Börsiteated

Aktsiaoptsiooniprogramm

Postitatud 23.12.2014

Olympic Entertainment Group AS-i (edaspidi Aktsiaselts) nõukogu kinnitas aktsiaoptsiooniprogrammi põhitingimused.

 1. Aktsiaoptsiooni programmi raames väljastab Aktsiaselts kokku 1 000 000 (üks miljon) aktsiaoptsiooni. Iga aktsiaoptsioon annab optsiooni omanikule õiguse märkida 1 (ühe) Aktsiaseltsi aktsia.
 2. Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektideks on Aktsiaseltsi nõukogu poolt valitud Aktsiaseltsi ja temaga ühte kontserni kuuluvate ettevõtjate juhtivtöötajad, kusjuures juhtivtöötajatena käsitletakse nii töösuhtes olevaid isikuid kui ka juhtorganite liikmeid (v.a Aktsiaseltsi nõukogu liikmed). Aktsiaseltsi juhatusel on õigus esitada nõukogule ettepanekuid aktsiaoptsiooni õigustatud subjektide määramiseks juhtivtöötajate hulgast.
 3. Aktsiaseltsi juhtivtöötajatele väljastatavate aktsiaoptsioonide arvu määrab Aktsiaseltsi nõukogu. Aktsiaseltsi nõukogu teatab igale õigustatud subjektide hulka arvatud juhtivtöötajale oma sellekohasest otsusest kirjalikult.
 4. Ühele aktsiaoptsiooni õigustatud subjektiks olevale juhtivtöötajale väljastatakse mitte rohkem kui 100 000 (ükssada tuhat) aktsiaoptsiooni.
 5. Aktsiaseltsi nõukogu poolt juhatuse liikmetele pakutavate aktsiaoptsioonide arv on:
  Madis Jääger 100 000 aktsiaoptsiooni;
  Meelis Pielberg 100 000 aktsiaoptsiooni.
 6. Juhul kui õigustatud subjekt soovib temale määratud aktsiaoptsioone omandada, peab ta sõlmima Aktsiaseltsiga hiljemalt ühe kuu jooksul sellekohase teate saamisest kirjaliku optsioonilepingu. Kui õigustatud subjekt nimetatud tähtaja jooksul optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse temale määratud aktsiaoptsioone omandada.
 7. Aktsiaoptsiooni programmi tingimuste rakendamine ning aktsiaoptsiooni realiseerimise kord määratakse optsioonilepingus, mis sõlmitakse Aktsiaseltsi ning õigustatud subjekti vahel.
 8. Aktsiaoptsiooni õigustatud isikul on õigus väljastatud optsioone kasutada pärast kolme aastase perioodi möödumist pärast talle optsiooni väljastamist (st pärast temaga optsioonilepingu sõlmimist), kusjuures optsiooni saab kasutada mitte hiljem kui kahe kuu jooksul pärast aktsiaoptsiooni õigustatud isikul optsiooni kasutamise õiguse tekkimist. Optsiooni kasutamiseks esitab õigustatud subjekt Aktsiaseltsile tahteavalduse vastavalt optsioonilepingus sätestatule.
 9. Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektil ei ole õigust temale väljastatud aktsiaoptsioone võõrandada.
 10. Aktsiaoptsiooniprogrammi täpsema ajakava ja realiseerimise korra määrab kindlaks nõukogu.
 11. Aktsiaoptsiooni kasutamise hinnaks on aktsia nimiväärtus või nimiväärtuseta aktsia arvestuslik väärtus ühe aktsia kohta.
 12. Aktsiaoptsiooni programmi tingimuste täitmiseks uute aktsiate emiteerimisel annavad need aktsionärile õiguse saada dividende alates majandusaastast, millal aktsiad emiteeriti, eeldusel, et dividendide saamiseks õigustatud isikute nimekirja ei ole enne aktsiate emiteerimist kindlaks määratud.
 13. Kuna selleks, et välistada aktsionäride eesõigus märkida aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritavaid uusi aktsiaid ning anda Aktsiaseltsi nõukogule õigus suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali selliselt, et nõukogul oleks võimalik väljastatud aktsiaoptsioonide realiseerimisel õigustatud subjektide poolt suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali uute Aktsiaseltsi lihtaktsiate väljalaskmise teel, on vajalik vastavasisuline üldkoosoleku otsus. Aktsiaseltsi nõukogu esitab Aktsiaseltsi 2015. aasta aktsionäride korralisele üldkoosolekule heaks kiitmiseks vastavasisulised päevakorrapunktid.

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

 

« Tagasi nimekirja