optsiooniplaani. Nõukogu vastav õigus on sätestatud OEG põhikirjas. Nõukogu liikmetele antavate aktsiaoptsioonide tingimuste kohaselt saaks iga nõukogu liige märkida kuni 27 802 aktsiat igal aastal alates 2008. a kuni 2010. a. Optsioonide märkimisperioodid peavad jääma alljärgnevatesse ajavahemikesse: (i) 2008. a optsioonid - 1.06.2008-31.08.2008; (ii) 2009. a optsioonid - 1.06.2009-31.08.2009; 2010. a optsioonid - 1.06.2010-31.08.2010. Tegelik aktsiate arv, mida iga OEG nõukogu liige märkida saab, määratakse kindlaks OEG finantseesmärkide täitmise ja nõukogu töös osalemise alusel. OEG iga-aastased finantseesmärgid määrab kindlaks OEG juhatus ja need kinnitab OEG nõukogu. 2008. a optsiooni märkimishind ühe aktsia kohta on 80 krooni ja 30 senti (5,13 eurot). 2009. a optsiooni märkimishind ühe aktsia kohta on ajavahemikul 1. jaanuar 2008. a - 31. detsember 2008. a Tallinna Börsi vahendusel tehtud tehingutes OEG aktsia eest makstud hindade kaalutud keskmine + 10%. 2010. a optsiooni märkimishind ühe aktsia kohta on ajavahemikul 1. jaanuar 2009. a -31. detsember 2009. a Tallinna Börsi vahendusel tehtud tehingutes OEG aktsia eest makstud hindade kaalutud keskmine + 10%. Kui enne optsioonide alusel aktsiate omandamist OEG aktsiakapitali suurendatakse või vähendatakse, muudab OEG vajadusel ühepoolselt kehtivate optsioonide osas ülalloetletud tingimusi, arvestades aktsiakapitali suurendamise või vähendamise finantsmõju aktsiate omandajale. Optsioonilepingu alusel märgitud OEG aktsiad annavad õiguse saada dividendi majandusaastal, mil õigusaktide kohaselt loetakse märgitud aktsiatest tulenevad õigused tekkinuks (nt mil loetakse märgitud aktsiatega esindatud aktsiakapital suurendatuks). Märgitud aktsiad ei anna siiski õigust saada dividendi, mille saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeriti enne seda päeva, mil õigusaktide kohaselt loetakse märgitud aktsiatest tulenevad õigused tekkinuks.

5. Aktsiakapitali suurendamine
OEG nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku hääletada aktsiakapitali suurendamise ja fondiemissiooni läbiviimise poolt. Korralisele üldkoosolekule tehtud ettepaneku kohaselt suurendatakse OEG aktsiakapitali 754 000 000 krooni (48 189 383 euro) võrra omakapitali arvel sissemakseid tegemata. Aktsiakapitali suurendamiseks kasutatakse OEG aktsiate ülekurssi. Pärast aktsiakapitali suurendamist on OEG aktsiakapitali suuruseks 1 508 000 000 krooni (96 378 766 eurot), mis jaguneb 150 800 000 lihtaktsiaks. Aktsiakapitali suurendamise tagajärjel suureneb iga aktsionäri osa aktsiakapitalis võrdeliselt tema aktsiate nimiväärtusega. Seega saab iga aktsionär ühe olemasoleva aktsia kohta ühe OEG aktsia juurde. Aktsiakapitali suurendamise ja fondiemissiooni läbiviimise põhjuseks on eelkõige OEG usaldusväärsuse tõstmine turul.
Kavandatav aktsionäride nimekirja fikseerimise päev fondiemissioonis osalema õigustatud aktsionäride kindlaksmääramiseks on 11. mai 2007. a. Aktsiad kantakse aktsionäridele üle hiljemalt 30. mai 2007. a. Emiteeritavad aktsiad annavad õiguse saada dividendi majandusaastal, mil õigusaktide kohaselt loetakse emiteeritud aktsiatest tulenevad õigused tekkinuks (nt mil loetakse aktsiakapital suurendatuks).

6. Põhikirja muutmine
OEG nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku hääletada kolme OEG põhikirja muutmisettepaneku poolt (1 EUR=15,6466):
i. muuta punkti 8.10.6 ja võtta punkti 8.10.6 sõnastus vastu järgmises sõnastuses: „8.10.6 investeeringute tegemine summas, mis ületab EUR 1 500 000 (üks miljon viissada tuhat) või vastavaks majandusaastaks eelarvega ettenähtud summa”;
ii. muuta punkti 8.2.7 ja võtta punkti 8.2.7 sõnastus vastu järgmises sõnastuses: „8.2.7 prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine”;
iii.muuta põhikirja punkti 4.7 ja võtta punkti 4.7 sõnastus vastu järgmises sõnastuses: „Aktsiaseltsi nõukogul on õigus alates 26. aprillist 2007.a. kuni 26. aprillini 2010.a. suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali kuni 20 850 000 (kahekümne miljoni kaheksasaja viiekümne tuhande) Eesti krooni võrra 2 085 000 (kahe miljoni kaheksakümne viie tuhande) uue Aktsiaseltsi lihtaktsia
väljalaskmise teel. Nõukogu poolt aktsiakapitali suurendamise tulemusel võib Aktsiaseltsi aktsiakapitali maksimaalseks suuruseks olla 1 528 850 000 (üks miljard viissada kakskümmend kaheksa miljonit kaheksasada viiskümmend tuhat) Eesti krooni. Aktsionäride üldkoosolek võib paika panna nõukogu poolt Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamise tingimused ning välistada aktsionäride eesõiguse uute aktsiate märkimiseks.”.
Kahe esimese muudatusettepaneku põhjuseks on põhikirjas esinenud pisivigade parandamine, kolmas muudatus võimaldab OEG-l täita AS-iga KC Grupp sõlmitud aktsiate ja osa müügilepingu tingimusi, emiteerides AS-ile KC Grupp lepingujärgse ostuhinna tasumiseks 200 000 OEG lihtaktsiat.

7. Aktsionäride eesõiguse välistamine
OEG nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku hääletada OEG aktsionäride eesõiguse välistamise poolt OEG nõukogu poolt väljalastava 200 000 OEG lihtaktsia osas, mis lastakse välja OEG ja AS-iga KC Grupp sõlmitud aktsiate ja osa müügilepingu nõuetekohaseks täitmiseks.

8. Audiitori valimine
Nõukogu teeb OEG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada OEG senise audiitori Taivo Epneri KPMG Baltics AS-ist OEG audiitoriks valimise poolt.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 15. aprillil 2007 kell 23.59 Koosolekuks registreerimine algab koosoleku toimumise päeval kell 10.00 Eesti Rahvusraamatukogus. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument.

OEG majandusaasta aruande ja põhikirja projektiga on võimalik tutvuda alates 4.aprillist 2007 ettevõtte kodulehel aadressil http://www.olympic-casino.com ja tööpäeviti ajavahemikus 9.00-17.00 aadressil Pronksi 19, 3. korrus. Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-postil ocg@ocg.ee või telefonil 667 1250.


Armin Karu
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group


Lisainfo:

Andri Avila
Juhatuse liige
Olympic Entertainment Group
Tel + 372 667 1250
E-post andri.avila@ocg.ee
www.olympic-casino.com

Aastaaruanne 2006 - EEK (eesti keeles, PDF)
Aastaaruanne 2006 - EEK (inglise keeles, PDF)

Aastaaruanne 2006 - EUR (eesti keeles, PDF)
Aastaaruanne 2006 - EUR (inglise keeles, PDF)

Nõukogu aruanne 2006 (eesti keeles, PDF)
Nõukogu aruanne 2006 (inglise keeles, PDF)

Põhikirja projekt (eesti keeles, PDF)
Põhikirja projekt (inglise keeles, PDF)

Üldkoosoleku kutse (eesti keeles, PDF)
Üldkoosoleku kutse (inglise keeles, PDF)

« Tagasi nimekirja